باسمه تعالي 


 دانشكده دامپزشكي
گروه علوم پايه و پاتوبيولوژي

 

اطلاعات فردي

 
آزاده فروغي                                                                

دكتراي تخصصي ميكروبيولوژي            بروذوذوذووحمد                                     

متولد 1360 20/8/1357

متأهل و فاقد فرزندرد

آدرس محل كار: كرمانشاه- بلوار شيخ فاضل توني- سه راه رسالت- دانشكده دامپزشكي- گروه علوم پايه و پاتوبيولوژي،  كدپستي: 5414-8-67156     تلفن: 38323169-083     نمابر:  38320041-083

 

پست الكترونيكي:  dr.a.foroughi@gmail.com / a.foroughi@razi.ac.ir


سوابق تحصيلي

1-    دكتراي عمومي دامپزشكي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 1385.

2-    دكتراي تخصصي ميكروبيولوژي، دانشگاه اروميه، 1392.سوابق
آموزشي

1-  تدريس  قارچ شناسي و بيماري هاي قارچي

2-   تدريس  ويروس شناسي

3- تدريس باكتري شناسي عمومي

4-  تدريس باكتري شناسي اختصاصي و بيماري هاعضويت و همكاري با مجامع، شوراها، كميسيون ها، كميته ها و داخلي و خارجي

1-  International Veterinary Information Service (IVIS)

2- انجمن ميكروبيولوژي ايران

3- سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايراندوره هاي گذرانده شده

1-  اصول و مباني GMP در صنايع توليد خوراك دام و طيور و آبزيان، سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران، تهران، 1387.

2-  دوره آموزشي راهبرد هاي جستجو و اطلاع يابي در پايگاه هاي اطلاعاتي اشتراكي، اروميه، 1388.

3-  كارگاه عملي مدل هاي رگ زايي، مركز تحقيقات بيولوژي پزشكي، كرمانشاه، 1389.

4-  كارگاه عملي كشت سلول، مركز تحقيقات بيولوژي پزشكي، كرمانشاه، 1389.

5-  كارگاه آموزشي نرم افزارهاي آماري SAS وSPSS، انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران، 1390اروميه، .

     6- كارگاه آموزشي Real time-PCR(تئوري و عملي)، دومين كنفرانس بين اللملي كشاورزي و منابع طبيعي، كرمانشاه، 1392.
سوابق پژوهشي

مقالات چاپ شده در مجلات داخلي و خارجي

1-    مقايسه روش هاي c-ELISA و RT-PCR در تشخيص طاعون نشخواركنندگان كوچك (Peste des petits ruminants) از نمونه هاي باليني مرحله اوليه بيماري درگله هاي گوسفند و بز استان كرمانشاه. فصلنامه بررسي هاي تجربي در زيست شناسي جانوري، بهار 1392.

 2-    بررسي وزن بدن، سطح گلوكز خون و هورمون هاي محور هيپوفيز- گناد در موش هاي ماده ديابتي و ديابتي درمان شده با متفورمين (به زبان انگليسي). تحقيقات دامپزشكي، ارديبهشت 1391.

 

      مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي داخلي و خارجي

1-    تشخيص E. coli وروتوكسيژنيك O157 و غير O157 در پنير هاي غير پاستوريزه كرمان (به زبان انگليسي). دومين كنفرانس كشاورزي و منابع طبيعي، كرمانشاه، دي 1392.

 

2-    بررسي اپيدميولوژي بيماري سل در جمعيت هاي دامي و انساني استان لرستان طي يك دوره ي 5ساله (1390-1386). دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي، قوچان، ارديبهشت 1392.

 

3-    بررسي مولكولي و سرولوژيك طاعون نشخواركنندگان كوچك در گله هاي گوسفند و بز استان كرمانشاه. چهارمين همايش ساليانه دانشگاه رازي، كرمانشاه، آذر 1392.

 

4-    ميزان شيوع اكتينوباسيلوز در گوسفندان و گاوهاي شيري آذربايجان غربي (به زبان انگليسي). دوازدهمين گنكره ملي و اولين گنكره بين المللي ميكروبيولوژي ايران، كرمانشاه، خرداد 1390.

5-    انتشار فيلوژنتيكي جدايه هاي اشريشياكلي از لاشه هاي شترهاي ذبح شده. شانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران، ارديبهشت 1389.

 

6-    تشخيص E. coli مولد توكسين شبه شيگا (STEC) در نمونه هاي پنير استان كرمان با استفاده از روشMultiplex-PCR  (به زبان انگليسي). كنگره بين المللي محصولات لبني، شانگهاي چين، اسفند 1385.

 

7-    لزوم بازنگري در تست هاي غربالگري تشخيص سويه هاي اشريشياكلي وروتوكسيژنيك (VTEC) در مواد غذايي. نهمين كنگره تغذيه ايران، تبريز، شهريور 1385.

 

8-    تشخيص گوساله هاي دفع كننده تحت باليني كروناويروس گاوي به روش RT-PCR (به زبان انگليسي). چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي ايران، مرداد 1384..
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)