كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
رزومه پروفسور طاهرپور
                                                                                                                                        پروفسورآوات(آرمان)طاهرپور__________________________________                                                                                                                             
Resume of Avat(Arman) Taherpour

  
             avat_1@yahoo.co.uk
 
Avat (Arman) Taherpour - Ph.D
Professor of Organic Chemistry
 
Address:
Department of Organic Chemistry
Chemistry Faculty
Razi University
P.O.Box: 67149-67346
Kermanshah
Iran


Research Programs:
 
Visiting Academic: The University of Queensland, Reactive Intermediates and Unusual Molecules Group (Professor Curt Wentrup’s Group, Chemistry Building, School of Molecular and Microbial Office, Brisbane, Qld 4072, Australia. 2006.
Post-Doctorate of Organic Chemistry: The University of Queensland, Reactive Intermediates and Unusual Molecules Group (Professor Curt Wentrup’s Group, Chemistry Building, School of Molecular and Microbial Office, Brisbane, Qld 4072, Australia. Under Supervision of Professor Curt Wentrup FAA., 2006-2007.
Research programs:*The University of Queensland (UQ), Reactive Intermediates and Unusual Molecules Group (Professor Curt Wentrup’s Group, Chemistry Building, School of Molecular and Microbial Office, Brisbane, Qld 4072, Australia. Under Supervision of Professor Curt Wentrup FAA. July-September 2008 and August-September 2009.
                                    *The University of New England (UNE), Chemistry Department, Science and Technology Faculty, UNE, Armidale, Australia (Professor S. Glover’s Group) November 2011-Feruary 2012.
 
Courses Taught (in accordance with the educational program of Iran in universities):
B. S.:
General Chemistry (I & II), Organic Chemistry (1,2 & 3), Spectroscopy in Organic Chemistry, Organometalic Chemistry, Systematic Identification of Organic Compounds, Fundamentals of Polymer Chemistry, Physical Organic Chemistry, Extraction of Essential Oils from Medicinal Herbs, Pharmacutical Chemistry, Synthesis of Organic Compounds.
M. S.:
Advanced Organic Chemistry, Heterocyclic Chemistry, Pharmaceutical Chemistry, Fundamental of Molecular Spectroscopy, Special Topics, Physical Organic Chemistry, Synthesis of Organic Compounds, Computational Chemistry.
Ph.D.:
Advanced Organic Chemistry, Heterocyclic Chemistry, Synthesis of Organic Compounds, Reactive Intermediates, Fundamental of Molecular Spectroscopy, Computational Nano-chemistry.
 
Membership:
-Member of the Chemical Society of Iran (CSI).
-Member of the Central Committee of the Iranian Chemical Society (CCICS).
-Member of the American Nano Society (ANS).
 
Editorial Boards:
-Editorial Manager online submission and peer review tracking system for Journal of the   Iranian Chemical Society. (From the end of 2012)
-Associate Editor of Journal of Spectroscopy and Dynamics.
 
Research Interests:
1)      Computational Chemistry, Molecular Modeling and Theoretical Chemistry.
2)      Organic Compounds Synthesis. Microwave Synthesis of Organic Compounds.
3)      Physical Organic Studies.
4)      Spectroscopic Studies of Organic Compounds (NMR, IR, UV).
5)      Phythochemistry and Extraction of Essential Oil from Herbs.
6)      Microwave Assisted Synthesis in Organic Chemistry, FVT and Photochemistry.
7)      Nano-Chemistry and related sciences.
 
List of Publications in Journals and Paper Presented:
 
 
1-      M. Abdoli-Senejani, A. A. Taherpour, H. R. Memarian, M. Khosravani, Theoretical studies on the rotamers and dynamic behaviours of ethyl-5-acetyl-4-(3´,4´-dimethoxyphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate, Structural Chemistry, 2012, DOI: 10.1007/s11224-012-0037-8.
 
2-      A. A. Taherpour, E. Rajaeian, H. Shafiei, M. Malekdar, Theoretical study of 1,3-dipolar cycloaddition reactions between 7–10 membered simple cycloalkynes and triazoles R–N3 (R = H, CH3, Ph), Structural Chemistry, 2012, DOI: 10.1007/s11224-012-0105-0.
 
3-      S. Yavari, S. Nasiri-Ghidari, A. A. Taherpour, I. Yavari, Synthesis of alkyl bis(dimethylamino)methylenecarbamodithioates from 1,1,3,3-tetramethylguanidine, CS2 and oxiranes, Chinese Chemical Letters, 23 (2012) 699–702.
 
4-      A. A. Taherpour, M. Tayebi-Suraki, N. Mahdizadeh, Theoretical Free Energies of Electron Transfer, Electrochemical Properties, Electron Transfer Kinetic Theoretical and Quantitative Structural Relationships Studies of Alkynyldihydrofullerene (1-Alkynyl-C60 Carbanion) in [X-UT-Y][R-C60–M+](R=tert-Bu- & Hex–C≡C-; M=Li & K, in DMSO & THF Solvents) Supramolecular Complexes, Eur. J. Chem., 3(3), 2012, 340-347.
 
5-      S. Yavari, A. A. Taherpour, I. Yavari, Efficient synthesis of 2-hydroxyalkyl alkanedithioates from 1,3-diketones, CS2, and epoxides, Journal of Sulfur Chemistry, Vol. xx, No. xx, Month 2012, 1–6. (Impress)
 
6-      Avat (Arman) Taherpour and R. Jalajerdi, Structural Relationships and Theoretical Study of Free Energies of Electron Transfer, Electrochemical Properties and Electron Transfer Kinetic of Ferrocene Derivatives with Fullerenes in Nanostructures of [(R)2Cp2-Fe].Cn Supramolecular Complexes. Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures. xx, 2012,xx . (Impress).
 
7-      Avat (Arman) Taherpour and M. Maleki-Noureini, Free Energies of Electron Transfer, Electron Transfer Kinetic Theoretical and Quantitative Structural Relationships and Electrochemical Properties Studies of Gadolinium Nitride Cluster Fullerenes Gd3N@Cn in [X-UT-Y][Gd3N@Cn](n=80, 82, 84, 86 and 88) Supramolecular Complexes, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures. xx, 2012,xx . (Impress)
 
8-      A.A.Taherpour, Theoretical Studies of the Free Energies of Electron Transfer and Electron Transfer Kinetics in Nanostructure Supramolecular Complexes of Cis-Unsaturated Thiocrown Ethers and Ce and Gd Endohedral Metallofullerenes [X-UT-Y][M@C82] (M=Ce,Gd), Arab. J. Chem., xx, 2012, xxx (Impress).
 
9-      A. A. Suratgar, S. Rafiei, A.A.Taherpour, A.Babaei, Design of a Qubit and a Decoder in Quantum Computing Based on a Spin Field Effect, Journal of Applied Research and Technology, 10(2), 2012, 152-161.
 
10- A. A. Taherpour, Study of Electrochemical Properties, Free Energies of Electron Transfer and Reduction Potentials of Supramolecular [X-UT-Y]@Cn Complexes and Fullerenes C60 to C300, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures. 20: 17–30, 2012.
 
11- Avat Arman Taherpour, Adele Aghagolnezhad-Gerdroudbari and Saied Rafiei, Neural Network CFFBP Theoretical and Quantitative Structural Relationship Studies of Reorganization Energies of [SWCNT(5,5)-Armchair-CnH20] (n=20-310) Nanostructures. Int. J. Electrochem. Sci., 7 (2012) 2468 – 2486.  
 
12- Avat (Arman) Taherpour and Nosratollah Mahdizadeh, Theoretical and Quantitative Structural Relationship Study on Fullerenes Polarizabilities on The Basis of Monopole-Dipole Interactions Theorem. Orient. J. Chem., 28, 2012, 247.
 
13- A. A. Taherpour,Hossein Maroofi, Zeinab Rafie and Kambiz Larijani, Chemical Composition Analysis of the Essential Oil of Melissa officinalis L. of Kurdistan-Iran by HS/SPME Method and Calculation the Biophysicochemical Coefficients of the Components, Natural Product Research. Vol. 26, No. 2, January 2012, 152–160.
 
14- Avat (Arman) Taherpour and P. Lajevardi, Free Energies of Electron Transfer, Electrochemical Properties, and Electron Transfer Kinetic Theoretical and Quantitative Structural Relationship Studies of [La2@C72(Adamantylidene)x][SWCNT(5,5)-Armchair-CnH20](x = 0, 1 and n=20-300) Nanostructure Complexes. Int. J. Electrochem. Sci., 6 (2011) 5482 - 5498
 
15- Avat (Arman) Taherpour, Hossein Maroofi, FaezehAzimi, Kambiz Larijani Reza Vafaei Shoushtari and Mahdi Changizi Chemical Compositions of the Essential Oil of Ferulago Bernardii TOMK. and M. PIMEN. of Iran. Natural Science, Vol.3, No.2, 2011,104-108.
 
16- Avat (Arman) Taherpour and Amir Mohammad Hashemi, Theoretical and Quantitative Structural Relationships Studies of Free Energies of Electron Transfer, Electron Transfer Kinetic and Electrochemical Properties of Metal Nitride Cluster Fullerenes Y3N@C80 Methano Mono Adduct Derivatives in [X-UT-V][Y3N@C80-[6,6]-Methanofullerene-R](R: DEM, ex-TTF and OCH2-AQ) Supramolecular Complexes. International Journal of Green Nanotechnology: Physics and Chemistry, 3:213–228, 2011.
 
