دكتر سيمين اسفندياري

 

Dr.Simin Esfandiari
Assistant Professor  in philosophy
Faculty of literature & humanity sciences
 Razi university Kermanshah , Lslamic Republic of Iran
 
نام و نام خانوادگي :  سيمين اسفندياري     
مرتبه علمي : استاديار ، عضو هيأت علمي دانشگاه رازي                  
نشاني : كرمانشاه ، باغ ابريشم ، پرديس دانشگاه رازي ، دانشكده ادبيات و علوم انساني ، گروه الهيات
 
 سوابق تحصيلي :
رديف
 
مدرك تحصيلي
رشته تحصيلي
نام دانشگاه
شهر
كشور
تاريخ اخذ مدرك
1
كارشناسي
فلسفه محض
دانشگاه تهران
تهران
ايران
1369
2
كارشناسي ارشد
فلسفه غرب
دانشگاه تهران
تهران
ايران
1373
3
دكتري
فلسفه غرب
دانشگاه تهران
تهران
ايران
1386
 
كسب رتبه هاي علمي :
-          1365 : كسب  رتبه دورقمي (46) در آزمون ورودي دانشگاه و پذيرش در رشته فلسفه دانشگاه تهران  به عنوان اولين اولويت  
-          1371 : كسب رتبه سوم كشوري در آزمون سراسري كارشناسي ارشد و پذيرش در رشته فلسفه دانشگاه تهران

-          1392 : پژوهشگر برتر گروه ، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي كرمانشاه
-       1393  : پژوهشگر برتر گروه ، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي كرمانشاه
 
     
 سوابق  آموزشي :
فلسفه غرب 1 ( ارشد )
فلسفه غرب2  ( ارشد )
تاريخ فلسفه غرب ( يونان باستان و قرون وسطي)
 تاريخ فلسفه غرب ( عقل گرايان و تجربه گرايان عصر جديد )
تاريخ فلسفه غرب ( كانت و هگل)
 فلسفه معاصر
متون فلسفه اروپايي ( زبان تخصصي )
فلسفه اسلامي
كلام قديم
 منطق
 
    سوابق علمي و پژوهشي :
الف ) تأليفات
رديف
عنوان كتاب
تآليف /ترجمه
تاريخ چاپ
ناشر
1


2
انسان در فلسفه دكارت


قرآن و معرفت شناسي ( بخشي از فصل چهارم  )
تآليف


به كوشش عليرضا قائمي نيا
در نوبت چاپ


1392
نشر نگاه معاصر -تهران


انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
ب ) مقالات
رديف
عنوان مقاله
نوع نشريه
نام نشريه
سال انتشار
شماره
محل انتشار
1
سوبژكتيويسم دكارت نقطه عزيمت فلاسفه جديد
علمي – پژوهشي

فصلنامه حكمت و فلسفه
سال پنجم ، بهار 88
شماره اول
دانشگاه علامه طباطبايي تهران
2
جهات تاريخي كوگيتوي دكارت در انديشه آگوستين و انسان معلق ابن سينا
علمي -تخصصي

فصلنامه تاريخ فلسفه
تابستان 89
شماره 1
بنياد حكمت اسلامي صدرا
3
تطبيقي در زيبايي شناسي كلاسيك نزد افلاطون و سوبژكتيويسم دكارتي
 علمي – پژوهشي
فلسفه
سال 41 بهار و تابستان 92
شماره 1
دانشگاه تهران 
4
رويكردي تطبيقي به تكامل نفس صدرايي وتعالي وجودي ياسپرس در پرتو حركت جوهري
علمي – پژوهشي  
فصلنامه پژوهش هاي فلسفي –كلامي
زمستان 92
شماره 57
دانشگاه قم
5
رويكردي هستي شناسانه و معرفت شناسانه به اثبات وجود خدا در انديشه دكارت و برهان صديقين ملاصدرا
علمي – پژوهشي 
فصلنامه انديشه نوين ديني
اردي بهشت 92
شماره 33
دانشگاه معارف اسلامي - قم
6
ماهيت ايمان در فلسفه دكارت و صدرالمتألهين
علمي - پژوهشي 

فصلنامه انديشه ديني 
بهار 1394
دوره 15 ،شماره 1، پياپي 54
 
دانشگاه شيراز
7
 
 
 89مبناي تمايز عقل و ايمان نزد دكارت و توماس آكويناس  


تبيين چيستي و چرايي دين  وحياني در انديشه علامه طباطبايي
مطالعه تطبيقي آثار انسان شناختي سوبژكتيويسم و وجود تعلقي صدرايي
علمي – پژوهشيعلمي - تخصصي

علمي - پژوهشي
دوفصلنامه انسان پژوهي ديني


اشارات

پژوهش هاي فلسفي - كلامي
پاييز و زمستان 94


پاييز و زمستان 1393


گواهي چاپ
 سال دوازدهم ، شماره 34


سال اول ، شماره 2 

مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي تهران
 

دانشگاه خوارزمي

دانشگاه قم

 10
چگونگي حصول علم از ديدگاه فلاسفه اسلامي
علمي - تخصصي
مجله رشد معلم
سال73
شماره 9
سازمان پژوهشي آموزش و پرورش
 
