شنبه 1 ارديبهشت 1397   21:47:43
مشخصات فردي
نام ونام خانوادگي:ابراهيم خليل زاده 
ايميل: 
Emails: =@, =DOT
Khalil zadehraziacir
e_vahidi2000yahoocom
مرتبه علمي :استاد يار
دانشكده : فني و مهندسي
گروه : عمران 
 
                                                                                                                      
مشخصات فردي :                                                                                              

نام ونام خانوادگي : ابراهيم خليل زاده وحيدي             

تاريخ و محل تولد 1337 ، اروميه

پست الكترونيكي و موبايل : e_vahidi2000@yahoo.com   ، 09181312640

مدرك تحصيلي : دكتراي مهندسي عمران - سازه

شغل :  عضو هيأت علمي دانشگاه رازي كرمانشاه

سوابق اجرايي : مدير گروه مهندسي عمران از تاريخ 25 / 12 / 81 لغايت 3 / 3 / 84 و از تاريخ   25    / 7 / 86   تا   09 / 10 / 88  

سوابق پژوهشي :

مقالات :

1 -  "تعيين مقدار ايمني و ميزان ريسكدر اعضاي خمشي بتن مسلح" تابستان 1382 ، مجله اساس، انجمن مهندسين عمران      ايران

 2- "بررسي ومقايسه پارامترهاي ايمني ستونهاي بتن مسلح در آيين نامه هاي آبا وACI" ، اولين همايش مقابله با سوانح طبيعي ، دي ماه 1385 ،دانشگاه تهران 

3- "بررسي ومقايسه آيين نامه هاي آبا و ACIدر خصوص طراحي تيرهاي بتن مسلح" ، مجله علمي- پژوهشي تكنولوژي بتن ، 26/3/1386 ، موسسه بين المللي بتن (ACI)- شاخه ايران

4- " بررسي رفتار ساختمانهاي بنايي در برابر زلزله و نحوه تقويت آنها " ، دومين همايش مقابله با سوانح طبيعي، دي ماه 1386 ،دانشگاه تهران

5- " تعيين مقدار ايمني و ميزان ريسكدر اعضاي خمشي " ، دومين همايش مقابله با سوانح طبيعي، دي ماه 1386، دانشگاه تهران

6- "طرح لرزه اي سازه هاو بررسي معيارهاي آن " ، دومين همايش مقابله با سوانح طبيعي، دي ماه 1386، دانشگاه تهران

7- "مطالعه ويژگيهاي بتن سازه اي با مقاومت بالا" ، مجله علمي- پژوهشي تكنولوژي بتن ، 22/12/1386 ، موسسه بين المللي بتن (ACI)- شاخه ايران

8- "بررسي و مقايسه روش هاي طراحي ايمن ساختمانهاي بتن آرمه از ديدگاه آيين نامه هاي آبا و ACI " ، سومين همايش مقابله با سوانح طبيعي، دي ماه 1387، دانشگاه تهران

9- "بررسي و مطالعه ويژگيهاي سيمان پرتلند و انواع مختلف آن " ، اولين همايش علمي سيمان و توسعه ، 19 اسفند 1387 ، دانشگاه جامع علمي – كاربردي استان ايلام

10-Steel Corrosion in Reinforced Concrete Structures and Techniques for Reducing Destructive Effects” ,2nd International Conference on Seismic Retrofitting with the focus on Concrete Technology , 6-7 November 2009 , Tabriz , Iran

11-Conceptual Investigation of Short-Columns and Masonary Infill Frames Effect in the Earthquakes” ,Bali 2009 International Conference on Computer, Electrical, and Systems Science, and Engineering” 25-27 November 2009 , Bali , Indonesia

12- "ترميم و بهسازي لرزه اي سازه هاي بتن مسلح" ، كنفرانس ملي صنعتي سازي سازه ها ، 7 و 8 مهرماه 1389، دانشگاه صنعت آب و برق ، تهران- ايران

