زيرپورتال استاد ايراني
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي


به صفحه شخصي دكتر محمد ايراني خوش آمديدمشخصات عمومي

نام خانوادگي نام تاريخ تولد وضعيت استخدام مرتبه علمي پايه فعلي
ايراني محمد 10/12/1342 رسمي- آزمايشي استاديار 15

  رايانامهEmail:moham.irani@yahoo.com               moham.irani@gmail.com  

        تلفن و نشاني محل كار:   دانشكده ادبيّات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيّات فارسي.

    شماره تلفن همراه:   9183792۰37 ۰  

سوابق تحصيلي

نوع مدرك رشته تحصيلي گرايش تحصيلي دانشگاه محل تحصيل يا اخذ مدرك
دكترا زبان و ادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي فردوسي مشهد 1382
كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي علامه طباطبايي تهران 1374
كارشناسي زبان و ادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران 1368


مقالات چاپ و پذيرش شده در نشريات علمي- پژوهشي
رديف نام مقاله عنوان نشريه سال نشريه شماره نشريه تاريخ انتشار
1 بازيگرداني واج ها و فرايندهاي آوايي:ويژگي هاي گويشي در متون تفسيري فردوسي مشهد 36 142 پاييز 1382
2 كاركرد واژگان ديرين در گزارش نامه ي مينوي فردوسي مشهد 38 149 تابستان 1384
3 ضبط ارجح ياي ميانجي در حالت همايي با هاي غير ملفوظ فنون ادبي 2 2 بهار و تابستان 89
4 كاركردهاي هنري گل و گياه در شعر حافظ: سبكي جديد در مضمون‌آفريني بهار ادب 4 11 بهار 90
5 تحليل زباني ـ بلاغي مصراع «خورد گاو نادان ز پهلوي خويش» بهار ادب 4 13 پاييز 90
6 سبك ساختاري و محتوايي نامه‌هاي درباري عهد عبّاس ميرزا بهار ادب 5 15 بهار 91
7 بررسي و مقايسه‌ي صفات رند و مضامين رندانه در سروده‌هاي حافظ شيرازي و شاه نعمت الله ولي بهار ادب 5 17  پاييز 91
8 مفهوم دوگانه‌ي تركيب اصطلاحي از بن دندان فنون ادبي 4 1 بهار و تابستان  91
9 نگاهي تحليلي به سيماي زن در پس ناتو ـ رآليسم سال‌هاي ابري نقد ادبي و بلاغت - - زمستان 91
10 بررسي دو مولّفه‌ي پست مدرنيستي: بينامتنيت و دور باطل در پيكر فرهاد معروفي نقد ادبي - 20 زمستان 91
11 شكل دگر خنديدن: طنّازي‌هاي شمس و مولانا در مقالات مطالعات زباني بلاغي 1 1 بهار  89


مقاله چاپ شده در همايش ها
رديف عنوان مقاله نام همايش سال همايش
1 ويژگي هاي دستوري تفسير روض الجنان و روح الجنان كنگره ي بزرگداشت ابوالفتوح رازي شهريور 1384
2 نگاهي به باورهاي عاميانه در تفسير ابوالفتوح رازي كنگره ي بزرگداشت ابوالفتوح رازي شهريور 1384
3 كاركرد واژگان ديرين در گزارش نامه مينوي كنگره ي بزرگداشت ابوالفتوح رازي شهريور 1384
4 نگاهي به شيوه ي  كار قرآني ابوالفتوح رازي آينهى  پژوهش (نقد كتاب ) پاييز   1384
5 درآمدي بر توانمندي‌هاي زبان فارسي در گزارش نامه‌ي آسماني همايش رؤياهاي ايراني (جهاد دانشگاهي) شهريور   1386
6 داستان انسان: نگاهي به ساختار داستان‌هاي مثنوي مولوي سمينار مولوي شناسي اسفند   1386
7 تبارشناسي رآليسم سال‌هاي ابري دومين همايش سالانه‌ي دانشگاه رازي پاييز 1390


طرح هاي تحقيقاتي

رديف

عنوان

طرح تحقيقاتي

محل اجرا

تاريخ اجرا و انجام

شروع

 

پايان

1

تبيين ساختار غزل حافظ شيرازي ق 1

دانشگاه كردستان

10/2/87

1۰/3/89

2

تبيين ساختار غزل حافظ شيرازي ق 2

دانشگاه كردستان

10/2/87

1۰/3/89

3

كاركرد انواع مختلف صامتهاي ميانجي

دانشگاه كردستان

12/12/87

3۰/4/89داوري مقاله و كتاب

رديف

عنوان فعاليت

تاريخ انجام فعاليت

 

1

داوري علمي ده‌ها مقاله براي مجلّات زبان و ادب دانشگاه آزاد سنندج،  مجله نقد و ادبيّات تطبيقي دانشگاه رازي، بوستان ادب دانشگاه شيراز، همايش‌هاي فردوسي شناسي، مولوي شناسي و همايش بين المللي ادبيّات كردي در دانشگاه كردستان

از سال 1386 تا كنون

2

ويرايش علمي و ادبي كتاب «عظمت فردوسي» انتشارات دانشگاه رازي

پاييز 1390

3

ويرايش ادبي كتاب «شناسايي و پيشگيري از نوروزوئيك‌ها براي انتشارات دانشگاه رازي

پاييز 1391

4

داوري دو كتاب «ابوتراب كاتب و براندازي زمان» و «سخن شيرين پارسي» براي دفتر معاونت پژوهشي دانشگاه كردستان