17- Avat (Arman) Taherpour and Farzaneh Biuki, Theoretical and Quantitative Structural Relationships of the Electrochemical Properties of Cis-Unsaturated Thiocrown Ethers and n-Type Material Bulk-Heterojunction Polymer Solar Cells as Supramolecular Complexes [X-UT-Y]@R (R=PCBM, p-EHO-PCBM and p-EHO-PCBA). J. Inf. Display, Vol. 12, No. 3, September 2011, 145–152.
 
18- Avat (Arman) Taherpour and Ahmad-Reza Shafaati, Theoretical Study of Structural Relationships and Electrochemical Properties of [DNA-Nucleotide Bases]@Cn Complexes. Orient. J. Chem., Vol. 27(3), 823-833 (2011).
 
19- A. A. Taherpour and Elahe Rajaeian, Ab initio Study of Simple Mg-Ene Reactions Between Propenyl Magnesium Halides and Ethylene (Type-1 Intermolecular Reaction). J. Phys. & Theo. Chem. I.A.U. Iran, 8(1): 1-9, Spring 2011.
 
20- A. A. Taherpour, Photophysical Properties of Electron Transfer Process Between1,3,5-Trisubstituted Oligoaryleneethynylene BenzeneStar-Shaped Molecules and Fullerenes, J. Phys. & Theo. Chem. I.A.U. Iran, 8(2): Spring 2011.
 
21- A. A. Taherpour, H. Shafiee, E. Rajaian, Ab initio Studies of Molozonide Formation in 1,3-Dipolar Cycloaddition Reactions Between C7-C10 Membered Simple Cycloalkynes and O3, Orient. J. Chem., Vol. 27(3), 885-893 (2011)
 
22- Avat(Arman)Taherpour and Tayebeh Asadi, Theoretical and Quantitative Structural Relationships of the Electron Transfer and Electrochemical Properties of Cis-Unsaturated Thiocrown Ethers and Supramolecular Complexes [X-UT-Y]@[La2@C72(Adamantylidene Mono-Adducts)n] (n=0,1), Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures. 2011, 19, 166-181.
 
23- Avat(Arman)Taherpour, Hossein Maroofi, Azadeh Kazempour and Kambiz Larijani, Mahdi Changizi and Reza Vafaei Shoushtari, Chemical Composition of the Essential Oil of Hymenocrater longiflorus Benth. of Iran. Natural Science, Vol.3, No.2 (2011) 104-108.
 
24- Avat(Arman)Taherpour, David Kvaskoff, Paul V. Bernhardt and Curt Wentrup, 9-Azidoacridine and 9-acridinylnitrene, "Special Issue Article" of J. Phys. Org. Chem., 2010, 23, 382–389.
 
25- Avat(Arman)Taherpour, Hossein Maroofi, Omid Bajelani and Kambiz Larijani, Chemical composition of the essential oil of Valeriana alliariifolia Adams of Iran, Natural Product Research, 24(10), 2010, 973–978.
 
26- Avat(Arman)Taherpour, Structural relationship between photophysical data of 1,3,5-trisubstituted oligoaryleneethynylene benzene star-shaped molecules and number of carbon atoms, Physics and Chemistry of Liquids, 48(3), 2010, 289–297.
 
27- Avat(Arman)Taherpour and Esmat Mohammadinasab, Topological Relationship Between Wiener, Padmaker-Ivan, and Szeged Indices and Energy and Electric Moments in Armchair Polyhex Nanotubes with the Same Circumference and Varying Lengths, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 18: 72–86, 2010.
 
28- Avat(Arman)Taherpour and Maryam Maleki, Theoretical Study of Structural Relationships and Electrochemical Properties of Supramolecular [14-MR Macrolides]@Cn Complexes, Analytical Letters, 43, 2010, 658–673.
 
29- Avat(Arman)Taherpour, Theoretical and Quantitative Structural Relationship Studies of Electrochemical Properties of the Nanostructures of Cis-Unsaturated Thiocrown Ethers and Their Supramolecular Complexes [X-UTY][M@C82] (M=Ce, Gd), Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 185:422–432, 2010.
 
30- Avat(Arman)Taherpour, Microwave-assisted solid phase conversion study of Meldrum’s acid to ethylenetetracarboxylic dianhydride (C6O6), Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 75 (2010) 493–497.
 
31- Avat(Arman)Taherpour, Theoretical and Quantitative Structural Relationships of the Electrochemical Properties of [M@C82]@[SWCNT(5,5)-armchair-CnH20] (M= La, Y and n=20–300) Nanostructure Complexes, International Journal of Green Nanotechnology: Physics and Chemistry, 1(2) (2010) 97–109.
 
32- Avat(Arman)Taherpour, Theoretical and Quantitative Structural Relationship Studies of Electrochemical Properties of the Nanostructures of Cis-Unsaturated Thiocrown Ethers and Their Supramolecular Complexes [X-UTY][M@C82] (M=Ce, Gd), Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 185:422–432, 2010.
 
33- Avat(Arman)Taherpour and Farshid Keyvan, Structural Relationships and Theoretical Study of  Electrochemical Properties of 1,3,2-Dithiazolyl Radicals  With Fullerenes in Nanostructure [1,3,2-DTA(s)]@Cn Supramolecular Complexes, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 185(8), 2010,1604-1614.
 
34- Davood Nematollahi, Avat(Arman)Taherpour, Saeed Jameh-Bozorghi, Ailine Mansourii, Experimental and Computational Study on Electrochemical Oxidation of Catechols, Int. J. Electrochem. Sci., 5 (2010)867– 879.
 
35- Avat(Arman)Taherpour, Study of the Number of Rings in Carbon Nano Structures (Fullerenes and Nanotubes), Asi. J. Chem., 22(1) (2010)288– 298.
 
36- Avat(Arman)Taherpour, Karim Zare and Leila Bakhtiari,Theoretical and Structural Relationship Study of Electrochemical Properties of p-Sulfonated Calix[8]arene Macrocycles with Fullerenes as [p-Sulfonated Calix[8]arenes]@[Cn] Supramolecular Complexes,J. Phys. & Theo. Chem. I.A.U.Iran, 6(3), 2010, 199-207.
 
37- Avat(Arman)Taherpour, Theoretical and Quantitative Structural Relationship Study of the Electrochemical Properties of [M2@Cx]@[SWCNT(5,5)-Armchair-CnH20] (M=Er and Sc, x=82 and 84,and n=20-300) Complexes, J. Phys. Chem. C,113,2009, 5402–5408.
 
38- Avat(Arman)Taherpour, Theoretical and quantitative structural relationships of the electrochemical and electron transfer properties of [Mx@C82]@[SWCNT(5,5)-armchair-CnH20] (x = 0, 1; for x = 1: M = Ce & Gd and n = 20–300) nanostructure complexes, Chemical Physics Letters, 483 (2009) 233–240.
 
39- Avat(Arman)Taherpour and Omid Cheraghi, Theoretical Study of Structural Relationships and Electrochemical Properties of Supramolecular [Tetracyclines].Cn Complexes, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 17: 636–651, 2009.
 
40- Avat(Arman)Taherpour, Arezou Taherpour, Zhiva Taherpour and Omid Taherpour, Relationship study of octanol–water partitioning coefficients and total biodegradation of linear simple conjugated polyene and carotene compounds by use of the Randic´ index and maximum UV wavelength, Physics and Chemistry of Liquids, 47(4), 2009, 349–359.
 
41- Avat(Arman)Taherpour, Quantitative structural relationship and theoretical study of electrochemical properties of C60@[SWCN(5,5)-Armchair-CnH20] complexes, Chemical Physics Letters, 469 (2009) 135–139.
 
42- Avat(Arman)Taherpour, et al., One-Pot Microwave-Assisted Solvent Free Synthesis of Simple Alkyl 1,2,3-Triazole-4-carboxylates by Using Trimethylsilyl Azide, J. Heterocyclic Chem., 46, (2009) 131-133.
 
43- Avat(Arman)Taherpour, Structural Relationship Study of Electrochemical Properties of the Nano-Structures of Cis-unsaturated Thiocrown Ethers and Their Supramolecular Complexes [X-UT-Y][La@C72(C6H3Cl2)] Non-IPR Carbon Cage, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 17 (2009) 171–186.
 
44- Avat(Arman)Taherpour, Structural Relationship Between Degree of Unsaturation with Fermi Energy, Chemical Hardness, and The HOMO-LUMO Gap of (5,5) Armchair Single-Walled Carbon Nanotubes, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 17: 26–37, 2009.
 
45- Avat(Arman)Taherpour, Quantitative Structural Relationship Study of Electrochemical Properties on the Nano Structures of Cis-Unsaturated Thiocrown Ethers and Their Supramolecular Complexes [X-UT-Y] [Sc2@C84] and [X-UT-Y] [Er2@C82], Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures, 16: 142–153, 2008.
 
46- Avat(Arman)Taherpour and B. Rostami,One-pot Microwave-Assisted Synthesis of 2,4- Dichloroquinolines, Asian Journal of Chemistry-AJC., 8 (2008) 6349-6352.
 
47- Avat(Arman)Taherpour and Elahe Rajaeian, Computational note on ab initio studies of 1,3-dipolar cycloaddition reactions between 7–10 membered simple cycloalkynes and nitriloxide, Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 849 (2008) 23–24.
 
