صفحه شخصی دکتر آئیژ عزمی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي


مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: آئيژ عزمي

سال تولد: 16/6/1361                 محل تولد: تهران

وضعيت تاهل: متاهل

آدرس پستي: كرمانشاه-باغ ابريشم-دانشگاه رازي-دانشكده ادبيات و علوم انساني-گروه جغرافيا

Email:     aeizhazmi@gmail.com

سوابق تحصيلي

كارشناسي ارشد: توسعه روستايي از دانشگاه تهران-1385-1383

دكترا: جغرافيا و برنامه ريزي روستايي در دانشگاه تهران(1390- 1386)

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: مولفه هاي بكارگيري گياهان تراريخته در راهبرد توسعه كشاورزي در استانهاي تهران  و گيلان(از ديدگاه اعضاي هيات علمي مراكز تحقيقات كشاورزي و گروههاي آموزشي دانشكده هاي كشاورزي) ايران 1384

استاد راهنما:دكتر حميد موحد محمدي

استاد مشاور:دكتر هوشنگ ايرواني

عنوان رساله دكترا: تبيين كاركرد بازارهاي دوره اي محلي در توسعه روستايي:مطالعه موردي استان گيلان

استاد راهنما:دكتر سيد حسن مطيعي لنگرودي

اساتيد مشاور:دكتر مجتبي قديري معصوم-دكتر محمد رضا رضواني

معدل كارشناسي ارشد: 18.12

نمره پايان نامه كارشناسي ارشد:19.50

نمره رساله دكترا:19.07

معدل دكترا:18.06

 

فعاليت هاي آموزشي

·        بورسيه دانشگاه رازي كرمانشاه-اول فروردين 1389 -بهمن1390

·        استاديار دانشگاه رازي كرمانشاه-22فروردين 1391-تاكنون

فعاليت هاي آموزشي

مقطع

دروس

كارشناسي

§         مباني اقليم شناسي

§         زمين در فضا

§         ماشين هاي كشاورزي

§         آزمايشگاه ماشين هاي كشاورزي

§         جغرافياي كاربردي و فلسفه جغرافيا

§         نقشه خواني

§         ژئومورفولوژي ساختماني

كارشناسي

§         نقشه خواني

كارشناسي

§         برنامه ريزي روستايي در ايران

كارشناسي

§         مباني جغرافياي اقتصادي

§         اقتصاد روستايي

كارشناسي

§         جغرافياي قاره ها

§         روش تحقيق

§         جغرافياي فرهنگي

§         جغرافياي ناحيه اي(2)-كوهستان

§         مباني جغرافياي روستايي

§         جغرافياي روستايي ايران

§         سياست و فضا

§         جغرافياي انساني(2)

§         منابع و ماخذ جغرافيا

§         مخاطرات انساني

§         مباني محيط زيست

§         جغرافياي اقتصادي ايران

فناوري اطلاعات

كارشناسي ارشد

§         برنامه ريزي روستايي در ايران

§         مباني حقوق و قوانين روستايي

§         مديريت اجتماعي و اقتصادي پايدارروستايي

§         تحليل هاي آماري در برنامه ريزي روستايي

§         مديريت اقتصاد و بازاريابي گردشگري

§         كاربرد مدل ها و فنون تصميم گيري در گردشگري

برنامه ريزي گردشگري روستايي

ارزيابي پايداري در گردشگري

 

اداره كارگاه هاي آموزشي

1.       كارگاه SPSS-دانشگاه تهران-15 ساعت(10 جلسه)-1387

2.      كارگاه SPSS-دانشگاه تهران-15 ساعت(10 جلسه)-1388

3.      كارگاه SPSS-دانشگاه رازي-15 ساعت(10 جلسه)-1392

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

1-رضايي.رضا، اثرات اقتصادي-اجتماعي احداث سد بر روستاهاي بالادست(مطالعه موردي: سد معشوره در استان لرستان)، استاد راهنما:آئيژ عزمي، دانشگاه رازي، 1393.

2-اميري پريان.سميه، بررسي تاثير كيفيت زندگي گردشگران بر توسعه روستايي، مطالعه موردي: روستاهاي هدف گردشگري شهرستان هاي هرسين و صحنه استان كرمانشاه، استاد راهنما، آئيژ عزمي،دانشگاه رازي، 1394.

