دكتر محمدابراهيم اعلمي آل آقا

ايميل: chancellor@razi.ac.ir , me_aalami_aleagha@razi.ac.ir
تلفن: 2-34274501-83-98+
فكس: 34274503-83-98+
آدرس: كرمانشاه، طاق بستان، خيابان دانشگاه، سازمان مركزي
كد پستي: 67346-67149
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)