صفحه شخصی دکتر فتح نیا

مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: امان‌اله فتح ­نيا 

 

تاريخ تولد: 02/06/1356

پست الكترونيكي:  a_fathnia2007@yahoo.com، a_fathnia@razi.ac.ir

آدرس پستي: كرمانشاه، باغ ابريشم، دانشگاه رازي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه جغرافيا

سوابق تحصيلي

 مقطع كارداني:

رشته باستان شناسي- دانشكده هنر- دانشگاه سيستان و بلوچستان- تاريخ فراغت از تحصيل شهريورماه 1378

 مقطع كارشناسي:

رشته جغرافياي طبيعي - دانشگاه رازي كرمانشاه- تاريخ فراغت از تحصيل شهريورماه 1381

 مقطع كارشناسي ارشد:

رشته جغرافياي طبيعي- گرايش اقليم­شناسي در برنامه­ريزي محيطي- دانشگاه تربيت مدرس- تاريخ فراغت از تحصيل تيرماه 1384

عنوان پايان نامه: مسيريابي و فركانس‌بندي سامانه‌هاي بارشي غرب ايران (استانهاي كرمانشاه و ايلام) در دوره زماني 1990تا 1999- استاد راهنما دكتر منوچهر فرج زاده استاد مشاور دكتر حسن لشكري

 مقطع دكتري:

رشته جغرافياي طبيعي- گرايش اقليم­شناسي در برنامه­ريزي محيطي- دانشگاه تربيت مدرس- تاريخ فراغت از تحصيل شهريور 1389

عنوان رساله: مدل‌سازي شاخص گياهي اختلاف نرمال شده (NDVI) بر اساس فاكتورهاي اقليمي در ايران- استاد راهنما دكتر منوچهر فرج زاده- اساتيد مشاور دكتر پرويز ضيائيان و بهلول عليجاني

سوابق پژوهشي 

كتب

فتح‌نيا، مؤمن‌زاده، نبيوني و صمدي، پايش كانونهاي گرد و غبار ورودي به ايران با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي و داده‌هاي هواشناسي، انتشارات سازمان جغرافيايي، خردادماه 1391.

مقالات علمي- پژوهشي چاپ شده

Ahmadabadi, A., Fathnia, A., Karimi Ahmadabad, M., and Farajzadeh, M., 2008, 'The Accuracy of SST Retrievals from NOAA-AVHRR in the Persian Gulf', Journal of Applied Sciences, Vol. 9, No. 7, pp. 1382-1378. docsdrive.com/pdfs/ansinet/jas/2009/1378-1382.pdf

فرج‌زاده، منوچهر، فتح‌نيا، امان‌اله، لشكري، حسن، 1387، مسيريابي و فركانس‌بندي سامانه‌هاي بارشي در غرب ايران ( استانهاي كرمانشاه و ايلام)، مجله مدرس علوم انساني، شماره 57، ص161-139. hsmsp.modares.ac.ir/jufile

واقفي، محمد، احمدآبادي، علي، فتح‌نيا، امان‌اله، قدسيان، مسعود، 1388، مقايسه روشهاي درون يابي در بررسي توپوگرافي بستر كانالهاي قوسي، مجله علوم مهندسي و آبخيزداري ايران، سال سوم، شماره 6، ص 26-17. www.jwmsei.ir/browse.php

فرج‌زاده، منوچهر، رازقي، مرجان، فتح‌نيا، امان‌اله، احمدآبادي، علي، 1388، تحليل تغييرپذيري شاخص اقليم توريستي ايران در شرايط خشكسالي و ترسالي، جغرافيا و برنامه‌ريزي منطقه‌اي، سال اول‌، پيش شماره، ص73-57. library.tebyan.net/fa/Viewer/Pdf/128983/1#1

فرج‌زاده، منوچهر، فتح‌نيا، امان‌اله، عليجاني، بهلول، ضيائيان، پرويز، 1389، تحليل آستانه‌هاي اقليمي براي رشد مراتع با استفاده از داده‌هاي سنجش از دور(مطالعه موردي زاگرس)، مجله برنامه‌ريزي و آمايش فضا، دوره چهاردهم، شماره 3، ص203-177. hsmsp.modares.ac.ir/jufile

