حميدرضا اشرفي


استاديار
گروه عمران
دانشكده فني و مهندسي
دانشگاه رازي


آدرس:
ايران، كرمانشاه، طاق بستان، دانشگاه رازي، گروه مهندسي عمران
مشخصات فردي 

 • نام :حميدرضا


 • نام خانوادگي: اشرفي


 • تاريخ تولد: 1336تحصيلات دانشگاهي 

 • 1- كارشناسي مهندسي راه و ساختمان: دانشكدة فنّي دانشگاه تهران

 • 2- كارشناسي ارشد مهندسي راه و ساختمان: دانشكدة فنّي دانشگاه تهران

  3- دكتراي مهندسي عمران: دانشگاه صنعتي اميركبير 


سوابق آموزشي و تدريس 

  • 1- عضو هيات علمي دانشگاه رازي، از 10/1367 تا كنون

   2- تدريس دروس مهندسي عمران در مقطع كارشناسي، به‌عنوان عضو هيأت علمي دانشگاه رازي، از ابتدا تا كنون

   3- تدريس دروس مهندسي عمران در مقطع كارشناسي ارشد گرايش سازه، به‌عنوان عضو هيأت علمي دانشگاه رازي، از 1386 تا كنون

   4- تدريس دروس مهندسي عمران در مقطع دكتراي گرايش سازه، به‌عنوان عضو هيأت علمي دانشگاه رازي، از 1392 تا كنون


سوابق پژوهشي

 • الف) مسئوليت هاي پژوهشي
 • 1- مسؤول بخش تحقيقات، دفتر سازه‌هاي امن و كميتة امور پناهگاه‌ها، وزارت مسكن و شهرسازي، 1366 و 1367.

 • 2- عضو كميتة تخصّصي تدوين مبحث نهم مقرّرات ملّي ساختمان (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)، ويرايش‌هاي 1385 و 1388 و 1392


 • ب) هدايت پايان‌نامه هاي‌كارشناسي ارشد مهندسي عمران، كه تا كنون دفاع شده است

 • 1- مصطفي جلال: بررسي عددي اثر محصورشوندگي در ستون‌هاي تقويت‌شده با ورق‌هاي FRP

 • 2- عليرضا پولادخان: بررسي عددي رفتار الكتروديناميكي صفحات هوشمند پيزوالكتريك لايه‌لايه

 • 3- هادي مرادي: بررسي و مقايسة عملكرد قاب‌هاي بتن مسلّح مقاوم‌‌شده با بادبند فلزي و ديوار برشي فولادي

 • 4- پيمان تِدرو: بررسي عملكرد چند نوع از ميراگرهاي غيرفعّال در ساختمان‌هاي فلزي و مقايسة آن با عملكرد بادبندهاي CBF با اتّصالات پيچي در ساختمان‌هاي فلزي متعارف

 • 5- يوسف بيجازي: مطالعة عددي اتّصالات نيمه‌صلب كامپوزيتي با نبشي نشيمن فوقاني، با و بدون نبشي جان تحت بارهاي يكنواخت

 • 6- سلمان قوره جيلي: بررسي تأثير استفاده از مهاربندهاي كمانش‌ناپذير بر شكل‌پذيري و تغييرمكان‌هاي سازه‌هاي فولادي مهاربندي شده

 • 7- محسن بُزگُداري: ارزيابي رفتار ستون‌هاي بتن‌آرمه با خاموت‌هاي از جنس آلياژ حافظه‌دار شكلي

 • 8- كسري شهبازيان: آناليز المان محدود غيرخطّي انواع ديوارهاي برشي فولادي و مقايسة آن‌ها با مهاربندهاي كمانش‌ناپذير

 • 9- سميّه ياقوتي: بررسي و مقايسة تغييرشكل سازه‌هاي نگهبان از نوع نيلينگ و ديوارة ديافراگمي

