هوالعليم

مشخّصات عمومي

رديف

عنوان

توضيحات

1

نام و نام خانوادگي

فاطمه كلاهچيان

2

مرتبۀ علمي

استاديار

3

نشاني

كرمانشاه، باغ ابريشم، دانشگاه رازي، دانشكده­ي ادبيات و علوم انساني

4

رايانامه

kolahchian@razi.ac.ir

 

شناسنامۀ علمي

رديف

دوره

رشته

دانشگاه

سال پايان تحصيل

عنوان پايان نامه

1

كارشناسي

زبان و ادبيات فارسي

رازي كرمانشاه

1374

------------

2

كارشناسي ارشد

زبان و ادبيات فارسي

علّامه طباطبايي

1378

آيين­ها در سمك عيّار

3

دكتري

زبان و ادبيات فارسي

تربيت معلّم (خوارزمي)

1386

نوستالژي (دلتنگي براي گذشته) در شعر كلاسيك عرفاني

 

         مقالات :

1.        تحليل اميد و يأس در انديشه و داستان­پردازي مولوي. پژوهش­هاي ادبي(علمي- پژوهشي)، ش 17، پاييز 1386.

2.        March,2012, part v,J.Basic.Appl.sci.Res .Contemporary Poetry` s View on love (ISI).

3.        شگردهاي خاصّ نمادپردازي با طبيعت در غزليات مولوي. بهار ادب(علمي- پژوهشي)، ش 16، تابستان 1391.

4.        بررسي كاركرد هجو در شعر حطيئه و انوري. كاوش­نامه­ي ادبيات تطبيقي(علمي- پژوهشي)، ش8، زمستان 1391.

5.        دريا و بازتاب آن در شعر محمّد علي بهمني. مطالعات و تحقيقات ادبي، ش 17، بهار و تابستان 1392.

6.        بررسي كاركرد رفتارها و ارتباطات غير كلامي در شازده احتجاب (تأمّلي بر يكي از شگردهاي داستان­پردازي هوشنگ گلشيري). فصلنامه­ي ادبيات داستاني، ش 3، تابستان 1392.

7.        تصوير طبيعت در غزليات مولوي. عرفانيات در ادب فارسي، ش 16، پاييز 1392.

8.        .The Analysis of Nostalgic Emothions in Sanaee` s Poetry ,Journal of Social Issues & Humanities Volume2, Issue3, march2014. 

9.        Psychology of kai khosrow`s personality in Shahnameh. . IJMHS.Volume3, No.9, september, 2014.

10.    كاركرد عاطفه­ي حسرت در محتوا و فرم غزل حسين منزوي. پژوهشنامه­ي ادب غنايي (علمي- پژوهشي)،  ش22، بهار و تابستان 1393.

11.    تأمّلي بر جنبه­هاي زيباشناختي  و معنايي ساخت­هاي مقارن نحوي در قصايد خاقاني.  متن پژوهي ادبي (علمي- پژوهشي)، ش59، بهار 1393.

12.    بررسي رفتارها و ارتباطات غير كلامي در داستان­هاي كوتاه يوسف قوجق. آيينه­ي ادب، ش8، پاييز و زمستان 1392.

13.    كاركرد عاطفه­ي حسرت در محتوا و فرم غزل هوشنگ ابتهاج. ادبيات پارسي معاصر (علمي- پژوهشي)، پاييز و زمستان  1393. (پذيرش شده).

14.    روانشناسي شخصيت كاووس در شاهنامه. فصلنامه­ي ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (علمي- پژوهشي) (پذيرش شده).

15. كاركرد رنگ در محتوا و فرم غزل سنايي. بهار ادب (علمي- پژوهشي)، ش27، بهار 1394. (پذيرش شده).

16. بررسي و تحليل شخصيت و شخصيت پردازي در كليله و دمنه. رشد آموزش زبان و ادبيات فارسي، ش113، زمستان 1393. (پذيرش شده).

 

 

         مقالات مربوط به همايش :

1.        عوامل ايجاد تفرقه از منظر قرآن و عترت. همايش منطقه­اي قرآن، اتّحاد ملّي و انسجام اسلامي، دانشكده­ي علوم قرآني كرمانشاه، اسفند 1386.

2.        وطن و انسجام ملّي در تصنيف­هاي عارف. همايش بين المللي اتّحاد ملّي و انسجام اسلامي، دانشگاه لرستان، اسفند 1386.

3.        تحليل عاطفه­ي نوستالژيك در شعر سنايي. همايش بين المللي بزرگداشت حكيم سنايي، دانشگاه الزّهرا، دي 1387.

4.        تحليل مفهوم حسرت در محتوا و فرم شعر سنايي. دوّمين همايش علمي سالانه­ي دانشگاه رازي، آذر 1390.

5.        بررسي و تحليل رفتارهاي غير كلامي در داستان آينه­هاي دردار هوشنگ گلشيري. دوّمين همايش علمي سالانه­ي دانشگاه رازي، آذر 1390.

