صفحه اصلي مقالات نامه ها ارتباط با ما
 
 سوابق تحصلي:
-كارشناسي: روانشناسي، دانشگاه تهران(1364)
-كارشناسي ارشد: روانشناسي، دانشگاه تهران(1369)
-دكتري: روانشناسي، دانشگاه علامه طباطبايي(1382)

 

 علايق تخصصي وپژوهشي:

 

 افتخارات:
-پژوهشگر برتر دانشكده علوم اجتماعي(سال 1389)
-پژوهشگر برتر دانشكده علوم اجتماعي(سال 1390)
           -هيأت علمي آموزشي برتر دانشكده علوم اجتماعي ( سال 1391)
-پژوهشگر برتر گروه روانشناسي ( سال1391 )
-پژوهشگر برترمركز مطالعات زنان( سال 1392)

-پژوهشگر برتر دانشكده علوم اجتماعي(سال 1393)

 

 سوابق اجرايي، آموزشي و پژوهشي:
-معاون اداري مالي دانشكده علوم اجتماعي از سال 1374-1380

-مسئول مركز مشاوره دانشگاه رازي كرمانشاه از سال 1387 تا كنون

- عضو هيئت علمي گروه روانشناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي كرمانشاه

-معاون اداري-مالي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي كرمانشاه، نيمه اول سال 1391

-رئيس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي كرمانشاه، نيمه دوم سال 1391 تا مرداد ماه 1394

 

سوابق آموزشي:
 
- روش تحقيق پيشرفته، مقطع كارشناسي ارشد
- سمينار در مسائل روانشناسي، مقطع كارشناسي ارشد
-روانشناسي رشد پيشرفته، مقطع كارشناسي ارشد
-روانشناسي شناختي، مقطع كارشناسي ارشد
-روانشناسي كودكان استثنايي، مقطع كارشناسي ارشد
-روش تحقيق در علوم تربيتي مقطع كارشناسي
-روانشناسي رشد(1)، مقطع كارشناسي
-روانشناسي رشد(2) ، مقطع كارشناسي
-روانشناسي يادگيري، مقطع كارشناسي
-روانشناسي تربيتي، مقطع كارشناسي
-روش تحقيق در روانشناسي، مقطع كارشناسي
-روانشناسي كودكان استثنايي، مقطع كارشناسي
-تمرين عملي راهنمايي و مشاوره(2)، مقطع كارشناسي
سمينار در مسائل روانشناسي، مقطع كارشناسي


 كتابها:
 
1-ترجمه كتاب The Psychologist’s Book of Personality Tests،(خدامراد مؤمني، 1387، انتشارات دانشگاه رازي)
2-ترجمه كتابTeaching people with learning disabilities(خدامراد مومني، رزيتا اماني، محمدرضا مجذوبي،1392، انتشارات دانشگاه رازي)

3-راهنماي كاربردي نگارش مقاله و پايان نامه در روانشناسي و علوم تربيتي(رزيتا اماني، خدامراد مومني)،1395، انتشارات ارجمند

4-ACT براي مشكلات بين فردي(همراه با شيوه نامه درمان گروهي)(محمود روغنچي،دكتر رضوان السادات جزايري، دكتر عذرا اعتمادي، دكتر مريم فاتحي زاده، دكتر خدامرا مومني، دكتر سيد محسن حجت خواه)، 1395، انتشارات دانشگاه رازي

 
 مقالات:
مقالات علمي – پژوهشي
2-Effectivensess of integrative and intrusmental reminiscence therapice on depression reduction in institutionalized plder adutls: an empirical study( Karimi, Dolatshahi,Momeni, Khodabakhshi, Rezaee, Kamrani), journal of Aging&mental health, 2010(ISI)
 3-مقايسه سلامت عمومي سالمندان مقيم/غيرمقيم سالمندان (خدامراد مؤمني، حسن كريمي)، فصلنامه سالمندان (ISC)، پاييز 1389
4-مقايسه تاب آوري در دانش آموزان داراي اختلال رفتاري و فاقد   اختلال رفتاري در دوره ي راهنمايي شهر كرمانشاه( خدامراد مؤمني)، مجله تحقيقات علوم پژوهشي زاهدان، آبان ماه1389
5-اثربخشي درمان خاطره پردازي انسجامي وابزاري بر كاهش نشانه هاي افسردگي سالمندان مقيم سراي سالمندان(خدامرادمؤمني محمد اوركي)، فصلنامه پژوهش هاي كاربردي در روانشناسي(ISC)،زمستان 1389

