اطلاعات فردي:

اطلاعات تماس:

آدرس و شماره تلفن
آدرس: كرمانشاه، باغ ابريشم، دانشگاه رازي، دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني، گروه جغرافيا
083-34267125
تلفن تماس
083-34265027
دور نگار
آدرس پست الكترونيك
f_mojarrad@yahoo.com
f_mojarrad@razi.ac.ir

سوابق تحصيلي:


دوره
رشته
نام مؤسسه
تاريخ شروع
تاريخ خاتمه
درجه تحصيلي
متوسطه
اقتصاد اجتماعي
دبيرستان اميركبير اروميه
1360
1364
ديپلم
كارشناسي
جغرافياي طبيعي
دانشگاه تبريز
1364
1368
.B.A
كارشناسي ارشد
جغرافياي طبيعي گرايش هيدركليماتولوژي
دانشگاه تبريز
1368
1370
.Ms.C
دكتري تخصصي
اقليم شناسي
دانشگاه تربيت مدرس تهران
1371
1376
.Ph.D

پايان نامه ها:

دوره
عنوان پايان نامه
تاريخ دفاع
استاد راهنما
كارشناسي ارشد
مطالعۀ هيدروكليماي حوضۀ آبريز نازلوچاي استان آذربايجانغربي
بهمن 1370
شادروان دكتر حسن عليزداه ربيعي
دكتري تخصصي
تحليل و پيش بيني يخبندان در آذربايجان
مهر 1376
شادروان دكتر علي اصغر موحد دانش

افتخارات:


فارغ التحصيل رتبۀ دوم دبيرستان هاي استان آذربايجان غربي در رشتـۀعلوم انساني(سال 1364)
كسب رتبۀ دوم آزمون سراسري كارشناسي ارشد كشور دررشتۀ جغرافياي طبيعي (سال 1368)
قبولي درآزمون دكتراي اعزام دانشجو به خارج از كشور در رشتۀ اقليم شناسي كاربردي(سال 1371)
استاد راهنمايپايان نامۀ كارشناسي ارشد آقاي محمدرضا سيفي به عنوان پايان نامۀ برتر سازمان هواشناسي كشور در سال 1381
پژوهشگر برتر گروه جغرافيا (سال 1384)
عضو هيأت علمي برتر آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني در سال تحصيلي91-1390
عضو هيأت علمي برتر آموزشيگروه جغرافيادر سال تحصيلي92-1391
عضو هيأت علمي برتر آموزشيگروه جغرافيادر سال تحصيلي93-1392
ارتقاء به رتبۀ دانشياري در سال 1392


سوابق اجرايي:


عنوان مسئوليت

شروع

خاتمه

مدير گروه جغرافيا

مهر 1383

بهمن 1387

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني

مهر 1389

تاكنون


طرح هاي تحقيقاتي:

رديف

عنوان

سازمان مجري

نوع همكاري

تاريخ

1

طرح توسعه و عمران شهرستان مراوه تپه استان مازندران

معاونت عمراني وزارت جهاد كشاورزي

همكار

1371

2

طرح جامع شهرستان جيرفت

بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهران

همكار

1372

3

طرح تجميع روستاهاي پراكنده منطقه چابهار

بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهران

همكار

1373

4

طرح ساماندهي حوزه آبخيز سد طالقان

بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهران

همكار

1374

5

برآورد حداكثر بارش محتمل به روش سينوپتيكي در استان كرمانشاه

دانشگاه رازي كرمانشاه

مجري

1391


مقالات چاپ شده در نشريات معتبر داخلي:

رديف

عنوان مقاله

نام نشريه

سال چاپ

نويسندگان
(*
نويسندۀ مسئول)

دوره،
شماره

ص شروع

ص خاتمه

1

مدلسازي رابطه بارش با ارتفاع در منطقه زاگرس

مدرس (برنامه ريزي و آمايش فضا) 