بهار و تابستان 1388

5

داوري علمي مقالات دو كنگره‌ي «شعر اهل بيت (ع)» و «مهدويت و جهاني شدن» در دانشگاه كردستان

1383 و 1386راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي دانشجويي

رديف

عنوان پايان نامه

دانشگاه

نام دانشجو

مقطع

تاريخ دفاع

راهنمايي

مشاوره

1

سبك شناسي داستان آفرينش آدم (ع) و حوّا در تفاسير فارسي تا پايان قرن ششم

كردستان

زهره شاهرخي

 ارشد

87

*

 

2

نقد و تحليل محتواي شعر عاشورايي پس از  انقلاب اسلامي

كردستان

رضا بابايي پور

 ارشد

87

*

 

3

بازتاب گناه نخستين در آثار منثور  عرفاني

كردستان

كمال حسيني

ارشد

88

*

 

4

رئاليسم بومي و بازآفريني واقعيّت در آثار احمد محمود

كردستان

مهري مرادي

ارشد

88

*

 

5

بررسي نظريّه‌ي خداگونه‌پنداري انسان در آثار عطّار

كردستان

حسين صادقي

ارشد

89

*

 

6

كاربرد هنري گل و گياه در غزليّات حافظ

كردستان

زهرا منصوري

ارشد

89

*

 

7

نقد،  بررسي و مقايسه ي شوهر آهو خانم  و سال هاي ابري

كردستان

طاهره كوچكيان

ارشد

1383

 

*

8

ساختارشناسي قصّه هاي عاميانه در باره ي شاهنامه و فردوسي

كردستان

هادي دهقاني

ارشد

1383

 

*

9

جا به جايي اساطير در اسرائيليّات

كردستان

نرگس فرات يزدي

 ارشد

1385

 

*

بررسي دانسته ها و باورهاي عاميانه و عالمانه در قصايد بلند خاقاني

كردستان

فاطمه ديوسوار

ارشد

1385

 

*

11

بررسي ساختار موسيقي شعر سپيد در مقايسه با نثر مسجّع

آزاد سنندج

سعيده فرامرزي

ارشد

1386

 

*

12

 جلوه هاي فرهنگ مادري نظامي در حوزه ي زباني هفت پيكر و خسرو و  شيرين

كردستان

ژيلا صالحي

ارشد

1386

 

*

13

بررسي نهيليسم در آثار صادق هدايت

آزاد سنندج

صادق رضايي

ارشد

1387

 

*

14

بررسي امثال، حكم، اصطلاحات عاميانه و كنايات در آثار داستاني جمال زاده

آزاد سنندج

اسماعيل صادقي

ارشد

1387

 

*

15

بررسي بخش‌هاي اساطيري و پهلواني شاهنامه

كردستان

محمّد دست برز

ارشد

1388

 

*

16

جامعه شناسي طبقات و اصناف اجتماعي در مرصاد العباد

كردستان

فرشته آهيخته

ارشد

1388

 

*

17

گفتمان تقابلي در كليله و دمنه

كردستان

فاتح احمد پناه

ارشد

1389

 

*

18

نقش حكايت‌پردازي‌هاي اخلاقي برهمن در تعليم آموزه‌هاي سياسي به راي در كليله و دمنه

كردستان

اعظم رسولي

ارشد

1390

*

 

19

تحليل سمبلهاي منطق الطّير عطّار با تكيه بر بن مايه هاي اساطيري آنها

آزاد كرمانشاه

طاهره امام‌دوست

ارشد

1390

*

 

20

بررسي مقايسه‌اي انواع ادبي در زبان كردي (گويش سوراني و كلهري)

آزاد كرمانشاه

ميثم عاطفي‌نيا

ارشد

1390

*

 

21

بررسي و تحليل عناصر داستاني «دا»

آزاد كرمانشاه

شيرين سنجابي

ارشد

1390

*

 

23

درويشيان

آزاد كرمانشاه

الهه حيدري

ارشد

1391

 

*

24

شخصيّت‌پردازي در جزيره سرگرداني سيمين دانشور

آزاد كرمانشاه

پرستو صالحي

ارشد

1391

*

 

25

مظفر عليشاه

آزاد كرمانشاه

عليخاني

ارشد

1391

*

 

26

عناصر كارناوالي در ديوان شامي كرمانشاهي

آزاد كرمانشاه

 

ارشد

1391

*

 

27

قهرمان و ضدّ قهرمان در شاهنامه

رازي كرمانشاه

سميّه بيگلري

ارشد

 

*

 

28

زن در مكتب داستان نويسي كرمانشاه با تكيه بر سال‌هاي ابري و شوهر آهو‌خانم

رازي كرمانشاه

مهناز مرادي

ارشد

 

*

 

29

بررسي سبك شناختي سروده‌هاي كُردي شاعران كرمانشاه: پرتو، تمكين، شامي و قصري

رازي كرمانشاه

فرزانه كرمي

ارشد

 

*

 

30

بازتاب اجتماعيّات در ديوان صائب تبريزي

رازي كرمانشاه

طاهره چراغيان‌فرد

ارشد

 

*

 عضويت در مجامع علمي

 
عضو هيأت تحريريه ‌ي مجلّه زبان و ادب دانشگاه آزاد واحد سنندج از سال 1388 تا كنون
 
عضو انجمن نقد ادبي و انجمن زبان و ادب فارسي

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)