 • 10- شاهين بيدمشكي: بررسي پارامترهاي مؤثّر بر سازه‌هاي داراي ميراگر جاذب انرژي

 • 11- سيروان طاهرپور: بررسي پتانسيل ايجاد طبقة ضعيف براثر گسيختگي مهاربندهاي قاب‌هاي دوگانة فولادي

 • 12- مهدي رسايي: بررسي رفتار لرزه‌اي ستون‌هاي مركّب فولاد-بتن CFT-SRC تقويت‌شده با دوبل IPE

 • 13- يوسف يوسفي: بررسي رفتار ستون‌هاي كامپوزيت مدفون در بتن تحت بار خارج از مركز

 • 14- كامران رستم پور: تشخيص آسيب‌هاي سازه‌اي در صفحات، با استفاده از تبديل موجك

 • 15- سامان طهماسبي: تأثير مشخّصات اجزاي پيراموني بر ديوارهاي برشي فولادي موج‌دار

 • 16- شاهرخ موقوفه: اثر بازشو بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي موج‌دار

 • 17- سروش دادگر: بررسي اثر ميراگرهاي ويسكوز بر رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي دوگانه و تعيين ضريب رفتار قاب‌هاي مذكور

 • 18- محسن جوادي: بررسي و مقايسة اتّصالات گيردار تير به ستون فولادي دوبل با استفاده از صفحات كناري و با استفاده از صفحات داخلي با استفاده از روش اجزاي محدود

 • 19- علي قنبري: رفتار سازه‌اي اتّصالات ستون‌هاي فولادي بتن‌پر تحت اثر آتش‌سوزي در مدّت گرم‌شدن و سردشدن

 • 20- مرضيه‌السادات معيّري: بررسي و ارزيابي انواع بتن‌هاي سبك از لحاظ ساز‌ه‌اي، اجرايي و اقتصادي

 • 21- حيدر مرادي: بررسي رفتار ستون‌ها و تيرهاي كامپوزيت مدفون در بتن تحت خمش دومحوره

 • 22- مريم الماسي: بررسي رفتار سازه‌اي و لرزه‌اي ستون‌هاي فولادي بتن‌پر CFT

 • 23- رفيعه نظيفي: بررسي رفتار سازه‌اي و لرزه‌اي ستون‌هاي فولادي مدفون در بتن SRC

 • 24- پيام ازهري: مطالعه و بررسي تأثير تغييرشكل سازه‌هاي نگهبان از نوع سپركوبي بر روي سازة مجاور گود

 • 25- محمّد بشارت: مقايسة رفتاري سازه‌هاي نگهبان به روش‌هاي ميخ‌كوبي، دوخت‌به‌پشت و ديوارة ديافراگمي

 • 26- اميرحسين عليّين: تأثيرعملكرد قوسي بر پايداري ديواره‌هاي گودبرداري

 • 27- يحيي آدينه‌فر: بررسي تأثير افزودن نانوسيليس بر خواص بتن غلتكي در روسازي راه‌ها

 • 28- زهرا پرتوي: مطالعة رفتاري سازه‌هاي فولادي مجهّز به مهاربند كمانش‌ناپذير تحت خرابي پيش‌رونده

 • 29- نسرين صفياري: بررسي رفتار لرزه‌اي مهاربندهاي BDSP

 • 30- سميرا ذكي شاه‌ملكي: بررسي رفتار لرزه‌اي مهاربند كمانش‌ناپذير سبك‌وزن، و مقايسة عملكرد آن در چيدمان‌هاي مختلف


 • پ) عضويّت در كميتة علمي همايش‌ها

 • 1- اوّلين كنفرانس علمي- تخصّصي انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران، تهران، مهر 1378

 • 2- سوّمين كنفرانس بين‌المللي بتن، تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1379.

 • 3- اوّلين كنفرانس ايمن‌سازي و بهسازي سازه‌ها، تهران، 1381.