48- Avat(Arman)Taherpour and Hosoein Maroofi, Chemical composition of the essential oil of Thalectrum minus L. of Iran, Natural Product Research, 22(2), 2008, 97–100.
 
49- Avat(Arman)Taherpour,A. Taherpour, Z Taherpour and O. Taherpour, Relationship Study of Octanol-Water Partitioning Coefficients and Total Biodegradation of Linear Simple Conjugated Polyene and Carotene Compounds by the Use of Randić Index and Maximum UV Wave Length, Journal of Physics and Chemistry of Liquids(JPCL), 2008, 46.
 
50- Avat(Arman)Taherpour andMehrak Faraji,One-pot Microwave-Assisted Synthesis of 1H-Phenanthro[9,10-d][1,2,3]triazole, Molbank, 2008, M577(1-5).
 
51- Avat(Arman)Taherpour, Quantitative relationship study of mechanical structure properties of empty fullerenes.  Full. Nanot. Carb. Nanost., 2008; 16(3): 196–205.
 
52- A. A. Taherpour & E. Rajaian, Computational Note on Abinitio Studies of 1,3-Dipolar Cycloaddition Reactions Between 7-10 Membered Simple Cycloalkynes and Nitriloxide, Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 849 (2008) 23-24.
 
53- Avat(Arman)Taherpour, K. Kheradmand, One-pot Microwave Assisted synthesis of Cyclicimides from Cyclic anhydrides, Asian Journal of Chemistry-AJC, 20(5), 2008, 3341-3344.
 
54- Avat(Arman)Taherpour & O. Taherpour, QSAR Study Between LC50 of Linear Simple Conjugated Polyene Compounds in Fish and UV Maximum Wave Length by the Use of Randic Index, Asian Journal of Chemistry-AJC, 20(5), 2008, 218-224.
 
55- Avat(Arman)Taherpour, Theoretical Study of Exo- and Endo-Interconversion of [(R)CalixTMS2]Sn, J. Phys. & Theo. Chem. I.A.U.Iran, 2008, 5(1).
 
56- Avat(Arman)Taherpour, M. Yousefirad, TheoreticalIsomerization Study Of [(R)CalixTMS2]Ge Macrocycles, Asian Journal of Chemistry-AJC, 20(4), 2008, 2741-2748.
 
57- Arezou Taherpour, Avat(Arman)Taherpour, et al., Chemical Compositions and Bacteriological Activity of Essential Oil of Satureja sahandica Bornm., Asian Journal of Chemistry-AJC, 20(8), 2008, 6353-6357.
 
58- Avat(Arman)Taherpour, M. Yousefirad and R. Karimzadeh, Chemical Composition of the Essential Oil of Heracleum persicum Seeds of Iran, Asian Journal of Chemistry-AJC, 2008,20(5), 3345.
 
59- Avat(Arman)Taherpour, Z. Taherpour and M. Farajie, Quantitative Structural Relationship Study Between Octanol-Water Partitioning Coefficients, Total Biodegradation of Barbiturates and Randic Index, Asian Journal of Chemistry-AJC, 20(1) 2008, 468-476.
 
60- Avat(Arman)Taherpour and F. Shafiei, Quantitative Structural Relationship Between Randic Index and One-Dimentional Box Model in Simple Polyene Compounds,  J. Phys. & Theo. Chem. I.A.U. Iran, 4(4), 2008, 205-211.
 
61- A. Taherpour, P. Noorabadi, F. Abedii and A. A. Taherpour, Effect Investigation of Aqueous Cranberry (Vaccinium arctostaphylos L.) Extract in Accompanied with Antibiotics on Urinary Tract Infections Created by Escherichia coli in Vitro, Journal of Pure and Applied Microbiology, 2(1), 2008, 135-138.
 
62- A. A. Taherpour, H. Maroofi, Chemical composition of the essential oil of   Thalectrum minus L. of Iran, Natural Product Research, 20(2), 2008, 97-100.
 
63- L. George, R. N. Veedu, H. Shibani, A. A. Taherpour, R. Flammang and C. Wentrup, Carboxyketenes from 4-Hydroxy-1,3-Oxazin-6-ones and Meldrum’s Acid Derivatives, Journal of Organic Chemistry (JOC), 2007, 72(4), 1399-1404.
 
64- A.A. Taherpour, Quantitative Structural Relationship Study of Cis-Unsaturated Thiocrown Ethers and Their Supramolecular [X-UT-Y][C60] and [X-UT-Y][La@C82] Complexes. Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 15 (2007) 405-415.
 
65- A. A. Taherpour, H. Maroofi and K. Kheradmand, Chemical composition of the essential oil of Pelargonium quercetorum Agnew, Natural Product Research (NPR). 2007, 21, 24-27.
 
66- A. A. Taherpour, A. Abramian, Imide  Synthesis  by  Oxidation  of N-Alkyl Amides under Microwave Irradiation, Chinese. J. Org. Chem., 27(1), 2007, 123-125.
 
67- A. A. Taherpour, Structural Relationship Between Degree of Unsaturation with Polarizability of (5,5) Armchair Single Wall Carbon Nanotubes, Fullerenes, Carbon Nanotubes, and Carbon Nanostructurs,15(1), 2007, 279-289.
 
68- A. A. Taherpour, Z.Sharifnezhad, F. A. Sufali and K. Kheradmand, Syntheses of some Functionalized Pyridazino[4,5-d] pyridazine Derivatives, Asian Journal of Chemistry-AJC, 19(3), 2007, 1733-1738.
 
69- A. A. Taherpour and S. Bigdeli-Kamal, 1,2,3-Trione Compounds Synthesis by Oxidation 1,3-diketones, Asian Journal of Chemistry-AJC, 19(5), 2007, 4107-4109.
 
70- A. A. Taherpour, Quantitative Structural Relationship Study of Cis-Unsaturated Thiocrown Ethers and [X-UT-Y][C60] & [X-UT-Y][La@C82], Fullerenes, Carbon Nanotubes, and Carbon Nanostructurs, 2007, 15(3),
 
71- A. A. Taherpour and F. Shafiei, Quantitative Correlation of Randic Indices and Adjacency Matrix with Dewar Resonance Energy of Annulene Compounds,  J. Phys. & Theo. Chem. I.A.U. Iran, 2007, 4(2), 101.
 
72- A. A. Taherpour, Quantitative Structural Relationship Between Randic Index, Adjacency Matrixes and Distance Matrixes and Dewar Resonance Energy of Linear Simple Conjugated Polyene Compounds, International Journal of Applied Chemistry-IJAC, 3(1), 2007, 53-67.
 
73- A. A. Taherpour, A. Abramian, One-pot Synthesis of Imides from Anhydrides in Solid Phase, Asian Journal of Chemistry-AJC, 18(3), 2006, 2401-2403.
 
74- A. A. Taherpour, M. Ramazani and S. Mahdizadeh, Determination of Trace Amounts of Nitrite Ion by Kinetic-Spectrophotometric Method on Acidic Media Based on Reduction of Cresyl viole , International Journal of Applied Chemistry-IJAC, 2(2), 2006, 115-124.
 
75- A. A. Taherpour and K. Kerdamand, Quantitative Structural Relationship Between Randic' Index of Alkylcyanobiphenyl Homologues as Calamatic Liquid Crystals With Transition Temperatures Nematic and Smectic-C Mesophases, International Journal of Applied Chemistry-IJAC, 2(2), 2006, 9-18.
 
76- A. A. Taherpour & F. Shafiei, The structural Relationship Between Randic Indices, Adjacency Matrix, Distance Matrixes and Maximume wavelength of linear simple Conjugated Polyene Compounds, Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 726 (2005) 183-188.
 
77- A. A. Taherpour, A Simple Method for Determining the Number of Rings in Polycyclic Compounds, Aust. J. Edu. Chem., 65 (2005) 36-37.
 
78- A. A. Taherpour & A. Mansuri, Fast Oxidation of Lactams to Cyclic Imides Using Microwave Irradiation, Tur. J. Chem., 29 (2005) 317-320.
 
79- A. A. Taherpour, H. Maroofi, F. Nasri, Composition of the essential oil of Satureja sahendica Bornm. of Iran, International Journal of Applied Chemistry-IJAC, 1(1), 2005, 57.
 
80- A. A. Taherpour and F. Shafiei, The structural Relationship Between Randic Indices, Adjacency Matrixes and Distance Matrixes and Molar Absorbance index of Simple linear Conjugated Polyenes, J. Phys. & Theo. Chem. I.A.U. Iran, 2005, 4, 191.
 
81- I. Yavari and A. A. Taherpour, AM1 Study of Conformational Properties of Cyclohexaketenes and Expanded Cyclohexaketenes, Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 488 (1999) 141.
 
82- I.Yavari, D.Nori-Shagh, H.Fallah-Bagher Shidaii & A. A. Taherpour, "MNDO study of Pyramidal Nitrogen Atom Inversion in Piperidine, N-Methylpiperidine and N-Chloropiperidine", Sci. J. I.A.U., 1998,559.
 
83- I. Yavari, A. A. Taherpour and M. Dadgar, "Conformational Properties of Simple Monocyclic Conjugated Enediynes", Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 422 (1998) 213.
 
84- I Yavari, D. Nori-Sharg, M. Dadgar and A. A. Taherpour, AM1 Study of the Equilibrium Geometries and Racemization Mechanism in Open Chain Carbodiimides, Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 427 (1998) 185.
 
