صفحه شخصي دكتر مسعود فكري


 


1.مشخصات فردي:                                                                                          

نام:مسعود                                                                                                                                 

نام خانواد گي: فكري                                                                                                                      

متولد:29/2/1346برابر با 19/5/1967م                                                                                               

تابعيت:ايران                                                                                                                                 

2.سوابق علمي:                                                                                               

الف-كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد (دانشگاه امام صادق عليه السلام1371)                                                                               

ب-كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عرب  (دانشگاه تهران 1376)                                                                                                

ج-قبولي در دوره ي دكتري زبان و ادبيات عرب (دانشگاه تهران 1376)                                                                                       

د-دكتراي فلسفه و كلام اسلامي با گرايش علم و دين (دانشگاه امام صادق عليه السلام 1387)                                                                                    

ه-مطالعات و تحصيل علوم اسلامي حوزوي تا پايان سطح و دريافت گواهينامه ي مدرس معارف اسلامي

و-آشنايي بازبانهاي عربي (تسلط كامل)انگليسي(درسطح تافل)فرانسوي(خوب،گذراندن سي وهشت واحد درسي)                        

3.سوابق آموزشي:                                                                                         

الف-عضو هيئت علمي دانشگاه رازي(1374 به بعد)                                                                                    

ب-عضو هيئت علمي دانشگاه آ زاد اسلامي(1376-1372)                                                                            

ج-عضو هيئت علمي دانشگاه قم(1376)                                                                                 

د-عضو هيئت علمي دانشگاه تهران(دانشكده الهيات از1383)(دانشكده ادبيات از 1384)

ه-عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق عليه السلام(1390 تا كنون)

و-تدريس در دانشگاههاي الزهراء(1387_1383)دانشكده حديث(1387 به بعد)(دانشكده حج وزيارت 1392)

ز-تدريس بيش از 18 ترم در كانون زبان ايران

ح-تدريس دربيش از 6 دوره ي آموزشي معاونت بين الملل بعثه مقام معظم رهبري در حج

ط-تدريس 4ترم آموزشي درمجلس شوراي اسلامي براي نمايندگان دوره هفتم

ي-تدريس دوره ي زبان عاميانه عربي براي كاركنان اداره ي كل اخبار خارجي صدا و سيما

ك-تدريس در دانشكده مجازي علوم حديث(1388به بعد)و وزارت دفاع(صا ايران)

4.سوابق پژوهشي:

الف-تأليف كتاب"پندارها و پاسخ ها"(انتشارات دانشگاه امام صادق (ع))                                                                                       

ب- تأليف پروژه بزرگ آموزشي"صدي الحياة"(پژواك زندگي) شامل 21 جلد كتاب و دفتر تمرين ومنابع شنيداري

(انتشارات كانون زبان ايران)

ج- تأليف كتاب المعلم(راهنماي تدريس زبان عربي)(نشر كانون چاپ)                     

د- تأليف كتاب"شذي الحياة"(نخستين كتاب آموزش روشمند زبان عاميانه عربي در ايران)(كانون زبان ايران)

ه- تأليف كتاب"ندي الحياة"(فرهنگ واژگان عربي-عربي و عربي-فارسي با ده هزار مدخل)(كانون زبان ايران)

و- تأليف كتاب "رحلة مع العربية"(آموزش زبان عربي ويژه ي حجاج و عمره گزاران)(نشر مشعر)            

ز-تأليف كتاب"سفري با زبان فارسي" 2 جلد(آموزش زبان فارسي به عرب زبانان))شبكه الكوثر-انتشارات سروش)

ح- تآليف كتاب"شاهد و تعلم"(نخستين كتاب فيلم آموزش زبان عربي)(كانون زبان ايران)

ط-ترجمه كتاب "سروش لاجوردي"(الصيحة اللازوردية)(نشر آثار دفاع مقدس)

ي-نظارت و طراحي نرم افزارهاي كمك آ موزشي"المجموعة القصصية 1و2"و"المقتطفات"1و2)

ك- تأليف درسنامه ونرم افزار الكترونيكي قرائت و درك متون معاصر(دانشكده مجازي علوم حديث)

ل-مقاله "العولمة و دور وسائل الاعلام الهادفة"(مقاله برگزيده همايش بين المللي راديوهاي اسلامي)

م-مقاله"گوهر نيايش"(2 شماره روزنامه ايران)(1384)

ن-مقاله"امكان سنجي علم ديني بر اساس سنت گرايي"(مجله معرفت1392)

س-مقاله آشنايي با بسته آموزشي صدى الحياة (مجله انجمن ايراني زبان وادبيات عربي1390)

ع- راهنمايي ،مشاوره و داوري پايان نامه هاي متعدد دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه تهران وتربيت مدرس ورازي

ف-داوري چندين كتاب و مقاله از دانشگاهها و مجلات مختلف كشور

ص-عضو كار گروه تدوين سر فصل هاي دوره ي كارشناسي ارشد آموزش زبان عربي(دانشگاه تربيت مدرس)

ق-عضو كارگروه تدوين سر فصل هاي دوره ي دكتراي مترجمي زبان عربي(دانشگاه تهران)

ر-ترجمه مقاله"محمد حبوبي"(دائرة المعارف اسلامي)

ش-مقاله تحريف نسبت ميان صورت و معنا در حادثه  عاشورا(مجموعه مقالات همايش سراسري فرهنگ عزاداري)

ت-مشاركت در تاليف و آماده سازي كتابهاي "سراج منير"و"حكمت علوي"(كانون زبان ايران)

ث-مقاله ي "بيداري اسلامي،پيشينه وپيامدهاي آن" كنفرانس بيداري اسلامي تهران (بهار 1391)