 • 4- اوّلين همايش بين‌‌المللي مقاوم‌سازي لرزه‌اي، تهران، 1385.

 • 5- سوّمين همايش بين‌المللي پل ( بهسازي لرزه اي پل‌ها)، تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير، خرداد 1387.

 • 6- اوّلين همايش ملّي ايمني، سلامت و محيط زيست (HSE)، تهران، وزارت كار و امور اجتماعي، دي 1387.

 • 7- هشتمين كنگرۀ مهندسي عمران، شيراز، دانشگاه شيراز، بهار 1388.

 • 8- اوّلين كنفرانس ملّي بتن ايران، تهران، 1388.

 • 9- دوّمين كنفرانس ملّي بتن ايران، تهران، 1389.

 • 10- سوّمين كنفرانس ملّي بتن ايران، تهران، 1390

 • 11- چهارمين كنفرانس ملّي بتن ايران، تهران، 1391

 • 12-اوّلين كنفرانس ملّي مهندسي تخريب در صنعت ساختمان، تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1391

 • 13- پنجمين كنفرانس ملّي بتن ايران، تهران، 1392

 • 14- دوّمين كنفرانس ملّي مهندسي ژئوتكنيك ايران، انجمن ژئوتكنيك ايران، كرمانشاه، 1393

 • 15- اوّلين كنفرانس ملّي مكانيك خاك و پي، دانشگاه شهيد رجايي، 1393


 • ت) تأليفات چاپ شده

 • 1- اصول و مباني گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان، (از مجموعة مباحث آموزشي دفتر تدوين و ترويج مقرّرات ملّي ساختمان)؛ معاونت امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي، ويرايش اوّل: 1385. (كتاب مرجع دورۀ آموزش‌هاي الزامي مهندسان براي ارتقاء پايۀ پروانۀ اشتغال در سراسر كشور)

 • 2- مصالح ساختماني (يادوارۀ استاد احمد حامي)، ( عضويّت در گروه مؤلّفان)، انتشارات دانشگاه تهران، 1384.

 • 3- مبحث نهم مقرّرات ملّي ساختمان (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)، ( عضويّت در گروه مؤلّفان)، نشر توسعۀ ايران، ويرايش‌هاي 1385 و 1388، و 1392.

 • 4- ايمني و اخلاق مهندسي، به‌عنوان مرجع درسي براي برگزاري دوره‌هاي مهندسي حرفه‌اي (PE)، وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري، 1385

 • 5- مدل انتشار و پيش‌بيني عمر مفيد بتن‌هاي معمولي و بتن‌هاي حاوي يون كلرايد در محيط خليج فارس، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، 1390

 • 6- محاسبات قالب‌هاي اعضا و سازه‌هاي بتني؛ انتشارات نوپردازان، 1391.

 • 7- تكنولوژي، طرح مخلوط، و ضوابط پذيرش بتن، انتشارات نوپردازان، 1391

 • 8- مواد هوشمند و كاربردهاي آن در رشته‌هاي مختلف علوم و مهندسي، انتشارات نوآور، 1393

 • 9- گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان (ويژة نظام مهندسي)، انتشارات نوآور، 1393.

 • 10- گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان (ويژة دوره‌هاي ارتقاء پايه)، انتشارات نوآور، 1394


 • ث) ترجمه‌هاي چاپ شده

 • 1- طرّاحي سازه‌هاي بتن‌آرمة پيشرفته؛ ن. كريشنا راجو، انتشارات دانشگاه رازي، 1374

 • 2- مقاومت مصالح پيشرفته؛ س.پ. تيموشنكو، انتشارات آييژ ، 1380 (برگزيده به‌عنوان كتاب سال)

 • 3- ارزيابي آسيب‌پذيري و روش‌هاي بهسازي شالوده‌ها؛ FEMA ؛ انتشارات انجمن مهندسين عمران ايران و دانشگاه صنعتي اميركبير، 1381