6.        بررسي عناصر ميني ماليستي در حكايات اسرارالتّوحيد. همايش ملّي داستان پژوهي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان، خرداد 1391.

7.        بررسي رفتارهاي غيركلامي در داستان فارسي شكر است محمّد علي جمالزاده، همايش ملّي داستان پژوهي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان،خرداد 1391.

8.        بررسي نقش تلميح و اسطوره در تجلّي عاطفه­ي حسرت حسين منزوي. سوّمين همايش علمي سالانه­ي دانشگاه رازي، آذر 1391.

9.        بررسي تجّلي عاطفه­ي حسرت در موسيقي غزل حسين منزوي. سوّمين همايش علمي سالانه­ي دانشگاه رازي، آذر 1391.

10.    تصوير پردازي با حشرات در مثنوي مولوي. سوّمين همايش علمي سالانه­ي دانشگاه رازي، آذر 1391.

11.    Past, present and future in form and content mowlana` s poetry. دوّمين سمپوزيوم بين ­المللي مثنوي معنوي، تركيه، وان، خرداد 1392.

12.    تأمّلي بر نظريه­ي جذب در مثنوي مولوي. سوّمين سمپوزيوم بين المللي مثنوي معنوي، اروميه، مهر 1393.

13.    روانشناسي شخصيت سهراب در شاهنامه. نهمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي، بجنورد، شهريور 1393.  

 

        كتاب­ها :

1.        همكاري در تأليف فرهنگ بزرگ سخن به سرپرستي دكتر حسن انوري (به عنوان ويراستار).

2.        نسيم جنان (فرهنگ رضوي و جلوه­هاي آن در زبان و ادبيات فارسي) (مجموعه مقالات اوّلين همايش علمي- پژوهشي فرهنگ رضوي و جلوه­هاي آن در زبان و ادبيات فارسي تا پايان قرن نهم ). انصاري  شيفتگان كمال، 1390. (كتاب برتر پنجمين جشنواره­ي كتاب سال رضوي در سال 1391).

3.        بررسي تحليلي ارتباطات غير كلامي در آثار هوشنگ گلشيري. كرمانشاه، مؤلّف، 1392.

 

         پايان نامه­هاي راهنمايي شده :

1.        بررسي ساختار و محتواي مناظره­هاي پروين اعتصامي / پروين سيّد الماسي / بهمن 1389.

2.        تصوير طبيعت در غزليات مولوي /  سيّده ناديا حيدري نيا / اسفند 1389.

3.        بررسي جهان ­بيني شاعرانه در شعر سيمين بهبهاني و فروغ فرّخ زاد / ليلا آقا مجيدي / بهمن 1390.

4.        بررسي تحليلي رفتارهاي غيركلامي در آثار داستاني هوشنگ گلشيري / زهرا جمشيدي / شهريور 1391.

5.        تحليل مفهوم حسرت در محتوا و فرم غزل معاصر، بر اساس غزليات حسين منزوي و هوشنگ ابتهاج / مهديه ميرزايي / اسفند 1391 .

6.        تحليل مناسبات اجتماعي و بازتاب هنري آن در كليدر / ايّوب حسيني / شهريور 1392 .

7.        تحليل روانشناختي شخصيت هاي برجسته­ي بخش پهلواني شاهنامه / ليلا پناهي / مهر 1392 .

8.        تحليل مقايسه­اي جايگاه طبيعت در غزليات سعدي و اشعار فريدون مشيري / فرشته حيدري / اسفند 1392 .

      9.    بررسي مقايسه اي كاركرد رنگ در محتوا و فرم غزل سنايي، عطّار و مولوي/ فاطمه نظري فر/ اسفند 1393.
     10.   بررسي مقايسه اي كاركرد تلميح در محتوا و فرم غزليات سعدي و حسين منزوي/ نازنين پورحيدربيگي/ اسفند1393.
     11.   بررسي كاركرد اميد و يأس در محتوا و فرم غزل معاصر(بر اساس غزليات هوشنگ ابتهاج و حسين منزوي)/ مهسا منصوريان/ اسفند 1393.

       طرح پژوهشي :

      همكاري در اجراي طرح پژوهشي"مقايسه­ي اميد و يأس در شعر كهن و معاصر فارسي"، تهران، پژوهشكده­ي علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي، 15/8/1381 تا 1/8/1382.

 

        ديگر موارد :

·         برگزيده­ي اوّلين المپياد علمي دانشجويي كشور در رشته­ي زبان و ادبيات فارسي در سال 1375، با كسب رتبه­ي نهايي 16.

·         عضويت در كارگروه بررسي توانايي علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي به مدّت 4 سال.

·         پژوهشگر برتر گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي در سال 1387.

·         عضويت در كميته­ي علمي و داوري چندين همايش و كنگره­ي منطقه­اي و ملّي.

·         داوري چندين مقاله براي نشريات علمي- پژوهشي.

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)