شناسنامه ي آموزشي و پژوهشي دكتر محمود علايي طالقاني

الف - مشخصات عمومي  :

نام خانوادگي

نام

تاريخ تولد

مرتبه

پايه فعلي

 

علايي طالقاني

محمود

1330

استاديار

25

ب- سوابق تحصيلي دانشگاهي به ترتيب تاريخ اخذ مدرك :

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي و گرايش

نام دانشگاه

محل دانشگاه

تاريخ اخذ

درجه

شهر

كشور

مدرك تحصيلي

1

كارشناسي

جغرافياي طبيعي

تهران

تهران

ايران

1358

B.S

2

كارشناسي ارشد

جغرافيا-ژئومورفولوژي

تهران

تهران

ايران

1367

M.S

3

دكتري تخصصي

جغرافيا-ژئومورفولوژي

تهران

تهران

ايران

1376

Ph. D

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: تحول ژئومورفولوزي دشت كلاردشت                        استاد راهنما: دكتر خديجه اسديان  

عنوان رساله دكتري: ژئومورفولوژي دشت اراك                                                   استاد راهنما: دكتر فرج ا...محمودي

 ج- سوابق خدمت در موسسات آموزش عالي و پژوهشي :

رديف

تمام وقت يا پاره وقت

مرتبه دانشگاهي

سمت

تاريخ

جمع مدت

محل خدمت

از

تا

سال

ماه

1

تمام وقت

استاديار

هيأت علمي

12/4/1376

تا كنون

16

 

كرمانشاه دانشگاه رازي

 

ه- تعدادي از دروس تدريس شده :

مقطع كارشناسي

مباني زمين شناسي- زمين شناسي ايران- ژئومورفولوژي ايران- ژئومورفولوژي اقليمي- جغرافياي ناحيه اي - نقشه خواني- مباني علم جغرافيا جغرافياي مناطق خشك

مقطع كارشناسي ارشد

واحدهاي ژئومورفولوژي ايران- اكوسيستم هاي طبيعي- خاك و منابع اراضي- ابزار آزمايشگاهي

 

و- تأليف يا تصنيف كتاب و تجديد چاپ  :

رديف

عنوان كتاب

نوع كتاب

تاريخ چاپ اول

تاريخ آخرين چاپ

چاپ چندم

ناشر

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

  (شامل نام متقاضي)

تأليف

تصنيف

1

ژئومرفولوژي ايران

---

 

1381

1387

7

قومس

----------------

2

مباني زمين شناسي

---

 

1387

1387

3

قومس

-------------------

 

ز- تعدادي از مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي معتبر داخلي و خارجي  :

 

رديف

 

عنوان مقاله

مقاله كامل

خلاصه مقاله

عنوان كنفرانس

محل برگزاري كنفرانس

تاريخ

1

Rigab syncline, a syncline with numerous natural and historical features in iran

 

---

 سي امين كنگره بين المللي جغرافيا 

گلاسكو اسكاتلند

1383

2

Earth Feature between thrust and folded zagros around of Kermanshah, iran                                                                           

 

---

ششمين كنفرانس بين المللي ژئومورفولوژي

زاراگوزا

اسپانيا

1384

3

Gulling as an invironmental hazard in Iran

 

---

سي ويكمين  امين كنگره ي بين المللي جغرافيا

تونس

1387

4

بررسي تحول كارست در زاگرس

 

---

نخستين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي منابع آب ايران

كرمانشاه

ايران

1389

  ح- ليست تعدادي از مقاله چاپ شده در نشريه هاي معتبر داخلي  :

رديف

عنوان مقاله

نوع مقاله

نام نشريه

مشخصات نشريه

نوع نشريه

علمي پژوهشي

علمي مروري

علمي ترويجي

سال

شماره

تاريخ انتشار

علمي پژوهشي

علمي ترويجي

ساير

ماه

سال

1

طبقه بندي انواع سواحل

 

 

---

پژوهشهاي جغرافيايي

33

40

مهر

1380

 

 

---

2

مرفومتري مخروط افكنه هاي حوضه ميقان

 

 

 

---

پژوهشهاي جغرافيايي

39

59

بهار

1386

 

 

---

3

مدلسازي فرسايش خاك و توليد رسوب حوضه چم گردلان

 

 

---

مجله جغرافيا وتوسعه

6

12

پائيزو زمستان

1387

 

 

---

4

ژئومورفولوژي كوه بيستون

 

 

---

فصلنامه علوم زمين

 

72

تابستان

1388

 

 

---

5

پهنه‌بندي تحول كارست دراستان كرمانشاه

---

 

 

فصلنامه مدرس

دوره سيزدهم

60

بهار

1388

---

 

 

6

مطالعه سيلابهاي زاهدان و ويژگيهاي آن

---

 

 

نشريه دانشنامه

 

90

 

1388

---

 

 

7

اقليم و  ويژگي هاي آن در  حوضه آبريز زاهدان

---

 

 

نشريه دانشكده ادبيات

دانشگاه تهران

 

1تا4

1374

---

 

 

8

مكان يابي بهينه محل براي دفن بهداشتي  پسماند هاي جامد شهري كرمانشاه

 

---

 

 

مطالعات و پژوهشهاي شهري و منطقه اي

 

2

زمستان

1389

---

 

 

