حلقه هاي صالحين
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي


   براي آشنايي با دستورالعمل ها، عضويت و دريافت فرم هاي مربوط به شجره طيبه حلقه هاي صالحين فايل هاي زير را دانلود كنيد

   نظام نامه آموزشي حلقه هاي صالحين
   فرم جلسات و گزارش
   دستورالعمل تشكيل حلقه هاي صالحين 1
   دستورالعمل تشكيل حلقه هاي صالحين 2
   فرم ارسال گزارش فعاليت


بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)