شرح وظايف هيأت امناء


- تصويب آيين نامه هاي داخلي
- بررسي و تصويب بودجه دانشگاه كه از سوي رئيس دانشگاه پيشنهاد مي شود
- تصويب بودجه تفصيلي ساليانه دانشگاه
- تصويب حسابها و ترازنامه ساليانه دانشگاه
- تعيين نحوه نگهداري اموال و بررسي چگونگي نظارت و تمركز حسابهاي اموال منقول و غيرمنقول دانشگاه
- تعيين نحوه برداشت و مصرف كمكهاي دريافتي مردمي، موضوع بند د ماده 27 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها
- تصويب سازمان اداري و تشكيلاتي دانشگاه بر اساس ضوابط مربوط
- تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و نحوه مصرف آن
- تعيين حسابرس و خزانه دار براي دانشگاه
- تلاش براي جلب همياري هاي بخش خصوصي و عوايد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي و ساختماني با رعايت ضوابط مربوط
- تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي كه حسب مورد پس از تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قابل اجراست
- پيشنهاد ميزان فوق العاده هاي اعضاي كادر هيأت علمي و غير هيأت علمي كه پس از تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قابليت اجرايي دارد
- تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشتي و درماني در چارچوب ضوابط مصوب هيأت وزيران
- تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه، حق التأليف و نظاير آن
- بررسي گزارش مشروح دانشگاه كه از طرف رياست دانشگاه ارائه مي گردد
- تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه كه به منظور هماهنگي پس تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قابليت اجرايي مي يابد
- در مواردي كه موضوعي نياز به بررسيهاي كارشناسي دارد، هيأتي متشكل از اعضاي هيأت امناء و كارشناسان ذيربط از وزارتخانه و دانشگاه كميسيون دايمي هيأت امناء را تشكيل مي دهند


.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)