سوسن جبري   نام و نام خانوادگي: سوسن جبري 
 مرتبه علمي: دانشيار زبان و ادبيات فارسي
  سمت: عضوهيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي
 
نشاني: ايران، كرمانشاه، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي.
پست الكترونيكي: sousan_jabri@yahoo.com    تلفن: 09183317332
 
 الف- سوابق تحصيلي
1-         كارشناسي زبان و ادبيات فارسي، ( 1372-1376)، دانشگاه الزهراء ، تهران، ايران
 
2-         كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، (1377- 1379)، دانشگاه فردوسي، مشهد، ايران
       عنوان پايان نامه: « بررسي ساختار حكايت هاي گلستان با الهام از داستان نويسي امروز»
 
3-     دكتري تخصصي زبان و ادبيات فارسي، ( 1381-1386)، دانشگاه فردوسي، مشهد، ايران
       عنوان رساله: « ويژگي­هاي نثر عرفاني ميبدي »  
 
 ب- سوابق آموزشي، تدريس دروس:
  
1-متون نظم-   شاهنامه (1) رستم و سهراب
2-
 متون نظم-  شاهنامه (2) رستم و اسفنديار
3-   عروض و قافيه در شعر فارسي
4-     تاثير قرآن و حديث در ادب فارسي
5-  متون نظم- سي قصيده ناصرخسرو قبادياني
6-   متون نظم-  شاعران حوزۀ ادبي خراسان
7-    متون نظم-  قصايد و غزليات خاقاني
8-   متون نظم-  شعر و آثار صائب تبريزي
9-     علم معاني در شعر فارسي
10-     علم بيان در شعر فارسي
11-آشنايي با علوم قرآني
12- متون نثر - كشف الاسرار و عده الابرار
13- تاريخ ادبيات در ايران1
14- تاريخ ادبيات در ايران2
15- متون نثر - كليله و دمنه
16-سبك شناسي نثر فارسي
17- سبك شناسي نظم فارسي
18- علم بديع در شعر فارسي
19- متون نظم- مثنوي معنوي مولوي
20- متون نظم- شعر و آثار نظامي
21- متون نثر - سياستنامه و قابوسنامه
22-متون نثر- تاريخ بيهقي
 
 
23- متون نظم- غزليات و قصايد سعدي
24- ادبيات معاصر نظم
25- ادبيات معاصر نثر
26- متون نظم- منطق الطير عطار
27- متون نظم-  حديقه الحقيقه سنايي
28- متون نثر - گلستان سعدي
29- نقد ادبي
30 متون نظم- غزليات شمس
31- متون نثر- مرصاد العباد
32- متون نثر -كشف المحجوب و رساله قشيريه ( دوره كارشناسي ارشد گرايش محض)
33- تحقيق در متون نثر فارسي ( دوره دكتري)
34- تحقيق در دستور تاريخي تطبيقي زبان فارسي (دوره دكتري)
35- مرجع شناسي و روش تحقيق (كارشناسي ارشدگرايش ادبيات مقاومت)
36- متون نظم ناصرخسرو و سنايي (كارشناسي ارشد گرايش محض)
37-آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان (كارشناسي ارشد و دكتري)
38- نظريه ها و نقد ادبي (كارشناسي ارشد گرايش ادبيات تطبيقي)
39- تحليل متون منثور پايداري (كارشناسي ارشد گرايش ادبيات پايداري)
 
