شنبه 27 مرداد 1397   13:36:15

امور مربوط به اداره فارغ التحصيلان

مراحل صدور تاييديه و ريز نمرات كارشناسي و كارداني
1- در خواست كتبي موسسات ارگانها و دانشگاههاي متقاضي
2- تهيه پرونده توسط بايگاني اداره دانش آموختگان
3 - بررسي پرونده توسط كارشناسان اداره دانش آموختگان
4 - صدور تاييديه و ريز نمرات توسط كارشناسان اداره دانش آموختگان
5 - تاييد اداره دانش آموختگان
6- امضا ء مدير كل آموزش
7- ثبت شماره و ارسال توسط دبير خانه مركزي دانشگاه


مراحل صدور دانشنامه
1- عودت گواهينامه موقت و ارائه نامه عدم بدهي به صندوقهاي رفاه دانشجويان
2- ارائه گواهي انجام كار برابر مدت تعهد و يا پرداخت هزينه آموزش رايگان جهت دانش آموختگان دوره روزانه
3- بررسي پرونده توسط كارشناسان اداره دانش آموختگان
4- تهيه پيش نويس دانشنامه و گواهي ريز نمرات
5- صدور دانشنامه و گواهي ريز نمرات و نمرات تاييد شده
6- اخذ امضا به ترتيب آز مدير كل محترم آموزشي , معاون محترم آموزش و رياست محترم دانشگاه
7- الصاق تمبر مالياتي و برچسب هولو گرام
8- تحويل دانشنامه و گواهي ريز نمرات و نمرات تاييد شده
9- ثبت شمار هولو گرام و انجام مهر برجسته
10- ثبت شمار گواهينامه در دبير خانه دانشگاه


مدارك لازم جهت دريافت دانشنامه دوره روزانه
1- استرداد اصل گواهينامه موقت
2- تسويه حساب بدهي صندوقهاي رفاه دانشجويان
3- اشتغال به كار برابر تعهد قيد شده در گواهينامه موقت - شاغلين در سازمان آموزش و پرورش لازم است فرم 502 به همراه نامه انجام تعهد به سازمان را به دانشگاه ارائه نمايند
4- در صورت عدم انجام كار، پرداخت هزينه آموزش رايگان و يا اعلام عدم اشتغال به كاراز سوي اداره كار استان ( تاريخ اعلام نامه عدم اشتغال به كار بايد يكسال پس از تاريخ اخذ آخرين درك تحصيلي و براي آقايان يك سال از تاريخ اخذ آخرين مدرك تحصيلي و كارت پايان خدمت باشد.
5- دو قطعه عكس- تصوير شناسنامه - تصوير كارت ملي
6- تصوير برابر با اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم و يا گواهي اشتغال به تحصيل با تاييد شماره و تاريخ معافيت تحصيلي در مقطع تحصيلي بالاتر
7-عكس اسكن شده
8-تصوير كارت ملي
9-كارت شناسايي معتبر
10-پرداخت مبلغ 300000 سيصد هزار ريال به شماره حساب 2177333702009 نزد بانك ملي شعبه كرمانشاه (ويژه دانش آموختگان به نام درآمد اختصاصي دانشگاه رازي ) و تحويل فيش پرداختي به همراه مدارك


مراحل صدور گواهينامه موقت
1- تحويل فرم تسويه حساب و كارت دانشجوئي
2- ارسال تاييديه فراغت از تحصيل از دانشكده
3- بررسي پرونده توسط كارشناسان اداره ثبت نام پذيرش
4- ارجاع پرونده به اداره دانش آموختگان
5- بررسي كار نامه كلي و پرونده و انجام پايان دوره در سيستم آموزش
6- بررسي وضعيت خدمت نظام و ظيفه جهت دانش آموختگان پسر طبق قوانين مربوطه
7- بررسي پرونده توسط كارشناسان اداره دانش آموختگان و تهيه پيشنويس
8- صدور و تحويل گواهينامه موقت به دانش آموخته
9- الصاق تمبر مالياتي و برچسب هولو گرام و اخذ امضا از مديركل محترم آموزش
10- ثبت شماره هولو گرام و انجام مهر برجسته
11- ثبت شماره گواهينامه در دبير خانه دانشگاه
12-پرداخت مبلغ 100000 صدهزار ريال به شماره حساب 2177333702009 نزد بانك ملي شعبه كرمانشاه (ويژه دانش آموختگان به نام درآمد اختصاصي دانشگاه رازي ) و تحويل فيش پرداختي به همراه مدارك


مدارك لازم جهت دريافت دانشنامه دوره نوبت دوم ( شبانه)
1- استرداد اصل گواهينامه موقت
2- تسويه حساب بدهي صندوقهاي رفاه دانشجويان
3- دو قطعه عكس- تصوير شناسنامه و كارت ملي
4- تصويربرابر با اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم و يا گواهي اشتغال به تحصيل با تاييد شماره و تاريخ معافيت تحصيلي در مقطع تحصيلي بالاتر
5-عكس اسكن شده
6-تصوير كارت ملي
7-كارت شناسايي معتبر
8-پرداخت مبلغ 300000 سيصد هزار ريال به شماره حساب 2177333702009 نزد بانك ملي شعبه كرمانشاه (ويژه دانش آموختگان به نام درآمد اختصاصي دانشگاه رازي ) و تحويل فيش پرداختي به همراه مدارك

شرايط تحويل مدرك تحصيلي دانش آموختگان مشمول خدمت وظيفه عمومي
1- دارندگان كارت پايان خدمت
2- دارندگان كارت معافيت دائم
3-گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي ، مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور
4- گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي ، مبني براشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غيبت اوليه
5- گواهي اشتغال به تحصيل در سازمانهاي بهداشت ، آموزش و پرورش ، كشتيراني و آموزشگاه فنون هوايي
برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون غيبت و در مدت اعتبار آن
6- كارت معافيت موقت بدون غيبت و در مدت اعتبار آن
7-گواهي اشتغال به تحصيل بر اساس شماره و تاريخ معافيت تحصيلي تاييد شده از سوي دانشگاه محل تحصيل
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)