مشخصات فردي:
  نام و نام خانوادگي:سيد رضا هاشمي
  ايميل:
Emails: ☻=@, ☺=DOT  
 rhashemiraziacir    
  مرتبه علمي: استاديار

  دانشكده: علوم      
  گروه: آمار
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)