موسي پرنياناستاديار
گروه زبان وادبيات فارسي
دانشكده ادبيات وعلوم انساني
دانشگاه رازيآدرس:
كرمانشاه، دانشگاه رازي، دانشكده ي ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات فارسي، مركز آموزش زبان فارسي

Mobile:+98 918 8380311

Email: (=AT)

dr.mparnian yahoo.com
مشخصات فردي و وضعيت اشتغال 

  • نام : موسي


  • نام خانوادگي: پرنيان


  • تاريخ تولد: 1345


  • مرتبه علمي: استاديار


  • پايه فعلي: 25


  • نوع اشتغال: تمام وقت

تحصيلات دانشگاهي

مقطع

رشته تحصيلي

دانشگاه

سال آغاز

سال پايان

كارشناسي زبان و ادبيات فارسي رازي 1368 1371
كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي علّامه طباطبايي 1372 1374
دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران 1381 1385

عنوان پايان نامه ارشد: فرهنگ عامّه ي كرد كرمانشاه
عنوان پايان نامه دكتري: نمود و جايگاه اقوام و ملل در شاهنامه فردوسيفعاليت هاي آموزشي

محل خدمت

سمت

سال آغاز

سال پايان
آموزش و پرورش دبير و مدير گروه آموزشي استان 1363 1376
دانشگاه پيام نور عضو هيأت علمي 1376 1379
دانشگاه ايلام عضو هيأت علمي 1379 1389
دانشگاه رازي عضو هيأت علمي 1389 ادامه دارد


پيشينه ي اجرايي

 

رديف

سمت و خدمت

1 دبير آموزش و پرورش و مدير گروه هاي آموزشي استان كرمانشاه
2 رئيس دانشگاه پيام نور اسلام آباد غرب
3 مدير اداره حراست دانشگاه ايلام
4 مدير گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايلام
5 عضو هيأت انتظامي اساتيد دانشگاه ايلام
6 عضو انجمن اساتيد ايران و هند
7 عضو كميته ي گزينش اساتيد دانشگاه ايلام
8 عضو پيوسته ي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي
9 عضو شوراي پژوهشي اداره كلّ ارشاد اسلامي استان ايلام
10 عضو كميته ي منتخب دانشكده ي ادبيات دانشگاه رازي
11 مشاور اجرايي مدير كلّ فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه
12 عضو شوراي پژوهشي اداره كلّ فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه
13 دبير علمي همايش بزرگداشت مقام علمي شاعر معاصر، احمد عزيزي
14 مسئول مركز آموزش زبان فارسي دانشگاه رازي
15 عضو هيأت تحريريه ي مجله ي ادبيات داستاني دانشگاه رازي
16 عضو هيأت تحريريه ي مجله ي فرهنگ كرمانشاه. اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي.
17 عضو كميته ي علمي همايش پژوهشي امام رضا(ع) در آيينه ي ادبيات معاصر
18 عضو شوراي همايش زبان هاي ايراني، بنياد ايران-شناسي شعبه استان كرمانشاه.
19 عضو شوراي هم انديشي اداره كلّ فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه.
20 عضو كميته ي علمي همايش زبان و چالش هاي پيش رو با نگاه ويژه به استان ايلام.
21 عضو كارگروه تخصصي زبان و ادبيات و فارسي جذب دانشگاه علمي-كاربردي
22 عضو هيأت منصفه ي مطبوعات استان كرمانشاه


فعاليت هاي پژوهشي

 
الف: كتاب ها

رديف

نام كتاب

انتشارات

سال انتشار
1 سبك شناسي زباني شاهنامه فردوسي ياردانش 1394
2 فرهنگ عامّه كرد.(كرمانشاه) چشمه ي هنر و دانش 1380
3 شكرانه (فرهنگ عامّه پيروان يارسان) چشمه ي هنر و دانش 1379