تابستان
1382

1-فيروز مجرد*
2
-حاجيمراد مرادي فر

دوره هفتم  شماره 2

163

182

2

مطالعه تطبيقي روشهاي برآورد تبخير و تعرق پتانسيل در جلگه مازندران

نيوار

پاييز و زمستان
1383

1-فيروز مجرد*
2
--هوشنگ قمرنيا
3
-شيدا نصيري

54 و 55

77

95

3

بررسي و برآورد بارش موثر و نياز آبي براي كشت برنج در جلگه مازندران

پژوهشهاي جغرافيايي

زمستان
1384

1-فيروز مجرد*
2
-هوشنگ قمرنيا
3
-شيدا نصيري

دورۀ 37
شمارۀ 54

59

76

4

برآورد دوره هاي بازگشت و فواصل اطمينان بارش موثر براي كشت برنج در جلگه مازندران

مدرس (برنامه ريزي و آمايش فضا)

تابستان
1385

1-فيروز مجرد*
2
-شيدا نصيري

دورۀ 10
شمارۀ 2

159

181

5

پهنه بندي ايران بر مبناي دماهاي حداقل

جغرافيا و برنامه ريزي محيطي

پاييز
1389

1-فيروز مجرد*
2
-بهمن جوادي

دورۀ 21
شمارۀ 3

77

95

6

مكانيابي نواحي مساعد براي توسعۀ فيزيكي كلان شهر تهران بر مبناي عناصر اقليمي و عوامل جغرافيايي

جغرافيا و برنامه ريزي محيطي

پاييز
1391

1-فيروز مجرد*
2
-سميه حسيني فر

دورۀ 23
شمارۀ 3

23

42

7

بررسي رابطۀ دماي سطح زمين با اعماق خاك (مطالعۀ موردي: استان كرمانشاه)

پژوهشهاي جغرافياي طبيعي 

بهار
1392

1-فيروز مجرد*
2
-حديث صادقي

دوره 45 شماره 1

101

118

8

ارزيابي قابليت­هاي انرژي باد در استان­هاي كرمانشاه و كردستان

تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي 

تابستان
1392

1-فيروز مجرد*
2
-شهرام همتي

دورۀ 13
شمارۀ 29

137

157

9

برآورد حداكثر بارش محتمل به روش سينوپتيكي در استان كرمانشاه

مطالعات جغرافيايي مناطق خشك

پاييز
1392

1-فيروز مجرد*
2
-جعفر معصوم پور

دوره 4
شماره 13

1

16

10

نگرشي بر ناموزوني ها و روندهاي ساعات آفتابي در ايران

جغرافيا و توسعه

بهار
1393

1-فيروز مجرد*
2
-كامران مرادي

دورۀ 12
شمارۀ 34

153

166

11

واكاوي تغييرات زماني و مكاني دماهاي حداكثر در ايران

مدرس (برنامه ريزي و آمايش فضا)

تابستان
1393

1-فيروز مجرد*
2
-سعيد بساطي

دورۀ 18
شمارۀ 2

129

152

12

قابليت اقليمي كشت زعفران در استانهاي كرمانشاه و كردستان

تحقيقات جغرافيايي

تابستان
1393

1-فيروز مجرد*
2
-محمد غفوري زاده

سال 29 شمارۀ 2 پياپي 113

87

102

13

تحليل فراواني خشكسالي هاي روزانه در ايران با شاخص خشكسالي مؤثر

تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي 

زمستان
1393

1-فيروز مجرد*
2
-راضيه خيري
3
-زهرا نوري

دورۀ 14
شمارۀ 35

29

48

14

نقش عوامل آب و هوايي در تعيين تاريخ آغاز كشت و طول دورۀ رشد كلزا با كاربرد مدل CropSyst (مورد مطالعه: استان هاي ساحلي درياي خزر)