9

شبيه سازي احتمال وقوع لغزش در حوضه چوانرود به روش تحليل سلسله مراتبي

---

 

 

مجله جغرافيا و برنامه ريزي محيطي

 

 

 

1390

---

 

 

 

10

پهنه بندي حساسيت دامنه هاي حوضه جوانرود از نظر ناپايداري با مدل تراكم سطح

---

 

 

مجله جغرافيا و نوسعه

 

 

 

1390

---

 

 

11

پهنه بندي لغزش به كمك مدل رگرسيون لجستيك در حوضه نوژيان

---

 

 

مجله محيط جغرافيايي

 

 

بهار

1389

 

---

 

 

ك- ليست تعدادي از  پايان نامه كارشناسي ارشد راهنمايي شده:  22 عنوان

رديف

عنوان پايان نامه يا رساله

تعداد واحد درس

عنوان دوره تحصيلي

تاريخ دفاع

نام موسسه آموزش عالي يا پژوهشي

نام و نام خانوادگي دانشجو

كارشناسي 

ارشد

دكتري حرفه اي

دكتري تخصصي

1

مكان يابي سد زير زميني شني در بخشي از حوضه رودخانه گيلان غرب

6

---

 

 

1388 تير ماه

دانشگاه رازي كرمانشاه

فريبرز طلا بخشي

2

بررسي تطبييقي روانابهاي زير حوضه هاي دينور با توجه به وي‍ژگيهاي ژئومرفولوژي

6

---

 

 

آذر ماه 1386

دانشگاه رازي كرمانشاه

صديقه همايوني

3

شناخت و ارزيابي مولفه هاي زمين ريخت شناسي در تغذيه آبخوان هاي ماهيدشت

6

---

 

 

ارديبهشت 1387

دانشگاه رازي كرمانشاه

منصور سعيدي كيا

4

بررسي تحول ريخت شناسي نيمرخ طولي زير حوضه هاي كرخه

6

---

 

 

1385 اسغند

دانشگاه رازي كرمانشاه

آزاده احمدي

5

مورفولوژي بستر رود الوند و بررسي ميزان تحول آن

6

---

 

 

ارديبهشت 1387

دانشگاه رازي كرمانشاه

بهروز كريمي

6

بررسي ويژگيهاي هيدروژئومورفولوژيك حوضه كرند

6

---

 

 

تير1379

دانشگاه رازي كرمانشاه

امراله رخشا

7

بررسي ويژگيهاي ژئومرفولوژي در ارتباط با منابع آب

6

---

 

 

تير 1384

دانشگاه رازي كرمانشاه

علي حسين صفري

8

بررسي ويژگيهاي مورفولوژيكي خندقهاي دشت چم مهر

6

---

 

 

مهر 1386

دانشگاه رازي كرمانشاه

معصومه اسدي

9

تحليل فرآيندهاي و عوارض ژئومرفولوژي در سطح جلگه بهشر

6

---

 

 

مهر1382

دانشگاه رازي كرمانشاه

رعنا رحيم زاده

10

مكان يابي بهينه محل دفن بهداشتي پسماندهاي جامدشهري

6

---

 

 

اسفند1388

دانشگاه رازي كرمانشاه

فرشيد سنجري

11

شناخت و مطالعه فرآيندهاي فرسايشي در حوضه چالوس رود

6

---

 

 

بهمن 1379

دانشگاه رازي كرمانشاه

رحمت اله

 صفررضوي زاده

12

مورفولوژي فيزيوگرافي و مورفومتري نهشته هاي كواترنري دشت سنقر

6

---

 

 

ارديبهشت 1384

دانشگاه رازي كرمانشاه

مژگان علامه محب

13

بررسي رابطه بين عوامل ژتومرفولوژي و اشكال مختلف فرسايش در حوضه آبخيز حسن آباد

6

---

 

 

بهمن 1380

دانشگاه رازي كرمانشاه

نسرين تقي بيگي

14

پهنه بندي اشكال مختلف فرسايش و برآورد رسوب حوضه آبخيز سد چم گردلان با gis

6

---

 

 

بهمن 1384

دانشگاه رازي كرمانشاه

سهيلا مراد خاني

15

تاثير اصلاح و بهسازي رود قره سو بر الگوي فرسايش و رسوبگذاري در محدوده شهر كرمانشاه

6

---

 

 

شهريور 1389

دانشگاه رازي كرمانشاه

نادر سهيلي

16

نقس ژئومرفولوژي در مكان يابي و توسعه فيزيكي شهر ايلام

6

---

 

 

تير1382

دانشگاه رازي كرمانشاه

علي نظر صيدي

17

شناخت و مطالعه فرآيندهاي فرسايشي در حوضه چالوس رود

6

---

 

 

 بهمن1379

دانشگاه رازي كرمانشاه

رحمت اله صفر رضوي زاده

18

ارزيابي كمي و كيفي فرسايش و رسوب حوضه سد كنگير با استفده از mpsiac

6

---

 

 

 ارديبهشت 1385

دانشگاه رازي كرمانشاه

يعقوب مرداي

19

بررسي اشكال فرسايش خاك در رابطه با ويژگيهاي ژئو مرفولوژي حوضه كامياران

6

---

 

 

اسفند 1381

دانشگاه رازي كرمانشاه

زهرا رحيم زاده

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)