3-جمشيدي.زهرا، بررسي عوامل موثر بر توزيع خدمات روستايي(مطالعه موردي:روستاهاي دهستان دينور شهرستان صحنه)، استاد راهنما:آئيژ عزمي، دانشگاه رازي، 1394.

4-حيدري.فائزه، تاثير گردشگري بر اشتغال از ديدگاه مردم بومي و گردشگران(مطالعه موردي:روستاهاي هدف گردشگري شهرستان پاوه)، استاد راهنما:دكتر مجيد ياسوري، استاد مشاور:آئيز عزمي، دانشگاه گيلان، 1394.

 

كتب تاليف و ترجمه

1-     موزلي، مالكوم.جي، كتاب توسعه روستايي«اصول و عمليات»، ترجمه قديري معصوم. مجتبي، عزمي. آئيژ -انتشارات دانشگاه تهران-1388

2-     كلنت.نيك، جانتي.مري،كيد.سو،شاو.ديو، مقدمه اي بر برنامه ريزي روستايي، ترجمه:عزمي.آئيژ، انتشارات دانشگاه رازي كرمانشاه، زمستان 1392

ISI/SCOPUS

 

 Azmi,Aeizh.Nori,Mojtaba.Babaei.Timor.Nasiri,Aram.Thestudy of problems and obstacles which rural guide plans will face, (proper study:Lieuterants and rural councils related to the central partof Kermanshah,journal of applied ,environmental and biological sciences ,5(12s),2015. 
 Azmi,Aeizh.Razlansari,Akram. Identification of weaknesses and strengths of tourism development inKandoleh village,Iran, European journal of geography, volume6,number4,december2015
 Zinatizdeh.Somayeh,Azmi.Aeizh,Monavari.Masoud,SobhanArdakani.Soheil,Evaluation andpridiction of sustainability of urban areas, acase study for Kermanshah city, cities, (66)2,17,pp1-9.ISC/OUT OF IRAN

 

Azmi,Aeizh.Imani,Bahram.Nosrati,Fardin.Study of rural management and its challenges in Iran,case study:Caraganrood District in Iran, the caspian sea journal, vol.10,issue 1,supplement(4),2016.

مجلات مصوب داراي درجه علمي پژوهشي از وزارت علوم و تحقيقات و فناوري

1- عزمي. آئيژ، سلماني. محمد،ديدگاه كارشناسان بازيافت شهرداري تهران نسبت به بازيافت و مديريت آن-فصلنامه جغرافيا(متعلق به انجمن جغرافيا)-شماره 9و8، پاييز 1387

2- عزمي. آئيژ، موحد محمدي. حميد، ايرواني. هوشنگ، بي همتا. محمد رضا، استفاده از گياهان تراريخته از ديدگاه اعضاي هيات هاي علمي مراكز تحقيقات كشاورزي و دانشكده هاي كشاورزي گروه هاي علمي منتخب در استان هاي تهران و گيلان-«ضعفها و قوت ها»-مجله پژوهش و سازندگي-زمستان 1387

3-Azmi.A, Imani.B, Mohammad Jani.M, Habitants’ Attitude of Vakil Ababad Village about Tourism Profit for Local People, Geography and Environmental Planning, 21th Year, vol. 40, No.4, winter 2011

4-عزمي.آئيژ، مطيعي لنگرودي، سيد حسن، مروري بر مشكلات زيست محيطي روستاهاي ايران و راهكارهاي حل اين مشكلات، فصلنامه مسكن و محيط روستا، شماره 133، بهار 1390

5-عزمي.آئيژ،مطيعي لنگرودي.سيد حسن، قديري معصوم.مجتبي،رضواني.محمد رضا،شبكه بندي بازارهاي دوره اي محلي در استان گيلان، مجله آمايش، شماره 14، پاييز 1390

6- مطيعي لنگرودي.سيد حسن، قديري معصوم.مجتبي،رضواني.محمد رضا، عزمي.آئيژ، تبيين انگيزه هاي پيش روي زنان از فعاليت در بازارهاي دوره اي محلي در استان گيلان، مجله جغرافيا و برنامه ريزي محيطي، سال 22، شماره پياپي 44، زمستان 1390

7-عزمي.آئيژ، ايماني.بهرام، خاني.فضيله، اثرات فعاليت هاي گردشگري بر محيط زيست(مطالعه موردي:روستاي بيله درق)نگرش هاي نو در جغرافياي انساني، سال سوم، شماره 1(پياپي11)،تابستان 1390

8- مطيعي لنگرودي.سيد حسن، قديري معصوم.مجتبي،رضواني.محمد رضا، عزمي.آئيژ، بررسي عوامل موثر بر توسعه بازارهاي دورهاي محلي در گيلان، مجله نگرش هاي نو در جغرافياي انساني، سال سوم، شماره چهارم، پاييز 1390
9- مطيعي لنگرودي.سيد حسن، قديري معصوم.مجتبي،رضواني.محمد رضا، عزمي.آئيژ، نقش بازارهاي دوره اي محلي در توسعه گرشگري محلي-مطالعه موردي: استا گيلان، مجله فضاي جغرافيايي، شماره 43، 1392.

