جمعه 1 تير 1397   21:10:53

صفحه اصلي پايان نامه ها تدريس دروس ارتباط با ما

 
 سوابق تحصلي:


  - كارشناسي: (علوم سياسي)- دانشگاه اصفهان- 1381
 
 -كارشناسي ارشد: (روابط بين الملل)- دانشگاه شهيد بهشتي- 1384

  - دكتري: (روابط بين الملل)- دانشگاه شهيد بهشتي- 1389


 

 

 علايق تخصصي وپژوهشي:

  - روش و نظريه در اقتصاد سياسي و روابط بين الملل
 
 - مطالعات جهاني شدن، اقتصاد سياسي توسعه و مسائل جهان سوم 

  - اقتصاد سياسي انرژي و ديپلماسي

 

 افتخارات:

 - رتبه اول آزمون ورودي دكتري تخصصي روابط بين الملل دانشگاه شهيد بهشتي، 1384
 
 - رتبه اول فارغ التحصيلان دكتراي روابط بين الملل دانشگاه شهيد بهشتي،1389
 
 - پژوهشگر برتر گروه علوم سياسي دانشگاه رازي، سال 1393
 
  سوابق اجرايي، آموزشي و پژوهشي:

  - كارشناس پژوهشي موسسه مطالعات بين المللي انرژي از 1386تا 1388

  
- مدير اجرايي فصل نامه علمي- پژوهشي رهيافت هاي سياسي و بين المللي   دانشگاه شهيد بهشتي از 1386 تا سال 1390

  
- عضو هيأت علمي گروه علوم سياسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي  كرمانشاه از دي 1389 تاكنون
 
 - عضو گروه پژوهشي مطالعات سياسي- اقتصادي عراق از 1390 تاكنون

  
- عضو شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري از1390 تاكنون

  
- عضو انجمن ايراني روابط بين الملل از 1391 تاكنون

  
- عضو شوراي چاپ و نشر دانشگاه رازي از 1392 تاكنون

  -  مشاور فرهنگي دانشگاه رازي از 1392تاكنون
 
  - مدير مسئول فصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بين الملل از 1393 تاكنون

  - مدير گروه علوم سياسي دانشگاه رازي از 1392 تا 1393

  
- معاون آموزشي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي از  1393 تا 1394

  - رئيس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي از 1394


 

سوابق آموزشي:

تدريس دروس:

 - روابط شمال و جنوب(دكتري)
 - نظريه پردازي در روابط بين الملل ( كارشناسي ارشد)
 - روش پژوهش در روابط بين الملل (كارشناسي ارشد)
 - مسايل سياسي - اقتصادي جهان سوم (كارشناسي و كارشناسي ارشد)
 - نظريه هاي جهاني شدن(كارشناسي ارشد)
 - مسائل سياسي- اقتصادي نفت (كارشناسي و كارشناسي ارشد)
 - سياست خارجي ج.ا.ا (كارشناسي و كارشناسي ارشد)
 - اقتصاد بين الملل (كارشناسي و كارشناسي ارشد)
 - مسايل نظامي استراتژيك معاصر (كارشناسي و كارشناسي ارشد)
 - ارتباطات سياسي (كارشناسي)
 - فرهنگ و جهاني شدن(كارشناسي)
 - ارتباطات بين المللي (كارشناسي)
 در دانشگاه رازي، دانشگاه افسري امام علي(ع)، دانشگاه آزاد اسلامي و  دانشگاه علمي- كاربردي.


 كتابها:

  - تأليف كتاب " بازيگران گفتمان اسلام هراسي در غرب"، هادي آجيلي، فرهاد دانش نيا، روح الله قاسمي( انتشارات موسسه مطالعات انديشه سازان نور، تهران، 1395)

- ترجمه كتاب سياست جهاني از جيمز لي راي و جوليت كاربو : ترجمه قدرت احمديان و فرهاد دانش نيا ( انتشارات مركز ملي مطالعات جهاني شدن، 1393) دانلود

  - ترجمه بخش اول و دوم كتاب فنآوري اطلاعات و تحول مفهوم قدرت در روابط بين الملل ( در دست چاپ انتشارات دانشگاه امام صادق)

 
 مقالات:

مقالات:
 - دانش نيا، فرهاد، مناظره چهارم: گسست پارادايميك در حوزه نظري روابط  بين الملل (فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهش نامه علوم سياسي، شمار10، 1387) دانلود

 - دانش نيا، فرهاد، بحران در اقتصاد جهاني، جهاني شدن سرمايه و صنعتي شدن جهان سوم از دهه 1970  (فصل نامه علمي پژوهشي رهيافت هاي سياسي و بين المللي، شماره 22، 1389).   دانلود