8-رابطه معنويت و تاب آوري وراهبردهاي مقابله اي با بهزيستي روان شناختي دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه(خدامرادمؤمني،جهانگيركرمي ،افسانه شهبازي)، مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه(ISC)، مرداد ماه
 1391

10-رابطه معنويت و تاب آوري و راهبردهاي مقابله اي با كيفيت زندگي دانشجويي(خدامراد مؤمني،افسانه شهبازي راد)، مجله علوم رفتاري(ISC)،تابستان 1391
11-رابطه عملكرد خانواده، تمايزيافتگي خود و تاب آوري با استرس، اضطراب و افسردگي در زنان متاهل شهر كرمانشاه(خدامراد مومني،مصطفي عليخاني)، فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده (ISC)، سال ،3 شماره 2 ،تابستان 1392
12-رابطه آلكسي تيميا، عاطفه مثبت و منفي با نشانگان اختلال وسواسي_جبري(جهانگير كرمي، خدامراد مومني،علي زكي يي)، مجله پزشكي اروميه(ISC)، دوره 24، شماره 7، مهرماه 1392

13-The effect hntegration rational emotive behavior theapy and art therapy one- self-strem aand resilience(Mahmood Roghanchi, Abdolrashid Mohamad, Ci Ching Mi,KhodamoradMomeni,MohsenGolmohamadian), The art in psychotherapy2013(ISI)
14-رابطه تيپ هاي شخصيتي A و B با درگيري شغلي در اعضاي هيات علمي(پريسا ياسمي نژاد، محسن گلمحمديان، كيومرث بشليده،خدامراد مومني)، مجله مشاوره شغلي و سازماني، دوره 5، شماره 17زمستان 1392
16-نقش ويژگي هاي شخصيتي و تاب آوري در پيش بيني بهزيستي روانشناختي پرستاران(خدامراد مومني، مصطفي اكبري، حسين حسيني، سميرا كرمي)، مجله علوم رفتاري(ISC)،دوره 2، شماره7، زمستان 1392


17-ارتقاءسلامت روان و كيفيت زندگي از طريق برنامه آموزش تاب آوري براي مادران كودكان داراي اختلال يادگيري(خدامراد مومني،پرستو ابراهيمي،سيمين حسينيان). فصلنامه فرهنگي-تربيتي زنان و خانواده، سال هشتم، شماره 26، بهار 1393

20-مقايسه نشخوار فكري و مكانيسم هاي دفاعي در افراد مبتلا به اختلال افسردگي اساسي و اختلال وسواسي-جبري با افراد غير مبتلا(آذر سراج خرمي، جهانگير كرمي،خدامراد مؤمني)، مجله روانشناسي باليني، سال6،شماره2، تابستان 1393

21-اثر بخشي نقاشي درماني بر كاهش اختلالات رفتاري كودكان و نوجوانان كم توان ذهني آموزش پذير(خدامراد مومني، كامران يزدانبخش، هدي اكبري)، دوفصلنامه روانشناسي باليني كودك و نوجوان، سال 2، شماره 1، تابستان 93


22-The effectiveness of aromatherapy with lavender in negative affectivity( Maryam Zabet, Khodamorad Momeni, Jahangir Karami, Masoud Modaresi), Advances in environmental biology2014(ISC)
23- The role of identity styles and spiritual intelligence in the predication of psychological well-being of students (Hossein Hosseini,Jahangir Karami, Khodamorad Momeni), International journal of psychology and behavioral Research
2014 (ISC).
 24-نقش الگوهاي فراغتي در ثبات ازدواج با واسطه گري راهبردهاي حفظ رابطه و شادكامي زناشويي( خدامراد مومني، محمد سجاد صيدي، خديجه رضايي،ارزو عزيزي،سميرا انصاري).فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده،سال چهارم،شماره 2،تابستان 1393

25-اثربخشي شناخت درماني گروهي بر كاهش افسردگي و اضطراب زنان سالمند شهركرمانشاه(منا عزيزي، خدامراد مومني).مجله تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي،سال سوم، شماره سوم،پاييز 1393