10-رياحي.وحيد،احمدي.راشد،عزمي.آئيژ،بررسي طرح هاي اسكان در توسعه اقتصادي و اجتماعي عشاير، مطالعه موردي:كانون هاي اسكان استان كهكيلويه و بوير احمد، مجله تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي،شماره28، بهار92

11-عزمي.آئيژ، ميرزايي قلعه.فرزاد، شمسي.رقيه،چالش ها و مشكلات بخش كشاورزي و نقش آن در مهاجرت از روستا به شهر(مطالعه موردي:دهستان شيرز شهرستان هرسين)-فصلنامه برنامه ريزي و آمايش فضا، شماره 80-تابستان 1392

12-ميرزايي قلعه.فرزاد، كلانتري.بهرنگ، مولايي.محمد،عزمي.آئيژ، تحليل روابط متقابل شهر و روستا در ميزان توسعه يافتگي روستاهاي دهستان حومه، شهرستان هرسين، مجله مسكن و محيط روستا، شماره143، پاييز1392

13-دادور خاني.فضيله، ملكان.احمد، عزمي.آئيژ، احمدي.راشد، مطالعه تطبيقي تاثير سرمايه اجتماعي بر ارتقاي توسعه روستايي(نمونه موردي: دهستان گودين، شهرستان كنگاور)، مجله برنامه ريزي فضايي، شماره10، پاييز 1392

14-عزمي.آئيژ، الماسي.هادي، تحليل عوامل اثرگذار بر تقويت نقش اقتصادي شوراها در سكونتگاه هاي روستايي: مورد:روستاهاي شهرستان هرسين، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي، شماره 8،تابستان 93

15-عزمي.آئيژ، رزلانسري.اكرم، سنجش تاثير طرح روستاهاي هدف گردشگري بر توسعه گردشگري روستاهاي شمشير و خانقاه شهرستان پاوه-نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي سال چهاردهم، شماره 34-پاييز 93

16-عزمي.آئيژ،ميرزايي قلعه.فرزاد،درويشي.سباء، جايگاه دانش بومي در مديريت مخاطرات طبيعي در روستاها(مطالعه موردي:دهستان شيزر،شهرستان هرسين)، مجله مخاطرات محيطي،شماره13، 1394
17-احمدي.راشد،عزمي.آئيژ،جميني.داود، بررسي عوامل موثر بر كيفيت زندگي روستاهاي پيرامون شهر مورد مطالعه:دهستان بدر(شهرستان روانسر)،مجله فضاي جغرافيايي،دوره 15،شماره 51-1394
18-عزمي.آئيژ،نوري.مجتبي.نصيري، اكرم،بابايي.تيمور،بررسي عوامل موثر در بهبود عملكرد طرح هادي از ديدگاهدهياران و اعضاي شوراي اسلامي روستايي بخس مركزي شهرستان كرمانشاه،مجله تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي،دوره 16، شماره 42، پاييز 1395

 

مجله مصوب داراي درجه علمي پژوهشي از دانشگاه آزاد اسلامي

1-     مهدوي. مسعود، عزمي. آئيژ، فضا، آمايش سرزمين و توسعه روستايي-مجله جغرافياي سرزمين-تابستان 1388

2-     عزمي.آئيژ، خاني،فضيله، بررسي ميزان رضايتمندي گردشگران مذهبي بازديدكننده از امامزاده آقاعلي عباس بادرود، فصلنامه جغرافيا، ، دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز،زمستان1389

3-     قديري معصوم. مجتبي، عزمي. آئيژ، بررسي اشتغال روستايي و عوامل موثر بر آن، مجله چشم انداز جغرافيايي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت، شماره10، بهار 1389