85- I. Yavari, A. A. Taherpour and A. Jabbari, Conformational Properties of Cyclododeca-1,5,9-triyne, J. Chem. Res., 6 (1997) 213.
 
Submitted and prepared for publication:
1-Avat Arman Taherpour and Kamran Barkhordari, Theoretical and Quantitative Structural Relationship Studies of Free Energies of Electron Transfer, Electrochemical Properties and Electron Transfer Kinetic of [SWCNT(5,5)-Armchair-CnH20]@[La@C72(C6H3Cl2) Non-IPR Carbon Cage] (n=20-300) Nanostructure Complexes.
2-Avat (Arman) Taherpour and Leila Fathiyan, Free Energies of Electron Transfer, Electrochemical Properties, Electron Transfer Kinetic Theoretical and Quantitative Structural Relationship Studies ofCn@X-[HbA] (HbA=Hemoglobin A; X=α- and β-Fumarate Crosslinked Hemoglobins(αXL & βXL)) Nanostructur Complexes.
3-Avat Arman Taherpour, Free Energies of Electron Transfer, Electrochemical Properties,  and Electron Transfer Kinetic Theoretical and Quantitative  Structural Relationship Studies of [La2@C72(Adamantylidene)x][SWCNT(5,5)-Armchair-CnH20](x = 0, 1 and n=20-300) Nanostructure Complexes.
4-Avat (Arman) Taherpour and Sedigheh Noruzian, Free Energies of Electron Transfer, Electron Transfer Kinetic Theoretical and Quantitative Structural Relationships and Electrochemical Properties Studies of Metal Nitride Cluster Fullerenes M3N@C80 in [X-UT-V][M3N@C80-(R)n](R: Fc=Ferrocene and Pc=Phthalocyanine; n=0,1; M=Y & Sc) Supramolecular Complexes.
5-Avat (Arman) Taherpour and Masomeh Tayebi-Suraki, Free Energies of Electron Transfer, Electrochemical Properties, Electron Transfer Kinetic Theoretical and Quantitative Structural Relationships Studies of Alkynyldihydrofullerene (1-Alkynyl-C60 Carbanion) in [X-UT-Y]@[R-C60M+](R=tert-Bu- & Hex–C≡C-; M=Li & K, in DMSO & THF Solvents) Supramolecular Complexes.
6-Avat(Arman)Taherpour and Elahe Rajaeian, Ab initio Study of Simple Mg-Ene Reactions Between Propenyl Magnesium Halides and Ethylene (Type-1 Intermolecular Reaction).
7-Avat (Arman) Taherpour and Elahe Rajaian, Simple Structural and Mathematical Correlations of Amide Bond Resonance Forms with Calculated IR-Vibration Frequencies Data in Amide Compounds.
8-Avat (Arman) Taherpour and D. Narian, Structural Relationships and Theoretical Study of Free Energies of Electron Transfer, Electrochemical Properties,and Electron Transfer Kinetic of Cephalosporin Antibiotics Derivatives with Fullerenes in Nanostructure of [R].Cn (R=Cefadroxil, Cefepime, Cephalexin, Cefotaxime, Cefoperazone and Ceftriaxone) Supramolecular Complexes.
9-Avat (Arman) Taherpour, Theoretical Studies of the Free Energies of Electron Transfer and Electron Transfer Kinetics in Nanostructure Supramolecular Complexes of Cis-Unsaturated Thiocrown Ethers and Ce and Gd Endohedral Metallofullerenes [X-UT-Y][M@C82] (M=Ce, Gd).
10-Avat (Arman) Taherpour and Nazanin Jahangiri, Structural Relationships and Theoretical Study of Free Energies of Electron Transfer, Electrochemical Kinetic and Photo Electron Transfer Properties of Enzyme Derivatives with Fullerenes in Nanostructure of [R].Cn (R= Laccase Coriolus hirsutus (LCh), Tyrosinase, Laccase Rhus-vernicifera (LRv), Cytochrome-c peroxidase, Ascorbate oxidase and Cytochrome-c oxidase) Supramolecular Complexes.
11-Avat (Arman) Taherpour and Zahra Talebi-Haftadari, Free Energies, Kinetics and Photo Electron Transfer Properties Theoretical and Quantitative Structural Relationship Studies of [SWCNT(5,5)-Armchair-CnH20][R] (R= η2-CmPd(dppf), η2-CmPd(dppr) and η2-CmPd(dppcym)2, n=20-300 and m=60 & 70) Nanostructure Complexes.
12-Avat (Arman) Taherpour and Maryam Malekdar, One-pot Microwave-Assisted Solvent Free with High Orientation in Synthesis of N1-Alkenyl-1,2,3-Triazoles.
 13-Avat (Arman) Taherpour and Arezou Taherpour, Study of Electron Transfer Process Between Fullerenes and Membrane Cells of E-coli in Presence of Dinitrophenol and Dicyclohexylcarbodiimide.
14-Avat (Arman) Taherpour and Arezou Taherpour,Study of Electron Transfer Process Between Fullerenes and Memberane Cells of E-coli in Presence of Dihydrostreptomycin in NaCl and Sucrose Medias.
15-Avat (Arman) Taherpour and Arezou Taherpour,Study of Fullerene C60 Effects on Escherichia coli ATCC 25922 in Presence of Antibiotics.
16-Avat (Arman) Taherpour,Theoretical Studies of Columnar and Nematic Mesophases in Discotic Liquid Crystals with Aromatic Cores.
17-Avat (Arman) Taherpour and M. Rizebandi,  Theoretical Study of Electron Transfer Process Between Fullerenes and Neurotransmitters; Acetylcholine, Dopamine, Serotonin and Epinephrine in Nanostructures [Neurotransmitters].Cn Complexes.
 
Seminars and Conferences:
*توجه:
 برخي از مقالات كنفرانس هاي داخلي و بين المللي در اين مجموعه نيامده است و تنها به برخي اشاره شده است. مجموع كل مقالات كنفرانس هاي داخلي و بين المللي ارايه شده 2۰0 عنوان تا نيمه اول 2012 است.
 
1-A.A. Taherpour and A. Jafari, Theoretical Study of Free Energies of Electrontransfer in the supramolecular complexes of Vitamin B12 with Fullerenes Cn Nanostructurs.,14th conference of Iranian Physical Chemistry , Feb. 25-28, 2011, Tehran University campus Kish International, Kish-Iran.
 
2-A.A. Taherpour and H. Shafie and M. Harizi, Electronic Structural Studies of One Dimensional Fused Oligo-Selenophenes, Free Electron transfer, Activation Energies and Kinetic Properties in Nano Supramolecular Complexes of The Compounds with Fullerenes., 14th conference of Iranian Physical Chemistry , Feb. 25-28, 2011, Tehran University campus Kish International, Kish-Iran.
 
3-A.A. Taherpour and H. Shafie and M. Harizi, Theoretical and Experimental Study of the poly fused selenophene (n) Electronic Spectra ., 14th conference of Iranian Physical Chemistry , Feb. 25-28, 2011, Tehran University campus Kish International, Kish-Iran.
 
4-A.A. Taherpour and H. Shafie and M. Harizi, Quantitative Structural Relationship Study on Octanol-Water Partitioning Coefficients, Total Biodegradation, LC50 and Water solubility of One Dimensional Fused Oligo-Thiophenes ., 14th conference of Iranian Physical Chemistry , Feb. 25-28, 2011, Tehran University campus Kish International, Kish-Iran.
 
5-A.A. Taherpour and B. Hormozi, Theoretical Study of Structural Relationships and Electrochemical Properties of NanoSupramolecular [Cytochromes]@Cn Complexes., 14th conference of Iranian Physical Chemistry , Feb. 25-28, 2011, Tehran University campus Kish International, Kish-Iran.
 
6-A.A. Taherpour and N. Jahangiri , Free Activated Energies and Kinetic Properites of Electron Transfer Studies of [R].Cn (R=Cytochrome-c peroxidase, Cytochrome-c oxidase, Tyrosinase and Ascorbate oxidase) Nanostructur Complexes ., 14th conference of Iranian Physical Chemistry , Feb. 25-28, 2011, Tehran University campus Kish International, Kish-Iran.
 
7-A.A. Taherpour and M. Rizehbandi ,Theoritical Electrochemical Study and Free Energies of Electrontransfer of Dopamin (DA) with Fullerenes C60 Nanostructurs Complexes., 14th conference of Iranian Physical Chemistry , Feb. 25-28, 2011, Tehran University campus Kish International, Kish-Iran.
 
8-A.A. Taherpour and M. Rizehbandi , Theoritical Electrochemical Study and Free Energies of Electrontransfer of Serotonin with Fullerenes C60 Nanostructurs Complexes., 14th conference of Iranian Physical Chemistry , Feb. 25-28, 2011, Tehran University campus Kish International, Kish-Iran.
 
9-A.A. Taherpour and S. Safari , Free Activation Energies and kinetic Properties Study of Tetraazachlorine-Fullerene C60 as [TAC-C60-R].Cn (n= 60, 70, 76, 82, 86); R=OBu, Supramolecular Complexes., 14th conference of Iranian Physical Chemistry , Feb. 25-28, 2011, Tehran University campus Kish International, Kish-Iran.
 
10-A.A. Taherpour .Free Energies and Kinetic Properties Studies of Nanostructure Complexes of 1,3,5-Trisubstituted Oligoaryleneethynylene Benzene Star-shaped Molecules and Fullerenes., 14th conference of Iranian Physical Chemistry , Feb. 25-28, 2011, Tehran University campus Kish International, Kish-Iran.
 
