فرزاد ويسي

استاديار
گروه مهندسي مكانيك
دانشكده فني مهندسي
دانشگاه رازي


ايران، كرمانشاه، طاق بستان، دانشگاه رازي، گروه مهندسي مكانيك
+98(831) 4274535-9 :تلفن
{داخلي 220
}

veysi@ razi.ac.ir
frveysi@ yahoo.com
Homepage:http://www.razi.ac.ir/veysi
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)