 • ج) ويرايش هاي چاپ شده

 • 1- ريزساختار، خواص، و اجزاي بتن (تكنولوژي بتن پيشرفته)؛ تأليف مهتا و مونته‌ئيرو؛ ترجمة علي‌اكبر رمضانيان‌پور، پرويز قدّوسي، و اسماعيل گنجيان؛ انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير، 1383. (كتاب مرجع درسي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي مهندسي عمران)


 • چ) مقالات چاپ‌شده در مجلات ISI و علمي‌پژوهشي

 • 1. Ashrafi H.R. and Ramezanianpour A.A., “Service Life Prediction of Silica Fume Concretes”, International Journal of Civil Engineering, Iran, December 2007.

 • 2. Hamid Reza Ashrafi, Mostafa Jalal, Karim Garmsiri, “Prediction of Load-displacement Curve of Concrete Reinforced by Composite Fibers (Steel and Polymeric) Using Artificial Neural Network”, Journal of Expert Systems with Applications 37 (2010).

 • 3- اشرفي، حميدرضا و طاهرپور، سيروان، "بررسي چگونگي توزيع نيروي زلزله در سازه‌هاي بلند با سيستم مقاوم جانبي دوگانه"، فصل‌نامۀ علمي و پژوهشي اساس، سال پانزدهم، شمارۀ 35


 • ح) مقالات ارائه شده در كنگره ها و كنفرانسهاي ملي و بين المللي

 • 1- علي‌اكبر رمضانيان‌پور، حميدرضا اشرفي، "ضريب انتشار يون‌هاي كلرايد در شرايط شبيه‌سازي‌شده"، كنفرانس ملّي عمران ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران، ارديبهشت 1384، تهران، ايران

 • 2. M.Z. Kabir, H. R. Ashrafi, M. Najimi Varzaneh, “Upgrading Ductility of RC Beam- Column Connection with High performance FRP Laminates ”, First International Conference on High Performance Structures and Composites, Spain, WIT Press, March 2002.

 • 3. A.A. Ramezanianpour, H.R. Ashrafi, “Service Life Prediction of Concretes in Hot and Severe Environments”, FIB Symposium, May 2005, Budapest, Hungary.

 • 4. A.A. Ramezanianpour, M. Khademi-Bahreini, and H.R.Ashrafi,“ Diffusion Coefficient of Chloride Ions in Ordinary and Silica Fume Concrets”, 6th International Congress on Global Construction”, July 2005, Dundee, U.K.

 • 5. A.A. Ramezanianpour, H.R. Ashrafi, A.M. Ramezanianpour, “ Chloride Diffusion Models for Persian Gulf Environment”, Third International Conference on Construction Materials ConMat’05, August 2005,British Columbia, Vancouver, Canada

 • 6. A.A. Ramezanianpour, H.R. Ashrafi, " Modelling Chloride Diffusion and Service Life of Silica Fume Concretes", European Symposium on Service life Design, June 2006, Helsinki, Finland.

 • 6. A.A. Ramezanianpour, H.R. Ashrafi, " Modelling Chloride Diffusion and Service Life of Silica Fume Concretes", European Symposium on Service life Design, June 2006, Helsinki, Finland.

 • 7. A.A. Ramezanianpour, A.R. Pourkhorshidi,and H.R. Ashrafi, “Durability of Concretes Containing Supplementary Cementing Materials in Marine Environments”, International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, June 2007, Coventry, UK.