11-A.A. Taherpour . Theoretical and QSR Studies of Free Energies of Electron Transfer of Cis-Unsaturated Thiocrown Ethers and Their Nanostructures Complexes [X-UT-Y][M@C82](M=Ce & Gd).,14th conference of Iranian Physical Chemistry , Feb. 25-28, 2011, Tehran University campus Kish International, Kish-Iran.
 
12-A.A. Taherpour and L. Fathiyan, Electron Transfer Kinetic Theoretical and Quantitative Structural Relationship Studies of Cn@X-[HbA] (HbA=Hemoglobin A; X= α- and β-Fumarate Crosslinked Hemoglobins (αXL & βXL))Nanostructur Complexes., 14th conference of Iranian Physical Chemistry , Feb. 25-28, 2011, Tehran University campus Kish International, Kish-Iran.
 
13-A.A. Taherpour and P. Sadat Lajevardi, Theoretical Study of Free Energies of Electron Transfer of p-Phenylenediamine Derivatives With Fullerenes in Nanostructure of [R].Cn Supramolecular Complexes., 14th conference of Iranian Physical Chemistry , Feb. 25-28, 2011, Tehran University campus Kish International, Kish-Iran.
 
14-A.A. Taherpour and M. Maleki-Noureini, Free Activation Energies and kinetic Properties Study of Gadolinium Nitride Cluster Fullerenes Gd3N@Cn in[X-UT-Y][Gd3N@Cn](n=80, 82, 84, 86 and 88) Supramolecular Complexes., 14th conference of Iranian Physical Chemistry , Feb. 25-28, 2011, Tehran University campus Kish International, Kish-Iran.
 
15-A.A. Taherpour and D. Narian,Electron Transfer and Free Energies Theoretical Study of First-Generation Cephalosporin Antibiotics with Fullerenes in Nanostructure of [R].Cn Supramolecular Complexes., 14th conference of Iranian Physical Chemistry , Feb. 25-28, 2011, Tehran University campus Kish International, Kish-Iran.
 
16-A.A. Taherpour and B. Hormozi, Theoretical Study of Structural Relationships and Electron Transfer Properties in Nano Supramolecular [Cytochroms]@Cn., 1st National Congress of Nano drugs, Feb. 26-27, 2011, Shahid Chamran University, Ahwaz-Iran.
17-A.A. Taherpour and A. Jafari, Theoretical Study of Structural Relationships and Electrochemical Properties in Nano Supramolecular of Vitamins B6 and B9 With Fullerenes Cn Complexes., 1st National Congress of Nano drugs, Feb. 26-27, 2011, Shahid Chamran University, Ahwaz-Iran.
18-A.A. Taherpour and M. Rizehbandi, Structural Relationships and Theoretical Study of Free Energies and Electrontransfer Properties of Ascorbic Acid (aa) With Fullerenes in (n=60…ta 86)., 1st National Congress of Nano drugs, Feb. 26-27, 2011, Shahid Chamran University, Ahwaz-Iran.
19-A.A. Taherpour and B. Hormozi, QSPR Theoretical Study of Structural Relationships and Electrochemical Properties of Nano Supramolecular [Cytochroms]@Cn.,1st National Conference of Nano Science & Nano Technology, Feb. 16-18, 2011, Payame Noor University of Yazd, Yazd-Iran.
 
20-A.A. Taherpour and A. Jafari, Theoretical Study of Free Energies of Electrontransfer in Nano Supramolecular of Vitamins B1 and B2 With Fullerenes Cn Complexes., 1st National Conference of Nano Science & Nano Technology, Feb. 16-18, 2011, Payame Noor University of Yazd, Yazd-Iran.
 
21-A.A. Taherpour and M. Rizehbandi, Theoretical Studies of Quantitative Structral Relationships and Physic and Chemistry., 1st National Conference of Nano Science & Nano Technology, Feb. 16-18, 2011, Payame Noor University of Yazd, Yazd-Iran.
 
22-A. A. Taherpour and L. Fathiyan, Theoretical study of Free Energies of Electron Transfer Quantitative Structural Relationship Studies ofCn@X-[HbA] (HbA=Hemoglobin A; X= α- and β-Fumarate Crosslinked Hemoglobins(αXL & βXL)) Nanostructur Complexes.17th Organic Chemistry Seminar, Oct. 12-14, 2010, Babolsar university, Mazandaran- Iran.
 
23-A. A. Taherpour and L. Fathiyan, Biochemical and Electrochemical Theoretical Study of Biosupramolecular Nanocomplexes Cn@[R](R=Myoglobin,Hemoglobin) in Accorrdance with Electron Transfer Theory. Ghazvin university of medical sciences, Ghazvin- Iran, 19-21 february 2011.
 
24-A. A. Taherpour and L. Fathiyan, Electron Transfer Kinetic and Quantitative Structural Relationship Studies ofCn@ [Mb] Nanostructur Complexes. Payame nor university of Yazd, Yazd- Iran, 16-18 february 2011.
 
25-A. A. Taherpour and L. Fathiyan, Theoretical study of Electron Transfer Kinetic and Quantitative Structural Relationship Studies ofCn@X-[HbA] (HbA=Hemoglobin A; X= α- and β-Fumarate Crosslinked Hemoglobins(αXL & βXL)) Nanostructur Complexes. Tehran university campus Kish International, Kish- Iran, 25-28 february 2011.
 
26-A. A. Taherpour and D. Narian, Pharmacokinetic Theoretical Study of Medicine Nanosupramolecular Complexes [fourth-generation cephalosporin].Cn in accorrdance with Electron Transfer Theory. Ghazvin university of medical sciences, Ghazvin- Iran, 19-21 february 2011.
 
27-A. A. Taherpour and D. Narian, Theoretical study of free energy of electron transfer third-generation cephalosporin antibiotic with fullerens in nano structure of [R].Cn supramolecular Complexes. Payame nor university of Yazd, Yazd- Iran, 16-18 february 2011.
 
28-A. A. Taherpour and D. Narian, Electron transfer and free energy theoretical study of first-generation cephalosporin antibiotic with fullerens in nano structure of [R].Cn supramolecular Complexes. Tehran university campus Kish International, Kish- Iran, 25-28 february 2011.
 
29-A. A. Taherpour and B. Hormozi, Theoretical Study of Structural Relationships and Electrochemical Properties of NanoSupramolecular [Cytochromes]@Cn Complexes., 14th conference of Iranian Physical Chemistry , Feb. 25-28, 2011, Tehran University campus Kish International, Kish-Iran.
 
30-A. A. Taherpour and B. Hormozi, QSPR Theoretical Study of Structural Relationships and Electrochemical Properties of Nano Supramolecular [Cytochroms]@Cn.,1st National Conference of Nano Science & Nano Technology, Feb. 16-18, 2011, Payame Noor University of Yazd, Yazd-Iran.
 
31-A. A. Taherpour and B. Hormozi, Theoretical Study of Structural Relationships and Electron Transfer Properties in Nano Supramolecular [Cytochroms]@Cn., 1st National Congress of Nano drugs, Feb. 26-27, 2011, Shahid Chamran University, Ahwaz-Iran.
 
32-A. A. Taherpour and Z. Talebi, Theoretical Studies of Free Activation Energies and Kinetic of Electron Transfer of [SWCNT(5,5)-Armchair-CnH20][R] (R=η2-C60Pd(dppf), η2-C60Pd(dppr) and η2-C60Pd(dppcym)2, n=20-300) Nanostructure Complexes., 17th Organic Chemistry Seminar, Oct. 12-14, 2010, Babolsar University, Mazandaran-IRAN.
 
33-A.A. Taherpour and K. Barkhordari, Free Activation Energies and Kinetic of Electron Transfer Properties and Electron Transfer Kinetic of [SWCNT(5,5)-Armchair-CnH20][La@C72(C6H3Cl2) Non-IPR Carbon Cage](n=20-300) Nanostructure Complexes., 17th Organic Chemistry Seminar, Oct. 12-14, 2010, Babolsar University, Mazandaran-IRAN.
 
34-A.A. Taherpour and P. Lajevardi, Structural Relationships and Theoretical Study of Free Energies of Electron Transfer, Electrochemical Properties, and Electron Transfer Kinetic of p-Phenylenediamine Derivatives With Fullerenes in Nanostructure [R].Cn., 17th Organic Chemistry Seminar, Oct. 12-14, 2010, Babolsar University, Mazandaran-IRAN.
 
35-A.A. Taherpour, A. Aghagolnezhad and S. Rafie, Theoretical Study of Electron Reorganization Energy in [5,5] Armchair Single-Walled Carbon Nanotubes., 17th Organic Chemistry Seminar, Oct. 12-14, 2010, Babolsar University, Mazandaran-IRAN.
 
36-A.A. Taherpour, A. Aghagolnezhad and S. Rafie, Theoretical Study of Electron Reorganization Energy in [5,5] Armchair Single-Walled Carbon Nanotubes., 17th Organic Chemistry Seminar, Oct. 12-14, 2010, Babolsar University, Mazandaran-IRAN.
 
37-A.A. Taherpour and N. Jahangiri, Free Energies of Electron Transfer Quantitative Structural Relationship Studies of[R].Cn (R= Cytochrome-c peroxidase, Cytochrome-c oxidase, Tyrosinase and Ascorbate oxidase) Nanostructur Complexes., 17th Organic Chemistry Seminar, Oct. 12-14, 2010, Babolsar University, Mazandaran-IRAN.
 
