مسئول مركز تحقيقات CFD:

  

دكتر مسعود رحيمي
استاد گروه مهندسي پتروشيمي
دانشكده فني و مهندسي دانشگاه رازي
ايميل:   mrahimi@razi.ac.ir 

لطفا براي دسترسي به فعاليت هاي تحقيقاتي به آدرس زير مراجعه نماييد
http://www.razi.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=27c8f36f-5646-4a72-8c0e-c3abd7085429

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)