دوشنبه 28 خرداد 1397   16:11:40
صفحه اصلي دانلود مقالات تدريس دروس ارتباط با ما

عليرضا رشيدي(متولد1340 كرمانشاه)
دكتراي فلسفه تعليم و تربيت
عضو هيات علمي دانشگاه رازي
دانشكده علوم اجتماعي
گروه آموزشي مشاوره و روانشناسي
Email:alrashidi@razi.ac.ir


تحصيلات دانشگاهي:
1.كارشناسي مديريت و برنامه ريزي آموزشي ,دانشگاه اصفهان
2.كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي,دانشگاه تربيت معلم تهران
3.دكتراي فلسفه تعليم و تربيت ,دانشگاه شهيد چمران اهواز


 برخي سوابق آموزشي و پژوهشي :

1-تدريس دروس مرتبط با رشته تحصيلي در دانشگاههاي رازي ، شهيد چمران ، علوم قرآني ، پيام نور ، مراكز ضمن خدمت فرهنگيان و مديريت دولتي
2-ارائه مقاله در همايش سواد آموزي و نقش آن در كنترل رشد جمعت 1375
3-ارائه مقاله در همايش ملي معلم ، جامعه و مسئولان 1379
4-ارائه مقاله درهمايش ملي بررسي علل مشكلات و معضلات استان كرمانشاه 1380
5-ارائه مقاله در همايش ملي صنعت توريسم و مشكلات امنيتي ، اقتصادي و فرهنگي فرا روي آن 1380
6-چاپ مقاله بررسي اصل عقلانيت در منابع اسلامي و استلزامات تربيتي آن (مجله علمي پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز ) 1385
7-سرپرست گروه هيات علمي بررسي مقالات مربوط به سيره نظري و عملي امام خميني (ره ) استان كرمانشاه 1380
8-ارائه مقاله ، كاركردهاي نهاد مدرسه ، دراولين همايش ملي توسعه و تحول در فرهنگ و هنر 1387
9-تاليف كتاب خانواده در ايران و اسلام ، انتشارات دانشگاه رازي،1388
10-عضو شوراي پژوهشي دانشگاه پيام نور منطقه 6 به مدت 3 سال
11-پژوهشگر برتر گروه مشاوره در سال 1385
12-ارائه مقاله بررسي عوامل تاثيرگذار برسلامت روان از منظرگاه قرآن وحديث در همايش كشوري قرآن و طب ،يزد ،1388
13-ارائه مقاله در همايش ملي خانواده ،دانشجو و دانشگاه ،مشهد ،1388
14-ارائه مقاله در همايش ملي مهارتهاي زندگي ،كرمانشاه ،1387
15-ارائه مقاله بررسي تاثير عوامل خانوادگي در اعتياد فرزندان ،همايش ملي جنبه هاي زيستي ،رواني و اجتماعي اعتياد ،كردستان ،1388
16-ارائه مقاله در همايش نقش تلفن همراه ومسائل اجتماعي ،حوزه هنري ،گيلان ،1387
17-تاليف كتاب نگاهي دوباره به انسان ازمنظر اسلام ،انتشارات دانشگاه رازي،1390
18-پژوهشگر برتر گروه مشاوره و روانشناسي در سال 1392
19-چاپ مقاله,كاهش عوامل تقويت كننده فقر گامي بلند به سوي كنترل آسيب هاي اجتماعي (ماهنامه مهندسي فرهنگي),1389
20-چاپ مقاله،عوامل بازدارنده ابتلا به تكاثر واتراف ، ماهنامه مهندسي فرهنگي،1391
21-تاليف كتاب هدايت و مشورت در اسلام،1392
22-چاپ مقاله،بررسي مقايسه اي اهداف غائي ،اصول كلي ومعيارهاي انتخاب مواد درسي در نظام تربيتي اسلام و ليبراليسم،فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي،1391
23-چاپ مقاله،معيارهاي انتخاب همسر،فصلنامه علمي-پژوهشي دانشگاه اسلامي،1390
24-چاپ مقاله،چندين سخنراني وارائه پوستر در همايشهاي سالانه دانشگاه رازي
 