4-     مطيعي لنگرودي. سيد حسن. قديري معصوم. مجتبي، رضواني.محمد رضا، عزمي.آئيژ، نقش بازارهاي دوره اي محلي در توسعه راقتصادي و اجتماعي روستاهاي استان گيلان، مجله چشم انداز جغرافيايي، سال ششم، شماره پانزدهم، تابستان 1390

5-     عزمي.آئيژ، نصرتي.فردين،ايماني.بهرام، وضعيت كنوني و موانع پيش روي مديريت روستايي ايران، مطالعه موردي بخش گرگانرود شهرستان تالش، مجله جغرافيايي سرزمين، شماره32، زمستان 90

 

مجله مصوب داراي درجه علمي ترويجي از وزارت علوم و تحقيقات و فناوري

1- عزمي. آئيژ، موحد محمدي. حميد، ايرواني. هوشنگ، بي همتا. محمد رضا، جايگاه گياهان تراريخته در محيط زيست وكشاورزي-انسان و محيط زيست-تابستان 1387-شماره 18

2- عزمي. آئيژ، جايگاه توسعه اجتماعي ايران در راستاي سند چشم انداز-مجله راهبرد ياس-شماره15-1387

3- عزمي. آئيژ، رضواني. محمد رضا، تحليل سند چشم انداز مالزي در بخش كشاورزي و روستايي-بررسي  هاي بازرگاني-شماره33-1388

4-عزمي.آئيژ، جنگ هاي بيولوژيكي در بخش كشاورزي و چگونگي مقابله، مجله سياست دفاعي، شماره66،سال1388

5-عزمي.آئيژ، خراساني. محمد امين، ايماني.بهرام، رضواني. محمد رضا، ديدگاه تجار فرش شهر اردبيل درباره علل كاهش صادرات فرش دستباف ايران، مجله بررسي هاي بازرگاني، شماره فروردين و ارديبهشت 1390

6-عزمي.آئيژ، مطيعي لنگرودي.سيد حسن، قديري معصوم.مجتبي، رضواني.محمد رضا، تبيين مشكلات پيش روي بازارهاي دوره اي محلي در استان گيلان، مجله بررسي هاي بازرگاني، شماره بهمن و اسفند1391

7-عزمي.آئيژ، الماسي.هادي،  آسيب شناسي مغازه هاي خرده فروشي در توسعه روستايي(مطالعه موردي:دهستان حومه شهرستان هرسين)، مجله بررسي هاي بازرگاني، شماره 68،آذر و دي 1393
8-عزمي.آئيژ، معصوم پور.جعفر،شاهمرادي.علي، بررسي نقش مردم بومي در درك مخاطرات طبيعي و آمادگي در برابر آن ها در سطح دهستان زالواب بخش مركزي شهرستان روانسر-استان كرمانشاه، فصلنامه دانش پيشگيري و مديريت بحران، دوره 6، شماره4، 1395
9-عزمي.آئيژ، محمدي.سارا، لطفي.فرشته، مرادي.اكرم، اثرات اقتصادي اجتماعي ريزگردها بر شهروندان كرمانشاه، نيوار، شماره 95-94-1395.

طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته

1.       بررسي تحولات اشتغال روستايي و بررسي عوامل موثر بر آن-قطب مطالعات و برنامه ريزي روستايي دانشگاه تهران-21/6/1388-مجري دكتر مجتبي قديري معصوم، همكار آئيژ عزمي

2.       برنامه راهبردي توسعه كالبدي نواحي روستايي كشور-معاونت عمران روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي-1388-1386-مجري: دكتر سيد علي بدري، همكار آئيژ عزمي

3.       بررسي عوامل موثر بر توسعه بازارهاي دوره اي محلي در گيلان-معاونت پژوهشي دانشكده جغرافيا-1389-مجري دكتر سيد حسن مطيعي لنگرودي، همكار آئيژ عزمي

4.       شناسايي مولفه هاي پيش برنده و بازدارنده بهسازي مسكن روستايي و ارائه راهكارها در شهرستان كرمانشاه-مجري آئيژ عزمي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان كرمانشاه، 1394

كنفرانس هاي بين المللي در ايران

.،Azmi. Aeizh – Fami. Hpotentials of nanotechnology in precision agriculture-first international congress on nanoscience and nanotechnology-Tehran-Iran-18-20 December 2006

Azmi. Aeizh،Developing Tourism and its Effects on Caspian Region Environment in Iran-The 1st. International Conference on the Caspian Region Environmental Changes 24-25 August 2008، University of Mazandaran، Babolsar، Iran