38-A. A. Taherpour and Z. Talebi, Theoretical Studies of Free Energies of Electron Transfer of [SWCNT(5,5)-Armchair-CnH20][R] (R= η2-C60Pd(dppf), η2-C60Pd(dppr) and η2-C60Pd(dppcym)2, n=20-300) Nanostructure Complexes. Guilan University, Rasht-Iran, 14-15 September 2010.
39-A. A. Taherpour and K. Barkhordari, Theoretical Studies of Free Energies of Electron Transfer of [SWCNT(5,5)-Armchair-CnH20][La@C72(C6H3Cl2)] (n=20-300) Nanostructure Complexes. Guilan University, Rasht-Iran, 14-15 September 2010.
 
40-A. A. Taherpour and S. Noruzian, Free Energies of Electron Transfer, Electron Transfer Kinetic Theoretical, Quantitative Structural Relationships and Electrochemical Properties Studies of Metal Nitride Cluster Fullerenes M3N@C80 in [X-UT-V][M3N@C80(Pc)n](Pc=Phthalocyanine; n=0,1; M=Y & Sc) Complexes. Guilan University, Rasht-Iran, 14-15 September 2010.
 
41-A.A. Taherpour and A. Aghagolnezhad and Saeid Rafiei, Theoretical Study of Hole Reorganization Energy in [5,5] Armchair Single-Walled Carbon Nanotubes. Guilan University, Rasht-Iran, 14-15 September 2010.
 
42-A.A. Taherpour,Theoretical and quantitative structural relationships of the electrochemical properties of [M@C82]@[SWCNT(5,5)-armchair-CnH20](M=La, Y and n=20-300) nanostructure complexes. Kashan University, Kashan-Iran, 11-13 September 2010.
 
43-A.A. Taherpour and R. Jalajerdi,Theoretical Studies of the electrochemical properties of [Cp2-Fe][SWCNT(5,5)-armchair-CnH20] nanostructure complexes. Kashan University, Kashan-Iran, 11-13 September 2010.
 
44-A.A. Taherpour and Y. Nourmohammadi,Study of Free Energies of Electron Transfer of Flavonoid Derivatives With Fullerenes in Nanostructure [R].Cn (R= Chrysin, 5-OH Flavone and 7-OH Flavone) Complexes. Kashan University, Kashan-Iran, 11-13 September 2010.
 
45-A.A. Taherpour and R. Jalajerdi,Theoretical Study of Free Electrontransfer Energy Properties of [Sn(Tpp)(Fc-COO)2]@Cn Supramolecular complexes. The Third Conference and Workshop on Mathematical Chemistry (TCWMC-2010), Tarbiat Modares University, Tehran-Iran,Feb. 22-24, 2010.
 
46-A.A. Taherpour and N. Mahdizadeh,Polarizability Study of Fullerene Nano-Structures C20 to C300 by Using Monopole-Dipole Interactions Theorem. The Third Conference and Workshop on Mathematical Chemistry (TCWMC-2010), Tarbiat Modares University, Tehran-Iran,Feb. 22-24, 2010.
 
47-A.A. Taherpour and A. Hashemi,Theoretical Study of Free Energy of Electrontransfer  Properties of Metal Nitrid Cluster Fullerene Y3N@C80 Based Dyads and Cis-Thiocrown Ethers Supramolecular complexes. The Third Conference and Workshop on Mathematical Chemistry (TCWMC-2010), Tarbiat Modares University, Tehran-Iran,Feb. 22-24, 2010.
 
48-A.A. Taherpour and R. Jalajerdi, Theoretical Structural Rrlationship and Electronchemical Properties Study of [Cp2-Fe]@Cn Complexes. 13th Iranian Physical Chemistry Seminar, Shiraz University, Shiraz-Iran,April 12-15, 2010.
 
49-M. Bazofti, R. Rastegari and A.A. Taherpour, Study of Frequencies Relationship to the Nano Size of SWCNT in Mechanical Timoshenco Model, Conference of Nanotechnology Applications and Industerial Development, International Imam Khomeini University, Iran, May 2010.
 
50-A.A.Taherpour H. Rafiee, A.A.Suratgar, Quantom Qubit Decoder by using Spin of Hydrogen. International Symposium on Innovations In Natural Computing (INC-2009)-India.
 
51-K.Abdoli, A.A.Taherpour and M.Memarian, Ab initio Study of Conformational Properties of substituted N-Methyl-1,4-dihydro pyridines. Iranian Seminar of Organic Chemistry, Zanjan University-Seminar of Organic Chemistry, Sep. 2009.
 
52-A.A. Taherpour & E. Rajaiean, Ab initio Study of Simple Mg-Ene Reactions Between Propenyl Magnesium Halides and Ethylene (Type-1 Intermolecular Reaction), 15th Organic Chemistry Seminar, Aug. 27-29 2008, Razi University, Kermanshah-IRAN.
 
53-A.A. Taherpour, E. Rajaiean and H. Shafie, Ab initio Studies of Molozonide Formation in 1,3-Dipolar Cycloaddition Reactions Between C7-C10 Membered Simple Cycloalkynesand O3, 15th Organic Chemistry Seminar, Aug. 27-29 2008, Razi University, Kermanshah-IRAN.
 
54-A.A. Taherpour, Structural Relationship Study of Supramolecular [X-UT-Y][C60] and [X-UT-Y][La@C82] Complexes, 15th Organic Chemistry Seminar, Aug. 27-29 2008, Razi University, Kermanshah-IRAN.
 
55-A.A. Taherpour and N. Mahdizadeh, Number of Rings in Carbon NanoStructures, 15th Organic Chemistry Seminar, Aug. 27-29 2008, Razi University, Kermanshah-IRAN.
 
56-A.A. Taherpour and N. Mahdizadeh, Quantitative Structural Relationship Study of Octanol-Water Partitioning Coefficients and Total Biodegradation of β-Chloroamine Anticancer Agents, 15th Organic Chemistry Seminar, Aug. 27-29 2008, Razi University, Kermanshah-IRAN.
 
57-A.A. Taherpour et al., QSR Study of Octanol-Water Partitioning Coefficients, Total Biodegradation, LC50 and Water Solubility of H2-Antagonist Action Agents, 15th Organic Chemistry Seminar, Aug. 27-29 2008, Razi University, Kermanshah-IRAN.
 
58-A.A. Taherpour et al., QSR Study of Octanol-Water Partitioning Coefficients, Total Biodegradation and LC50 of Penicillin Compounds, 15th Organic Chemistry Seminar, Aug. 27-29 2008, Razi University, Kermanshah-IRAN.
 
59-A.A. Taherpour et al., One-pot Microwave Assisted Solid Phase Synthesis of Cyclic Imides from Cyclic Anhydrides, 15th Organic Chemistry Seminar, Aug. 27-29 2008, Razi University, Kermanshah-IRAN.
 
60-A.A. Taherpour et al., One-pot Microwave-Assisted Synthesis of 2,4-Dichloroquinolines, 15th Organic Chemistry Seminar, Aug. 27-29 2008, Razi University, Kermanshah-IRAN.
 
61-A.A. Taherpour et al., QSR Investigation of Octanol-Water Partitioning Coefficients, Total Biodegradation, LC50 and Water Solubility of Macrolide (16-Membered Ring and Conjugated) Antibiotic Agents, Computational Chemistry Seminar, Nov. 12-13 2008, I.A.University, Arak-IRAN.
 
62-A.A. Taherpour et al., A Glance at the NanoStructures, Computational Chemistry Seminar, Nov. 12-13 2008, I.A.University, Arak-IRAN.
 
63-A. A. Taherpour N. Adams and C. Wentrup, Microwave Assisted Synthesis of 9-Cl and 9-Azidoacridines and 1,3-Dipolar Cycloaddition Reactions (Click Reactions) of 9-Azidoacridine to Triazoles and Polycyclic Acridines, 4th Heron Iland Conference On Reactive Intermediates & Unusual Molecules, Australia(Queensland), 7-14 July-2007.
 
64-A. A. Taherpour and M. Aghaie, Relationship Study Between Unsaturation Degree with Dewar Resonance Energy of Annulenes, First Conference and Workshop on Mathematical Chemistry,Tarbiat Modares University, Tehran-Iran,January 29-31, 2008.
 
65-A. A. Taherpour and K. KheradmandQuantitative Correlation of Octanol-Water Partitioning Coefficient and Total Biodegradation of Linear Saturated Hydrocarbones with the Number of Carbon Atoms, First Conference and Workshop on Mathematical Chemistry, Tarbiat Modares University, Tehran-Iran,   January 29-31,2008.
 
66-A. A. Taherpour and K. Kheradmand and M. Teimuri, Quantitative Correlation of Octanol-Water Partitioning Coefficients and Total Biodegradation of 2-Imidazoline Derivatives with the Structural Parameters, First Conference and Workshop on Mathematical Chemistry, Tarbiat Modares University, Tehran-Iran, January 29-31,2008.
 
67-A. A. Taherpour, "Oxidation of Second Order Amides and Lactams to Imides by Microwave irradiation",14-ESOC, Helsinki-Finland, 4-8 July-2005, Oral Presentation.
 
68-A. A. Taherpour, "Study of Isomers of [(R)CalixTMS2] Ge and its Isomerization by Using PM3 Calculations", 14-ESOC, Helsinki-Finland, 4-8 July-2005, Poster Presentation.
 