ج-  سوابق علمي: 
مقالات نشريات داخلي با اعتبار علمي ـ پژوهشي (ISC )
1-     «استعاره در زبان عرفاني ميبدي»، كاوش نامه، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه يزد، شماره17 ، سال نهم، پاييز و زمستان، 1387، صص29-58.
2-     «موضوع، نگرش و زبان در كشف الاسرار ميبدي»، كاوش نامه، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه يزد، شماره 19، پاييز و زمستان 1388، صص71- 96.
3-   « اشكال و ساختار و كاركرد تمثيل در تفسير عرفاني ميبدي»، جستارهاي ادبي، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي، شماره 1ول، سال چهل و دوم، بهار1388، صص17-42.
4-   «  پيوستگي در سبك نثرصوفيانه رشيدالدين ميبدي»، بهار ادب، سال سوم، شماره دوم، تابستان1389، 59صص-77.
5-   «كاركردهاي زيبايي شناسي پيش آيي فعل در غزل سعدي»، پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره 18، پاييز 1389، صص113-142.     
5-   « حكايت و جهان بيني صوفيانه»، بوستان ادب، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه شيراز، شماره دوم، سال سوم، تابستان 1390، صص69-99.
6 - «پويايي و تحول در حكايت ­هاي صوفيانه»، زبان و ادب فارسي، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تبريز»، سال 54، شماره 223، بهار و تابستان ، 1390، صص1-21.         
7-   « تصويرگري بي صورت خيال در شعر سعدي»، بوستان ادب، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه شيراز، سال چهارم، شماره دوم، تابستان 1391، صص25-53.
8-   «حماسه نو در شعر شاملو»، جستارهاي ادبي، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي، شماره 176، بهار 1391، صص121-142.
 9 -   « غيبت آرش كمانگير در شاهنامه»، ادب پژوهي، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان، سال ششم، شماره بيست و يكم، پاييز 1391، صص 141-170 .
11 - «حسن و دل خوانش صوفيانه خسرو و شيرين»، متن شناسي ادب فارسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفهان، سال چهل و هشتم، دوره جديد، سال چهارم، شماره چهارم، (پياپي 16)، زمستان 1391، 69-92
12-   « كاركردهاي بلاغي ترجمه درشكل ­گيري ساختار تفسير عرفاني»، كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه يزد، سال چهاردهم، شماره 26، بهار و تابستان 1392، صص 67-100 .
13- « نقش روابط مفهومي درگسترش و دگرگوني معنايي نشانه هاي زباني (مطالعۀ موردي «نياز» در شعر حافظ)»، مجله شعر پژوهي، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه شيراز، سال هفتم، شماره اول، پياپي 23. بهار 1394، صص49-74.
14-  «چالش ­هاي متني در بخش تفسير عرفاني كشف الاسرار و عده الابرار»، پژوهش هاي ادبي، انجمن زبان و ادبيات فارسي، سال 11، شماره 45، پاييز 1393، صص 47-72 .
15- «جستجوي پيشينۀ روايت ­پردازي در متن تاريخ بلعمي» متن شناسي ادب فارسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفهان، دوره جديد، شماره 1، (پياپي 25)، بهار 1394، صص 19- 38.
16- « درآمـدي بر آسيب­ شناسي شعر معاصر در حـوزه­ي معنايي زبان(با نگاهي نقدي- تطبيقي به شعر معاصر ايران و عراق)» فنون ادبي، دانشگاه اصفهان (پذيرش).
17- « ترديدهاي بنيادين در معيارهاي شناخت كنايه»، زبان و ادبيات فارسي، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه خوارزمي (پذيرش).
18  -«جستجوي اشكال گوناگون روايي در متون منثور فارسي قرن چهارم تا هفتم هجري»، مجله مطالعات داستاني، دانشگاه پيام نور، پذيرش.
19-«طبقه ‌بندي ساختاري گونه‌هاي شعر كوتاه معاصر»، ادب پژوهي، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان، پذيرش.
20-“Jalaloddin Muhammad Balkhi's Attitude towards the Nature of Human Soul in Masnavi”
 (Accept).،Europe-Revue Litteraire Mensuelle  
 
 2- مقالات علمي تخصصي:
1- «تجربه گفتگو در چشم خفته سيمين دانشور»، كتاب ماه ادبيات شماره 62، خرداد 1391، صص53-60.
2- «نقد زيبايي شناسي هنري در متن ادبي» ، مطالعات بلاغي، سال سوم، شماره پنجم، بهار و تابستان 1391، صص31-63.
 
