اختيارات رئيس دانشگاه


- نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، دانشجويي، اداري و مالي، عمراني، امور خدمات علمي و كليه ارتباطات داخلي و بين المللي دانشگاه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذيصلاحيت
- تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سيسات هاي علمي، آموزشي و پژوهشي
- هدايت فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي و عمراني دانشگاه
- ارايه گزارش سالانه دانشگاه به هيأت امناء
- نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي جاري دانشگاه و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به مقامات ذيصلاحيت
- مسئوليت امور مالي و اداري دانشگاه در حدود مقررات مصوب
- نصب و عزل اعضاي هيأت رئيسه (با رعايت تبصره هاي 1 و2 ماده 4) و رؤساي دانشكده ها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و مديران گروه هاي آموزشي برابر ضوابط مربوط
- اجراي مصوبات و آيين نامه ها و بخشنامه هاي صادره شده از سوي وزارت
- تهيه و پيشنهاد سياست ها، اهداف و خط مشي ها براي طرح در هيأت امناء
- ارائه پيشنهاد تأسيس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شوراي دانشگاه
- ارائه پيشنهاد همكاري هاي علمي با ساير مؤسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه
- نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذيصلاحيت
- نظارت بر امور انضباطي دانشگاه (هيأت علمي، دانشجويان، كارمندان) در چهارچوب ضوابط و مقررات
- پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و اصلاحات اداري لازم (با هماهنگي هيأت رئيسه دانشگاه) براي اداره امور داخلي دانشگاه به هيأت امناء
- پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه (با هماهنگي هيأت رئيسه) به هيأت امناء
- پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصت هاي مطالعاتي و دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي تعلق مي گيرد (با هماهنگي هيأت رئيسه) به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
- تلاش در جهت بهبود و روشمند كردن فعاليتها برابر ضوابط مربوط
- ساير مواردي كه برابر مقررات و ضوابط براي اداره امور، جزء لاينفك وظايف رئيس دانشگاه مي باشد
- تنظيم برنامه و نظارت بر امور تالارها و سالن هاي اجتماعات دانشگاه
- هماهنگي در تهيه مصحبه راديويي، تلويزيوني و مطبوعاتي و نظارت بر انجام آن
- راهنمايي مراجعين و اجراي برنامه هاي ارتباط مستقيم مراجعان با مسئولين دانشگاه به روش هاي مكاتبه اي، صندوق جمع آوري نظرات و پيشنهادات، جلسات پرسش و پاسخ و....
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)