26-اثربخشي آرميدگي عضلاني بر كاهش علايم سندرم پيش از قاعدگي(خدامراد مومني،سميه زالي پور). مجله پژوهش در پزشكي ، دوره 38، شماره 3،پاييز 1393

27- اثربخشي خاطره پردازي ساختارمند گروهي بر افسردگي و عزت نفس زنان سالمند(خدامراد، مومني.، رزيتا، اماني.، محمدرضا، مجذوبي.، زينب،محبي). مجله علوم رفتاري، دوره 8، شماره 3، زمستان 93، 287-294

28-اثربخشي شن‌بازي درمانگري بر كاهش نشانه‎هاي پرخاشگري كودكان پيش‌دبستاني(خدامراد مومني، سحر كهريزي).فصلنامه روانشناسي تحولي،سال يازدهم، شماره 42، زمستان 1393

29-رابطه امنيت اجتماعي و سبك زندگي با كيفيت زندگي و شادكامي زنان شهر كرمانشاه(پريسا جانجاني، خدامرادمومني،جهانگير كرمي).مجله تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي، سال سوم، شماره چهارم،زمستان1393، 247-256

30-تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر ارتقاء سطوح نظريه ذهن كودكان(فاطمه دهقان، كامران يزدانبخش، خدامرادمؤمني).دوفصلنامه علمي-پژوهشي شناخت اجتماعي، ويژه نامه زمستان 1393 


31-تاثير قصه درماني بر كاهش نشانه هاي اضطراب جدايي كودكان( جهانگير كرمي، خدامراد مومني، فرشته محمدي، افسانه شهبازي راد). مجله پرستاري كودكان، شماره 3، بهار 1394


32-تأثيردرمان فعال سازي رفتاري كوتاه مدت برعلايم افسردگي،سلامتروانوكيفيتزندگي بيماران مبتلابه سوءمصرف موادافيوني(جعفر حسني، هادي پرهون، خدامراد مومني). ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه علومپزشكي كرمانشاه،سال نوزدهم، شماره دوم، بهار 1394


33-اثربخشي آموزش"برنامه سيستميك ارتباط زوجين"بر افزايش رضايت زناشويي زنان(خدامراد مومني،مريم ضابط).روش ها و مدل هاي روان شناختي، سال پنجم، شماره هجدهم،بهار 1394


34-تاثير نقاشي درماني بر افزايش مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان پسر كم توان ذهني آموزش پذير(خدامراد مومني، هدي اكبري).فصلنامه علمي پژوهشي كودكان استثنايي،شماره 13، بهار 1394


35-هوش اخلاقي و پنج عامل بزرگ در شخصيت دانش آموزان دختر( محسن گل محمديان، خدامراد مومني). مجله روانشناسي معاصر، بهار 1394

40- Those Who Perceive Their Disease As a Physiological or psychological Risk Factor Experience More Anxiety At the Beginning of The Cardiac Rehabilitation(Mozhgan Saeidi, Saeid Komasi, Behzad Heydarpour, Khodamorad Momeni, Ali Zakiei), Rec Cardiovasc Med, September 2015, 4(4).
 
 
 
47-اثربخشي مبتني بر مدل تدويني شناختي-فراشناختي-رفتاري بر كاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعي(افسانه شهبازي راد، عزت اله قدم پور، فيروزه غضنفري، خدامراد مومني).فصلنامه مطالعات روانشناسي باليني سال ششم، شماره بيست و چهارم، پاييز 1395
 49-نقش سبك زندگي و تاب آوري در پيش بيني سلامت روان و خود شفقت ورزي دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه در سال 1393(محمد رسول يزداني، خدامراد مومني)، فصلنامه تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي، سال پنجم، شماره دوم، تابستان 1395

50-رابطه تفكر انتقادي، تمايز يافتگي و ترس از ارزيابي منفي با سازگاري اجتماعي در دانش آموزان(خدامراد مومني، جهانگير كرمي، آزاده سرداري).فصلنامه پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي ، سال ششم، شماره 22، تابستان 1395

51-پيش ­بيني نشانه هاي اضطرابي با ميانجيگري ذهن آگاهي بر اساس اضطراب اجتماعي دانش­آموزان(الهه كهراريان، خدامراد مومني، كامران يزدانبخش). مجله پژوهش هاي روانشناسي اجتماعي. دوره 6، شماره 24، زمستان 1395

