شرح وظايف شوراي دانشگاه


_ بررسي و تاييد دوره ها و رشته هاي آموزشي جديد و برنامه آن براي پيشنهاد به وزارت فرهنگ و آموزش عالي

 _ بررسي و تاييد برنامه هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي كوتاه مدت

 _ بررسي روش هاي همكاري با موسسات دولتي و غير دولتي و تدوين ضوابط براي آن

 _ بررسي سالانه امكانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات) دانشگاه و تعيين كمبودها و طبقه بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تامين آنها

 _ برنامه ريزي پذيرش دانشجو براساس امكانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه كشور

 _ بررسي مسائلي كه توسط رئيس دانشگاه در دستور كار شورا قرار مي گيرد

 _ بررسي مشكلات آموزشي و پژوهشي دانشگاه و ارائه راه حل هاي لازم

 _ ارزيابي كلي عملكرد دانشگاه

 _ بررسي و تصويب طرح ها و برنامه هاي پيشنهادي شوراهاي تخصصي

 _ تدوين و تصويب آيين نامه داخلي شورا و تصويب آيين نامه كميته هاي داخلي شورا


اعضاي شوراي دانشگاه

مصوبات


.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)