ب: مقالات علمي -پژوهشي
رديف

عنوان مقاله

نام مجله

شماره و مشخصات
1 تخلص پنهان مجله ي دانشگاه ادبيات دانشگاه تهران شماره9-158. سال 1380
2 هنر در شاهنامه فردوسي سبك شناسي نظم و نثر(بهار ادب) سال پنجم. شماره اوّل. بهار 1391
3 شگردهاي بلاغي با اَعلام جغرافيايي در شعر خاقاني و ناصرخسرو پژوهش نامه نقد ادبي و بلاغت دوره 1. شماره  2. زمستان 1391
4 تحوّل در مضمون سازي و ايجاد شگردهاي بلاغي سبك شناسي نظم و نثر. (بهار ادب) شماره سوّم. بهار 1392
5 سفارش هاي اقتصادي سعدي در بوستان و گلستان پژوهش نامه ادبيات تعليمي. سال چهارم. شماره 16. زمستان 1391
6 بررسي نيايش هاي شاهنامه فردوسي متن پژوهي ادبي سال شانزدهم. شماره 53. پاييز 1391
7 بررسي و تحليل نمادهاي بخش اساطيري شاهنامه متن شناسي ادب فارسي سال چهارم. دوره جديد، شماره اوّل، بهار 1391
8 انديشه هاي بشردوستانه و ويژگي-هاي شاهانه ترين سيماي آرماني فردوسي(كيخسرو) نسخ فارسي سال اوّل، شماره 2، تابستان 1393
9 آشنايي زدايي در ديوان خاقاني زبان و ادب فارسي(دانشگاه آزاد اسلامي سنندج) پذيرفته شده


ج: مقاله علمي-تخصصي
رديف

عنوان مقاله

نام مجله

شماره و مشخصات
1 مضمون سازي و تصويرآفريني با اَعلام جغرافيايي در غزل هوشنگ ابتهاج(سايه) پژوهش هاي ادبي و بلاغي (دانشگاه پيام نور مشهد) دوره ي دوّم، شماره ي دوّم، بهار 1394.

د: طرح هاي پژوهشي
رديف

عنوان طرح

زما ن و دانشگاه

1 بررسي محتوايي آثار صادق هدايت مرداد 1382. دانشگاه ايلام
2 بررسي ادبيات داستاني و روستايي معاصر و معرفي چهره هاي برتر آن مرداد 1384. دانشگاه ايلام
3 كتاب شناسي منابع ادبي بر اساس تاريخ ادبيات دكتر صفا خرداد 1386. دانشگاه ايلام
4 طبقه بندي حكيمانه هاي شاهنامه فردوسي بهار 1389. دانشگاه ايلام
5 ترفندهاي بلاغي و مضمون سازي با اَعلام جغرافيايي در شعر كلاسيك فارسي پاييز 1392. دانشگاه ايلام.
6 بررسي مرثيه سرايي در شعر محلّي كرمانشاه تابستان 1392. دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه

ه: مقالات همايش هاي بين المللي، ملّي و منطقه اي
رديف

عنوان مقاله

همايش و مكان برگزاري

سال برگزاري
1 تعامل ادبيات و فلسفه در مكتب اصفهان عصر صفوي مكتب فلسفي اصفهان 1391
2 پژوهشي در وزن و قافيه ي شعر كُردي جنوبي كرمانشاه انجمن ترويج. زنجان 1392
3 انواع ادبي غنايي در شعر رودكي سمرقندي انجمن ترويج. زنجان 1392
4 بررسي و مقايسه ي عناصر داستاني خسرو شيرين نظامي با شيرين و فرهاد الماس خان منطقه اي. شعر و ادب كرمانشاه 1391
5 تأملي بر مناجات نامه-هاي كُردي منطقه اي. شعر و ادب كرمانشاه 1391
6 نگاهي به مرثيه هاي كردي در رساي امام حسين منطقه اي. شعر و ادب كرمانشاه 1391
7 نقش عنصر رنگ در تصويرآفريني شاهنامه بين المللي هزاره ي دوّم شاهنامه. مشهد 1390
8 منشأ و پيوندهاي اساطير ايران و هند بين المللي ميراث مشترك ايران و هند. قم 1392
9 كالبدشناسي نثر بوف كور چهارمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي. گيلان 1387
10 پژوهشي در صفت هاي تصويري شاهنامه بين المللي انجمن ترويج. مازندران 1389
11 نگاهي به مرثيه هاي كُردي مستوره اردلان همايش ملي اردلان شناسي. كردستان 1390
12 تخلص خاموش و پيوند آن با عدم و نيستي مولوي شناسي. كردستان 1386
13 علل پيدايش و سابقه ي داستان هاي روستايي در ادبيات معاصر چهارمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي. گيلان 1387
14 بازتاب عنصر طبيعت در اغراق هاي شاهنامه كنگره بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي. سيستان و بلوچستان 1390
15 برداشت هاي عرفاني حكيم شهاب الدين سهروردي از شاهنامه فردوسي كنگره بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي. سيستان و بلوچستان 1390
16 نگرشي بر مباني تحليلي دكتر شهيدي در ريشه شناسي احاديث مثنوي ملّي و جايزه ادبي علّامه سيدجعفر شهيدي. بروجرد 1391
17 انواع ادبي در شعر استاد شاعران(رودكي) بين المللي هزار و صد و پنجاهمين سالگرد رودكي. تهران 1387
18 نگاهي تازه به حرف اضافه ي «از» همايش استاد عبدالعظيم قريب. تهران 1387
19 بررسي ويژگي هاي آوايي و دستوري كُردي منطقه ي صحنه انجمن ترويج 1390
20 مضامين مشترك شعر سميع القاسم و حسين اسرافيلي ملّي ادبيات تطبيقي 1391
21 شكست بن بست ها در شاهنامه فردوسي سالانه دانشگاه رازي. كرمانشاه 1391
22 بررسي نمادين پيكره ي آتش در داستان هاي شاهنامه سالانه دانشگاه رازي. كرمانشاه 1391
23 بررسي تصويرسازي خاقاني در قصايد با صفات شاعرانه سالانه دانشگاه رازي. كرمانشاه 1392
24 تناسب عمل با مكافات در شاهنامه فردوسي سالانه دانشگاه رازي. كرمانشاه 1392

و: راهنمايي پايان نامه در دانشگاه رازي و دانشگاه ايلام
رديف

عنوان پايان نامه و نام دانشجو

زمان دفاع

دانشگاه
1 بررسي و تحليل نيايش هاي شاهنامه فردوسي- مهناز ولي بيگي صفوي شهريور1387 ايلام
2 ديگران در آيينه ي گلستان و بوستان سعدي- هادي يزداني تابستان 1388 ايلام
3 تصويرآفريني و مضمون سازي با عناصر داستان يوسف و زليخا در غزليات صائب- نصرت¬الله كمري. دي 1389 ايلام
4 سفارش هاي اقتصادي و سعدي در بوستان و گلستان- خديجه رستمي شهريور1389 ايلام
5 بررسي ادبيات عاميانه ي كودكان در استان ايلام- محسن جوانمردزاده شهريور 1388 ايلام
6 تاريخ ادبيات و جغرافياي ادبي شاعران استان ايلام- زهرا جوام تابستان 1391 رازي
7 بررسي ساختار و محتواي شعر مقاومت در آثار برجسته شاعران كرمانشاه- عفت جامه شوراني شهريور 1392 رازي
8 مضمون سازي و تصويرآفريني با اَعلام جغرافيايي در غزل شاعران معاصر- سهيل فتاحي شهريور 1393 رازي
9 تصويرسازي و مضمون پردازي با عناصر داستان هاي عاشقانه در شعر شاعران سبك هندي- كريم صيدي شهريور 1392 رازي
10 بررسي سبك زباني شاهنامه فردوسي- زينب شهسواري بهمن 1392 رازي
11 نقد و بررسي ديوان اشعار ميرزا نادر هرسيني- حبيب الله كيهاني مهر 1393 رازي

مشاوره ي ده ها پايان نامه ي كارشناسي ارشد در دانشگاه رازي كرمانشاه و دانشگاه ايلام
راهنمايي ده ها پايان نامه ي كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه، تويسركان و ملاير
راهنمايي چندين پايان نامه در دانشگاه پيام نور مركز تهران و قزوين
مشاوره ي ده ها پايان نامه ي كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي مركز كرمانشاهLast Modified: 15 Jul, 2015

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)