صفحه اصلي فعاليت هاي پژوهشي پايان نامه سوابق تدريس

ارتباط با ما


 

تحصيلات:

*ديپلم رياضي فيزيك 1365
*كارشناسي علوم اقتصادي گرايش نظري، دانشگاه مازندران، فارغ التحصيل 1368
*كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي،1371 دانشگاه تهران.
* دكترا علوم اقتصادي دانشگاه تهران1377،دانشگاه تهران


سوابق شغلي:

عضو هيات علمي دانشگاه رازي از سال 79 تا كنون


سوابق پژوهشي:


1-طرح پژوهشي
* زمينه يا بي تشكيل تعاونيهاي مولد و اشتغالز براي فارغ التحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي 1380 ،اداره كل تعاون استان كرمانشاه
* برسي تأثير وجود مراكز خود اشتغالي زنان در وضعيت كار آنان، استانداري استان كرمانشاه،1381
* روشهاي مختلف تأمين و جذب منابع با تأكيد بر منابع ارزان قيمت در استان كرمانشاه، بانك مسكن استان كرمانشاه،1384
* تعاونيهاي آموزشگاهي عملكرد وارائه راهكارهايي براي بهبود و ضعيت آنها، اداره كل تعاون استان كرمانشاه
1385
* برآورد تابع تقاضاي گاز طبيعي در استان كرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه،1385
* عارضه يابي صنايع كوچك تبديلي استان كرمانشاه، شركت شهرك¬هاي صنعتي استان كرمانشاه،1389
* سيا ست مالي دولت و رشد اقتصاد غير نفتي در ايران، دانشكده علوم اجتماعي استان كرمانشاه،1389
2-كتاب
* تجارت بين الملل (نظريه و سياست)، دانشگاه رازي،1388
* مزيت نسبي و شاخص هاي اندازه گيري آنتشارات نور علم،1386
3-مقالا ت علمي- پژوهشي
* بررسي الگوي تجارت ايران با تأكيد بر تجارت درون صنعتي و بين صنعتي، پژوهشنامه اقتصادي،سال هشتم،شماره سوم،پاييز 1387
* تأثير سياستهاي مالي بر توزيع درآمد و رشد اقتصادي طي سال¬هاي 1384-1352، دو فصلنامه جستارهاي اقتصادي،سال ششم ،شماره يازدهم،بهار و تابستان 1388
* تجارت درون صنعتي و عوامل تعيين كننده¬ي آن در كشورهاي عضو سازمان همكاري¬هاي اقتصادي (ECO)، پژوهشنامه علوم اقتصادي،سال دهم،شماره 37،نيمه اول 1389
* اثرات آزاد سازي¬هاي تجاري و مالي بر اندازه¬ي دولت، مطالعات اقتصاد بين الملل،سال بيستم شماره 2،پاييز و زمستان 1388
* بررسي مزيت نسبي محصولات عمده كشاورزي استان كرمانشاه در سال¬هاي 81، 84 و 86، اقتصاد كشاورزي و توسعه،1391
* بررسي اقتصادي و تعيين اولويت¬هاي سرمايه¬گذاري صنعتي در استان كرمانشاه، مجله اقتصاد پولي مالي (دانش و توسعه سابق،بهار 1390
* برآورد و تخمين ظرفيت مالياتي كشور  با استفاده ازشبكه¬هاي عصبي، پژوهشنامه مالياتي،1390
* اثر تورم بر عملكرد بازارهاي مالي در ايران، اثر تورم بر عملكرد بازارهاي مالي در ايران،پاييز 91
* قيمت‌گذاري اقتصادي آب در بخش كشاورزي به روش رمزي، اقتصاد  و توسعه منطقه اي،تابستان 91
* مدلسازي اقتصاد سايه اي و تخمين فرار مالياتي در ايران، تحقيقات توسعه اقتصادي،1391
* بررسي اثر شوكهاي مالياتي در اقتصاد ايران، پژوهشنامه مالياتي،زمستان 1390
* نقش  پايانه ها در صادرات غير نفتي، اقتصاد و توسعه منطقه اي، بهار و تابستان 91
 the effect of inflation on development of stoch market, Journal of basic and applid scientific research, 2/11/2012
 The economic analysis and evaluation of the investment projects with special references of the fuzzy approach. Life Science Journal (ISSN 1097-8135


سوابق اجرايي و شغلي:

مدرس دانشگاه رازي و دانشگا هاي :دانشگاه آزاد-پيام نور-علمي كاربردي و غيره از 1375 تا كنون


همايش ها:

رديف

عنوان مقاله

عنوان همايش

سطح همايش

تاريخ همايش

نوع ارائه

نويسندگان

 

ارتباط بين آينده شغلي،دينداري و كيفيت زندگي با استعداد اعتياد در دانشجويان دانشگاه رازي

اولين كنگره بين المللي دانشجوي اعتياد

بين المللي

18-20 مهرماه91

چاپ در كتاب خلاصه برگزيده مقالات

1-علي فلاحتي2-احسان رستمي3-ستار كريمي

2

مجموعه عوامل موثر بر تقاضاي سينما

همايش ملي صنايع فرهنگي و نقش آن در توسعه پايدار

ملي

17-18 اسفند 90

ارائه

1-علي فلاحتي 2-محسن بيرامي 3-سارا لرستاني

3

بررسي مقايسه اي استان كردستان با كل كشور از نظر ساختهاي مورد نياز در صنعت گردشگري

همايش توسعه گردشگري مريوان

ملي

2-3 آذر 90

پوستر

علي فلاحتي2-محسن بيرامي3- حامد عبد الملكي

4

عوامل موثر بر اقتصاد پنهان..

چالشها و فرصت هاي فراروي سلامت نظام مالياتي كشور

ملي

20/3/91

چاپ در خلاصه مقالات

1-علي فلاحتي2-مينو نظيفي3-سحر عباسپور

5

 

 

برآورد تابع تقاضاي گاز طبيعي

 

 

سومين همايش گاز ايران

 

 

بين المللي

 

 

4-5 آبانماه1388

 

 

سخنراني

علي فلاحتي

6

برآورد تابع تقاضاي گوشت قرمز خانوارهاي شهري و روستايي (مطالعه موردي استان كرمانشاه)

همايش اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي4 الي 5 آذر 1388 كرمانشاه

ملي

4-5 1389

پوستر

1-علي فلاحتي

2-صحبت اله آبي

7

مدلسازي تقاضاي توريسم در ايران

نخستين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران

ملي

22/2/89

سخنراني

1-علي فلاحتي 2- معصومه تركمان احمدي

8

تحليل ساختا صنعتي و رقابت پذيري صنايع تبديلي كشاورزي ايران در دوره 1384-1374

نخستين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران

 

ملي

22/2/89

مقاله كامل

1-علي فلاحتي2- مينو نظيفي

9

بررسي و پيش بيني تقاضاي برق در ايران در دوره­ي 1384-1368

نخستين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران

 

ملي

22/289

مقاله كامل

1-علي فلاحتي 2- سحر عباسپور

10

بررسي  و پيش بيني تابع صادرات بازارچه هاي مرزي با استفاده از تكنيك شبكه عصبي طي دوره 88-

همايش ملي پايانه ها و بازارچه هاي مرزي ،فرصت ها و چالش ها

ملي

9-10  -1389

مقاله كامل

1-علي فلاحتي2- مينو نظيفي3- سحر عباسپور
 


 

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)