13- "مقاوم سازي ساختمان هاي فولادي در برابر زلزله" ، كنفرانس ملي صنعتي سازي سازه ها ، 7 و 8 مهرماه 1389، دانشگاه صنعت آب و برق ، تهران- ايران

14-Investigation of Role of Seismic Separator in Seismic Strengthening and Optimizing of Structures” ,3rd International Conference on Seismic Retrofitting with the focus on Bridge , 20-22 October 2010 , Tabriz , Iran

15-Investigation of Experimental Methods for Fabrication of Roller Compacted Concrete Specimens” ,3rd International Conference on Seismic Retrofitting with the focus on Bridge , 20-22 October 2010, Tabriz , Iran

16-Safe Design of Reinforced Concrete Columns” ,3rd International Conference on Seismic Retrofitting with the focus on Bridge , 20-22 October 2010, Tabriz , Iran

17-Sustainable Design and Energy Resources Efficiency” ,International Conference on Environment 2010 , 13-15th Desember 2010 , Penang , Malaysia

18- "مدلسازي و تحليل قابهاي بتن مسلح داراي ميانقاب تحت بار جانبي درون صفحه به روش اجزاء محدود" ، مجله عمران و مقاوم سازي ، فصلنامة علمي - پژوهشي ، شمارة چهاردهم ، پاييز 89

19- " بررسي چگونگي تاثير تغييرات ضخامت دال بر بار نهايي در دال هاي دو طرفه بتن مسلح" ، همايش علمي سالانه دانشگاه رازي ،29 آذر الي 1 دي ماه 1389، كرمانشاه- ايران

20- " آناليز پلاستيك دال هاي دو طرفه با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي" ، ششمين كنگره ملي مهندسي عمران ، 6 و 7 ارديبهشت 1390، سمنان- ايران

21- " بهبود مدل هاي موجود براي پيش بيني دقيق تر رفتار ستون هاي بتن مسلح تقويت شده با غلاف بندي بتني" ، ششمين كنگره ملي مهندسي عمران ، 6 و 7 ارديبهشت 1390،  سمنان- ايران

22- " بررسي آسيب پذيري لرزه اي ساختمانهاي روستايي وارائه روشهايي براي مقاوم سازي آنها " ، اولين كنفرانس بين المللي ساخت و ساز شهري در مجاورت گسلهاي فعال ، 12 الي 14 شهريور ماه 1390، تبريز- ايران

23-GRC and Sustainable Building Design” , 16th International Glassfibre Reinforced Concrete Congress “GRC 2011” , 4-8th September 2011 , Istanbul , Turkey

24- " بررسي تاثير محل قطع آرماتورهاي منفي بر بار نهايي در دال دو طرفه بتن مسلح" ، سومين كنفرانس ملي بتن ايران ،17 مهرماه 1390، انجمن بتن ايران ، تهران- ايران

25- "پوزولانها و اثر آنها بر بتن غلتكي رو سازي راه" ، سومين كنفرانس ملي بتن ايران ،17 مهرماه 1390، انجمن بتن ايران ، تهران- ايران

26- "بهسازي لرزه اي ستون و پايه ي پل هاي بتن مسلح" ، دومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي ،20 الي 23 آذرماه1390، كرمانشاه – ايران

27-The Application of Nanotechnology in Improving Concrete Behavior” ,4rd International Conference on Seismic Retrofitting with the focus on Earthquake Engineering and new Technologies , 2-4 May 2012 , Tabriz , Iran

28-Investigation the Effect of thickness Changes on the Capacity Reinforced Concrete of Two-way Slab using Artificial Neural Networks” ,4rd International Conference on Seismic Retrofitting with the focus on Earthquake Engineering and new Technologies , 2-4 May 2012 , Tabriz , Iran

29-Joints in Roller Compacted Concrete Pavements” ,International Conference on Transport , Environment and Civil Engineering (ICTECE’ 2012) , August 25-26 , 2012 , Kuala Lumpur , Malaysia