نشاني اينترنتي سايت هاي دريافت مقالات علمي پژوهشي:
www.sid.ir
www.noormags.com
www.magiran.com
3- مقالات همايش ها:
1- « تقابل و تضاد و كاركردهاي آن در نثر عرفاني ميبدي»، 1389، «چون من در اين ديار» مجموعه مقالات جشن نامه استاد دكتر رضا انزابي نژاد، تهران، انتشارات سخن.
2- « گفتگوي متون در نثر فني»، مجموعه مقالات ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، دانشگاه مازندران، خرداد1390.
3- «تقابل و توصيف مفاهيم در شعر حافظ»، چكيدۀ مجموعه مقالات ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، دانشگاه مازندران، خرداد 1390.           
4- «شرح يا نقل سخن پير طريقت»، مجموعه مقالات  دومين همايش ساليانه دانشگاه رازي، آذر 1390.
5- « سايه روشن ها در تفسير عرفاني ميبدي»، مجموعه مقالات سومين همايش ساليانه دانشگاه رازي، آذر 1391.
6- «هنر پاراگراف بندي هجويري در كشف المحجوب»، مجموعه مقالات چهارمين همايش ساليانه دانشگاه رازي، آذر1392.
7- « ادبيات و پژوهش هاي ميان رشته اي»، مجموعه مقالات چهارمين همايش ساليانه دانشگاه رازي، آذر1392.
8- « نثر روزنامه هاي مشروطه»، شكوه سخن (مجموعه مقالات دومين همايش ملي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور)، به كوشش فرامرز آدينه كلات، يازدهم و دوازدهم آبان ، 1392. خراسان شمالي، بجنورد، صص1176-1189.
9- « از ادبيات عامه تا شاهكارهاي ادبي ويژۀ كودك و نوجوان»، مجموعه مقالات نخستين همايش ملي نگاهي نو به ادبيات عامه، برگزار كننده؛ دانشگاه ولي عصر (عج)، رفسنجان، 4-6 بهمن ماه 1393، صص61a.  
10- « پويايي؛ دستاورد پنهان تكرار» مجموعه مقالات نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي: به كوشش فرامرز آدينه كلات، پنجم تا هفتم شهريور 1393، برگزار كننده دانشگاه پيام نور مركز خراسان شمالي، انتشارات دانشگاه پيام نور، تهران، صص1561 -1569. 
11- « بررسي ديدگاه هاي دستورنويسان و زبان شناسان به مقولۀ صفت» مجموعه مقالات دهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي: چهارم تا ششم شهريور 1394، برگزار كننده دانشگاه محقّق اردبيلي، اردبيل. صص 184.
12-«خويشكاري­ هاي مشترك انگاره­ هاي كهن ­الگويي در قصه­ هاي ايراني سفر» مجموعه مقالات دومين كنگره بين المللي زبان و ادبيات فارسي، جلد نهم، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 10 بهمن 1394، ناشر هم ميهن، صص 196-210.
 
     د- راهنمايي پايان نامه هاي تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري( دفاع شده)
1)      صادقي، يحيي (26/4/1389)، « نقد زيبايي شناختي، گردآوري و بازنويسي هزارضرب المثل كردي گويش كلهري»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
2)     جعفري، مريم، ( 29/4/1389)، « تاويل در كشف الاسرار ابوالفضل رشيدالدين ميبدي»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
3)     كريمي، علي اشرف، ( 30/6/1390)، « مقايسه شيوه طنزپردازي دهخدا و كيومرث صابري فومني(گل آقا)»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
4 ) كاكاوندي، فريبا، ( 1/3/1392)، « معناشناسي واژۀ جان در مثنوي مولوي با رويكردي متني»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
5)     حقيقي، سهيلا، ( 22/10/1392)، « تحليل شخصيت زن آرماني در برجسته ترين داستان هاي غنايي» ، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
6)     ياري كنگرباني، پريسا، ( 11/12/1392)، « عناصر داستان در تاريخ بلعمي»، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
7)     مهرآبي بي ابري، فرشته، ( 1/7/1393)، « الگوهاي چينش اپيزود ( داستان در داستان) و پيوند آن با ساختار و محتوي در مثنوي مولوي»، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
8)      اسماعيلي، هدي، ( 3/12/1392)، « بررسي شكل ­هاي روايي در نثر فارسي قرن چهارم تا ششم هجري قمري»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
9)      مرادي، مهتاب، ( 4/12/1393)، « بررسي و تحليل كهن الگوي تولد دوباره در داستان هاي عاميانه معاصر»، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
10) همتي، پرستو، ( 20/12/1393)، « بررسي شكل هاي روايي در نظم فارسي قرن چهارم تا ششم هجري قمري»، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
11) سحر يوسفي، (3/4/1393)، «بررسي كهن­ الگوي سفر قهرمان در قصّه ­هاي عاميانۀ ايراني»، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
12) فرزانه هدايتي زاده، ( 26/7/1394)، «نقد و بررسي عناصر داستان در رمان من زنده ام اثر معصومه آباد»، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
13) اسماعيل صادقي، (15/9/1394)، «بررسي ساختار پيرنگ حكايت هاي تذكره الاولياء عطار نيشابوري»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
14) غزاله كرمي، (22/9/1394)، «تحليل صفات شخصيت قهرمان در داستان هاي كودك و نوجوان ( گروه سني ج) چاپ كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سال هاي 1392-1393 با رويكرد كتل»، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
 