52-The Effectiveness of Education Based on Cognitive, Metacognitive, and Behavioral Model on Reducing Meta-worry Belief in Patients With Social Anxiety Disorder(Afsaneh Shahbazirad, Ezatollah Ghadampour, Firoozeh Ghazanfari, Khodamorad Momeni).Practice in Clinical psychology,5,1,2017


مقالات علمي- ترويجي
1-اثربخشي درمان شناختي-رفتاري طرحواره هاي محور درمورد اختلال شخصيت آميخته(حجت اله طهماسبيان، خدامراد مؤمني، كريم افشاري نيا)، فصلنامه دانشكده پيراپزشكي، تابستان 1389
2-بررسي ارتباط بين درد حاد و اضطراب مرگ در اقدام كنندگان به خودسوزي(حجت اله طهماسبيان، كريم افشاري نيا، مسعود پايدار، خدامراد مؤمني-كيوان كاكابراني)، فصلنامه دانشكده پيراپزشكي ، پاييز 1389
3-رابطه سبك هاي دلبستگي با نجوه ي مديريت خشم و سلامت عمومي(غلامعلي افروز- كيوان كاكابراني، مريم صيدي نيكزاد قنبري- خدامراد مؤمني)، مجله انديشه و رفتار، زمستان1389
4-اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر تغيير نگرش دانشجويان نسبت به سوء مصرف مواد(خدامراد مؤمني، علي زكي ئي، محسن دركه، حسن رضائي)، مجله محقق، بهار1390

5-رابطه سبك هاي دلبستگي و تاب آوري با استعداد اعتياد دانشجويان(خدامراد مومني،علي مولايي پاره، زينب محبي)،مجله علمي-تخصصي نيروي انتظامي ، خرداد 1392
7-The effectiveness of pharmacotherapy and group behavioral-cognitive treatment on the symptoms of premenstrual syndrome(Somaye Zalipour,Khodamorad Momeni,Jahangir Karami), Journal of scince and today world, volume 3, issu10,2014


