مشخصات فردي:
  نام و نام خانوادگي: علي حيراني
  ايميل:

ali.heyranigmailcom 

 
مرتبه علمي: استاديار
  دانشكده: تربيت بدني و علوم ورزشي
  گروه: تربيت بدني

1- مشخصات فردي                                                                                                       
 
نام : علي                                 نام خانوادگي:         حيراني          
     نام پدر: غلامحسين                     شماره شناسنامه:  يك
 
                          
     محل صدور:    اسلام آباد            تاريخ تولدبه شمسي و ميلادي (به تفكيك روز، ماه و سال) 15/4/1351 - 14 جولاي 1972
     كد ملي:4-142769-334
     رايانامهEmail: iliaheirani2004@gmail.com
     تارنما(Website):
     نمابر:4254585
     نام و نام خانوادگي انگليسي درج شده در گذرنامه:ali heirani
    شماره گذرنامه:
    تلفن و نشاني محل كار:كرمانشاه- دانشگاه رازي- دانشكده تربيت بدني 
   شماره تلفن همراه:     09187398849                                 
2- سوابق تحصيلي و دوره هاي تخصصي
     2-1-سوابق تحصيلي به ترتيب اخذ آخرين مدرك را در جدول زير تكميل نماييد، توضيحات ضروري را با ارجاع در پشت صفحه ارائه دهيد.
درجه تحصيلي
نوع مدرك
رشته تحصيلي
 
گرايش تحصيلي و تخصص
نام موسسه
دانشكده/ دانشگاه
 محل تحصيل
محل تحصيل
سال اخذ مدرك(شمسي و ميلادي)
كشور
شهر
 
دكترا
تربيت بدني
رفتار حركتي- يادگيري و كنترل حركتي
تربيت معلم تهران
ايران
تهران
1388
كارشناسي ارشد
تربيت بدني
عمومي
تهران
ايران
تهران
1382
كارشناسي
تربيت بدني
عمومي
اصفهان
ايران
اصفهان
1377
ديپلم
رياضي - فيزيك
رياضي فيزيك
دبيرستان كاشاني
ايران
اسلام آباد
1370
 
 
 
 
مقالات ارائه شده در مجلات علمي
 
-         استقلال اندام مجري و اثر تمرين بر آن در تكاليف هماهنگي دودستي، نشريه علوم حركتي و ورزش، دانشگاه خوارزمي، پاييز و زمستان 1389
 
-         مقايسه اثر تركيب هاي مختلف تمرين بدني ، مشاهده اي و تصويرسازي بر يادداري فوري و تاخيري سرويس بلند بدمينتون، نشريه رشد و يادگيري حركتي- ورزشي، دانشگاه تهران، پاييزو زمستان 1390
 
-         اثر تغييرپذيري تمرين بر بر استقلال اندام مجري در مهارت شوت سه گام بسكتبال، فصلنامه تحقيقات در علوم ورزش، دانشگاه آزاد بروجرد ، پاييز 1390
 
-         تاثير روشهاي ارائه بازخورد افزوده (پس از كوششهاي موفق و ناموفق) بر يادگيري و قابليت شناسايي خطا در تكليف توليد نيرو، نشريه علوم حركتي و ورزش، دانشگاه خوارزمي، بهارو تابستان 1391
-          
 
-         تاثير سطح مهارت الگو با تاكيد بر جنسيت الگو و فراگير بر اكتساب و يادگيري وانتقال يك مهارت حركتي، ، فصلنامه تحقيقات در علوم ورزش، دانشگاه آزاد بروجرد ، زمستان 1390
 
-         اثر سن و تجربه واليبال بر عملكرد تكليف هماهنگي دو دستي مداوم،، فصلنامه تحقيقات در علوم ورزش، دانشگاه آزاد بروجرد ، پاييز 1390
 
-         اثر تداخل زمينه اي و تغيير پذيري تمرين بر اجرا ويادگيري مهارت شوت بسكتبال،، فصلنامه تحقيقات در علوم ورزش، دانشگاه آزاد بروجرد ، زمستان1389
 
