كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
 

صفحه اصلي سرفصل دروس پايان نامه ها ارتباط با ما
 

 پايان نامه ها:
1.    اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي بر اختلالات يادگيري. انور ميري. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي. دانشگاه رازي. 1391
2.    اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر كاهش علائم كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي. صباح رحمان زاده. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي. دانشگاه رازي. 1391
3.    رابطه خودشكوفايي با خود كارآمدي و باورهاي خوش بينانه در دانشجويانو والدين آنها. زهرا زارع. پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه. 1391
4.    اثربخشي فنون درمان مرور زندگي بر افزايش سازگاري اجتماعي افراد بازنشسته فرهنگي. سارا عليزاده. پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه. 1391
5.    اثربخشي مداخلات رفتاري مؤثر برخواب در سه ماهه سوم بارداري بر كيفيت خواب و افسردگي پس اززايمان. سميه غفارپور. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات رودهن. 1391
6.    بررسي رابطه ي تاب آوري و هوش عاطفي با شادكامي. عزت الله رست. پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه. 1391
7.    تاثيرآموزش راهبردهاي مقابله با باورهاي غيرمنطقي بارويكردشناختي بر اضطراب امتحان. گلستان نظري. پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه. 1392
8.    تاثير آموزش برنامه ريزي عصبي-كلامي بر بهبود كيفيت زندگي. مريم جالينوسي. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه. 1392
9.    رابطه نگرش مذهبي وعمل به باورهاي ديني با شادكامي و ثبات خانواده دربين زوجين. علي عبدالله زاده. پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه. 1392
10.     اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني فرزندان شاهد و ايثارگر. سعيد شاويسي. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه. 1392
11.   بررسي نقش ويژگيهاي شخصيتي منبع كنترل و هوش هيجاني در پيشبيني عملكرد و سازگاري شغلي كاركنان شركت گاز شهر كرمانشاه. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي. دانشگاه رازي كرمانشاه. 1393
12.     نقش واسطه‌اي نگرش‌هاي ناكارآمد در اثربخشي آموزش گروه درماني شناختي رفتاري بر كاهش نشانگان بي‌خوابي دانشجويان خوابگاهي. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي. دانشگاه رازي كرمانشاه. 1393
13.    رابطه بين سبك هاي مقابله اي و ويژگي هاي شخصيتي (مدل پنج عاملي)، با بهزيستي ذهني والدين داراي فرزندان استثنايي (معلول جسمي يا ذهني) شهر كامياران. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي. دانشگاه رازي كرمانشاه. 1393
14.    اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر ارتقاء سطوح نظريه ذهن دانش آموزان دختر دوره اول دبستان. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي. دانشگاه رازي كرمانشاه. 1393
15.   رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه، هيجان خواهي والگوهاي ارتباطي خانواده با گرايش به سوء مصرف مواد. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي. دانشگاه رازي كرمانشاه. 1393
16.            آموزش تفكر انتقادي برافزايش رضايت زناشويي و كاهش تعارضات زناشويي با ميانجي‌گري باورهاي غيرمنطقي زوجين در معرض طلاق مراجعه كننده به كلانتري هاي شهر كرمانشاه. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي. دانشگاه رازي كرمانشاه. 1393
17.            رابطه سبك هاي دلبستگي و خود تنظيمي با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پايه سوم دبيرستان هاي دولتي شهر ايلام. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي. دانشگاه رازي كرمانشاه. 1393
18.            رابطه تاب آوري و تعهد شغلي با رضايت شغلي، رضايت از زندگي و سلامت روان در زنان شاغل. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه. 1393
19.            رابطه­ي سبكهايمقابلهايوحمايتاجتماعيادراكشدهباسلامترواندرافراد مبتلابهديابتنوع2وافرادغيرديابتي. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه. 1393
20.            اثربخشي آموزش شناختي رفتاري بر كاهش اضطراب امتحان و افزايش خود كارآمدي عمومي نوجوانان. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه. 1393
21.            اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن اگاهي (MBCT) در كاهش علائم روانشناختي، فرانگراني و آميختگي فكر مبتلايان به مالتيپل اسكلروزيس (MS). پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه. 1393
 

 

 
لينك هاي مرتبط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بيشتر
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)