8-پيش بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس هوش معنوي و سخت رويي در دانشجويان دختر(الهام پروانه، خدامراد مومني، آذر پروانه، پروانه كريمي)، مجله اسلام و سلامت، خرداد 1394- 
 مقالات ارئه شده در همايش ها:
1- عمده موانع و مشكلات زنان شاغل در شغل هاي غير دولتي در شهر كرمانشاه(خدامراد مؤمني،كامران جانفشان؛سهيلا حقيقت)، همايش منطقه اي زن وافق هاي آينده، آذر ماه 1387
2-معني درماني از ديدگاه فرانكل(خدامراد مؤمني)، همايش ملي معني داري زندگي ،ارديبهشت ماه 1388
3- خانواده و سلامت رواني(خدامراد مؤمني،ژيلا بگ زاده مسعودي)، همايش منطقه اي افزايش امنيت رواني با محوريت خانواده، خرداد ماه 1388
4-تعامل و تقابل فرهنگ هاو شكوفايي فرهنگي(منطقه اي) (خدامراد مؤمني ژيلا بگ زاده مسعودي)، همايش تعامل يا تقابل فرهنگ ها ، مهر ماه 1388
5- ساخت خانواده در شهر كرمانشاه(ساخت خانواده در شهر كرمانشاه)، چهارمين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده، ارديبهشت ماه 1389
6- كنگره بين المللي خانواده و جهاني شدن(خدامراد مؤمني،افسانه شهبازي راد)، همايش ملي معنويت و سلامت، ارديبهشت ماه 1389
7- بررسي عوامل مؤثر بر فرايند ارتباطي استاد و دانشجو(خدامراد مؤمني،افسانه شهبازي راد)، همايش منطقه اي آسيب شناسي روابط انساني،ارديبهشت ماه 1389
8- گزارش يك مواد نادرشخصيت دوري گزين و وابسته با تظاهرات نامتعارف(خدامرادمؤمني،حجت اله طهماسبيان)، همايش كشوري سلامت زنان در نظام سلامت، ارديبهشت ماه 1389
9-مروري بر چگونگي شكل گيري دگرگوني طرح واره هاي ناسازگار اوليه در ساختار شخصيت(خدامراد مؤمني،حجت اله طهباسيان مرضيه پيري)، دومين همايش ملي دانشجويان روانشناسي ايران، خرداد ماه 1389
10-بررسي ارتباط بين درد حاد و اضطراب مرگ دربيماران بخش سوختگي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه(حجت اله طهباسيان، خدامراد مؤمني،محمدرسول يزداني،مژگان ابريفام)، دومين همايش ملي دانشجويان روانشناسي ايران،خرداد1389
11-رابطه بخشودگي و رضايتمندي زناشويي در دانشجويان زن(خدامراد مؤمني، زينب محبي)، همايش منطقه اي آسيب شناسي روابط انساني، آبان ماه 1389
12-نقش والدين در رشد اخلاقي كودكان(خدامراد مؤمني،افسانه شهبازي راد)، همايش منطقه اي مهارت هاي تربيتي و خانواده، آذرماه 1389
13-اثربخشي روش شناختي-رفتاري در كاهش علائم اضطراب از امتحان دانشجويان( خدامراد مؤمني)، اولين همايش سالانه دانشگاه رازي (ملي)،آذرماه 1389
14- رابطه پيشرفت تحصيلي دانشجويان رازي با توجيه ميزان هيجان طلبي آنها(خدامراد مؤمني، طيبه فواد چنگ)، اولين همايش سالانه دانشگاه رازي (ملي)،آذرماه 1389
15-مقايسه ميزان پرخاشگري در بين كودكان بي سرپرست و داراي سرپرست ( خدامراد مؤمني، علي زكي يي، سميرا رستمي)، همايش روانشناختي كودك و نوجوان ، خرداد1390
16- نقش سبك هاي هويت وجهت گيري مذهبي درپيش بيني اعتياد به مواد29-مخدر(خدامراد مومني، حسين حسيني، سميرا كرمي)، هفتمين كنگره دانش اعتياد تهران، شهريور ماه 1390
17- اثربخشي آموزش شادكامي به شيوه شناختي- رفتاري فوردايس برميزان شادكامي و سلامت بيماران مبتلا به سرطان(مريم فريد مهر،حجت اله طهماسبيان،بهنام ابوالقاسمي،خدامراد مؤمني)، بيست و هشتمين همايش سالانه انجمن علمي روان پزشكان ايراني(ملي)،آبان ماه 1390
17- اثربخشي خاطره پردازي انسجامي بر كاهش علائم افسردگي در زنان سالمند مقيم سراي سالمندان(خدامراد مؤمني،افسانه شهبازي راد،حجت اله طهماسبيان)، بيست و هشتمين همايش سالانه انجمن علمي روان پزشكان ايران (ملي)، آبان ماه 1390
19-رابطه اعتياد به اينترنت وافسردگي در دانشجويان دانشگاه رازي (خدامرادمؤمني فاطمه شهبازي راد)، دومين همايش سالانه دانشگاه رازي (ملي)،آذرماه 1390
20- كنگره بين المللي خانواده و جهاني شدن( خدامراد مؤمني)، همايش ملي زنان سرپرست خانواده، آذرماه 1390
21- چمر تسلي بخش قوم لر: نگاهي بر موسيقي درماني قومي( خدامراد مؤمني)، سومين كنگره سراسري ملي هنردرماني ايران، اسفند ماه 1390
22- رابطه سلامت خانواده اصلي با انسجام و انعطاف پذيري خانواده و فرزندان(فؤاد كلوندي،تقي پورابراهيم،خدامراد مؤمني)، سومين كنگره سراسري ملي پژوهش هاي روان شناسي باليني،اسفند ماه 1390
23- اثربخشي مهارت هاي زندگي بر ميزان سهل انگاري معلمين آموزش و پرورش(مرضيه پيري،پيمان سليمي،خدامراد مؤمني)، اولين كنگره ملي واكاوي بسترهاي ديني و زمينه هاي مدني،اسفند ماه 1390
24-آموزش مهارت­هاي زندگي گامي در جهت پيشگيري از مصرف مواد( خدامراد مؤمني)، همايش پيشگيري اوليه از اعتياد (بانگاه ويژه به استان كرمانشاه)، اسفند ماه 1390
25- كارايي خانواده در افراد مشكوك به اختلال رواني در مقايسه با گروه سالم(خدامراد مؤمني،افسانه شهبازي راد)، همايش خانواده و مهارت­هاي زندگي (ملي)، ارديبهشت ماه 1391
26- رابطه همدلي، ارتباط موثر وروابط بين فردي با بخشودگي زناشويي زنان(خدامراد مؤمني،علي زكي ئي،كامران خدادادي،مصطفي عليخاني)، همايش ملي خانواده و مهارت هاي زندگي، ارديبهشت ماه 1391
27- همايش منطقه اي افزايش امنيت رواني با محوريت خانواده(خدامراد مؤمني،محمدرضا مجذوبي)، ششمين سمينار ملي سراسري بهداشت رواني دانشجويان، ارديبهشت 1391
28- تأثير جهاني شدن بر ساختار و كاركرد خانواده از مراتب توسعه فردگرايي(خدامراد مؤمني،رزيتا اماني،محمد رضا مجذوبي)، كنگره بين المللي خانواده و جهاني شدن، ارديبهشت ماه 1391
29- مقايسه سيستم هاي مغزي- رفتاري در افراد افسرده و غير افسرده(خدامراد مؤمني،علي زكي ئي،مصطفي عليخاني،كامران خدادادي)، اولين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني،خرداد ماه 1391
30- بررسي ميزان تاثير بازي هاي نمايشي بر هوش اجتماعي(خدامراد مؤمني،حسين مهدي زاده،كاظم زينالي)، چهارمين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي تريز و نو آوري در آموزش، شهريور ماه 1391
31-رابطه ويژگي هاي شخصيتي مدل آيزنك( نوروتيسم، سايكوتيك و برون گرايي) با اضطراب امتحان و خودكارآمدي در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه( خدامراد مؤمني)، پنجمين همايش بين المللي روانپزشكي كودك و نوجوان ، مهر ماه 1391
32- مقايسه سلامت رواني و افسردگي در بين سه گروه سالمندان تنها با سالمندان مقيم و غير مقيم سراي سالمندان شهر كرمانشاه(خدامراد مؤمني،سميه زالي پور)، سومين همايش سالانه دانشگاه رازي كرمانشاه،آذر ماه 1391
33-گزارش تجربه و كاركرد بررسي كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه رازي(خدامراد مؤمني،افسانه شهبازي راد)، همايش بهداشت جهاني دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي،آبان ماه 1391
34- رابطه خودكارآمدي عمومي و كاركرد سبك هاي تفكر با عملكرد تحصيلي دانش آموزان(خدامراد مؤمني، پريسا جانجاني)، همايش ملي مدرسه فردا، مهرماه 1392
35- نقش شيوه هاي فرزندپروري و طلاق عاطفي وتاديم در پيش بيني استرس، اضطراب و افسردگي فرزندان(خدامراد مومني،حسين حسيني)، پنجمين همايش ملي آسيب هاي پنهان، سنندج، آبان ماه 1392
36-رابطه بين دلبستگي به خدا و تاب آوري در مادران كودكان استثنايي(خدامراد مؤمني)،ششمين همايش بين المللي روانپزشكي كودك و نوجوان ، آبان ماه 1392
37- رابطه سبك هاي فرزندپروري والدين با پيشرفت تحصيلي فرزندان(خدامراد مومني،پريسا جانجاني)، چهارمين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي،آذرماه1392
38- بررسي رابطه سرسختي و تاب آوري با سلامت رواني و عملكرد تحصيلي در دانشجويان دانشگاه آزاد واحد كرمانشاه(خدامراد مؤمني)، چهارمين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي،آذرماه1392
39- اثربخشي ريلكسيشن بر علائم سندرم ملال پيش از قائدگي(خدامراد مؤمني، سميه زالي پور)، چهارمين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي، آذرماه 1392
40- رابطه خودكارآمدي عمومي و كاركرد سبك هاي تفكر با عملكرد تحصيلي دانش آموزان(خدامراد مومني، پريسا جانجاني)، همايش ملي مدرسه فرد، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده سما واحد چالوس، آذر ماه 1392
41-مقايسه سبك هاي مقابله اي و نگرش هاي ناكارآمد بين متقاضيان جراحي پلاستيك و افراد عادي( خدامراد مؤمني، افسانه مرادي، سحر عرب پور، منير سادات مير باقري، مهديه پور محمد ن‍اد گابيه)، اولين كنگره علوم تربيتي و آسيب هاي اجتماعي آذرماه 1392
42-مقايسه ناگوي خلقي و هوش معنوي در بيماران وابسته به متا آمفتامين و افراد سالم(افسانه مرادي، مرضيه پور صالحي نويده، خدامراد مومني، بهرام نصرالهي)،اولين كنگره علوم تربيتي و آسيب هاي اجتماعي آذرماه 1392

