كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
به صفحه شخصي دكتر جعفر توكلي خوش آمديد

آدرس الكترونيكي
J.Tavakkoli@razi.ac.ir
J.Tavakkoli@gmail.com


سوابق شغلي
عنوان شغلي محل خدمت مدت
كارشناس مطالعات اجتماعي- اقتصادي معاونت ترويج و مشاركت مردمي وزارت جهاد كشاورزي 1373 تا1379
كارشناس مسئول نظارت و ارزشيابي معاونت ترويج و نظام بهره‌برداري وزارت جهاد كشاورزي 1379 تا 1386
عضو هيئت علمي گروه جغرافيا دانشگاه رازي كر مانشاه 1386 تا كنونتحصيلات دانشگاهي

مقطع رشته گرايش دانشگاه سال
كارشناسي جغرافيا انساني فردوسي مشهد 1368
كارشناسي ارشد جغرافياي انساني روستايي تهران 1375
دكتري تخصصي جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي برنامه‌ريزي روستايي شهيد بهشتي 1386


رساله‌هاي تحصيلي

مقطع
موضوع
پايان‌نامه كارشناسي ارشد
بررسي اثرات اجتماعي- اقتصادي طرح تجميع آباديهاي پراكنده و كم‌جمعيت در مناطق جنگلي شمال كشور 
رساله دكتري
فرايند اسكان عشاير و پيامدهاي محيطي- فضايي آن در استان چهارمحال و بختياري


طرح هاي پژوهشي

عنوان طرح كارفرما نوع همكاري
تدوين برنامه ملي مقابله با بيابانزايي و تعديل اثرات خشكسالي سازمان جنگلها و مراتع همكار
ارزشيابي اثرات اجتماعي- اقتصادي طرح بسيج سازندگي بر جوامع محلي وزارت جهاد كشاورزي همكار
سنجش سطح توسعه‌يافتگي كشاورزي شهرستانهاي استان كرماتشاه دانشگاه رازي كرمانشاه مجري


 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي

عنوان نام مجله سال شماره تاريخ
بازانديشي‌هاي يك كارگزار توسعه روستا و توسعه 5 - 1381
فقر روستايي و تخريب محيط زيست در كشورهاي در حال توسعه روستا و توسعه 7 1 1383
اسكان يا ادامه كوچروي: رويكرد توسعه پايدار به آينده عشاير جغرافيا 2 3 1386
اسكان عشاير و تخريب مراتع در استان چهارمحال و بختياري روستا و توسعه 10 2 1386
پيامدهاي فضايي اسكان عشاير در استان چهارمحال و بختياري روستا و توسعه 12 1 1388
سطح توسعه مكانيزاسيون كشاورزي شهرستانهاي استان كرمانشاه و رابطه آن با شاخصهاي زيرساختي- نهادي جغرافيا 10 33 1391
زيرساختهاي توسعه تعاونيهاي كشاورزي پژوهش مديريت آموزش كشاورزي - 23 1391
ارزيابي بسترهاي طبيعي- مديريتي توسعه كشاورزي در شهرستانهاي استان كرمانشاه فضاي جغرافيايي 13 42 1392
بررسي پايداري سكونتگاههاي روستايي شهرستان تكاب روستا و توسعه 16 2 1392
سنجش پايداري اجتماعي- اقتصادي سكونتگاههاي روستايي دهستانهاي خاوه شمالي و جنوبي، استان لرستان تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي 14 32 1393
سنجش سطح توسعه‌يافتگي اجتماعي- اقتصادي روستاهاي بخش مركزي شهرستان كوهدشت پژوهشهاي روستايي 5 1 1393
بررسي و تحليل سطح توسعه زيرساختي- خدماتي روستاهاي بخش مركزي شهرستان كوهدشت پژوهش و برنامه‌ريزي روستايي 3 7 1393مقالات چاپ شده در مجلات علمي- ترويجي و ساير
عنوان مقاله نام مجله سال شماره  تاريخ
TCDC ابزار اصلي فائو براي خدمات رساني به كشورهاي در حال توسعه جهاد 19 222 1378
استفاده از مدل پتانسيل جمعيتي، ماتريس ارتباطات و جنبه‌هاي رفتاري روستائيان در انتخاب مركز خدمات روستايي جهاد 19 224 1378
الزامات تكنولوژيك نظريه جديد رشد براي كشورهاي جنوب جهاد 19 230 1379
سيستم اطلاعات جغرافيايي در خدمت برنامه‌هاي ترويج و توسعه روستايي جهاد 19 232 1379
نگاهي به طرح ساماندهي خروج دام از جنگل و تجميع جنگل‌نشينان جهاد - 238 1380
مروري بر نظريات و تجارب موجود در زمينه تجميع روستاها جهاد 21 244 1380
جهاني شدن و چالش فقر اطلاعات سياسي- اقتصادي 24 267 1388
سنجش توسعه‌يافتگي كشاورزي شهرستانهاي استان كرمانشاه جغرافيا و پايداري محيط 2 5 1391
سنجش توسعه‌يافتگي كشاورزي استان‌هاي ايران با استفاده از تحليل عاملي و تاكسونومي عددي جغرافيا و پايداري محيط 4 12 1393