فرج‌زاده، منوچهر، فتح‌نيا، امان‌اله، عليجاني، بهلول، ضيائيان، پرويز، 1390، ارزيابي تأثير عوامل اقليمي بر رشد پوشش گياهي در مراتع متراكم ايران با اصتفاده از تصاوير AVHRR، مجله پژوهش‌هاي جغرافياي طبيعي، شماره 75، ص15-1. jphgr.ut.ac.ir/jufile

فرج‌زاده، منوچهر، فتح‌نيا، امان‌اله، عليجاني، بهلول، ضيائيان، پرويز، 1390، ارزيابي اثر عوامل اقليمي بر پوشش گياهي منطقه زاگرس با استفاده از اطلاعات رقومي ماهواره‌اي، مجله تحقيقات مرتع و بيابان ايران، جلد 18، شماره 1، ص124-107. www.google.com/url

ذوالفقاري، حسن، معصوم‌پور، جعفر، جليليان، آذر، فتح‌نيا، امان‌اله، 1392، تعيين الگوهاي سينوپتيك و توده‌هاي هواي مؤثر بر فصول اقليمي غرب ايران، مجله پژوهش‌هاي جغرافياي طبيعي، سال 45، شماره 1، بهار 92، ص 70-53. jphgr.ut.ac.ir/jufile

  ذوالفقاري، حسن، فتح‌نيا، امان‌اله، شهرياري، مژگان، 1394، تعيين اراضي مناسب كشت نخود ديم در استان كرمانشاه با استفاده از داده‌هاي اقليمي و محيطي، مجله پژوهش‌هاي جغرافياي طبيعي، دوره 47، شماره 2، تابستان 94، ص 196-179. jphgr.ut.ac.ir/jufile

مجرد، فيروز، فتح‌نيا، امان‌الله، رجايي، سعيد، 1394، برآورد تابش خورشيدي دريافتي سطح زمين در استان كرمانشاه، مطالعات جغرافيايي مناطق خشك، سال پنجم، شماره 19، صص 69-55. journals.hsu.ac.ir/jarhs/browse.php
حيدريان، محمود، خسروزاده، عليرضا، ساريخاني، مجيد، فتح‌نيا، امان‌اله، 1392، ارزيابي الگوهاي مكاني- زماني محوطه‌هاي باستاني شهرستان سنقروكليايي در GIS، پژوهشهاي جغرافياي طبيعي، دوره 45، شماره  3، صص 64-47. journals.ut.ac.ir/pdf_35834_2ab21922714ef318c14e1a5dc5ad2d8d.html

ذوالفقاري، حسن، مظلوم، كتايون، فتح‌نيا، امان‌اله، 1394، توان‌سنجي اقليمي سواحل جنوبي درياي خزر براي توسعۀ گردشگري ساحلي، مجله برنامه‌ريزي و آمايش فضا، دوره 19، شماره 3، صص 170-149.  hsmsp.modares.ac.ir/jufile

فتح‌نيا، امان اله، رجايي، سعيد، 1394، برآورد اثر پارامترهاي هواشناسي با تأكيد بر تغييرات رطوبت نسبي بر كاهش تابش دريافتي سطح زمين به منظور ايجاد سايت‌هاي خورشيدي، مجله فيزيك زمين و فضا، دوره 41، شماره 3، صص 497-487. geophysics.ut.ac.ir/JournalData/Doc/94.3.12.pdf
مجرد، فيروز، يوسف‌نژاد، محمدراميار، فتح‌نيا، امان‌اله، 1394، تعيين الگوريتم بهينه براي پهنه بندي يخبندان هاي بهاره و پاييزه در استان كردستان با استفاده از تصاويرNOAA-AVHRR ، مجله پژوهش‌هاي جغرافياي طبيعي، دوره 47، شماره 4، ص 562-547.  jphgr.ut.ac.ir/jufile

Ahmadnejad, F. Otarod, V. Fathnia, A. Ahmadabadi, A. Fallah, M. H. Zavareh, A. Miandehi, N. Durand B. and Sabatier P. 2015, Impact of Climate and Environmental Factors on West Nile Virus Circulation in Iran, Journal of Arthropod-Borne Diseases, 10(3): 317-329. jad.tums.ac.ir/index.php/jad/article/download/165/149