69-A. A. Taherpour, et al.,"Volatile Constituents of Stachys Lavandolifolia From Kurdistan of Iran",14-ESOC, Helsinki-Finland, 4-8 July-2005, Poster presentation.
 
70-A. A. Taherpour, et al., "Oxidation of 1,3-diKetones Without Exo-Hα", 14ESOC, Helsinki-Finland, 4-8 July-2005, Poster Presentation.
 
71-A. A. Taherpour and F. Shafiei,"Structural Relationship Between Randic Indices and Molar Absorption Coefficient of Linear Conjugated Polyene Compounds", Conference of Organic Chemistry, Sanati Isfahan University, Isfahan, Iran, 3-7 Feb. 2005.
 
72-A. A. Taherpour and K. Kheradmand,"Graph Theory Relationship Between Randic Index and Heats of Formation of Simple Alkyl Radicals", I. A. University Conferences of Chemistry, Varamin-Iran, 6-7 Jan. 2005.
 
73-A. A. Taherpour, et al.,"Synthesis and Study of Flourecent Properties of 5-(2-hydroxy-1 - dioxo-Indane-2-yl)pyrimidine-2,4,6-trione, I. A. University Conferences of Chemistry, Varamin-Iran, 6-7 Jan. 2005.
 
74-A. A. Taherpour, Simple Manner for Determining the Number of Rings in Polycyclic Compounds, Russian Conference on Sustainable Develpoment in Education of Chemistry, Mendelieve University, Moscow-Russia, 16-18 Nov. 2004, Oral presentation.
 
75-A. A. Taherpour, "Common Classification of Sciences", Regional Islamic Azad University Seminar of Science Production, I.A. University of Arak, Iran, April 2004.
 
76-A. A. Taherpour and H. Nourouzi-Arasi,"The Voletile Constituents of Heracleum Persicum from Iran", 9th Iranian Seminar in Organic Chemistry, Imam Hossein University, 16-18 Oct. 2001.
 
77-A. A. Taherpour & E. Rajaian, "Study of Strain Energy Effect of Cycloalkynes in 1,3-Dipolar Cycloaddition by the Use of Ab-initio and SCF-MO Calculations", 9th Iranian Seminar in Organic Chemistry, Imam Hossein University,16-18 Oct. 2001.
 
78-A. A. Taherpour, L. Hamidi & N. Khandan,"Semi-empirical Study of Isomerization of Cyclooctatetraene", 9th Iranian Seminar in Organic Chemistry, Imam Hossein University,16-18 Oct. 2001.
 
79-A. A. Taherpour, F. Gafarzadeh,"[3,3-Sigmatropic Reaction Study of 1,3-Elemdiene-11-ol and 1,(10),4-Germacradiene-11-ol by SCF-MO Calculations", 9th Iranian Seminar in Organic Chemistry, Imam Hossein University,16-18 Oct. 2001.
 
80-A. A. Taherpour and A. Asadi,"Semi-empirical Study of Structural Properties of Some trita-Metacyclophanes", 9th Iranian Seminar in Organic Chemistry, Imam Hossein University,16-18 Oct. 2001.
 
81-A. A. Taherpour and H. Gyabi, "SCF-MO Study of Structural Properties of Cyclotriveratrylene Derivatives", 9th Iranian Seminar in Organic Chemistry, Imam Hossein University,16-18 Oct. 2001.
 
82-A. A. Taherpour and S. Mirshahvalad, "AM1 Study of para-Hetaryne Intermediates Annulation in Simple Bergman-type Rearrangment", 18th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Kashan University-Iran, 16-18 May 2000.
 
83-A. A. Taherpour & S. Bigdeli-Kamal,"Oxidation of Barbituric Acid for Synthesis of Alloxane", 8th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Kashan University, Kashan University-Iran, 16-18 May 2000.
 
84-A. A. Taherpour & H. Mansuri,"Oxidation of ε-Caprolactam by Using Microwave Irradiation", 8th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Kashan University, Kashan University-Iran, 16-18 May 2000.
 
85-A. A. Taherpour, K. Izadi," Semi-empirical Study of Structural Properties of Resorcin[4]arenes", 8th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Kashan University, Kashan University-Iran, 16-18 May 2000.
 
86-A. A. Taherpour & M. Solimani, " Quantification of Resonance in Amides by Using IR-Spectroscopy",13th Iranian Chemistry and Chemical Engineering Congress, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 16-18 Feb. 1999.
 
87-A. A. Taherpour & A. Taherzadeh, "Quantification Kinetic Study of Nucleophilic Addition of Aromatic Amines to DMAD by UV-Spectroscopy",13th Iranian Chemistry and Chemical Engineering Congress, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 16-18 Feb. 1999.
 
88-A. A. Taherpour, F. Keshavarz-Rezai & I. Yavari, "Conformational Properties of 1,5-Bisdehydro[12]annulene and its Derivatives",13th Iranian Chemistry and Chemical Engineering Congress, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 16-18 Feb. 1999.
 
89-A. A. Taherpour & M. Solimani,"AM1 Study of Bergman Rearrangment of Z-C-,N-3imine-1,5-diyne and 3,4-diethynyldiamine", 13th Iranian Chemistry and Chemical Engineering Congress, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 16-18 Feb. 1999.
 
90-A. A. Taherpour & K. Nazari, "Semi-empirical Study of Transformation of PPIX-Zn-H2O to PPIX-Zn-H2O2", 5th Iranian Seminar of Inorganic Chemistry, Esfahan University, Iran, 1-2 Sep. 1999.
 
91-A. A. Taherpour & M. Joshagani, " Semi-empirical Study of Endo- & Exo-Structures of [(R)CalixTMS2]M ", 5th Iranian Seminar of Inorganic Chemistry, Isfahan University, Iran, 1-2 Sep. 1999.
 
92-A. A. Taherpour and S. Mirshahvalad, "Theoretical Study of Bergman Rearrangmentof z,c-Ethynyl-N-3imine and phetalonitryl", The first Congress of Chemistry of I.A.University ( Central Tehran Branch- Science & Louispasteur University), Tehran-Iran, 1-2 Dec. 1999.
 
93-A. A. Taherpour," Semi-empirical Study of the Structures of [(R)CalixTMS2]Al-H ", The first Congress of Chemistry of I.A.University ( Central Tehran Branch- Science & Louispasteur University), Tehran-Iran, 1-2 Dec. 1999.
 
94-A. A. Taherpour & K. Izadi," PM3 Study of [Mg]-Ene Reaction (Type-1)", The first Congress of Chemistry of I.A.University ( Central Tehran Branch- Science & Louispasteur University), Tehran-Iran, 1-2 Dec. 1999.
 
95-A. A. Taherpour & K. Izadi,"PM3 Study of Side Reactions in Grignard Synthesis", The first Congress of  Chemistry of I.A.University (Central Tehran Branch-Science & Louispasteur University), Tehran-Iran, 1-2 Dec. 1999.
 
96-Y. Normohammadian-Ziba, A. Mirshokrai & A. A. Taherpour,"Acidolysis of Hardwoods Kraft Lignin in the Presence of Nucleophiles", The first Congress of Chemistry of I.A.University ( Central Tehran Branch- Science & Louispasteur University), Tehran-Iran, 1-2 Dec. 1999.
 
97-A. A. Taherpour, A. Jabari and I. Yavari,"Conformational Properties of diacetylene Carbocyclic Compounds", 2th International and 12th National Congress of Chemistry and Chemical Engineering, Shahid Bahonar, Kerman, Iran, 31 Sep.-2 Agu. 1997.
 
98-A. A. Taherpour, M. Dadgar and I. Yavari,"One-pot Synthesis of new Pyran Systems",2th International and 12th National Congress of Chemistry and Chemical Engineering, Shahid Bahonar, Kerman, Iran, 31 Sep.-2 Agu. 1997.
 
99-A. A. Taherpour, A. Jabari and I. Yavari," Theoretical Study & Comparison of Cyclononyne and 4,4,8,8-teramethylcyclononyne", 6th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Tabriz University, Iran, 19-21 Agu. 1997.
 
100-A. A. Taherpour A. Shababi and I. Yavari, " Semi-empirical SCF-MO Study of Conformers of Thiocane", 4th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Ferdowsi University, Mashhad, Iran, 12-14 Nov. 1996.
 
101-A. A. Taherpour, A. Najmi and S. Mahdizadeh, "Study of Hydrogen Bonds in C6-monosaccarides by IR-Spectroscopy (Solid Phase & solution state) and SCF-MO (AM1) Calculation", 4th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Ferdowsi University, Mashhad, Iran, 12-14 Nov. 1996.
 
102-A. A. Taherpour, "Coulomb Zero Centers Introducing and Application of them in Molecules", 4th Iranian Chemistry and Chemical Engineering Congress, Gillan University, Rasht, Iran, 4-6 Sep. 1996. [a hypothesis].
 
103-A. A. Taherpour & I. Yavari, "Conformational Properties of Z-Cyclodeca-3- ene-1,5-diyne & Z-Cycloundeca-3-ene-1,5-diyne", 3th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Ferdowsi University, Mashhad, Iran, 17-19 Oct. 1995.
 
104-A. A. Taherpour, "Coulomb Zero Centers in Crown Ethers", 1th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, 16-18 Jan. 1991.
 
Number of the Papers in Iranian(Persian) Journals:
      30 papers in Persian language.
 