مشاورۀ پايان نامه هاي تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري( دفاع شده)
1)      باقري، زهره، ( 3/11/1388) «بررسي تاثيرفرهنگ عربي- اسلامي براشعارپروين اعتصامي» كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عرب، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
2)     صفرزاده، مريم، ( 7/12/1389)، « تحليل گفتماني چندشعر تعليمي و غنايي از مولوي: رويكرد سيستمي نقشي»، كارشناسي ارشد،كارشناسي ارشد زبان شناسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
3)     كمرخاني، ماندانا، (20/12/1389)، « بررسي مشخصه ها و مؤلفه هاي جريان شعر گفتارگراي معاصر»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
4)     آرتا، سيد محمد، ( 20/9/1389)، « توصيف ساختمان دستوري قابوسنامه»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
5)     پيري، حامد، ( 29/4/1390)، « سبك شناسي كتب تاريخي عصر صفوي»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
6)     مرادي، الهام، ( 19/9/1391)، « بررسي مقايسه اي شاهنامه و ديگر متون منظوم حماسي تا پايان سده ششم هجري بر پايه عنصر دعا و نيايش»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني،دانشگاه رازي.
7)     كياني، رضا، (21/12/1392)، « نقد تطبيقي هنجارگريزي معنايي در شعر معاصر ايران و عراق ( شاعران برجسته نيمه دوم قرن بيستم) بر مبناي الگوي ليچ»، دكتري زبان و ادبيات عربي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
8)     ) كهريزي، خليل، ( 12/3/1392)، « تحليل اسطوره آرش كمانگير، دگرديسي ها و پيوند آن با متون تاريخي و شاهنامه»، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
9)     حسيني، ايوب، ( 31/6/1392)، « تحليل مناسبات اجتماعي و بازتاب هنري آن در كليدر دولت آبادي»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
10)مرادي، مهناز، ( 30/7/1392)، «سيماي زن در مكتب داستان نويسي غرب كشور»، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
11)دالوند، هاجر، ( 25/9/1392)، « ادبيات سياسي و تحول مفهوم آزادي ( مطالعه موردي بررسي مقايسه اي مفهوم آزادي در انديشۀ ملك الشعرا بهار و مولانا جلال الدين محمد بلخي)»، كارشناسي ارشد علوم سياسي گرايش انديشۀ سياسي، مشاور، دانشكدۀ علوم اجتماعي، دانشگاه رازي.
12)ياوري، صغري، ( 25/12/1393)، « تقابل هاي دوگانه در آثار منظوم عطار»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
13)پورحيدربيگي، نازنين، ( 10/12/1393)، « بررسي مقايسه اي كاركرد تلميح در غزليات سعدي و حسين منزوي»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
14) مرادي دواني، ليلا، ( 23/12/1393)، « نشانه شناسي حضور راوي در متن با تكيه بر آثار داستاني(مديرمدرسه، نفرين زمين، ديدوبازديد، خواهرم و انكبود»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
 
ه- ويراستاري
1-     ابهام فرياد ناتمام، قهرمان شيري،چاپ اول، 1391، انتشارات دانشگاه بوعلي سينا، همدان.
2-      اصول و روش تدريس مفاهيم قرآن كريم، جهانگير اميري، چاپ اول، 1392، انتشارات دانشگاه رازي، كرمانشاه.
3-      از زبان معماران برندۀ جايزۀ پريتزكر، روث پلتسون، گريس آنكيان، ترجمه مجيد رستمي، سهيل طاهري، چاپ اول، 1393، انتشارات دانشگاه رازي، كرمانشاه. 
4-      همزه اي، محمد رضا (فريبرز)، ( 1393)، رزم نامه: اسطوره هاي كهن زاگرس، بخش دوم به نظم گوراني، دو جلد، چاپ اول، كرمانشاه، دانشگاه رازي.
 
داوري ها:
1-     داوري بيش از هفتاد مقاله علمي پژوهشي
2-     داوري بيش از پنجاه پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري
3-  داوري بيش از دويست مقاله همايش هاي بين المللي و ملي
     ي- سوابق اجرايي
1) مدير گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي
2) عضو مركز پژوهشي مطالعات توسعه اقتصادي اجتماعي دانشگاه رازي
3) عضو كميسيون نامگذاري و تغيير نام عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان كرمانشاه
4) عضوكميته تدوين آيين نامه هاي نكوداشت و بزرگداشت مفاخر دانشگاه و چگونگي اعطاي نشان رازي
5)   عضو پيوسته انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي ايران
6) عضو پيوسته انجمن ادبيات داستاني ايران
7) عضو انجمن نقد ادبي ايران
8)  عضو شوراي چاپ و نشر انتشارات دانشگاه رازي
9)  مشاور فرهنگي دانشگاه رازي
10) عضو هيات جذب دانشگاه جامع علمي كاربردي استان كرمانشاه
11) عضو هيات تحريريه كاوشنامه ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي
12) عضو هيات تحريريه فصلنامه ادبيات داستانيدانشگاه رازي
13) عضو شوراي پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي
14) سردبير فصلنامه ادبيات داستاني دانشگاه رازي
 15) عضو كارگروه توانايي هاي علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي
16) عضو كميته منتخب دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي
 
