شرح وظايف هيأت مميزه


- رسيدگي و اظهارنظر نسبت به صلاحيت علمي داوطلبان عضويت در هيأت علمي و آموزشي دانشگاه در مراتب استادياري، دانشياري و استادي بر اساس ضوابط مصوب
- رسيدگي و اظهارنظر در مورد ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه به رتبه هاي بالاتر با در نظر گرفتن مقررات
- ارزشيابي كيفيت انجام وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه
- تشكيل كميته هاي تخصصي براي رسيدگي و اظهارنظر درباره پرونده هاي داوطلبان عضويت در هيأت علمي دانشگاه
- فراهم آوردن زمينه همكاري و هماهنگي با هيأت مميزه مركزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
- انجام نظرخواهي از كارشناسان و متخصصين دانشگاه در رابطه با پرونده داوطلبان عضويت در هيأت علمي دانشگاه در صورت لزوم.
- ارسال پرونده هاي داوطلبان عضويت در هيأت علمي دانشگاه به دانشكده ها و واحدهاي مربوط جهت تكميل و اظهارنظر
- ارسال گزارش مصوبات هيأت مميزه براي مقام رياست دانشگاه
- رسيدگي به ساير اموري كه در آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي به عهده هيأت مميزه قرار داده شده است
- رسيدگي به پرونده اعضاي غير هيأت علمي مربوط به مسير ارتقاء شغلي كه برابر مجوز سازمان مديريت يا سازمانهاي ذيربط ارجاع شده و يا خواهد شد.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)