 - دانش نيا، فرهاد، كاربرد نظريه بازي ها و نهادگرايي نئوليبرال در تحليل رفتار بازي گران اصلي اپك گازي ( فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه علوم سياسي، زمستان 1391)  دانلود

 - دانش نيا، فرهاد، پيامدهاي جهاني شدن براي كشورهاي در حال توسعه ( فصلنامه علمي- پژوهشي رهيافت هاي سياسي و بين المللي، پاييز 1391)   دانلود

 - دانش نيا، فرهاد، ديپلماسي اقتصادي و سياست خارجي توسعه گرا: ابزارهاي موفقيت راهبرد توسعه اي ج.ا.ا در اقتصاد جهاني ( فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات راهبردي جهاني شدن، زمستان 1391)  دانلود

 - دانش نيا، فرهاد و معصومه زارعي هدك، رويكرد روسيه در قبال گسترش اتحاديه اروپايي به شرق(فصلنامه علمي پژوهشي دانش سياسي و بين الملل دانشگاه اصفهان، شماره 3، پاييز 1391)  دانلود

 - دانش نيا، فرهاد، نسبت هنجارها، فرهنگ و صلح بين المللي در چارچوب گذار به پاراديم فكري - فلسفي نوين(فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش هاي روابط بين الملل، زمستان 1391)   دانلود

 -دانش نيا، فرهاد. احمديان، قدرت و هاشمي، مسعود، هويت تاريخي، نوعثماني­ گرايي و سياست خارجي تركيه، (فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات سياسي جهان اسلام. پاييز 1392)  دانلود

 - دانش نيا، فرهاد، قبض و بسط مفهوم قدرت در سامان فكري جوزف ناي(فصلنامه علمي پژوهشي جستارهاي سياسي معاصر، پاييز 1392) دانلود

 - دانش نيا، فرهاد، فلسفه تكنولوژي و نظريه روابط بين الملل: به سوي يك هستي شناسي نوين اجتماعي( فصلنامه علمي پژوهشي جستارهاي سياسي معاصر، تابستان 1393)   دانلود

- دانش نيا، فرهاد. هاشمي، مسعود، تحولات سياست خارجي تركيه در قبال سوريه و تبيين مؤلفه هاي تأثيرگذار بر آن(2014- 2002)،( فصلنامه علمي پژوهشي رهيافت هاي سياسي و بين المللي، شماره 39، پاييز 1393)  دانلود

 - دانش نيا، فرهاد، حسيني، طيبه السادات، جهاني شدن و تحول ماهيت جنبش هاي اجتماعي در جوامع غربي( فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات راهبردي جهاني شدن، شماره 16، تابستان 1394)   دانلود

- دانش نيا، فرهاد، سازه انگاري الكساندر ونت: امتناع گذار از بن بست هاي تئوريك روابط بين الملل و دستيابي به راهي ميانه(فصلنامه علمي - پژوهشي جستارهاي سياسي معاصر، شماره 16، تابستان 1394).   دانلود

- دانش نيا، فرهاد، مختاري، علي و قاسمي، روح الله، ريشه هاي ناكامي سياست خارجي آمريكا در عراق(فصلنامه علمي - پژوهشي سياست جهاني، تابستان 1394).  دانلود

- دانش نيا، فرهاد. داوود نظر پور و آرمان سليمي، فهم سياست خارجي تركيه در پرتو دكترين عمق استراتژيك احمد داوود اوغلو(فصلنامه علمي - پزوهشي پژوهش هاي روابط بين الملل، پاييز 1394)  دانلود

-  دانش نيا، فرهاد، هژموني يا افول گفتمان سياست قدرت: سنجش آراء جان واسكوئز پيرامون جايگاه پارادايم واقع گرايي در روابط بين الملل(فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه انتقادي علوم سياسي، بهار 1395)  دانلود

- دانش نيا، فرهاد. مارابي، مهري، تقابل سازه انگارانه آمريكا و روسيه در اوكراين(فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات اوراسياي مركزي، پاييز و زمستان 1395)

- دانش نيا، فرهاد، بازصورت بندي ليبراليسم در روابط بين الملل: از وابستگي متقابل تا نهادگرايي نوليبرال (فصلنامه علمي پژوهشي جستارهاي سياسي معاصر، در نوبت چاپ)  دانلود

- دانش نيا، فرهاد. تبيين فرآيند هنجارسازي سازمان هاي فرهنگي بين المللي در سياست جهاني(فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات فرهنگ و ارتباطات، در نوبت چاپ)