30- "كاربرد شبكه هاي عصبي در بررسي تاثير سطح مقطع آرماتورها بر ظرفيت نهايي دال هاي دو طرفه بتن مسلح" ، چهارمين كنفرانس ملي بتن ايران ، 15 مهرماه 1391، انجمن بتن ايران ، تهران- ايران

31- "بررسي اثرات بازشو بر رفتار غيرخطي قابهاي بتن مسلح داراي ميانقاب مصالح بنايي" ، چهارمين كنفرانس ملي بتن ايران ، 15 مهرماه 1391، انجمن بتن ايران ، تهران- ايران

32 - طرح پژوهشي : " بررسي ميزان  ايمني و بهره دهي ستونهاي بتن مسلح بر اساس آيين نامه بتن ايران(آبا) "، دانشگاه رازي كرمانشاه ، اسفند ماه 1385

33 - طرح پژوهشي : " تعيين ميزان ايمني و بهينه سازي تيرهاي بتن مسلح بر اساس آيين نامه بتن ايران(آبا) و مقايسة آن با آيين نامةACI "، دانشگاه رازي كرمانشاه ،  بهمن ماه 1388

34 - طرح پژوهشي : " بررسي روش هاي ترميم و مقاوم سازي سازه هاي بتن مسلح "، دانشگاه رازي كرمانشاه ، مهر ماه 1389

35 - طرح پژوهشي : " بررسي و مطالعة رفتار ساختمانهاي بنايي در برابر زلزله و نحوة تقويت آنها "، دانشگاه رازي كرمانشاه ، دي ماه 1390

36 - طرح پژوهشي : " بررسي كاربرد نانو تكنولوژي در صنعت ساخت و ساز "، دانشگاه رازي كرمانشاه ، شهريور ماه 1391

 

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد تحت راهنمايي در دانشگاه رازي:

 

1- مريم مختاري ملك آبادي ، (ارزيابي آزمايشگاهي اثر ميزان تراكم بر خواص مكانيكي بتن غلتكي روسازي راه  ،RCCP، با كاربرد خاكستر پوسته ي برنج) ، ( تاريخ فارغ التحصيلي 9/10/1389 )        

1- بهروز دادمند ، (مطالعه آزمايشگاهي رفتار ستونهاي بتن آرمه تقويت شده با غلاف بندي بتن مسلح) ، ( تاريخ فارغ التحصيلي 23/11/1389 )

3- ساسان كياست ، (بررسي رفتار دالهاي دو طرفه بتن مسلح با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي) ، ( تاريخ فارغ التحصيلي 14/4/1390 )

4- مرتضي خزائي پول ، (مطالعه رفتار قابهاي بتن مسلح با ميان قاب بنايي داراي بازشو) ، ( تاريخ فارغ التحصيلي 31/6/1390 )

5- علي سپهوند ، (بررسي رفتار ديناميكي غير خطي سيستم تركيبي قاب خمشي فولادي و ديوار برشي بتني تحت زلزله هاي گسل نزديك) ، ( تاريخ فارغ التحصيلي 20/12/1390 )

6- كيوان بختياري ، (بررسي رفتار لرزه اي پايه پل بتن مسلح تقويت شده با الياف پليمري) ، ( تاريخ فارغ التحصيلي 22/4/1391 )

7- مهدي شيري ، (بررسي رفتار ديناميكي غير خطي اتصال صلب ، با مقطع كاهش يافته تير ، RBS ، با روش اجزاء محدود) ، ( تاريخ فارغ التحصيلي 31/7/1391 )

8- مجتبي اميني ، (مطالعه رفتار ستونهاي بتن آرمه تحت بارگذاري انفجاري) ، ( فارغ التحصيل )

9- طالب هاشمي نژاد ، (بررسي اثر تقويت برشي ورقهاي FRP  بررفتار تيرهاي عميق بتن مسلح) ، (فارغ التحصيل )

10- وصال ارجمند ، (بررسي تجربي استفاده از انواع الياف در مشخصه هاي مكانيكي بتن) ، (فارغ التحصيل)

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)