كيوان شعباني مقدم
تاريخ تولد: 1359  
محل تولد: كرمانشاه  
تلفن: 4273272 
مرتبه علمي: استاديار
افتخارات
چاپ 17 عنوان كتاب تاليف و ترجمه توسط ناشران مختلف و فروش در مجموع بيش از 90 هزار جلد
برترين مقاله همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي (بابلسر،1387)
پژوهشگر برتر دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه رازي (1393)
مقالات
ورزش همگاني (ضرورت، موانع و راهكارها)، مجلس و راهبرد، 1392.
راهكارهاي فرهنگي اجتماعي ارتقاي ورزش همگاني دربين بانوان ايراني، مطالعات فرهنگي در ورزش، 1392.
بكارگيري مديريت پايدار در ساخت و نگهداري اماكن ورزشي، مديريت و اقتصاد ورزش، 1393.
Inhibiting Factors Analysis (Social, Personal) of Female StudentsParticipating in Public Sport Along With Provided Solutions. International Journal of Sport Studies. Vol., 4 (10), 1175-1180, 2014.
Pattern of Identification with Athlete Brand Image among Female and Male University Students, Advances in Environmental Biology, 2014.
كتاب
مديريت اماكن ورزشي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1393.
كمردرد، دانشگاه علوم پزشكي و هيئت پزشكي ورزشي مازندران، 1393.
مباني حقوق ورزشي، پژوهشكده حقوق شهردانش، 1393
طرح پژوهشي
مقدمه اي بر لوازم و شرايط خصوصي سازي در ورزش كشور، مركز پژوهش­هاي مجلس شوراي اسلامي، 1390.
موانع موجود بر سر راه ورزش همگاني در كشور و ارائه راهكارهايي براي رفع آنها، مركز پژوهش­هاي مجلس، 1392.
شناسايي موانع نهادينه شدن حقوق ورزشي در ايران و ارائه راهكارهاي توسعه، وزارت ورزش و جوانان، 1393.
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)