 • 8- اشرفي، حميدرضا و رياحي، اميدرضا، ״بررسي تطبيقي و مقايسه‌اي روش‌هاي متداول و پيشرفتۀ گودبرداري و اجراي سازه‌هاي نگهبان״، اوّلين همايش ملّي ايمني، سلامت و محيط‌زيست، وزارت كار و امور اجتماعي، دي 1387

 • 9- اشرفي، حميدرضا، مصطفي جلال، و اسماعيل منصوري ״تحليل و مقايسة پايداري دهانه‌هاي نعل‌اسبي و دهانه‌هاي با ساير شكل‌ها در تونل‌هاي حمل و نقل زيرزميني با استفاده از نرم‌افزار FLAC (با مطالعة موردي تونل متروي اصفهان)، دوّمين كنفرانس بين المللي پيشرفت‌هاي اخير در مهندسي راه‌آهن، تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1388

 • 10. Hamid Reza Ashrafi, Mostafa Jalal, Karim Garmsiri, “Application of Genetic Algorithm in Optimization of Fibers Direction in Composite FRP Jackets for Lateral Retrofitting of RC Columns”, The Third International Conference on Concrete and Development, Building and Housing Research Center, Tehran, Iran, 2009.

 • 11. Hamid Reza Ashrafi, Mostafa Jalal, Karim Garmsiri, “Prediction of Compressive Strength of Composite Fiber Reinforced Concrete (FRC) Using Artificial Neural Network”, The Third International Conference on Concrete and Development, Building and Housing Research Center, Tehran, Iran, 2009.

 • 12. M. Jalal and H.R. Ashrafi, “Ultraviolet Radiation Effect on Durability of FRP Materials”, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Karadoniz Technical University, Trabzon, Turkey, 2010.

 • 13. H.R. Ashrafi and M. Jalal, “Investigation of Composites Fabrication, Quality and Service-Life Issues in Civil Engineering”, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Karadoniz Technical University, Trabzon, Turkey, 2010.

 • 14. Hamid Reza Ashrafi, Hosein Behsan, and Neda Esmaeili, “Comparison of Analytical and Experimental Results of Ductility Factor in Reinforced Concrete Structures”, Life Science Journal, 2012, 9 (4).

 • 15- اشرفي، حميدرضا و بيدمشكي، شاهين و ياقوتي، سميّه، "بررسي پارامترهاي مؤثّر بر ساخت سازه‌هاي نگهبان مجاور بزرگراه‌ها"، دوّمين كنفرانس ملّي مهندسي و مديريّت ساخت، دانشگاه صنعتي اميركبير، پرديس بندرعباس، 1391

 • 16- اشرفي، حميدرضا و ياقوتي، سميّه و بيدمشكي، شاهين، "بررسي و مقايسۀ پارامترهاي هزينه و زمان در روش‌هاي نوين اجراي گودبرداري، و مطالعۀ موردي روش‌هاي مهار در خاك و خاك‌دوزي"، دوّمين كنفرانس ملّي مهندسي و مديريّت ساخت، دانشگاه صنعتي اميركبير، پرديس بندرعباس، 1391

 • 17- يوسفعلي‌زاده، آيلار و اشرفي، حميدرضا، "بررسي ساخت ناب در سيستم‌هاي انجام پروژه"، دوّمين كنفرانس ملّي مهندسي و مديريّت ساخت، دانشگاه صنعتي اميركبير، پرديس بندرعباس، 1391

 • 18- يوسفعلي‌زاده، آيلار و اشرفي، حميدرضا، "مطالعه و ارزيابي ساخت ناب در ايران"، دوّمين كنفرانس ملّي مهندسي و مديريّت ساخت، دانشگاه صنعتي اميركبير، پرديس بندرعباس، 1391

 • 19- اشرفي، حميدرضا، "بررسي و مقايسۀ مدل‌هاي انتشار يك‌بعدي و سه‌بعدي كلرايد در بتن‌هاي واقع در مناطق دريايي خليج فارس و درياي عمّان"، دوّمين همايش علمي سالانة دانشگاه رازي، آذر 1390

 • 20- قنبري، علي و اشرفي، حميدرضا، "مدل اجزاي محدود قاب‌هاي ساخته‌شده با مقطع فولادي مستطيلي بتن‌پر تحت اثر بارهاي استاتيكي و ديناميكي"، سوّمين همايش علمي سالانة دانشگاه رازي، آذر 1391