43- نقش شيوه هاي فرزندپروري و طلاق عاطفي در پيش بيني استرسري، اضطراب و افسردگي فرزندان(خدامراد مومني، حسين حسيني)، پنجمين همايش آسيب هاي پنهان، سنندج، دي ماه 1392
44- رابطه اعتياد به اينترنت با سلامت روان دانشجويان( خدامراد مؤمني، پريسا جانجاني)، اولين همايش ملي جامعه و فضاي مجازي،بهمن ماه 1392
45- نقش عملكرد خانواده و تمايز يافتگي خود در پيش بيني افسردگي درزنان شهر كرمانشاه(خدامراد مؤمني، پريسا جانجاني،مصطفي عليخاني)، ششمين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده،ارديبهشت ماه 1393
46- تاب آوري و جهت گيري مذهبي و سلامت روان در دانشجويان(فريبا داوري، خدامراد مومني، كيوان كاكابرايي)، هفتمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان، ارديبهشت ماه 1393
47- اثر بخشي شن بازي درماني بر كاهش پرخاشگري كودكان پيش دبستاني(خدامراد مؤمني،سحر كهريزي، مصطفي عليخاني، پريسا جانجاني)، اولين كنگره علوم تربيتي و آسيب هاي اجتماعي خرداد ماه 1393
48- مهمترين عوامل عقب ماندگي ذهني در دانش آموزان مدرسه استثنايي وليعصر(عج) شهرستان نور(خدامراد مؤمني، مصطفي عليخاني، پريسا جانجاني)، اولين كنگره علوم تربيتي و آسيب هاي اجتماعي، خرداد ماه 1393