- دانش نيا، فرهاد. خادميان، آزاد، تداوم منازعات اعراب و اسرائيل و امتناع تحقق صلح از طريق دموكراسي در خاورميانه(فصلنامه علمي پژوهشي سياست جهاني، در نوبت چاپ)

 سسلسله گزارشات راهبردي در موسسه مطالعات بين المللي انرژي شامل:
 - نفت عراق: چالش ها و فرصت هاي فراروي ما
 - تحولات اقتصاد سياسي جهاني و چالش ها و فرصت هاي فرا روي ج.ا.ا در حوزه نفت و پتروشيمي
 - راه كارهاي تعامل وزارت امور خارجه و وزارت نفت در امور سياسي و بين  المللي نفت

 - ترجمه مقاله 11 سپتامبر و نبرد ايسم ها :( روزنامه جام جم ).
 مقالات ارئه شده در همايش ها:

  - جهاني شدن و چالش هاي فراروي فرهنگ ما، ارائه شده در همايش ملي فرهنگ شهادت و ايثار، دانشگاه رازي ، كرمانشاه، 12 آبان 1389

  - جهاني شدن فرهنگ: عام گرايي يا خاص گرايي فرهنگي در منطقه خاورميانه، ارائه شده در سمينارجهاني شدن فرهنگ در عصر گسترش ارتباطات و اطلاعات: دست يابي به چارچوب تحليلي براي فهم تحولات كشورهاي عربي، تهران، مركز ملي مطالعات جهاني شدن، 26 دي 1390. 

  - سناريو سازي الگوي محتمل روابط ايران و روسيه در چارچوب الزامات اقتصاد سياسي انرژي ارائه شده در همايش چشم انداز همكاري هاي ايران و روسيه در افق 1404، قزوين، دانشگاه بين المللي امام خميني، 27 و 28 فروردين 1391). 

  - تعامل توسعه و اقتصاد سياسي سياست خارجي: الزامات ديپلماسي ج.ا.ا در اقتصاد جهاني، ارائه شده در سومين همايش سالانه دانشگاه رازي، 19 الي 22 آذرماه 1391

  - نسبت هنجارها، فرهنگ و صلح بين المللي در چارچوب گذار به پاراديم فكري - فلسفي نوين، ارائه شده در پنجمين همايش سالانه انجمن ايراني روابط بين الملل(صلح و روابط بين الملل: رويكرد ايراني - اسلامي)، تهران، 11 دي ماه 1391

  - انقلاب اسلامي و تحول هندسه قدرت جهاني، چهارمين همايش سالانه دانشگاه رازي كرمانشاه، آذرماه 1392

 - اقتصاد سياسي مناقشه و واگرايي در سياست خارجي كشورهاي خاورميانه، همايش ملي مناقشات خاورميانه در عصر جهاني شدن، اصفهان، آبان 1393

- سناريوهاي فراروي تمدن نوين اسلامي و ظرفيت تمدن سازي آن در نظام بين الملل پساجهاني شدن، همايش آينده پژوهي تمدن نوين اسلامي، دانشگاه بين المللي امام خميني، قزوين، اسفند 1395

 political  economy of globalization  structured changes of education, presented at International Scientific  Conference on Education and Globalization, held by the Iranian National Center for Globalization Studies, (INCGS) , Tehran, I.R of Iran, 2-3 October 2012.

 Industrialization in the Middle East: Challenges and opportunities of globalization for this region,presented at international conference on Asian studies, Sri Lanka, Negambo, 26,27 july 2012
.

 
پروژه هاي تحقيقاتي:

 -مجري پروژۀ تحقيقاتي:  "زمينه هاي واگرايي و همگرايي بين سه بازي گر ايران، روسيه و قطر در زمينه گاز" (موسسه مطالعات بين المللي انرژي)

 - مجري پروژۀ تحقيقاتي: "آسيب شناسي تأثيرگذاري انقلاب اسلامي بر هندسه نوين قدرت جهاني: الزامات مدل سازي" (معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).
 
 - مجري پروژۀ تحقيقاتي: "نقش سازمان هاي فرهنگي بين المللي در هنجارسازي فرهنگي در جهان"(پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)
 
 -مجري پروژۀ تحقيقاتي: " آثار جهاني شدن بر توسعه اقتصادي ايران و الزامات فراروي نقش دولت در اقتصاد سياسي كشور" (مركز ملي جهاني شدن) 


پايان نامه ها:

جهت مشاهده ليست پايان نامه ها كليك نماييد 
لينك هاي مرتبط
 انجمن ايراني روابط بين الملل
انجمن علوم سياسي ايران 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)