شناسنامه علمي
   نام و نام خانوادگي: سوسن جبري 
 مرتبه علمي: دانشيار زبان و ادبيات فارسي
  سمت: عضوهيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي
 
نشاني: ايران، كرمانشاه، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي.
پست الكترونيكي: sousan_jabri@yahoo.com    تلفن: 09183317332
 
 الف- سوابق تحصيلي
1-         كارشناسي زبان و ادبيات فارسي، ( 1372-1376)، دانشگاه الزهراء ، تهران، ايران
 
2-         كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، (1377- 1379)، دانشگاه فردوسي، مشهد، ايران
       عنوان پايان نامه: « بررسي ساختار حكايت هاي گلستان با الهام از داستان نويسي امروز»
 
3-     دكتري تخصصي زبان و ادبيات فارسي، ( 1381-1386)، دانشگاه فردوسي، مشهد، ايران
       عنوان رساله: « ويژگي­هاي نثر عرفاني ميبدي »  
 
 ب- سوابق آموزشي، تدريس دروس:
  
1-متون نظم-   شاهنامه (1) رستم و سهراب
2-
 متون نظم-  شاهنامه (2) رستم و اسفنديار
3-   عروض و قافيه در شعر فارسي
4-     تاثير قرآن و حديث در ادب فارسي
5-  متون نظم- سي قصيده ناصرخسرو قبادياني
6-   متون نظم-  شاعران حوزۀ ادبي خراسان
7-    متون نظم-  قصايد و غزليات خاقاني
8-   متون نظم-  شعر و آثار صائب تبريزي
9-     علم معاني در شعر فارسي
10-     علم بيان در شعر فارسي
11-آشنايي با علوم قرآني
12- متون نثر - كشف الاسرار و عده الابرار
13- تاريخ ادبيات در ايران1
14- تاريخ ادبيات در ايران2
15- متون نثر - كليله و دمنه
16-سبك شناسي نثر فارسي
17- سبك شناسي نظم فارسي
18- علم بديع در شعر فارسي
19- متون نظم- مثنوي معنوي مولوي
20- متون نظم- شعر و آثار نظامي
21- متون نثر - سياستنامه و قابوسنامه
22-متون نثر- تاريخ بيهقي
 
 
23- متون نظم- غزليات و قصايد سعدي
24- ادبيات معاصر نظم
25- ادبيات معاصر نثر
26- متون نظم- منطق الطير عطار
27- متون نظم-  حديقه الحقيقه سنايي
28- متون نثر - گلستان سعدي
29- نقد ادبي
30 متون نظم- غزليات شمس
31- متون نثر- مرصاد العباد
32- متون نثر -كشف المحجوب و رساله قشيريه ( دوره كارشناسي ارشد گرايش محض)
33- تحقيق در متون نثر فارسي ( دوره دكتري)
34- تحقيق در دستور تاريخي تطبيقي زبان فارسي (دوره دكتري)
35- مرجع شناسي و روش تحقيق (كارشناسي ارشدگرايش ادبيات مقاومت)
36- متون نظم ناصرخسرو و سنايي (كارشناسي ارشد گرايش محض)
37-آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان (كارشناسي ارشد و دكتري)
38- نظريه ها و نقد ادبي (كارشناسي ارشد گرايش ادبيات تطبيقي)
39- تحليل متون منثور پايداري (كارشناسي ارشد گرايش ادبيات پايداري)
 