مقالات ارائه شده در همايشها
عنوان نام همايش سطح برگزاركننده تاريخ
Country report Workshop for training facilitators of integrated community development بين‌المللي APO July 6-15 2000
مروري بر نظريه‌ها و تجارب موجود در زمينه اسكان عشاير همايش ساماندهي جامعه عشايري ملي سازمان امور عشاير 23 و 24 ارديبهشت 1383
مروري بر نظريه‌ها و ديدگاههاي مشاركت نخستين همايش توسعه پايدار روستايي ملي دانشگاه رازي 30 ارديبهشت 1388
معيشت پايدار رهيافتي براي كاهش فقر و حفظ محيط زيست همايش اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي ملي دانشگاه رازي 4 و 5 آذر 1388
راهبردهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT اولين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي دانشگاهي دانشگاه رازي 28 آذر 1389
الزامات پايداري در جابجايي مكاني جوامع روستايي دومين همايش توسعه پايدار روستايي ملي دانشگاه همدان 15 و 16 تير 1390
راهبردهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي: روستاهاي ديوزناو و جولانده)  دومين همايش توسعه پايدار روستايي ملي دانشگاه همدان 15 و 16 تير 1390
Rural poverty and its environmental challenges GEOMED2010:The 2nd international Geography symposium بين‌المللي Dokuz Eyul university, Turkey June 2-5 2010
بررسي و تحليل پايداري محيطي سكونتگاههاي روستايي ( مطالعه موردي: دهستانهاي احمدآباد و چمن شهرستان تكاب) اولين همايش ملي جغرافيا و پايداري محيط ملي دانشگاه رازي 14 اسفند 1392
بررسي عوامل موثر بر دستيابي به توسعه روستايي با تاكيد بر پذيرش كشاورزي پايدار به روش قوم‌نگاري (مطالعه موردي: روستاي نادرآباد شهرستان هرسين) اولين همايش ملي جغرافيا و پايداري محيط ملي دانشگاه رازي 14 اسفند 1392
ارزيابي اجتماعي- اقتصادي كيفيت خدمات دهياريها ( مطالعه موردي: دهستان ميان‌دربند شهرستان كرمانشاه)  همايش علوم جغرافيايي ايران ملي دانشگاه تهران 30 ارديبهشت 1393

 


كتابهاي چاپ شده 

عنوان كتاب نوع اثر ناشر سال
برنامه‌ريزي ناحيه‌اي در ترويج و توسعه روستايي با تاكيد بر نگرش سيستمي  تاليف وزارت جهاد كشاورزي 1381
درآمدي بر نظامهاي بهره برداري كشاورزي و نقش مشاركت در توسعه آنها تاليف وزارت جهاد كشاورزي 1384
جهاني شدن و چالش فقر در كشورهاي در حال توسعه تاليف سپهرانديش 1384
آموزش و ترويج مشاركتي در زمينه مديريت منابع آب كشاورزي توسط كشاورزان ترجمه وزارت جهاد كشاورزي 1389


راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌ها

عنوان راهنمايي/ مشاوره رشته سال
الزامات تشكيل تعاونيهاي دانش‌آموختگان كشاورزي مشاوره ترويج و آموزش كشاورزي 1389
سنجش سطح توسعه‌يافتگي روستايي و رابطه آن با مولفه‌هاي مكاني- فضايي (مورد: بخش مركزي شهرستان كوهدشت- استان لرستان) راهنمايي جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي 1391
ارزيابي پايداري سكونتگاههاي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان تكاب، استان آذربايجان غربي) راهنمايي جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي 1391
ارزشيابي كالبدي- اقتصادي طرح هادي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان كرمانشاه) راهنمايي جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي 1393

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)