شنبه 27 مرداد 1397   13:38:37
 اداره رسيدگي به اسناد
 
 شرح وظايف واحد:رسيدگي به اسناد مالي و كنترلهاي عمومي اسناد مالي
                                                                              
                                                                             
رديف انواع كنترل ها
1 كنترل تاريخ و شماره حواله با سال اعتباري و مدارك پيوست
2 كنترل محل تأمين اعتبار باضمائم وتطبيق با قوانين و مقررات
3 كنترل جمع كل هزينه با نماينده اسناد
4 كنترل مبلغ خالص پرداختي بانماينده اسناد
5 كنترل كسورات مندرج در حواله با ضمائم
6 كنترل امضاهاي مجاز(دارابودن مجوز مالي)
7 كنترل شماره و تاريخ سندو مبلغ بانماينده اسناد
8 كنترل آدرس گيرنده وجه
9 كنترل شرح سند
10 كنترل مبلغ مندرج درسند اعم از جمع كل كسورات و خاص پرداختي با مدارك پيوست(فاكتور،رسيدانبار،گواهي انبار)
11 كنترل مدارك پيوست مندرج در قسمت پيوست هابامدارك پيوست(صحت از اصل بودن مدارك پيوست)
12 كنترل مبلغ حروفي سند
13 كنترل مهرو امضاء گيرنده وجه(فيش واريزي به حساب در مورد معاملات متوسط و عمده)
14 كنترل شماره چك پرداختي به گيرنده وجه
15 كنترل محاسبات
16 كنترل  مبلغ اسناد مندرج در نماينده اسناد پيوست
17 كنترل شماره اسناد قيدشده در نماينده اسنادبااسنادپيوست
18 كنترل جمع كل اسناد بامبلغ در شده در حواله
19 كنترل تاريخ بافاكتور و رسيد انبار از نظر تقدم و تأخير (تاريخ درخواست بايد قبل از تاريخ فاكتور و رسيد انبار باشد)
20 كنترل تاريخ و شماره درخواست
21 كنترل و مطابقت شرح و مقدار اجناس با رسيدانبارو فاكتور(و بالعكس)
22 كنترل برآوردقيمت وتأمين اعتبارمبلغ برآورد شده
23 كنترل مهروامضاء ومشخصات فروشنده وخريداردرفاكتور
24 كنترل محاسبات فاكتور(جزء وكل)
25 كنترل مبلغ كل و جزءبارسيدانباروسند(وبالعكس)
26 كنترل محل تأمين اعتبار
27 كنترل باقوانين ومقررات اعم آئين نامه مالي و معاملاتي،مالياتها،بخشنامه هاو...
28 بررسي قرردادهاي عمراني و كنترل پرداخت صورت وضعيت پيمانكاران بعدازكسركسورات قانوني
                                                                                          اطلاعات پرسنل

نام و نام خانوادگي پست سازماني تلفن مستقيم تلفن داخلي شماره اتاق
محمدسعيدخدائي رئيس اداره رسيدگي به اسناد 4283920 233 315
علي حسن صفرويسي مسئول رسيدگي به اسناد 4283920 233 315


 تماس باما:
 آدرس:كرمانشاه،باغ ابريشم،دانشگاه رازي،سازمان مركزي،طبقه سوم،واحد اداره رسيدگي به اسناد
 تلفن واحد:مستقيم 4283920 ،تلفن داخلي 233 ،نمابر 4274521
 ايميل واحد: MOHAMAD4903@razi.ac.ir
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)