ج-  سوابق علمي: 
مقالات نشريات داخلي با اعتبار علمي ـ پژوهشي (ISC )
1-     «استعاره در زبان عرفاني ميبدي»، كاوش نامه، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه يزد، شماره17 ، سال نهم، پاييز و زمستان، 1387، صص29-58.
2-     «موضوع، نگرش و زبان در كشف الاسرار ميبدي»، كاوش نامه، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه يزد، شماره 19، پاييز و زمستان 1388، صص71- 96.
3-   « اشكال و ساختار و كاركرد تمثيل در تفسير عرفاني ميبدي»، جستارهاي ادبي، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي، شماره 1ول، سال چهل و دوم، بهار1388، صص17-42.
4-   «  پيوستگي در سبك نثرصوفيانه رشيدالدين ميبدي»، بهار ادب، سال سوم، شماره دوم، تابستان1389، 59صص-77.
5-   «كاركردهاي زيبايي شناسي پيش آيي فعل در غزل سعدي»، پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره 18، پاييز 1389، صص113-142.     
5-   « حكايت و جهان بيني صوفيانه»، بوستان ادب، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه شيراز، شماره دوم، سال سوم، تابستان 1390، صص69-99.
6 - «پويايي و تحول در حكايت­هاي صوفيانه»، زبان و ادب فارسي، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تبريز»، سال 54، شماره 223، بهار و تابستان ، 1390، صص1-21.         
7-   « تصويرگري بي صورت خيال در شعر سعدي»، بوستان ادب، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه شيراز، سال چهارم، شماره دوم، تابستان 1391، صص25-53.
8-   «حماسه نو در شعر شاملو»، جستارهاي ادبي، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي، شماره 176، بهار 1391، صص121-142.
 9 -   « غيبت آرش كمانگير در شاهنامه»، ادب پژوهي، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان، سال ششم، شماره بيست و يكم، پاييز 1391، صص 141-170 .
11 - «حسن و دل خوانش صوفيانه خسرو و شيرين»، متن شناسي ادب فارسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفهان، سال چهل و هشتم، دوره جديد، سال چهارم، شماره چهارم، (پياپي 16)، زمستان 1391، 69-92
12-   « كاركردهاي بلاغي ترجمه درشكل­گيري ساختار تفسير عرفاني»، كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه يزد، سال چهاردهم، شماره 26، بهار و تابستان 1392، صص 67-100 .
13- « نقش روابط مفهومي درگسترش و دگرگوني معنايي نشانه هاي زباني (مطالعۀ موردي «نياز» در شعر حافظ)»، مجله شعر پژوهي، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه شيراز، سال هفتم، شماره اول، پياپي 23. بهار 1394، صص49-74.
14-  «چالش­هاي متني در بخش تفسير عرفاني كشف الاسرار و عده الابرار»، پژوهش هاي ادبي، انجمن زبان و ادبيات فارسي، سال 11، شماره 45، پاييز 1393، صص 47-72 .
15- «جستجوي پيشينۀ روايت­پردازي در متن تاريخ بلعمي» متن شناسي ادب فارسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفهان، دوره جديد، شماره 1، (پياپي 25)، بهار 1394، صص 19- 38.
16- « درآمـدي بر آسيب­شناسي شعر معاصر در حـوزه­ي معنايي زبان(با نگاهي نقدي- تطبيقي به شعر معاصر ايران و عراق)» فنون ادبي، دانشگاه اصفهان (پذيرش).
17- « ترديدهاي بنيادين در معيارهاي شناخت كنايه»، زبان و ادبيات فارسي، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه خوارزمي (پذيرش).
18  -«جستجوي اشكال گوناگون روايي در متون منثور فارسي قرن چهارم تا هفتم هجري»، مجله مطالعات داستاني، دانشگاه پيام نور، پذيرش.
19-«طبقه‌بندي ساختاري گونه‌هاي شعر كوتاه معاصر»، ادب پژوهي، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان، پذيرش.
20-“Jalaloddin Muhammad Balkhi's Attitude towards the Nature of Human Soul in Masnavi”
 (Accept).،Europe-Revue Litteraire Mensuelle  
 
 2- مقالات علمي تخصصي:
1- «تجربه گفتگو در چشم خفته سيمين دانشور»، كتاب ماه ادبيات شماره 62، خرداد 1391، صص53-60.
2- «نقد زيبايي شناسي هنري در متن ادبي» ، مطالعات بلاغي، سال سوم، شماره پنجم، بهار و تابستان 1391، صص31-63.
 