Books:
1)      A. A. Taherpour and M. Talebi, "Modern IR-Spectroscopy", Published in Oct. 2001, IRAN.
2)      A. A. Taherpour, K. Zareh and H. Aghaie, "How to Use Chemical Literatures", Publisher: I.A.U.-IRAN, May. 2002, Tehran-IRAN.
3)      A. A. Taherpour, "Organic Chemistry (for B.S. Students)-1", Publisher: I.A.U.-IRAN, 2004, Arak-IRAN.
4)      A. A. Taherpour, "Organic Chemistry (for B.S. Students)-2", Publisher: I.A.U.-IRAN, 2005, Arak-IRAN.
5)      A. A. Taherpour, "Organic Chemistry (for B.S. Students)-3", Publisher: I.A.U.-IRAN, 2004, Arak-IRAN.
6)      A. A. Taherpour, "Organic Reaction Mechanisms", Publisher: I.A.U.-IRAN, 2004, Arak-IRAN.
7)      A. A. Taherpour, "The Rapid Interpretation of Spectral Data", Publisher: I.A.U.-IRAN, 1st Edition, 2007, Arak-IRAN; 2nd Edition, 2010.
8)      A. A. Taherpour and M. Abdoli, "Medicinal Chemistry", Publisher: I.A.U.-IRAN, 2011, Arak-IRAN. (In press).
9)      A. A. Taherpour and M. Malekdar, "A Glance at Natural Products Synthesis", Publisher: I.A.U.-IRAN, 2011, Arak-IRAN. (In press).
10) A. A. Taherpour and A. Taherpour; Writing one chapter of the book entitled: "Urinary Tract Infectious",In Tech-Open Access Publisher, for 2011.
11) A. A. Taherpour, A. Taherpour, Z. Taherpour and O. Taherpour; Writing one chapter of the book entitled: "Insomnia-Barbiturates",In Tech-Open Access Publisher, for 2011.
 
Awards and Honours:
1)      Outstanding Researcher, Islamic Azad University, 2002, Arak-Markazi, IRAN.
2)      Outstanding Researcher, Islamic Azad University, 2002, Sanandaj-Kurdistan, IRAN.
3)      Prize for book entitled: "How to Use Chemical Literature", Publisher: I.A.U.-IRAN, May. 2002, Tehran-IRAN.
4)      Registration Invention: "Making Salt Cells of IR-Spectrophotometers", as a Successful project in Iran, 2003. (Registry Number: IRAN-1710803081-2003). (A. A. Taherpour & H. Hadadi).
5)      Registration Invention: "Making Salt Cells of IR-Spectrophotometers", Geneva-Switzerland IFIA (International Federation on Inventors), 419-C-2003. [www.1000inventions.com].(A. A. Taherpour & H. Hadadi).
6)      Superior Researcher, Markazi Province of IRAN, 2003, Arak, IRAN.
7)      Superior Researcher, Islamic Azad University, IRAN, 2003, Arak-Markazi Province, IRAN.
8)      Superior Researcher, Islamic Azad University, IRAN, 2003, Sanandaj-Kurdistan Provence, IRAN.
9)      Superior Researcher, Markazi Province of IRAN, 2005, Arak, IRAN.
10) Superior Researcher, Islamic Azad University, 2005, West Universities of Country, Sanandaj, Kurdistan Province-IRAN.
11) Superior Researcher, Markazi Province of IRAN, 2007, Arak, IRAN.
12) Superior Researcher, Zone-5 of Islamic Azad University, IRAN, 2007, Zone-5, IRAN.
13) Superior Researcher in IRAN in Islamic Azad Universities, 2007, IRAN.
14) Superior Researcher and Academic Member in Science and Technology, Markazi Province of IRAN, 2007, Arak, IRAN.
15) One of the 100 Superior Researcher Nano Technology Sciences, IRAN, 2008.
16) Superior Researcher and Academic Member in Science and Technology, Markazi Province of IRAN, 2008, Arak, IRAN.
17) Superior Researcher, Islamic Azad University, IRAN, 2008, Sanandaj-Kurdistan Province, IRAN.
18) Superior Researcher and Academic Member in Science and Technology, Kurdistan Province of IRAN, 2008, Sannandaj, IRAN.
19) Superior Researcher, Islamic Azad University, IRAN, 2009, Sanandaj-Kurdistan Province, IRAN.
20) One of the 100 Superior Researcher Nano-Technology Sciences, IRAN, 2009.
21) Superior Researcher, Islamic Azad University, 2009, IRAN.
22) Superior Researcher, Universities of IRAN, Science, Research and Technology Ministry of Iran, 2009, IRAN.
23) Superior Researcher, Markazi Province of IRAN, 2010, Arak, IRAN.
24) Superior researcher with more progress in nanotechnology research, 5th Nanotechnology Festival of IRAN, 2010, IRAN.
25) Selection of two (2) papers as 2 Tope papers by "BioMedLib-The top 10 articles published", www.BioMedLib.com, 2011.
26) Superior Researcher, 1st Research, Scientific & Technological Festival of the Islamic Azad University, Research and Technology Vice of I.A.U., 2011, Tehran-IRAN.
 
Number of Research Projects:
The numbers of individual terminatedresearch projects are: 20.
 
برخي عناوين :
1- آوات(آرمان)طاهرپور :” نگاهي به سرگذشت بيماري ها و ويتامين ها“- اطلاعات علمي- شماره25-1369.
2- آوات(آرمان)طاهرپور ”شيمي در خدمت پزشكي“- مجله رشدشيمي- شماره16-1369.
3- آوات(آرمان)طاهرپور ”پژوهشي در مراكزخلا كولني“- مجله رشدشيمي- شماره23-1369.
4- آوات(آرمان)طاهرپور ”شيمي وكشاورزي-1“- مجله رشدشيمي- شماره27-1369.
5- آوات(آرمان)طاهرپور ”شيمي وكشاورزي-2“- مجله رشدشيمي- شماره29-1369.
6- آوات(آرمان)طاهرپور ”حقايق بهتر از توهمات هستند“- مجله رشدشيمي- 1375.
7- آوات(آرمان)طاهرپور ” مروري بر عوامل شيميايي“- مجله پژوهشيار-1376.
8- آوات(آرمان)طاهرپور ” بتايين-30 يك رنگ سولواتوكروم“- مجله رشدشيمي- شماره1377.
9- آوات(آرمان)طاهرپور ” مروري بر سلاحهاي بيولوژيك“- مجله پژوهشيار-1376.
06- آوات(آرمان)طاهرپور ” آفند و پدافند شيميايي“- مجله پژوهشيار-1377.
11- آوات(آرمان)طاهرپور ” سطوح سه بعدي انرژي براي تبديل صورتبندي هاي سيكلوهگزان“- مجله شيمي مركز نشر دانشگاهي-1377.
12- آوات(آرمان)طاهرپور ” مروري بر باكي بال ها-خواصو كاربرد آنها“- نشريه پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي اراك-1377.
13- آوات(آرمان)طاهرپور ” نگرشي بر متون رايج شيمي“- مجله پژوهشيار-1377.
14- آوات(آرمان)طاهرپور ” افت تحصيلي-بررسي علل و چگونگي و ايجاد انگيزش تحصيلي“- مسابقه مقاله نويسي دانشگاه اصفهان-1369
15- آوات(آرمان)طاهرپور كاربرد نظريه گراف در شيمي“- دانشگاهآزاداسلامي اراك-1384.
16- آوات(آرمان)طاهرپور ” الگوها و مولكولها-كارگاه ايزومرهاي فضايي“- مجله شيمي مركز نشر دانشگاهي-1378.
17- آوات(آرمان)طاهرپور ” اساس نظم مولكولي تركيبات زيستي و پيوندهاي هيدروژني آميد-آميد“- نشريه پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي اراك-1378.
18- آوات(آرمان)طاهرپور ” مطالعه خواص صورتبندي حلقه هاي آليسيكلي“- مجله شيمي مركز نشر دانشگاهي-1379.
19- آوات(آرمان)طاهرپور ” تدريس طيف بيني زير قرمز  (IR)حالت جامد در دوره كارشناسي“- مجله شيمي مركز نشر دانشگاهي-1379.
20- آوات(آرمان)طاهرپور ”تعيين ميانگين وزن مولكولي در پليمرها“- مجله دانش و مردم-1382.
21- آوات(آرمان)طاهرپور سازماندهي واكنش هاي شيمي آلي -اهميت اوربيتال هاي ضد پيوندي“- مجله شيمي مركز نشر دانشگاهي-1380.
22- آوات(آرمان)طاهرپور ”همراه با سيكلواكتاتترا ان“- مجله شيمي مركز نشر دانشگاهي-1380.
23- آوات(آرمان)طاهرپور ”دگرگوني علمي علم متعارف علم فوق العاده“- كتاب اولين همايش منطقه اي نهضت علمي و آزاد انديشي-1382.
24- آوات(آرمان)طاهرپور ”استخراج بتا-كاروتن“- كتاب كنگره مهندسي شيمي دانشگاه تهران-1381.
25- آوات(آرمان)طاهرپور ”تراكم بنزويين- بررسي واكنش شيميايي با استفاده ازHPLC“- مجله شيمي مركز نشر دانشگاهي-1384.
26- آوات(آرمان)طاهرپور ”اصل موضوع هاموند“- مجله شيمي مركز نشر دانشگاهي-83-1382.
 
 
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)