الف: مشخصات عمومي
  نام : علي اصغر            نام خانوادگي : ميرك‌زاده           
 محل تولد: اصفهان/ اردستان/مهاباد      تاريخ تولد: اول بهمن1356
  آخرين مدرك و رشته تحصيلي: دكتري تخصصي/ترويج و آموزش كشاورزي
 محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي: دانشگاه تهران/ايران
 رتبه دانشگاهي: استاديار
 آدرس: كرمانشاه، بزرگراه امام خميني، دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي، گروه ترويج و توسعه روستايي
 آدرس الكترونيك:Mirakzadeh_ali@yahoo.com     Mirakzadeh@razi.ac.ir
 تلفن: 08318323732
همراه:09126994511
 
 
ب:سوابق تحصيلي
 
كارشناسي (B.S(
كارشناسي ارشد (M.S)
دكتراي تخصصي (Ph.D) 
رشته تحصيلي و گرايش
ترويج و آموزش كشاورزي
تريج و آموزش كشاورزي
ترويج و آموزش كشاورزي
مؤسسه محل اخذ مدرك
دانشگاه رازي
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
شهر و كشور محل اخذ مدرك
كرمانشاه - ايران
كرج - ايران
كرج - ايران
تاريخ اخذ مدرك
1378
1381
1387
 
عنوان پايان نامه يا رساله
 
-
بررسي نقش فعاليتهاي ترويجي در توسعه كشت دانه هاي روغني در شهرستان اردستان.
 
طراحي الگوي برنامه ريزي مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي استان اصفهان
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)