 
ج ) همايش و كنفرانس ها
 
رديف
عنوان مقاله
مقاله كامل
خلاصه مقاله
عنوان همايش
محل برگزاري
تاريخ
1
رويكردي هستي شناسانه به تأويل از نگاه علامه طباطبايي
 
ü       
 0
همايش بين المللي  انديشه هاي علامه طباطبايي در تفسير الميزان
تهران
22 و23 آبان ماه 93
2
سعادت جامع نگر با رويكرد خاص صدرايي
ü       
 
هفدهمين همايش ملي حكيم ملاصدرا
تهران
خرداد 92
3
سعادت جامع نگر با رويكرد خاص صدرايي
 
ü       
هفدهمين همايش ملي حكيم ملاصدرا
تهران
خرداد 92
4
صلح و آرامش در حيات انسان با رويكرد عرفان صدرايي
 
ü       
هجدهمين همايش ملي حكيم ملاصدرا
تهران
خرداد 93
5
اخلاق علمي دكارت
ü       
 
چهارمين همايش سالانه دانشگاه رازي
كرمانشاه
آذر 92
6
اومانيسم روح حاكم بر مدرنيته و فلسفه جديد
ü       
 
سومين همايش سالانه دانشگاه رازي،
كرمانشاه
آذر 91
7
شناخت شناسي كانت از منظر فلسفه اسلامي
ü       
 
دومين همايش سالانه دانشگاه رازي
كرمانشاه
آذر 90
8
زبان و دين در انديشه ويتگنشتاين » ( سيمين اسفندياري و لعلا سلگي ) 
 
ü       
سومين همايش سالانه دانشگاه رازي
كرمانشاه
آذر91
9
نفس شناسي از ديدگاه ارسطو و دكارت ( سيمين اسفندياري و نگين فهيمي و محمد حيدري فرد) 
 
ü       
چهارمين همايش سالانه دانشگاه رازي
كرمانشاه
آذر 92
10
جسم از ديدگاه ملاصدرا و لايب نيتس ( سيمين اسفندياري و زهرا هاشمي )
 
ü       
سومين همايش سالانه دانشگاه رازي
كرمانشاه
آذر 91
11
 
مقايسه عرفان امام خميني ( ره) با عرفان كي يركگارد ( سيمين اسفندياري و زهره زارعي )
 
ü       
سومين همايش سالانه دانشگاه رازي
كرمانشاه
آذر91
12
بررسي تطبيقي اخلاق از منظر خواجه نصير الدين طوسي و افلاطون » ( سيمين اسفندياري و زهره زارعي )
 
ü       
سومين همايش سالانه دانشگاه رازي
كرمانشاه
آذر91
13
سير مفهوم حركت در غرب و انديشه صدرالمتألهين شيرازي( سيمين اسفندياري و لعلا سلگي ) 
 
ü       
سومين همايش سالانه دانشگاه رازي
كرمانشاه
اذر 91
14
 
انسان در فلسفه ياسپرس ( سيمين اسفندياري و زهرا هاشمي )
 
ü       
سومين همايش سالانه دانشگاه رازي
كرمانشاه
آذر 91
 
15
نگاهي به مباني فلسفي انسان معاصر
ü       
 
سمينار تخصصي معارف اسلامي
كرمانشاه
ارديبهشت 74
 
 
 راهنماي پايان نامه :
رديف
عنوان پايان نامه
مقطع تحصيلي
 
تاريخ دفاع
نام دانشگاه
نام دانشجو
1
ضرورت دين از ديدگاه فلاسفه نوصدرايي
ارشد
7/7/92
رازي كرمانشاه
صباح توكلي
2
مراتب عقل و ارتباط آن با عقل فعال در فلسفه ابن سينا و ملاصدرا
ارشد
14/7/92
رازي كرمانشاه
لعلا سلگي
3
رابطه عقل و ايمان نزد توماس و جوادي آملي
ارشد
24/7/9 
رازي كرمانشاه
دانشجو زهرا هاشمي
4
نسبيت يا مطلق بودن اخلاق از منظر قرآن و احاديث ( استاد مشاور)
ارشد
24/7/93
رازي كرمانشاه
مينا چهري 
5
 رابطه دين و اخلاق نزد فلاسفه نوصدرايي 
ارشد
مهر ماه 94
رازي كرمانشاه
 
صابر مرادي
6
  بررسي تفكر اشراقي در فلسفه ابن سينا
ارشد
مهر ماه 94
رازي كرمانشاه
 
فرزانه نجفي
7
 
ايمان نزد كي يركگارد و ملاصدرا

ارشد
اسفند 94
رازي كرمانشاه
احترام كريمي
 
8
9
 حشر عالم هستي از ديدگاه ملاصدرا و تطبيق آن با آيات و رواياتحيات پس از مرگ از ديدگاخ علامه محمد تقي جعفري
ارشد
ارشد
دفاع نشده

دفاع نشده
رازي كرمانشاه

رازي كرمانشاه
نگين فهيمي

اكرم دهنوي
 
 
داوري مقالات:
رديف
موضوع 
نشريه
دانشگاه
 
1
مقاله
فصلنامه علمي - پژوهشي الهيات تطبيقي
 دانشگاه اصفهان
 
2
 
 
مقاله
ادبيات تطبيقي
رازي كرمانشاه
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)