يكشنبه 6 خرداد 1397   05:48:37
معرفي مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه رازي كرمانشاه

اين مركز با در اختيار داشتن يك باب ساختمان با حدود 1508 مترمربع زير بناي مفيد واقع در جنب دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي قرار دارد. با وجود ساير امكانات و تجهيزات مناسب، از زمان اخذ مجوز قانوني، مركز مي¬تواند با ارائه خدمات حمايتي در ايجاد و توسعه حرفه¬ها و فعاليت¬هاي جديد دانش بنيان، توسط كارآفرينان دانشگاهي، در قالب واحدهاي نوپاي فعال صاحب ايده با اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فناوري پشتيباني كند. اين پشتيباني باعث مي شود تا اين واحدهاي فناور براي حضور مؤثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادي و فناورانه در سطوح منطقه¬اي، ملي و فراملي آماده گردند
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)