نشاني اينترنتي سايت هاي دريافت مقالات علمي پژوهشي:
www.sid.ir
www.noormags.com
www.magiran.com
3- مقالات همايش ها:
1- « تقابل و تضاد و كاركردهاي آن در نثر عرفاني ميبدي»، 1389، «چون من در اين ديار» مجموعه مقالات جشن نامه استاد دكتر رضا انزابي نژاد، تهران، انتشارات سخن.
2- « گفتگوي متون در نثر فني»، مجموعه مقالات ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، دانشگاه مازندران، خرداد1390.
3- «تقابل و توصيف مفاهيم در شعر حافظ»، چكيدۀ مجموعه مقالات ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، دانشگاه مازندران، خرداد 1390.           
4- «شرح يا نقل سخن پير طريقت»، مجموعه مقالات  دومين همايش ساليانه دانشگاه رازي، آذر 1390.
5- « سايه روشن ها در تفسير عرفاني ميبدي»، مجموعه مقالات سومين همايش ساليانه دانشگاه رازي، آذر 1391.
6- «هنرپاراگراف بندي هجويري در كشف المحجوب»، مجموعه مقالات چهارمين همايش ساليانه دانشگاه رازي، آذر1392.
7- « ادبيات و پژوهش هاي ميان رشته اي»، مجموعه مقالات چهارمين همايش ساليانه دانشگاه رازي، آذر1392.
8- « نثر روزنامه هاي مشروطه»، شكوه سخن (مجموعه مقالات دومين همايش ملي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور)، به كوشش فرامرز آدينه كلات، يازدهم و دوازدهم آبان ، 1392. خراسان شمالي، بجنورد، صص1176-1189.
9- « از ادبيات عامه تا شاهكارهاي ادبي ويژۀ كودك و نوجوان»، مجموعه مقالات نخستين همايش ملي نگاهي نو به ادبيات عامه، برگزار كننده؛ دانشگاه ولي عصر (عج)، رفسنجان، 4-6 بهمن ماه 1393، صص61a.  
10- « پويايي؛ دستاورد پنهان تكرار» مجموعه مقالات نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي: به كوشش فرامرز آدينه كلات، پنجم تا هفتم شهريور 1393، برگزار كننده دانشگاه پيام نور مركز خراسان شمالي، انتشارات دانشگاه پيام نور، تهران، صص1561 -1569. 
11- « بررسي ديدگاه هاي دستورنويسان و زبان شناسان به مقولۀ صفت» مجموعه مقالات دهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي: چهارم تا ششم شهريور 1394، برگزار كننده دانشگاه محقّق اردبيلي، اردبيل. صص 184.
12-«خويشكاري­هاي مشترك انگاره­هاي كهن­الگويي در قصه­هاي ايرانيسفر» مجموعه مقالات دومين كنگره بين المللي زبان و ادبيات فارسي، جلد نهم، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 10 بهمن 1394، ناشر هم ميهن، صص 196-210.
 
     د- راهنمايي پايان نامه هاي تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري( دفاع شده)
1)      صادقي، يحيي (26/4/1389)، « نقدزيبايي شناختي، گردآوري و بازنويسي هزارضرب المثل كردي گويش كلهري»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
2)     جعفري، مريم، ( 29/4/1389)، « تاويل در كشف الاسرار ابوالفضل رشيدالدين ميبدي»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
3)     كريمي، علي اشرف، ( 30/6/1390)، « مقايسه شيوه طنزپردازي دهخدا و كيومرث صابري فومني(گل آقا)»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
4 ) كاكاوندي، فريبا، ( 1/3/1392)، « معناشناسي واژۀ جان در مثنوي مولوي با رويكردي متني»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
5)     حقيقي، سهيلا، ( 22/10/1392)، « تحليل شخصيت زن آرماني در برجسته ترين داستان هاي غنايي» ، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
6)     ياري كنگرباني، پريسا، ( 11/12/1392)، « عناصر داستان در تاريخ بلعمي»، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
7)     مهرآبي بي ابري، فرشته، ( 1/7/1393)، « الگوهاي چينش اپيزود ( داستان در داستان) و پيوند آن با ساختار و محتوي در مثنوي مولوي»، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
8)      اسماعيلي، هدي، ( 3/12/1392)، « بررسي شكل­هاي روايي در نثر فارسي قرن چهارم تا ششم هجري قمري»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
9)      مرادي، مهتاب، ( 4/12/1393)، « بررسي و تحليل كهن الگوي تولد دوباره در داستان هاي عاميانه معاصر»، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
10) همتي، پرستو، ( 20/12/1393)، « بررسي شكل هاي روايي در نظم فارسي قرن چهارم تا ششم هجري قمري»، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
11) سحر يوسفي، (3/4/1393)، «بررسي كهن­الگوي سفر قهرمان در قصّه­هاي عاميانۀ ايراني»، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
12) فرزانه هدايتي زاده، ( 26/7/1394)، «نقد و بررسي عناصر داستان در رمان من زندهام اثر معصومه آباد»، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
13) اسماعيل صادقي، (15/9/1394)، «بررسي ساختار پيرنگ حكايتهاي تذكره الاولياء عطار نيشابوري»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
14) غزاله كرمي، (22/9/1394)، «تحليل صفات شخصيت قهرمان در داستانهاي كودك و نوجوان ( گروه سني ج) چاپ كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سالهاي 1392-1393 با رويكرد كتل»، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
 