Azmi. Aeizh، Bihamta. Mohhamad Reza،Faculties’ Attitude about Relationship  Movahed. Hamid، Irvani. Hoshang،between Plant Biotechnology & Religious-2International student conference of biotechnology-15-17 November-2008-University of Tehran

 

كنفرانس هاي ملي

1- عزيزي. خسرو، عزمي. آئيژ، بررسي تاثير كاربرد عنصر روي بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد ارقام پاستور و چمران و لاين هاي 20-75-Sو M-7-75در شرايط اقليمي خرم آباد،نخستين همايش علمي پژوهشي دانشجويان علوم كشاورزي و منابع طبيعي سراسر كشور،1382

2- عزيزي. خسرو، عزمي. آئيژ، بررسي تاثير كودهاي دامي و شيميايي بر عملكرد دانه ذرت،سومين همايش ملي توسعه كاربرد مواد بيولوژيك و استفاده بهينه از كود و سم در كشاورزي،1382

3- عزمي. آئيژ، بررسي تاثير تراكم كشت و سطوح مختلف كود سولفات آمونيوم بر روي عملكرد ميوه خيار گلخانه اي رقم سلطان،سومين كنگره علوم باغباني ايران،1382

4- عزمي. آئيژ، گازهاي گلخانه اي و اثرات زيست محيطي آن روي كره زمين،اولين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست،1385

5- عزمي. آئيژ، تحليلي بر ادغام معاونت هاي وزارتخانه جهاد كشاورزي، دومين همايش ملي توسعه روستايي،1386

6- عزمي. آئيژ، نكات پيشنهادي براي تدوين برنامه پنجساله پنجم در بخش توسعه كشاورزي و روستايي، دومين همايش ملي توسعه روستايي،1386

7-عزمي.آئيژ، ضرورت مهندسي فرهنگي در فرايند توسعه روستايي، همايش مهندسي فرهنگ، ضرورت ها و راهبردها، آبان ماه 1386

8- عزمي. آئيژ، موحد محمدي. حميد، ايرواني. هوشنگ، بي همتا. محمد رضا، ديدگاه متخصصان كشاورزي درباره تاثير گياهان تراريخته بر كشاورزان در استان هاي تهران و گيلان،پنجمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران،1386

9- عزمي. آئيژ، پروتكل كارتاهنا و عوامل پيش برنده و بازدارنده در فرايند اجراي آن در ايران،نخستين كنفرانس روز ملي محيط زيست،1386

10- عزمي. آئيژ، موحد محمدي. حميد، ايرواني. هوشنگ، بي همتا. محمد رضا،بيوتكنولوژي گياهي و مولفه هاي اثرگذار آن بر محيط زيست در استان هاي تهران و گيلان، دومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست،دانشگاه تهران،28 ارديبهشت لغايت 1 خرداد ماه 1387

11- عزمي. آئيژ، جايگاه زيست فناوري در سند چشم انداز توسعه جمهوري اسلامي جهت تحقق اهداف توسعه ايران در سال 1404-دومين همايش ملي ايمني زيستي-1/3/1387

12- عزمي. آئيژ، قديري معصوم. مجتبي، تاثيرات مثبت و منفي جهاني شدن بر محيط زيست-دومين همايش ملي روز جهاني محيط زيست-1387

13- عزمي. آئيژ، سلماني. محمد، ديدگاه متخصصان مراكز بازيافت زباله شهرداري تهران نسبت به پسماندهاي شهري-دومين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست،1387

14- عزمي. آئيژ، تعاوني هاي اعتبار و كارآفريني روستايي-همايش ملي تعاون و كارآفريني-تهران-ايران-1387

15- عزمي. آئيژ، جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي-اولين همايش جغرافيا- تهران-ايران-1387

16- عزمي. آئيژ، محمد امين خراساني، مطيعي لنگرودي. سيد حسن، آسيب هاي ناشي از بر هم خوردن تعادل هيدرولوژي بر محيط زيست و چگونگي كاهش اثرات آن-چهارمين همايش زمين شناسي و محيط زيست، دانشگاه اسلامشهر،1387

17- عزمي. آئيژ، معرفي نرم افزار DIVA-GIS و كاربردهاي آن در علوم مختلف-اولين سمينار ژئوماتيك-دانشگاه آزاد اسلامي اسلامشهر-1388