 برخي سوابق اجرايي :

1-معاونت امور آموزشي دانشگاه رازي 70-1368
2-عضو شوراي آموزشي دانشگاه رازي 70-1368
3-عضو كميته برنامه ريزي دانشگاه رازي 70-1368
4-مدير گروه علوم تربيتي دانشگاه رازي 1374
5-عضو شوراي آموزش و پرورش شهرستان كرمانشاه 79-1377
6-معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه رازي 79-1377
7-رئيس دانشگاه پيام نور اسلام آباد غرب 81-79
8-رئيس دانشگاه پيام نور كرمانشاه 83-81
9-عضو شوراي آموزش و پرورش استان 83-81
10-عضو كميته آموزش و فرهنگ سازي استان 84-81
11-عضو كميته منتخب دانشكده علوم اجتماعي در جذب هيات علمي
12-مديرگروه مشاوره و روانشناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي از سال 1391 لغايت 05/1393
13-مديرگروه مشاوره دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي از 05/1393 و هم اينك ادامه دارد
14-عضو هيئت مديره انجمن حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي مقالات


رديف
عنوان مقاله
عنوان نشريه
نوع نشريه
تاريخ انتشار
1
بررسي عوامل موثر در انتخاب شغل از ديدگاه كارمندان دواير دولتي كرمانشاه
REEF
Resoucees assesment
ISI
1/2014
11/10 /92
2
The relation ship of family communication patterns and emotional
REEF
Resoucees assesment
ISI
1/2014
11/10 /92
3
The relationship between personality traits and the indiudual charactristices
Advances in Environmetal biology(Aensi)
ISI
6/2014
3/93
4
The effect of non directive play therapyon reducing social anxity
Advances in Environmetal biology(Aensi)
ISI
10/2014
7/3/93
5
بررسي ارتباط بين ريخت هاي شخصيتي "آ" و "ب" با پذيرش اجتماعي
دانش اجتماعي كرمانشاه
علمي تخصصي
6/1393
6
بررسي ميزان توجه به آموزش زيست محيطي در برنامه درسي دوره ابتدايي از ديدگاه معلمان دوره ابتدايي شهر كرمانشاه
مجله علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز
علمي پژوهشي
9/93
 شركت در همايش ها

رديف
عنوان مقاله
عنوان همايش
سطح همايش
تاريخ همايش
نوع ارائه
1
افزايش سهم زنان از دنياي كار، گامي بلند بسوي توسعه
چهارمين همايش سالانه
دانشگاه رازي
20/9/1392
سخنراني
2
بررسي رابطه تيپ شخصيتي با رضايت شغلي و تعهد سازماني در معلمان
چهارمين همايش سالانه
دانشگاه رازي
20/9/1392
پوستر
3
بررسي ميزان سلامت رواني خودكارآمدي و رضايت زناشويي در بانوان متاهل نابارور
چهارمين همايش سالانه
دانشگاه رازي
20/9/1392
پوستر
4
بررسي عوامل موثر بر كارايي مديران مدارس
ششمين كنفرانس بين المللي مديريت و كارآفريني
بين المللي
2/6/93
پوستر و چاپ مقاله
5
مقايسه نيمرخ رواني در افراد متقاضي جراحي پلاستيك و افراد عادي
اولين كنگره علوم تربيتي و آسيب هاي اجتماعي
ملي
3/1393
پوستر
6
بررسي اثر بخشي درمان گروهي با رويكرد تحليل محاوره اي برن (TA)
اولين كنگره ملي انجمن روان شناسي خانواده
ملي
29/8/93الي 30/8/93
پوستر و چاپ چكيده

   
 
 
 
  
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)