خ-تأليف كتاب وحدت و همگرايي در صفوف نماز( انتشارات مشعر1391)

ذ-تأليف كتاب در جستجوي حقيقت(رويكردي روش شناسانه در سپهر اصول انديشه شيعي)نشر مشعر(1392)

ض-احراز رتبه مقاله برتر"تحليلي بر صورت بندي گزاره هاي كلامي امام رضا(ع)"( جشنواره ي ملي فرهنگ رضوي 1390)

ظ-كتاب "السديد في تعليم الانشاء الجديد"(در دست تأليف)(سازمان سمت 1392)

غ-طراحي و توليد بزرگ ترين و فراگير ترين نرم افزار آموزش زبان عربي كاربردي(انتشارات مشعر1392)

ط-ترجمه كتاب نامه اي سرگشاده به فرهيختگان اروپا از عربي به فارسي(سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي1392)

ا-ترجمه كتاب "الامام الخميني الاصالة و التجديد"از عربي به فارسي(سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي 1392)

ب-ترجمه كتاب معرفت ديني و كتاب نظام اقتصاد اسلامي و كتاب ساخت جامعه قرآني از فارسي به عربي(مؤسسه ترجمان1392)

ج-ترجمه كتابهاي تاريخ صدر اسلام و بن لايه هاي معرفت از فارسي به عربي(سازمان سمت1392)

د-ترجمه كتاب با قرآن در مكه و مدينه از فارسي به عربي(بعثه مقام رهبري در حج1392)

ه-تأليف فرهنگ اصطلاحات حج و عمره(بعثه مقام رهبري در حج1392)

و-پروژه معرفي شخصيت هاي ايراني دو سده اخير به زبان عربي(علي اجنحة الزمان)(مركز الحضارة لبنان و حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي  1392)

ز- ترجمه و ويراستاري شش جلد از آثار علامه سيد كمال حيدري(دانشگاه امام صادق(ع)1392)

5.همايش ها:

الف-شركت و ارائه مقاله در همايش"كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان"(تونس 2008)

ب-شركت و ارائه مقاله در همايش"فرهنگ شناسي"(قزاقستان 2009)

ج-برگزاري كارگاه آموزشي روش تدريس با همكاري دانشگاه دمشق(سوريه2009)

د-دبير همايش بين المللي آموزش زبان عربي در ايران(تهران 1388)

6.تقديرها:

الف-تقدير از تاليف مجموعه "صدي الحياة"(دريافت لوح)(كانون زبان ايران1386)

ب-تقدير از فعاليت هاي مرتبط با نو آوري هاي آموزشي و گسترش آموزش زبانهاي غير انگليسي

(دريافت لوح و تنديس)(كانون زبان ايران1387)

ج-تقدير به جهت دبيري برگزاري نخستين همايش بين المللي آموزش زبان عربي(دريافت لوح و تنديس)

(مدير عامل  كانون پرورش فكري 1388)

د-تقدير از بسته ي آموزشي "صدي الحياة"(موسسه فرهنگي البابطين كويت 2005)

ه-تقدير رياست دانشكده حديث حضرت آيت الله ري شهري به جهت فعاليت هاي آموزشي

و-تقدير از نخبگان علمي بسيجي(دريافت تنديس)(لشكر 27 محمد رسول الله ص)

ز-تقدير از مقاله ارائه شده در همايش بين المللي راديوهاي قرآني(صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1387)

ح-تقدير از خدمات آموزشي-پژوهشي ودريافت لوح تقدير ازحضرت آيت الله مهدوي كني رئيس دانشگاه امام صادق(ع)

ط-كارشناس برگزيده همايش بين المللي صدا و سيما حائز رتبه اول دريافت كننده تنديس و لوح و جايزه ويژه(1391)

7.سوابق اجرايي:

الف-معاون آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي(78-1377)

ب-رئيس دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه رازي(79-1378)

ج-معاون دانشجويي- فرهنگي دانشگاه رازي(80-1379)

د-مدير بخش عربي كانون زبان ايران(89-1382)

ه-معاون گسترش آموزشهاي كانون زبان ايران(1389-1385)

و-مدير خانه نشريات دانشجويي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري(1385)

ز-معاون آموزشي كانون زبان ايران(1379)

ح-عضو افتخاري پيوسته مركر فرهنگي سوريه در تهران(88-1385)

ط-مدير بخش عربي معاونت بين الملل سازمان سمت(1391 تا كنون)

ي_عضو كميته برنامه ريزي گروه عربي وزارت علوم و تحقيقات(1391 تا كنون)

 

8.سوابق فرهنگي:

الف-افتخار حضور بيش از 24 ماه در جبهه هاي جنگ و آسيب ديدگي در جبهه ها

ب-فعاليت تبليغي در عرصه بين المللي حج (بالغ بر 16 سال)(همكاري با بعثه ي مقام معظم رهبري در حج)

ج-كارشناس برنامه هاي فرهنگي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در شبكه هاي 1،2،3،4،5وقرآن ،خبر ،جام

 جم ،العالم ،الكوثر و راديو قرآن، گفتگو و.......با بيش از 450 ساعت در بيش از 30 عنوان برنامه                 (از 1381 تا كنون)

د-كارشناس تدوين محتواي برنامه ي Truth(حقيقت)با بيش از 120 قسمت پخش شده از شبكه جهاني سحر    (1390-1387)

ه-نظارت و هدايت پروژه ي آموزش مجازي و نرم افزارغيرحضوري وتلفن همراه زبان انگليسي                 (كانون زبان ايران 90-1387)

و – برنامه ي آموزش زبان فارسي به عرب زبانان با نام " رحلة مع الفارسية " (سفري با زبان فارسي)           

(شبكه الكوثر 1390-1389)(شبكه آي-فيلم 1391)

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)