-         تاثير ارائه روشهاي بازخورد خودتنظيمي و دامنه اي بر يادگيري و قابليت شناسايي خطا در مهارت تيراندازي،، فصلنامه تحقيقات در علوم ورزش، دانشگاه آزاد بروجرد ،تابستان1390
 
-         نارضايتي بدني و سلامت رواني درپرورش اندام كاران مرد حرفه اي و غير حرفه اي، ، فصلنامه تحقيقات در علوم ورزش، دانشگاه آزاد بروجرد ،بهار 1390
 
-         تاثير آموزش مولفه هاي هوش هيجاني بر سطح مهارتهاي رواني ورزشكاران نخبه زن تيمي و انفرادي استان كرمانشاه، پذيرش شده در نشريه علمي- پژوهشي علوم ورزشي دانشگاه آزاد واحد كرج، 1389
 
-         تاثير تركيب الگودهي و ويدئويي و تصوير سازي ذهني بر يادگيري سرويس بلند بدمينتون، پذيرش شده در نشريه علمي- پژوهشي علوم ورزشي دانشگاه آزاد واحد كرج،0 139
 
-         تاثير مداخله بيروني بر زمان رسيدن به واماندگي و بازگشت به حالت اوليه پس از تمرينات تداومي در مردان ورزشكار، پذيرش شده در فصلنامه علمي- پژوهشهاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، جهاد دانشگاهي تهران، 1392
 
-         بررسي تاثير موسيقي با ريتم متوسط بر شاخص درك فشار و ضربان قلب در شدت هاي مختلف تمرين استقامتي در مردان جوان ورزشكار، پذيرش شده در فصلنامه علمي- پژوهشي حركت، دانشگاه تهران ، 1392
 
 
-          THE FACILITATIVE EFFECT OF COMBINING OBSERVATION PRACTICE WITH IMAGERY ON IMMEDIATE AND DELAY RETENTION, accepted in   Australian journal of basic and applied science, 2012
-          Relationship between choice raction time and expertise in team and individual sports, accepted in , Australian journal of basic and applied science, 2012
-          The effect of feedback after good , poor, good- poor trials and self control conditions in acquision and learning of force production task, facta universitate, series of physical education and sports,2011
 
 
     همايش ها و كنگره ها
 
-         تصوير بدني و جنسيت: شيوع و ميزان نارضايتي بدني در زنان و مردان دانشجو، سومين كنگره انجمن روانشناسي ايران ، 1389
-         اثر افزايش سن و تجربه واليبال بر عملكرد تكليف هماهنگي دو دستي مداوم، ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني و ورزش1390
-         تاثير آموزش هوش هيجاني بر مهارتهاي رواني ورزشكاران ماهر و مبتدي رشته كاراته، ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني و ورزش1390
-         اثر تغييرپذيري تمرين بر استقلال اندام مجري، اولين همايش منطقه اي تربيت بدني و علوم ورزشي، اسفند1390
-         شيوع وميزان نارضايتي از شكل بدني در ميان زنان و مردان دانشگاهي، اولين همايش سالانه تربيت بدني دانشگاه رازي، 1389
-         تاثير برنامه ريزي تمرين بر اكتساب و يادداري شوت بسكتبال،، اولين همايش سالانه تربيت بدني دانشگاه رازي، 1389
-         بررسي اثرر تمرينات ذهني قدرتي بر قدرت عضلات گريپ نوجوانان، ، اولين همايش سالانه تربيت بدني دانشگاه رازي، 1389
-         شيوع اختلال بدريختي بين دانشجويان تربيت بدني دانشگاه رازي، ، اولين همايش سالانه تربيت بدني دانشگاه رازي، 1389
-         تاثير كانون توجه بر مهارت پرتاب دارت در كودكام مبتدي، ، اولين همايش سالانه تربيت بدني دانشگاه رازي، 1389
 
كتاب
 سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني، انتشارات دانشگاه رازي كرمانشاه ، 1391
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)