پژوهشهاي جغرافياي طبيعي 

زمستان
1393

1-فيروز مجرد*
2
-بهمن فرهادي
3
-راضيه خيري

دورۀ 46 
شمارۀ 4

463

475

15

تحليل آماري-همديدي امواج گرمايي بالاي 40 درجۀ سلسيوس در غرب ايران

جغرافيا و مخاطرات محيطي

بهار
1394

1-فيروز مجرد*
2
-جعفر معصوم پور
3
-طيبه رستمي

سال 4
شمارۀ 13

41

57

16

برآورد تابش خورشيدي دريافتي سطح زمين در استان كرمانشاه

مطالعات جغرافيايي مناطق خشك

بهار
 1394

1-فيروز مجرد*
2
-امان اله فتح نيا
3
-سعيد رجايي

دورۀ 5
شمارۀ 19

55

69

17

كاربرد روشهاي ميانيابي و رگرسيوني در برآورد مكاني بارش (مطالعۀ موردي: استان كرمانشاه)

آمايش جغرافيايي فضا

تابستان
1394

1-فيروز مجرد*
2
-هوشنگ كاكايي

دورۀ 5
شمارۀ 16

182

197

18

تحليل آماري عدم اعتماد به بارندگي در ايران

تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي 

پاييز
1394

1-حسن ذوالفقاري*
2
-فيروز مجرد
3
-مجتبي ميرزايي

دورۀ 15
شمارۀ 38

207

229

19

تعيين الگوريتم بهينه براي پهنه بندي يخبندانهاي بهاره و پاييزه در استان كردستان با استفاده از تصاوير NOAA-AVHRR

پژوهشهاي جغرافياي طبيعي 

زمستان
1394

1-فيروز مجرد*
2-
محمدراميار يوسف نژاد 3-امان اله فتح نيا

دورۀ 47
شمارۀ 4

547

562

20

تحليل فضايي-مكاني تابش دريافتي سطح استان كرمانشاه و مكان يابي سايت هاي خورشيدي

فصلنامۀ جغرافياي طبيعي

زمستان
1394

1-فيروز مجرد
2
-امان اله فتح نيا
3
-سعيد رجايي*

سال 8
شمارۀ 30

71

87


همكاري با نشريات معتبر علمي-پژوهشي به عنوان داور مقالات:
رديف
نام نشريه
نام دانشگاه
شهر محل نشر
1
پژوهشهاي جغرافياي طبيعي
دانشگاه تهران
تهران
2
مدرس(برنامه ريزي و آمايش فضا)
دانشگاه تربيت مدرس
تهران
3
تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي
دانشگاه خوارزمي
تهران
4
جغرافيا و برنامه ريزي محيطي
دانشگاه اصفهان
اصفهان
5
تحقيقات جغرافيايي
دانشگاه اصفهان
اصفهان
6
جغرافيا و برنامه ريزي
دانشگاه تبريز
تبريز
7
هيدروژئومورفولوژي
دانشگاه تبريز
تبريز
8
جغرافيا و مخاطرات محيطي
دانشگاه فردوسي
مشهد
9
جغرافيا و پايداري محيط
دانشگاه رازي
كرمانشاه
10
جغرافيا و توسعه
دانشگاه سيستان و بلوچستان
زاهدان
11
مجلۀ مخاطرات محيط طبيعي
دانشگاه سيستان و بلوچستان
زاهدان
12
فضاي جغرافيايي
دانشگاه آزاد اسلامي- واحد اهر
اهر
13
آمايش جغرافيايي فضا
دانشگاه گلستان
گرگان
14
مطالعات جغرافيايي مناطق خشك
دانشگاه حكيم سبزواري
سبزوار

مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي داخلي و خارجي:

رديف
عنوان مقاله
عنوان كنفرانس
سال
نويسندگان
(*
نويسندۀمسئول)
شهر
كشور
1
مديريت منابع آب و توسعه پايدار در استان كرمانشاه
همايش ملي توسعه اقتصادي- اجتماعي استان كرمانشاه
اسفند
1379
فيروز مجرد
كرمانشاه
ايران
2
شاخصهاي يخبندان
دومين كنفرانس ملي سرما و يخ زدگي گياهان زراعي و باغي
اسفند
1379
فيروز مجرد
تهران
ايران
3
پيش بيني تاريخهاي آغاز و خاتمه يخبندان در منطقه آذربايجان
دومين كنفرانس ملي سرما و يخ زدگي گياهان زراعي و باغي
اسفند
1379
فيروز مجرد
تهران
ايران
4
بررسي تغييرات مكاني و زماني طول فصل رشد در غرب كشور
سومين كنفرانس منطقه اي و اولين كنفرانس ملي تغيير اقليم
مهر و آبان
1382
1-فيروز مجرد*
2
-غلامحسين قبادي دارابخاني
اصفهان
ايران
5
تحليل خشكسالي هاي شمال غرب و غرب ايران با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش
سومين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي غرب كشور
اسفند
1387
1-فيروز مجرد*
2
-مهران خدامرادپور
3
-ليلا عثماني
سنندج
ايران
6
Stochastic Forecasting of Drought in the West of Iran
31st International Geographic Congress
August 2008
1-فيروز مجرد*
2-
مسعود آژغ
Tunis
Tunis
7
ارزيابي روند و ناموزوني هاي دماهاي صبحگاهي در گستره ايران
اولين همايش سالانه دانشگاه رازي كرمانشاه
آذر
1389
1-فيروز مجرد*
2-بهمن جوادي
كرمانشاه
ايران
8
دومين همايش سالانه دانشگاه رازي كرمانشاه
دومين همايش سالانه دانشگاه رازي كرمانشاه
آذر
1390
 1-فيروز مجرد*
2
-محمدرضا سيفي
كرمانشاه ايران
9
سومين همايش سالانه دانشگاه رازي كرمانشاه
سومين همايش سالانه دانشگاه رازي كرمانشاه
آذر
1391
1-فيروز مجرد*
2
-پروين الماسي
كرمانشاه
ايران
10
پيش بيني عملكرد گندم ديم با استفاده از متغيرهايآب و هوايي، مطالعۀ موردي: شهرستان سرپل ذهاب 
اولين همايش ملي جغرافيا و پايداري محيط
اسفند
1392
1-فيروز مجرد*
2
-هوشنگ كاكايي
كرمانشاه
ايران
11
تحليل تغييرات فضايي-زماني خشكسالي هاي شمال غرب و غرب ايران با شاخص آنومالي بارش (RAI)
پنجمين كنفرانس منطقه اي تغيير اقليم
بهمن
1394
1-فيروز مجرد*
2
-راضيه خيري
تهران
ايران
12
پهنه بندي وقوع سيل در حوضۀ آبريز خرم آباد بر مبناي ويژگي هاي جغرافيايي
اولين كنفرانس بين المللي مخاطرات طبيعي و بحران هاي زيست محيطي ايران، راهكارها و چالش ها
شهريور
1395
1-فيروز مجرد
2
-سميرا كوشكي*
اردبيل
ايران

راهنمايي پايان نامه هاي دورۀ دكتري:

رديف
عنوان پايان نامه
نام و نام خانوادگي دانشجو
تاريخ دفاع
1
مدل سازي تابش خورشيدي دريافتي سطح زمين بر اساس پارامترهاي اقليمي و محيطي در استان كرمانشاه
سعيد رجايي
 94/10/23

راهنمايي پايان نامه هاي دورۀ كارشناسي ارشد :

