صفحه اصلي

دروس تدريس شده

مقالات

ارتباط با ما


 

مشخصات فردي:

نام :   سيد محمد باقر                        نام خانوادگي : نجفي

نام پدر: سيد محمود                          سال تولد:1341

مرتبه علمي:استاديار                        محل كار:دانشگاه رازي كرمانشاه

آدرس الكترونيكي:                        najafi122@gmail.com

 سوابق تحصلي:

الف - حوزۀ علميه:
مدرك و رشته تحصيلي
   محل تحصيل
سال
علوم اسلامي(درس خارج فقه و اصول)
حوزۀ علميه قم
1379-1360
 
ب- دانشگاه:
مدرك و رشته تحصيلي
محل تحصيل
سال
ديپلم علوم تجربي
كازرون
1360
كارشناس علوم اقتصادي شاخه اقتصاد نظري
دانشگاه مفيد
1374
كارشناسي ارشد علوم اقتصادي
دانشگاه مفيد
1380
دكتري علوم اقتصادي
(گرايش اصلي: توسعه اقتصادي و برنامه ريزي)
دانشگاه مفيد
1391


سوابق اجرايي:

رديف
محل كار
سمت
سال
 
1
دانشگاه مفيد
مدير گروه معارف
 
1388-1387
 
2
دانشگاه رازي
مديركل امور فرهنگي
1389-1383
 
3
دانشگاه رازي
معاونت اداري مالي
 
1393-1394

 كتابها:

مباني فقهي اقتصاد اسلامي، 1380، انتشارات دانشگاه رازي

 مقالات ارائه شده در مجلات علمي:

رديف
عنوان مقاله
نام مجله
سال انتشار
نمايه
 
 
1
The Necessity of Economic Structural Transformation in Developing Countries toward a Knowledge-based Economy Case Study: Iran
Journal of Basic and Applied
Scientific Research
 
 
2012
 
 
ISI
 
2
Explaining the Role of Education in the Realization of
Knowledge-Based Economy
Journal of Basic and Applied
Scientific Research
 
2013
 
 
ISI
 
 
3
Human Development: Its Position in Iran’s Economy and its Role in
Realization of the Knowledge-Based Economy
Journal of Basic and Applied
Scientific Research
 
 
2013
 
 
ISI
 
4
Iran and Knowledge Creation Infrastructures in the Knowledge Economy Era
Journal of Basic and Applied
Scientific Research
 
2013
 
ISI
 
 
5
Investigating Factors Affecting Income Distribution
(Case Study: Income Distribution during the Third and Fourth Plan of Economic
Development in Hormozgan, Iran)
 
Journal of Basic and Applied
Scientific Research
 
 
2013
 
 
 
ISI
 
6
سرمايۀ اجتماعي و بازتوليد آن در عصر پيامبر اسلام(ص)
فصلنامۀ اقتصاد اسلامي
زمستان 1385
(شماره 24)
علمي- پژوهشي
 
7
تاريخ به عنوان يكي از منابع شناخت پديده‌هاي اقتصادي
فصلنامۀ اقتصاد و جامعه
بهار 1385
(شماره 7)
ساير
 
8
مطالعه تطبيقي مباني و نهادهاي نظام‌هاي اقتصادي
دين و اقتصاد
بهار 1385
 
ساير
 
9
ابزارهاي تجزيه و تحليل پديده‌هاي اقتصادي از ديدگاه داگلاس نورث
فصلنامۀ اقتصاد و جامعه
تابستان1388
 
ساير
10
مقدمه‌اي بر تبيين رابطه بين درآمدهاي نفتي و بهره‌وري در ايران.
پژوهشهاي اقتصادي
 (رشد و توسعه پايدار)
دي 1392
علمي- پژوهشي
11
اندازه‌گيري هزينه‌هاي مبادله در اقتصاد ايران
( مطالعه موردي: هزينه‌هاي سرقفلي واحدهاي تجاري در شهر كرمانشاه)
پژوهشهاي اقتصادي
 (رشد و توسعه پايدار)
آبان 1392
علمي- پژوهشي
12
سرمايه اجتماعي و چگونگي نقش آفريني آن در تحقق اقتصاد دانش محور
برنامه ريزي و بودجه
آذز 1392
علمي- پژوهشي
13 مقدمه اي بر شاخص هاي بومي اندازه گيري بهره وري اقتصاد ملي فصلنامه  برنامه ريزي و بودجه تابستان 1394 علمي-پژوهشي
                                                                                                                                                                                                    