احمدآبادي، علي، سيف، عبدالله، خسروي، سميه، فتح‌نيا، امان‌اله، 1394، ارزيابي آسيب‌پذيري مخاطره‌ي بيابان‌زايي در حوضه‌ي آبريز مند با تأكيد بر رهيافت ويكور توسعه‌يافته (E-VIKOR)، نشريه تحليل فضايي مخاطرات محيطي، سال دوم، شماره 2، ص 97-85. jsaeh.khu.ac.ir/browse.php

رفعتي، سميه، فتح‌نيا، امان‌اله، كريمي، مصطفي، 1395، تأثير رودبادهاي سطح پايين در شكل‌گيري سامانه‌هاي همرفتي ميان‌مقياس در جنوب غرب ايران، مجله پژوهش‌هاي جغرافياي طبيعي، شماره 1، دوره 48، صص 82-69.  jphgr.ut.ac.ir/article_57028_1ed18438f7618615d584489e6f8fb711.pdf

مجرد، فيروز، فتح‌نيا، امان‌اله، رجايي، سعيد، 1395، تحليل فضايي- مكاني تابش دريافتي در سطح استان كرمانشاه و مكان‌يابي سايت‌هاي خورشيدي، فصل‌نامه جغرافياي طبيعي لارستان، دوره 8، شماره 30، صفحات 87-71. jopg.iaularestan.ac.ir/article_526125_893536a200d458c6fd0874dfe5ffa0ce.pdf

مقالات علمي- پژوهشي پذيرش شده

فتح‌نيا، امان اله، رجايي، سعيد، برزو، فرزانه، 1394، پيش‌بيني احتمال تكرار دوره‌هاي خشكسالي و اثر آن بر پوشش گياهي در استان گلستان، مجله جغرافيا و برنامه‌ريزي، دانشگاه تبريز.

فتح نيا، امان‌اله، رحيمي، حميد، آب‌خرابات، شعيب، 1394، تعيين گسترش زماني- مكاني پرفشار سيبري بر روي ايران و اثر آن بر تغييرات دما و بارش، مجله جغرافيا و برنامه‌ريزي، دانشگاه تبريز.

فتح‌نيا، امان‌اله، احمدآبادي، علي، رجايي، سعيد، معصوم‌پور سماكوش، جعفر، پايش و پيش‌بيني اثر خشكسالي‌ها بر دبي چشمه‌هاي كارستي شهرستان كرمانشاه، 1394، پژوهشهاي ژئومرفولوژي كمي.

احمدي، محمد، فتح‌نيا، امان‌اله، آب‌خرابات، شعيب، 1394، فراكاوي روند بارش در ايران و ارتباط آن با واداشت‌هاي پيوند از دور، مجله پژوهش‌هاي اقليم‌شناسي مشهد.

مقالات علمي- ترويجي چاپ شده

پاپلي‌يزدي، محمدحسين، فتح‌نيا، امان‌اله، 1384، بررسي روابط متقابل انسان و درخت بلوط، مجله رشد آموزش جغرافيا، دوره 20، شماره1، ص17-8.

مقالات ارائه شده در كنفرانس‌هاي ملي و بين‌المللي

Ahmadabadi, A., Alavipanah, S.K., Fathnia, A., and Nezafat, A., 2008, Land Surface Temperature Rertrival from Landsat 5, 4th EARSeL Workshop on Remote Sensing for Developing Countries, Istanbul, Turkey.

خوراني، اسداله، فتح‌نيا، امان‌اله، 1382، روند آلودگي­هاي زيست محيطي درياي خزر، اولين كنفرانس بين­المللي درياي خزر، دانشگاه بابلسر.

فتح‌نيا، امان‌اله، 1384، تحليل سينوپتيك بارشهاي سيلابي جنوب و جنوب شرقي ايران، كنفرانس بين­المللي مخاطرات زمين، بلاياي طبيعي و راه­كارهاي مقابله با آنها، دانشگاه تبريز.

احمدآبادي، علي، فتح‌نيا، امان‌اله، 1386، كاربرد GIS در تحليل مكاني جرم، پليس و فن­آوري اطلاعات و ارتباطات، مقاله برتر، دانشگاه پليس تهران.