18- عزمي. آئيژ، گردشگري مذهبي و جهاني‌شدن فرهنگ مذهبي ايران ، همايش ايران فرهنگي و جهاني‌شدن: چشم‌اندازي به آينده ،1388

19-عزمي.آئيژ، خراساني. محمد امين،نقش سيستم هاي گردشگري در توسعه گردشگري روستايي، دومين همايش دانشجويي جغرافيا، دانشگاه تهران،1389

20-عزمي. آئيژ، ايماني. بهرام، نقش مشاركت مردمي در مديريت بحران ناشي از سيلاب هاي شهري، كنفرانس ملي مديريت سيلاب هاي شهري، مرداد 1389

21-عزمي. آئيژ، خراساني. محمد امين، نگاه پوزيتيويستي به محيط زيست، همايش ملي جغرافيا و برنامه ريزي شهري با عنوان : فضاي جغرافيايي ، رويكرد آمايشي، مديريت محيط ، ۳۰ آبان ۱۳۸۹ -دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر

22-عزمي.آئيژ، مطيعي لنگرودي.سيد حسن، قديري معصوم.مجتبي، رضواني.محمد رضا، نقش بازارهاي دوره اي محلي در پايداري اقتصاد شهري، مطالعه موردي استان گيلان، نخستين همايش توسعه شهري پايدار-1389

23-عزمي.آئيژ، خراساني. محمد امين، توانمند سازي شهروندان اقدامي در جهت تحقق برنامه هاي توسعه شهري در ايران، همايش ملي ارزيابي طرح هاي اجتماعي(سياست ها، برنامه ها و طرح ها)، تهران-مهرماه 1389

24-عزمي.آئيژ، مطيعي لنگرودي.سيد حسن، امنيت غذايي, توسعه پايدار كشاورزي در راستاي تحقق اهداف ايران در سال 1404، يازدهمين كنگره جغرافيدانان ايران، تهران، 1390

25-عزمي.آئيژ، مطيعي لنگرودي.سيد حسن، قديري معصوم.مجتبي، رضواني.محمد رضا، روند تحول بازارهاي دوره اي محلي در استان گيلان در چارچوب تحولات اقتصادي ايران در افق 1404، يازدهمين كنگره جغرافيدانان ايران، تهران، 1390

26-عزمي،آئيژ، علل و تبعات اقتصادي-اجتماعي مهاجرت هاي غير قانوني با تاكيد بر ايران، دومين همايش دانشگاه رازي كرمانشاه،1390

27-عزمي.آئيژ، تعامل حوزه و دانشگاه؛ راهكاري جهت توسعه فرهنگ اسلامي-ايراني در عصر جهاني شدن فرهنگ ها، همايش هويت اسلامي و جهاني شدن، تهران، 1390

28-عزمي.آئيژ، سطح بندي جمعيتي استانهاي ايران بر اساس رشد جمعيتي بهينه، سومين همايش دانشگاه رازي، 1391

29-رضازاده.فروغ، عزمي.آئيژ، جنبه هاي حقوقي ريزگردها در ايران، همايش بين المللي ريزگردها، عوامل و مديريت، دانشگاه لرستان،1392

30-خراساني.محمد امين، عزمي.آئيژ، عدم تعادل هيدرولوژيك: پيامدها و روش هاي مقابله با تاكيد بر نواحي روستايي، اولين همايش ملي جغرافيا، مخاطرات محيطي و توسعه پايدار،  دانشگاه آزاد اسلامي اهواز، اسفند 1391

31-عزمي.آئيژ، الماسي، هادي، عوامل موثر در بهبود عملكرد شوراهاي اسلامي روستا، مطالعه موردي شهرستان هرسين، چهارمين همايش دانشگاه رازي كرمانشاه، 1392

32-عزمي.آئيژ، رضايي.رضا، بررسي مولفه هاي موثر بر مهاجرت روستاييان به شهر، اولين همايش ملي جغرافيا و پايداري محيط،كرمانشاه،1392

33-عزمي.آئيژ،رزلانسري.اكرم،شناسايي نقاط قوت و ضعف توسعه گردشگري روستاي كندوله با استفاده از مدل SWOT، اولين همايش ملي جغرافيا، گردشگري، منابع طبيعي و توسعه پايدار، تهران،1393
34-عزمي.آئيژ،جمشيدي.زهرا، مولفه هاي موثر بر مديريت پسماندها توسط دهياران(مطالعه موردي: بخش دينور شهرستان صحنه، استان كرمانشاه)، سومين همايش سراسري محيط زيست، انرژي و پدافند زيستي، 1394
35-ذوالفقاري.امير علي، كريمي.بهرام، قاسمي، ابوطالب، عزمي.آئيژ، بررسي اثرات زيست محيطي احداث كارخانه گيلان سبز در شهرستان سياهكل استان گيلان، سومين همايش سراسري محيط زيست، انرژي و پدافند زيستي، 1394