مشاورۀ پايان نامه هاي تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري( دفاع شده)
1)      باقري، زهره، ( 3/11/1388) «بررسي تاثيرفرهنگ عربي- اسلامي براشعارپروين اعتصامي» كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عرب، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
2)     صفرزاده، مريم، ( 7/12/1389)، « تحليل گفتماني چندشعر تعليمي و غنايي از مولوي: رويكرد سيستمي نقشي»، كارشناسي ارشد،كارشناسي ارشد زبان شناسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
3)     كمرخاني، ماندانا، (20/12/1389)، « بررسي مشخصه ها و مؤلفه هاي جريان شعر گفتارگراي معاصر»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
4)     آرتا، سيد محمد، ( 20/9/1389)، « توصيف ساختمان دستوري قابوسنامه»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
5)     پيري، حامد، ( 29/4/1390)، « سبك شناسي كتب تاريخي عصر صفوي»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
6)     مرادي، الهام، ( 19/9/1391)، « بررسي مقايسه اي شاهنامه و ديگر متون منظوم حماسي تا پايان سده ششم هجري بر پايه عنصر دعا و نيايش»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني،دانشگاه رازي.
7)     كياني، رضا، (21/12/1392)، « نقد تطبيقي هنجارگريزي معنايي در شعر معاصر ايران و عراق ( شاعران برجسته نيمه دوم قرن بيستم) بر مبناي الگوي ليچ»، دكتري زبان و ادبيات عربي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
8)     ) كهريزي، خليل، ( 12/3/1392)، « تحليل اسطوره آرش كمانگير، دگرديسي ها و پيوند آن با متون تاريخي و شاهنامه»، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، راهنما، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
9)     حسيني، ايوب، ( 31/6/1392)، « تحليل مناسبات اجتماعي و بازتاب هنري آن در كليدر دولت آبادي»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
10)مرادي، مهناز، ( 30/7/1392)، «سيماي زن در مكتب داستان نويسي غرب كشور»، كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
11)دالوند، هاجر، ( 25/9/1392)، « ادبيات سياسي و تحول مفهوم آزادي ( مطالعه موردي بررسي مقايسه اي مفهوم آزادي در انديشۀ ملك الشعرا بهار و مولانا جلال الدين محمد بلخي)»، كارشناسي ارشد علوم سياسي گرايش انديشۀ سياسي، مشاور، دانشكدۀ علوم اجتماعي، دانشگاه رازي.
12)ياوري، صغري، ( 25/12/1393)، « تقابل هاي دوگانه در آثار منظوم عطار»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
13)پورحيدربيگي، نازنين، ( 10/12/1393)، « بررسي مقايسه اي كاركرد تلميح در غزليات سعدي و حسين منزوي»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
14) مرادي دواني، ليلا، ( 23/12/1393)، « نشانه شناسي حضور راوي در متن با تكيه بر آثار داستاني(مديرمدرسه، نفرين زمين، ديدوبازديد، خواهرم و انكبود»، كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، مشاور، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي.
 
ه- ويراستاري
1-     ابهام فرياد ناتمام، قهرمان شيري،چاپ اول، 1391، انتشارات دانشگاه بوعلي سينا، همدان.
2-      اصول و روش تدريس مفاهيم قرآن كريم، جهانگير اميري، چاپ اول، 1392، انتشارات دانشگاه رازي، كرمانشاه.
3-      از زبان معماران برندۀ جايزۀ پريتزكر، روث پلتسون، گريس آنكيان، ترجمه مجيد رستمي، سهيل طاهري، چاپ اول، 1393، انتشارات دانشگاه رازي، كرمانشاه. 
4-      همزه اي، محمد رضا (فريبرز)، ( 1393)، رزم نامه: اسطوره هاي كهن زاگرس، بخش دوم به نظم گوراني، دو جلد، چاپ اول، كرمانشاه، دانشگاه رازي.
 
داوري ها:
1-     داوري بيش از هفتاد مقاله علمي پژوهشي
2-     داوري بيش از پنجاه پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري
3-  داوري بيش از دويست مقاله همايش هاي بين المللي و ملي
     ي- سوابق اجرايي
1) مدير گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي
2) عضو مركز پژوهشي مطالعات توسعه اقتصادي اجتماعي دانشگاه رازي
3) عضو كميسيون نامگذاري و تغيير نام عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري استان كرمانشاه
4) عضوكميته تدوين آيين نامه هاي نكوداشت و بزرگداشت مفاخر دانشگاه و چگونگي اعطاي نشان رازي
5)   عضو پيوسته انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي ايران
6) عضو پيوسته انجمن ادبيات داستاني ايران
7) عضو انجمن نقد ادبي ايران
8)  عضو شوراي چاپ و نشر انتشارات دانشگاه رازي
9)  مشاور فرهنگي دانشگاه رازي
10) عضو هيات جذب دانشگاه جامع علمي كاربردي استان كرمانشاه
11) عضو هيات تحريريه كاوشنامه ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي
12) عضو هيات تحريريه فصلنامه ادبيات داستانيدانشگاه رازي
13) عضو شوراي پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي
14) سردبير فصلنامه ادبيات داستاني دانشگاه رازي
 15) عضو كارگروه توانايي هاي علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي
16) عضو كميته منتخب دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)