واقفي، محمد، فتح‌نيا، امان‌اله، احمدآبادي، علي، قدسيان، مسعود، 1387، كارآيي روش كريجينگ در بررسي تغييرات توپوگرافي بستر، كنفرانس ملي مديريت منابع آب، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه تبريز.

واقفي، محمد، احمدآبادي، علي، فتح‌نيا، امان‌اله، اديب، آرش، 1388، كاربرد مدلهاي DEM  و TIN در بررسي تغييرات توپوگرافي قوس رودخانه­ها، كنفرانس بين­المللي مهندسي عمران، دانشگاه شهيد چمران اهواز. www.google.com/url

احمدآبادي، علي، فتح‌نيا، امان‌اله، واقفي، محمد، اديب، آرش، سليمي، سعيد، 1388، تعيين آستانه استخراج شبكه زهكشي از مدل رقومي ارتفاع (مطالعه موردي حوضه دركه- ولنجك)، كنفرانس ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، دانشگاه شهيد باهنر كرمان.

فتح‌نيا، امان‌اله، واقفي، محمد، احمدآبادي، علي، اديب، آرش، 1388، كاربرد سيستم اطلاعاتي جغرافيايي در مدل­سازي عناصر اقليمي (بارش و دما)، كنفرانس ملي آبياري و كاهش تبخير، دانشگاه شهيد باهنر كرمان.

فتح‌نيا، امان‌اله، رجايي، سعيد، 1391، ارزيابي باندهاي حرارتي سنجنده MODIS براي شناسايي گرد و غبار، سومين همايش سالانه دانشگاه رازي.

فتح‌نيا، امان‌اله، رجايي، سعيد، 1391، ارزيابي نوسانات بارش در دوره زماني 2006-1982 شهر زابل، سومين همايش سالانه دانشگاه رازي.

فتح‌نيا، امان‌اله، رجايي، سعيد، احمدآبادي، علي، 1392، ارزيابي وضعيت پوشش گياهي در مناطق منشاء گرد و غبار بر روي عراق و سوريه با تصاوير ماهواره‌اي، اولين كنفرانس بين‌المللي ريزگردها، مديريت عوامل و پيامدها، دانشگاه لرستان.

معصوم‌پور، جعفر، ميري، مرتضي، فتح‌نيا، امان‌اله،  آبان 1392، شبيه‌سازي نقش عوامل همرفتي در توفان‌هاي تندري (نمونه موردي: ايستگاه مهرآباد)، دومين كنفرانس بين‌المللي مخاطرات محيطي، دانشگاه خوارزمي، تهران.

فتح‌نيا، امان‌اله، رجايي، سعيد، شهرياري، مژگان، دي‌ماه 93، واكاوي شرايط همديد- ترموديناميك آلودگي هواي شهر كرمانشاه، چهارمين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا، دانشگاه صنعتي شريف، تهران.

رجايي، سعيد، فتح‌نيا، امان‌اله، اسفندماه 92، برنامه‌ريزي براي توسعه صنعت توريسم در استان اصفهان، اولين همايش ملي جغرافيا و پايداري محيط، دانشگاه رازي كرمانشاه.

پروژه‌هاي تحقيقاتي   

همكار طرح

تهيه اطلس اقليمي كشور، سازمان هواشناسي كشور، سال 1386.

مكان­يابي مراكز فرهنگي شهر تهران، مهندسين مشاور طرح و برنامه پارس، تابستان 1378.

تهيه اطلس آموزش عالي، بخش GIS وزارت علوم تحقيقات و فناوري، تابستان 1388.

استقرار سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) در شهرك صنعتي پرند (شهرسازي بر پايه اطلاعات مكاني شهرك صنعتي پرند)، مهندسين مشاور پلشير، سال 1388.

ايجاد پايگاه داده مكاني، آسيب‌شناسي گودبرداري شهر تهران، مهندسين مشاور طرح و برنامه پارس، سال1389.

مجري طرح

توليد پايگاه داده آب و هوايي و تقسيم‌بندي اقليمي كشور، سازمان ساصد، دفاع از پروژه فروردين 1392.

ارزيابي وضعيت آسيب‌پذيري مناطق روستايي استان كرمانشاه در مقابل زلزله، 1393، كارفرما بنياد مسكن انقلاب اسلامي كرمانشاه، اتمام 1394.