36-عزمي.آئيژ، اميري پريان.سميه، بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي اصلاحات ارضي(قبل از انقلاب اسلامي) بر اجتماع روستايي، مطالعه موردي: شهرستان كرمانشاه، سومين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار، 1394

37-عزمي.آئيژ، نوري.مجتبي، نصيري.اكرم،نصيري.اكرم،بابايي،تيمور،بررسي مشكلات و موانع پيش روي طرح هاي هادي روستايي(مطالعه موري:دهياران و شواراهاي روستايي بخش مركزي شهرستان كرمانشاه)، اولين كنفرانس سالانه تحقيقات كشاورزي ايران، مووسه عالي علوم و فناوري خوارزمي شيراز،تيرماه 1394
38-عزمي.آئيژ, جمشيدي.زهرا،اميري پريان.سميه،پروانه.زينب،فيض،پرستو،عوامل موثر بر استقبال روستاييان از بيمه محصولات كشاورزي، مطالعه موردي:روستاهاي سرابله، توللي، تكيه شهرستان كرمانشاه، كنفرانس بين المللي كشاورزي، محيط زيست و گردشگري، تبريز،1394

39-زينتي زاده.سميه،زينتي زاده.علي اكبر، عزمي.آئيژ،بررسي كيفيت هواي شهر كرمانشاه و راهكارهاي كاهش، كنترل و مديريت آلودگي،نخستين كنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي، موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي،شيراز،1394

40-عزمي.آئيژ،محمدي.الهام، نصيري.اكرم، حسني.سميه، بررسي تاثيرات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ناشي از احداث دانشگاه آزاد اسلامي بر روستاها(مطالعه موردي:روستاي سردم شهرستان روانسر)، دومين كنفرانس ملي نگاهي نو به تحول و نوآوري در آموزش،موسسعه علوم و فناوري خوارزمي شيراز،24دي ماه 1394
41-عزمي.آئيژ،محمدي.سارا،لطفي.فرشته،مرادي.اكرم،ارزيابي تاثير اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي ريزگردها(مطالعه موردي شهر كرمانشاه)،چهارمين همايش سراسري محيط زيست،انرژي و پدافند زيستي، موسسه آموزش عالي مهر اروند،1394
42-ياسوري.مجيد، عزمي.آئيژ،حيدري.فائزه، بررسي نقش گردشگري در اشتغال روستايي(مطالعه موردي:روستاي هجيج استان كرمانشاه)،دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست، دانشگاه محقق اردبيلي،1394 

43-عزمي.آئيژ، نوري.مجتبي، زنگنه تبار.زهرا، بهمني.سيران، رضايي.پروين، نقش سرمايه اجتماعي در مديريت مخاطرات طبيعي سكونتگاه هاي روستايي-مطالعه موردي بخش ماهيدشت كرمانشاه، دومين همايش بين المللي تحقيق در علم و تكنولوژي، تركيه، 2016.
44-عزمي.آئيژ، نوري.مجتبي،نصيري.اكرم، بررسي تطبيقي كيفبت زندگي روستاييان حاشيه شهري و پيرامون، همايش دومين كنگره ملي علوم اجتماعي و جامعه شناسي، موسسعه علوم و فنون خوارزمي، شيراز،اسفند1395.

مقالات در مجلات تخصصي و علمي

1- عزمي. آئيژ، گزارش اجراي مرحله اول طرح تحقيقاتي بررسي تاثير كودهاي شيميايي، آلي و تلفيقي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت سينگل كراس 704 در شرايط خرم آباد-ازنا سگوند،مجله خوشه،1382

2- عزمي. آئيژ، پيش بين. محمد رضا، جايگاه نانوتكنولوژي در كشاورزي، پيامدها و راهبردهاي توسعه آن،مجله اطلاعات علمي، 1385 .