رديف
عنوان پايان نامه
نام و نام خانوادگي دانشجو
تاريخ دفاع
1
مدلسازي رابطه بارش با ارتفاع در منطقه زاگرس
حاجيمراد مرادي فر
1380
2
بررسي و پيش بيني تاريخهاي آغاز و خاتمه يخبندان و اثرات آن برروي جوانه زني گندم در غرب ايران
غلامحسين قبادي
1380
3
بررسي تأثير فرود مديترانه اي بر بارشهاي دوره سرد سالهاي72-1971 وخشكسالي 73-1972 درزاگرس
محمدرضاسيفـي
1381
4
بررسي تغييرات زماني و مكاني خشكسالي در غرب ايران
مسعود آژغ
1381
5
برآورد بارش مؤثر و نياز آبي براي كشت برنج در جلگه مازندران
شيــدا نصيري
1383
6
مكانيابي نواحي مستعد جهت توسعه فيزيكي كلان شهر تهران با تأكيد بر برخي عوامل اقليمي
سميهحسيني فر
1385
7
بررسي ويژگيهاي كمي موجهاي يخبندان پاييزه شمال غرب و غرب با تأكيد بر خصوصيات سينوپتيك موجهاي شاخص
مهيــنگودرز بخش
1385
8
بررسي ويژگيهاي كمي موجهاي يخبندان بهاره شمالغرب و غرب ايران با تأكيدبر خصوصيات سينوپتيك موجهاي شاخص
حميدرضا اكبــري
1385
9
رونديابي و پهنه بندي دماهاي ميانگين حداكثر و بالاترين دماها در ايران
سعيــد بساطي
1385
10
ارزيابي روند و ناموزوني هاي مكاني و زماني دماهاي حداقل در گستره ايران
بهمــن جــوادي
1385
11
بررسي تغييرات دامنه اي شبانه روزي دما در ايران
رضــا نظــري
1386
12
بررسي قابليت اقليمي كشت زعفران در استانهاي كرمانشاه و كردستان
محمــد غفوري زاده
1386
13
امكان سنجي اقليمي نصب توربين هاي بادي در استانهاي كرمانشاه و كردستان
شهرام همتــي
1386
14
تحليل خشكسالي هاي شمالغرب و غرب ايران با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده
ليــلا عثمـاني
1388
15
تحليلي بر شاخص هاي رطوبتي ( نسبت مخلوط و رطوبت نسبي ) در ايران
محمدامين كنگاوري
1388
16
پيش بيني بارشهاي سالانه سال بعد برمبناي برخي از عناصر اقليمي دوره سرد سال قبل در ايستگاههاي سينوپتيك كرمانشاه و همدان با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
حميدرضا الفت ميري
1388
17
رونديابي و پهنه بندي ميزان ساعات آفتابي در ايران
كامران مــرادي
1388
18
بررسي رابطه بين دماهاي حداقل سطح زمين و محفظه هواشناسي در غرب ايران
پروين المــاسي
1389
19
بررسي رابطه دماي سطح زمين با اعماق مختلف خاك( مطالعه موردي استان كرمانشاه )
حديث صادقي
1390
20
مقايسه كارآيي مدلهاي بارش – رواناب HEC-HMS، GSTARS و SWAT در حوضه رودخانه مرگ در استان كرمانشاه
شراره مومنه
1390
21
رونديابي و پهنه بندي تعداد روزهاي گرد و غباري در ايران
ماندانا اعظمي
1390
22
تحليل آماري - سينوپتيك دماهاي بالاي 40 درجه سانتيگراد دورۀ گرم سالدر غرب ايران
طيبه رستمي
1391
23
برآورد حداكثر بارش محتمل (PMP) به روش آماري در حوضۀ آبريز گاماسياب
ليلا ملكي
1391
24
تغييرپذيري بارش فصلي و كاربرد آن در كشت كلزا (مطالعه موردي: جلگه خزر)
راضيه خيري
1391
25
بررسي تطبيقي روشهاي زمين آماري و ميانيابي در برآورد مكاني بارش (مطالعۀ موردي: استان كرمانشاه)
هوشنگ كاكايي
1392
26
كاربرد تصاوير ماهواره اي NOAA در پهنه بندي اولين يخبندان پاييزه و آخرين يخبندان بهاره، مطالعة موردي: استان كردستان
محمد راميار يوسف نژاد
1393
27
بررسي تغييرات عملكرد ذرت تحت تأثير تغيير اقليم دراستان كرمانشاه
ليلا نادري
1393

 


 


 

بيشتر
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)