تاثير گرد و غبار بر مقدار بارش و اثرات احتمالي آن بر كميت و كيفيت منابع آب سطحي استان كرمانشاه، كارفرما آب منطقه‌اي استان كرمانشاه، 1393، در حال داوري.

بخش منابع طبيعي و محيط زيست، آمايش سرزمين استان كرمانشاه، 1394، كارفرما سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمانشاه، در حال انجام.

داوري مقالات مجلات

مجله برنامه‌ريزي و آمايش فضا

مجله پژوهش‌هاي اقليم‌شناسي

مجله پژوهش‌هاي جغرافياي طبيعي

مجله جغرافيا و برنامه‌ريزي

  مجلات جغرافيا و توسعة ناحيه اي، پژوهش هاي فرسايش محيطي، جغرافيا و پايداري محيط

 پايان‌نامه

 راهنمايي                                                                                                      

نقش خليج فارس و درياي عمان بر تغييرات زماني و مكاني شبنم در مناطق جنوبي و مركزي ايران، فاطمه رشيدي، 1393.

بررسي تغييرپذيري ماهيانه و ساليانه بارش در ايران، زينب ميرنظري، تيرماه 1394.

  مطالعه رابطه دماي سطح آب شمال اقيانوس هند با بارش‌هاي فصلي ايران، روشنك ياري، مهرماه 1394.

بررسي رابطه بين تغييرات دماي سطح آب و بارشهاي سواحل جنوبي درياي خزر با استفاده از روشهاي سنجش از دور، آرزو زارعي سياه‌بيدي، مهرماه 1395.

پايش تغييرات پوشش برفي در رشته كوه‌هاي زاگرس با استفاده از تصاوير NOAA-AVHRR ، مهدي شرافت، شهريور 1395.
 مشاوره                                                                                                                              

مكانيابي سايت‌هاي خورشيدي و برآورد پتانسيل توليد برق در استان كرمانشاه، سعيد رجايي، دانشجوي دكتري، بهمن 1394.

پهنه‌بندي آگروكليمايي استان كرمانشاه براي كشت نخود ديم، مژگان شهرياري، 1392.

توان‌سنجي اقليمي سواحل جنوبي درياي خزر براي توسعۀ گردشگري ساحلي، كتايون مظلوم، 1393.

كاربرد تصاوير ماهواره‌اي NOAA در پهنه‌بندي اولين يخبندان پاييزه و آخرين يخبندان بهاره استان كردستان، محمد راميار يوسف‌نژاد، 1393.

افتخارات

دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي دانشگاه رازي كرمانشاه.

رتبه چهارم جغرافياي طبيعي كنكور سراسري كارشناسي ارشد 1381.

رتبه دوم آزمون دكتري اقليم‌شناسي در برنامه‌ريزي محيطي، دانشگاه تربيت مدرس.

عضويت در بنياد نخبگان كشور

دروس تدريس شده

مقطع كارشناسي

جغرافياي مناطق خشك ايران، دانشگاه خوارزمي، نيمسال دوم 90-89- نيمسال اول 91-90

مباني هيدرولوژي، دانشگاه خوارزمي، نيمسال اول 91-90.

مباني اكولوژي و جغرافياي زيستي

مباني سنجش از دور در اقليم‌شناسي

كاربرد سنجش از دور در اقليم‌شناسي

مباني محيط زيست

تغيير اقليم و پيامدهاي آن

اقليم‌شناسي فيزيكي

آب و هواي ايران

مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

مقطع كارشناسي ارشد

مديريت و برنامه‌ريزي محيطي، دانشگاه خوارزمي نيمسال اول 91-90، دانشگاه رازي

هيدرولوژي پيشرفته

كاربرد سنجش از دور و GIS در اقليم‌شناسي

كاربرد فنآوريهاي اطلاعات در برنامه‌ريزي روستايي

كامپيوتر در علوم انساني، دانشگاه علامه طباطبايي، نيمسال اول 88-78 الي نيمسال دوم 89-88

مقطع دكتري

آب و هواي لايه مرزي

تعديل، سازگاري و مديريت مخاطرات آب و هوايي

بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 13403562
تعداد بازديد اين صفحه: 10621
در امروز: 337
اين صفحه امروز: 3
آخرين ويرايش زیرص
شنبه 30 بهمن 1395 21:43:50
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)