49-Investigating the relationship between Iranian EFL Teachers  Motivation and  Job  Satisfaction Level at School ( Cobra Ghelbash, Kamran Janfeshan, Khodamorad Momeni). First National Conferenc on applied Lingvistics and professional practices 18 February 2015,
English department, English Azad University, Kermanshah Branch
.50- رابطه تمايل به حجاب با سلامت روان دانشجويان دختر( خدامراد مومني، پريسا جانجاني)،اولين همايش علمي- پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران، اسفندماه 1393

51-The Relationship between Life Style and Quality Of Life of Kermanshah Women, (2013-14).Khodamorad Momeni, *Parisa Janjani,Mehri Amini, Hosna Janjani.2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotion 20 Mey 2015,
Kermanshah university of Medical Sciences


52-A comparison of alexithymia and spiritual intelligence (SQ) in methamphetamine -addicted patients and healthy people(Afsaneh Moradi, Marzieh Poursalehy Navideh, Azar Nadi, Mahnaz Ghiasi and Khoda Morad Momeni), International  journal of  current life sciences, June, 2015

53-رابطه انواع سبك هاي هويتي با اختلال اضطراب اجتماعي دانشجويان(خدامراد مومني، فرشته محمدي، افسانه شهبازي).اولين همايش ملي علمي-پژوهشي روانشناسي،علوم تربيتي و آسيب شناسي جامعه، تابستان 1394

54-بررسي رابطه اضطراب مرگ با فعاليت هاي روزانه زندگي و فعاليت هاي ابزاري زندگي در سالمندان( پيام ورعي، خدامر مومني، سبا پورداد) پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي و علوم انساني)، 28 بهمن 1395

 
پروژه هاي تحقيقاتي:
1-تاب آوري و ويژگي هاي جمعيت شناختي دانشجويان دانشگاه رازي(خدامراد مؤمني ، پروانه كريمي، 1389)
3- رابطه تاب آوري وسرسختي روانشناسي باسلامت روان و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه استان كرمانشاه( خدامراد مؤمني،1390)
3- رابطه اعتياد به اينترنت با سلامت رواني و افسردگي(خدامراد مؤمني،افسانه شهبازي راد، 1391)رزومه دكتر خدامراد مومني
لينك دانلود فايل رزومه

 

 
لينك هاي مرتبط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)