 • 21- طاهرپور، سيروان و اشرفي، حميدرضا، "بررسي شتاب و سرعت طبقات ساختمان بر اثر خستگي ناشي از سيكل‌هاي پايين و كمانش كلّي در بادبندي سيستم‌هاي دوگانه"، سوّمين همايش علمي سالانة دانشگاه رازي، آذر 1391

 • 22- دادگر، سروش و اشرفي، حميدرضا، "بررسي اثرات تغيير سختي و ميرايي بر سازه‌هاي داراي ميراگر ويسكوالاستيك"، سوّمين همايش علمي سالانة دانشگاه رازي، آذر 1391

 • 23- اشرفي، حميدرضا و بيدمشكي، شاهين و ياقوتي، سميّه و طاهرپور، سيروان، "مقايسۀ تغييرمكان هدف در قاب چهارطبقۀ فولادي با و بدون ميراگر ويسكوز مايع خطّي در روش استاتيكي غيرخطّي"، سوّمين همايش علمي سالانة دانشگاه رازي، آذر 1391.

 • 24- ياقوتي، سميّه و اشرفي، حميدرضا و بيدمشكي، شاهين، "مقايسۀ تغييرمكان‌هاي فازي در ديوار خاك‌دوخت و ديوار ديافراگمي"، سوّمين همايش علمي سالانة دانشگاه رازي، آذر 1391

 • 25- اشرفي، حميدرضا و اكبري، محمّدمعين، "مديريّت بحران و اصول كليدي براي تحقّق مديريّت يكپارچۀ بحران"، چهارمين همايش علمي سالانة دانشگاه رازي، آذر 1392

 • 26- پرتوي، زهرا و اشرفي، حميدرضا، "بررسي رفتار جمع‌شدگي و خزش بتن‌هاي فوق‌توانمند (UHPC)"، چهارمين همايش علمي سالانة دانشگاه رازي، آذر 1392

 • 27- صفياري، نسرين و اشرفي، حميدرضا، "بررسي سيستم قاب‌هاي سبك فولادي سردنورد‌شده"، چهارمين همايش علمي سالانة دانشگاه رازي، آذر 1392

 • 28- يوسفي، يوسف و اشرفي، حميدرضا و رسائي، مهدي، "مقايسۀ عملكردي و اجرايي ستون‌هاي كامپوزيت FEC با ستون‌هاي PEC"، چهارمين همايش علمي سالانة دانشگاه رازي، آذر 1392.

 • 29- اشرفي، حميدرضا و بشارت، محمد، "بررسي تأثير فواصل ميخ‌ها بر رفتار ترانشة مسلّح‌شده به‌روش ميخ‌كوبي"، دوّمين كنفرانس ملّي سازه-زلزله-ژئوتكنيك، مازندران، 1391

 • 30- اشرفي، حميدرضا، "مشخّصات فنّي و عملكردي بتن‌هاي ساخته‌شده با سنگدانه‌هاي بازيافتي حاصل از تخريب ساختمان‌ها و قطعات بتني"، اوّلين همايش ملّي مهندسي تخريب در صنعت ساختمان، تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1391

 • 31- اشرفي، حميدرضا و ياقوتي، سميّه و بيدمشكي، شاهين، "بررسي اصول مهندسي تخريب براي سازه‌هاي ساخته‌شده با بتن پيش‌تنيده"، اوّلين همايش ملّي مهندسي تخريب در صنعت ساختمان، تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1391

 • 32- اشرفي، حميدرضا و بيدمشكي، شاهين و ياقوتي، سميّه، "بررسي و مقايسۀ انواع روش‌ها و تكنيك‌هاي تخريب ساختمان‌ها و سازه‌ها"، اوّلين همايش ملّي مهندسي تخريب در صنعت ساختمان، تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1391.