3- عزمي. آئيژ، موحد محمدي. حميد، هوشنگ ايرواني، محمد رضا بي همتا، اثرات بيوتكنولوژي گياهي بر پايداري خاك،مجله دهاتي،1386

5- عزمي. آئيژ، مديريت تلفيقي آفات،مجله برزگر،1385

6- عزمي. آئيژ، مفهوم كتابخانه هاي ديجيتالي-مجله نوآور،1385

7- عزمي. آئيژ، نوآوري چيست؟، مجله نوآور،شماره 25،1385

8- عزمي. آئيژ، فناوري اطلاعات و دولت الكترونيكي،مجله گسترش صنعت،1386

9- عزمي. آئيژ، جورابي. سيما، كاربرد نهاده هاي زراعي در پنج روستاي اطراف خرم آباد- مجله جهاد-شماره آبان و آذر -1386

10- عزمي. آئيژ، كاربرد روش تحقيق در مطالعات روستايي(با تاكيد بر گروه هاي كانوني)، فصلنامه مسكن و انقلاب،پاييز 1387

11- عزمي. آئيژ، قديري معصوم. آئيژ، جايگاه فناوري اطلاعات در توسعه روستايي-مجله پيام جهاد كشاورزي- بهمن و اسفند1388

12-عزمي. آئيژ، كاربرد توسعه فيزيكي روستا و حفاظت از محيط زيست، فصلنامه مسكن و محيط روستا،زمستان 1388

13-عزمي. آئيژ، قديري معصوم. مجتبي، اثرات مثبت و منفي فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي-فصلنامه سپهر، دوره 19؛ شماره هفتاد و سوم، بهار 1389

13-عزمي. آئيژ، قديري معصوم. مجتبي، اثرات مثبت و منفي فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي-فصلنامه سپهر، دوره 19؛ شماره هفتاد و سوم، بهار 1389
14-عزمي.آئيژ، بررسي وضعيت و چالش هاي كنوني بخش كشاورزي در سهرين زنجان(شهرستان زنجان)،مجله پژوهش هاي بومشناسي شهري، شماره4، پاييز و زمستان 1390
15-Azmi.Aeizh, Jamshidi.Zahra,Local management of waste in villages, case study:Dinevar district in Kermanshah,Applied research journal,vol1,issue 10,december2015.

16-عزمي.آئيژ، ذوالفقاري.اميرعلي، انتظاري.افشين، رزلانسري.اكرم، مطاعي.ليلا، شناسايي عوامل موثر بر پايداري و بهسازي مسكن روستايي(مطالعه موردي:استان كرمانشاه)، مجله جغرافيا و پايداري محيط، شماره 14، تابستان 1394


افتخارات و جوائز

1- دانشجوي پژوهشگر برتر(مقطع كارشناسي) گروه زراعت دانشگاه لرستان، 1382

2-دانشجوي پژوهشگر برتر(مقطع دكتري) دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران، دي ماه 1389

3-دانشجوي نمونه دانشگاه تهران (مقطع دكتري) سال تحصيلي 1389

4-پژوهشگر برتر جوان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي، 1394

 

انجمن ها و باشگاه هاي علمي عضو

1-عضو پيوسته انجمن جغرافياي ايران- از سال 1387 تاكنون

2-عضو وابسته انجمن ايمني زيستي ايران- از سال 1384-1386

3-عضو باشگاه پژوهشگران دانشجو-از سال 1387-1390

4-عضو پيوسته انجمن جغرافيا و برنامه ريزي روستايي-از سال 1393 تاكنون

 

داوري مجلات علمي-پژوهشي

1.       مجله جغرافيا و برنامه ريزي محيطي-دانشگاه اصفهان

2.       مجله روستا و توسعه-جهاد كشاورزي

3.       مجله پژوهش هاي روستايي-قطب مطالعات روستايي، دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران

4.       مجله اقتصاد فضا و توسعه روستايي- دانشگاه خوارزمي

5.       مجله تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي-دانشگاه خوارزمي

6.       مجله انديشه جغرافيايي-دانشگاه زنجان

7.       مجله  گردشگري شهري-دانشگاه تهران

8.       جغرافيا و پايداري محيطي-دانشگاه رازي

9.       جغرافيا و توسعه-دانشگاه سيستان و بلوچستان

10.       برنامه ريزي فضايي-دانشگاه اصفهان

 تاريخ به روز رساني:15فرودين 1396

بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 13401662
تعداد بازديد اين صفحه: 24345
در امروز: 1096
اين صفحه امروز: 3
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)