مقالات ارائه شده در همايش ها:

رديف
عنوان مقاله
همايش
سال انتشار
1
Life level standard from islamic view
همايش بين‌المللي- ايتاليا
دي ماه 1388
2
Review of Islamic economics view about woman s economics rights
همايش بين المللي- ايتاليا
دي ماه 1388
 
3
بررسي مفهومي نقش فناوري ارتباطات و اطلاعات در رشد اقتصادي
همايش داخلي دانشگاه رازي(هفته پژوهش)
 
آذرماه 1390
 
4
كاركردهاي آموزش در تحقق توسعۀ انساني
همايش داخلي دانشگاه رازي(هفته پژوهش)
 
آذرماه 1390
 
5
ضرورت حضور دولت در اقتصاد در عصر اقتصاد دانش محور
همايش داخلي دانشگاه رازي(هفته پژوهش)
 
آذرماه 1390
 
6
ارتقاء سلامت نظام اداري با تاكيد بر نظارت و پيشگيري
همايش ملي ارتقاء سلامت نظام اداري
 
بهمن ماه 1390
 
7
بررسي مفهومي نقش توسعۀ انساني در تحقق اقتصاد دانش محور
همايش داخلي دانشگاه رازي(هفته پژوهش)
 
آذرماه 1390
8
جايگاه اقتصاد دانش محور در آموزش عالي
همايش داخلي دانشگاه رازي(هفته پژوهش)
 
آذرماه 1390
 
9
نقدي بر عقلانيت نئوكلاسيك از ديدگاه اقتصاد اسلامي
همايش داخلي دانشگاه رازي(هفته پژوهش)
آذرماه 1391
 
10
بررسي ارتباط بين مهم‌ترين بعد سرمايۀ اجتماعي و رشد اقتصادي
همايش داخلي دانشگاه رازي(هفته پژوهش)
آذرماه 1391
 
11
بررسي نقش اخلاق در اقتصاد اسلامي و اقتصاد سرمايه‌داري
دين و اقتصاد
بهار 1385
 
12
تبيين رابطۀ ارزش‌هاي اخلاقي و عملكرد اقتصادي در عصر اقتصاد دانش‌بنيان
همايش  ملي
(اقتصاد اسلامي)
بهار 1393
13
بهره‌وري، حقوق بشر و فساد اداري
همايش بين المللي- لبنان
دي ماه 1389
14
اشتغال زنان، اهميت و استلزامات نهادي آن
همايش بين المللي- لبنان
دي ماه 13989


راهنمايي پايان نامه:

1- بررسي مفهومي نقش دانش در رشد اقتصادي در عصر اقتصاد دانش محور و تأثير آن بر اقتصاد ايران،اسفند 1390               
2- نقش دولت در تحقق اقتصاد دانش محور در ايران، اسفند 1390
3- بررسي مفهومي نقش توسعۀ انساني در تحقق اقتصاد دانش محور در ايران، اسفند 1391            
4- بررسي مفهومي نقش سرمايۀ اجتماعي در تحقق اقتصاد دانش محور در ايران، مهر 1392             
5- تاثير ساختار هزينه كردن درآمدهاي نفتي بر بهره وري در ايران در عصر اقتصاد دانش محور،بهمن1392
6-بررسي اثرات بهبود بهره وري بر كاهش فقر در ايران،اسفند 1393
7-تبيين نقش شبكه‌هاي اجتماعي در عملكرد اقتصادي،بهمن 1394
8-تبيين پيش نيازها و زيرساخت‌هاي توليد و تجاري سازي دانش و نوآوري براي تحقق اقتصاد دانش بنيان در ايران
9-انتخاب دانش پيشران در عصر اقتصاد دانش بنيان،ضرورت ها و معيارها

مشاوره پايان‌نامه:

1- بررسي اثرات تحقيق و توسعه(R&D) بر تجارت با رويكرد اقتصاد دانش محور، بهمن 1391
2- بررسي نقش هزينه‌هاي مبادله در تورم(مطالعۀ موردي: نقش هزينۀ سرقفلي در تورم شهر كرمانشاه)، آبان 1392

3-بررسي نقش و تأثير تمركز زدايي مالي دولت بر توسعه اقتصادي استان‌هاي ايران،مهر 1394


 

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)