 • 33- اشرفي، حميدرضا و بيدمشكي، شاهين و ياقوتي، سميّه و طاهرپور، سيروان، "مديريّت ايمني در عمليّات تخريب سازه‌ها"، اوّلين همايش ملّي مهندسي تخريب در صنعت ساختمان، تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1391

 • 34- اشرفي، حميدرضا و بيجازي، يوسف، "مطالعۀ عددي اتّصالات كامپوزيتي نيمه‌صلب نبشي نشيمن و بالاسري با و بدون نبشي جان تحت بارهاي يكنواخت"، نهمين كنگرۀ بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1391

 • 35- پولادخان، عليرضا و اشرفي، حميدرضا، "تحليل نيروهاي داخلي عرشه‌هاي ارتوتروپيك براساس روش شيب-افت و مقايسۀ آن با روش المان محدود"، نهمين كنگرۀ بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1391

 • 36. Pouladkhan, Ali Reza and Ashrafi, Hamid Reza “The Investigation of Free Vibration of the Smart Steel Shear Wall by Using Piezoelectric Smart Materials”, 9th International Congress on Civil Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, 2012.

 • 37- اشرفي، حميدرضا و ياقوتي، سميّه و بيدمشكي، شاهين، "تأثير شرايط محيطي و عمر خدمت‌دهي بر محاسبات روكش بتني در روش نيلينگ"، چهارمين كنفرانس ملّي ساليانة بتن ايران، تهران، 1391

 • 38- اشرفي، حميدرضا و ياقوتي، سميّه و بيدمشكي، شاهين، "بررسي مودهاي گسيختگي در ديوار خاك‌دوخت بتني"، چهارمين كنفرانس ملّي ساليانة بتن ايران، تهران، 1391

 • 39- اشرفي، حميدرضا و بيدمشكي، شاهين و ياقوتي، سميّه، "پارامترهاي مؤثّر بر افزايش اتلاف انرژي در ديوارهاي برشي بتن مسلّح"، چهارمين كنفرانس ملّي ساليانة بتن ايران، تهران، 1391

 • 40- اشرفي، حميدرضا و رسائي، مهدي، "اثر محصورشدگي بتن بر ظرفيّت باربري ستون‌هاي مركّب فولاد-بتن SRC"، ششمين كنفرانس ملّي ساليانۀ بتن ايران، تهران، 1393

 • 41- اشرفي، حميدرضا و رسائي، مهدي، "بررسي ظرفيّت باربري ستون‌هاي مركّب فولاد-بتن SRC تقويت‌شده با IPE"، ششمين كنفرانس ملّي ساليانۀ بتن ايران، تهران، 1393.

 • 42- اشرفي، حميدرضا و يوسفي، يوسف، "مقايسۀ بين روابط آيين‌نامه‌هاي AISC و Eurocode4 درخصوص طرّاحي ستون‌هاي كامپوزيت مدفون در بتن"، ششمين كنفرانس ملّي ساليانۀ بتن ايران، تهران، 1393.

 • 43- اشرفي، حميدرضا و رستم پور، كامران، "تشخيص آسيب در صفحات با استفاده از تبديل موجك"، پنجمين كنفرانس ملّي ساليانۀ بتن ايران، تهران، 1392

 • 44- اشرفي، حميدرضا و رستم‌پور، كامران، "بررسي موردي تشخيص آسيب‌هاي سازه‌اي موجود بر روي يك صفحه، با استفاده از تبديل موجك"، هشتمين كنگرۀ ملّي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، 1393

 • 45- اشرفي، حميدرضا و حاتمي، محسن، "بررسي و مقايسۀ مشخّصات بتن‌هاي كفي و مواد كف‌ساز در بتن"، اوّلين كنفرانس ملّي صنعت بتن، مركز بين‌المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي، 1391


Last Modified: 7 March, 2016

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)