دكتر علي عباس حياتي


مدارك تحصيلي
 ديپلم علوم انساني از دبيرستان امام خميني (ره) شهرستان هرسين.
كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق خصوصي از دانشگاه امام صادق (ع)
عنوان پايان نامه: مدت اجاره در حقوق مدني ايران با مطالعۀ تطبيقي در حقوق مصر و فرانسه
دكتراي حقوق خصوصي از دانشگاه تهران.
عنوان رساله: اعادۀ دادرسي در آئين دادرسي مدني ايران و فرانسه
كسب رتبه هاي علمي
 رتبۀ اول كنكور دكتراي دانشگاه تهران (و قبولي در آزمون هاي دكتراي دانشگاه آزاد، شهيد بهشتي و اعزام به خارج در سالهاي 77 و 78
برگزيده جشنوارۀ دانشجويان ممتاز بسيجي سراسر كشور در چهار نوبت متوالي
سوابق اجرايي
 عضويت هيأت علمي دانشگاه امام صادق (ع) از سال 1378 تا 1388
عضويت هيأت علمي دانشگاه رازي از سال 1388 به بعد
معاون تحصيلات تكميلي دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) از سال 1379 تا 1386
عضو شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه امام صادق (ع)
رئيس كميسيون قوانين مدني معاونت حقوقي قوۀ قضائيه از سال 1381 تا 1388
رئيس دفتر حقوقي دانشگاه رازي از سال 1388 به بعد
رئيس هيأت رسيدگي به تخلفات كارمندان دانشگاه رازي
عضو حقوقدان كرسي آزاد انديشي دانشگاه رازي
عضو حقوقدان مركز رشد دانشگاه رازي
عضو شوراي فرهنگي دانشكده ادبيات و علوم انساني
عضو شوراي تعيين صلاحيت علمي گروه الهيات دانشگاه رازي
مديريت گروه حقوق و الهيات دانشگاه رازي
معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي
سوابق پژوهشي
 مجري پروژه هاي تحقيقاتي معاونت حقوقي قوۀ قضائيه به شرح زير:
پيش نويس لايحه پيش فروش آپارتمان
پيش نويس لايحۀ حمايت از خانواده
پيش نويس لايحۀ جامع وكالت
پيش نويس لايحۀ حمايت از كودكان بي سرپرست
پيش نويس لايحۀ اصلاح جامع قانوني مدني
طرح جامع پيشگيري از دعاوي حقوقي
محقق مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق (ع) در پروژۀ مطالعات وقفي
مجري طرح مطالعاتي نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسودۀ شهري مربوط به وزارت مسكن و شهرسازي
تأليفات چاپ شده
1-     شرح قانون آئين دادرسي مدني ايرانانتشارات سلسبيل- چاپ اول 84 و چاپ دوم 85
2-    مقدمۀ علم حقوق نشر ميزان- چاپ اول 86 چاپ نهم 90  
3-    حقوق مدني (1) اشخاص و محجورين- نشر ميزان، چاپ اول بهار 91
4-    حقوق مدني (2) اموال و مالكيت- نشر ميزان - چاپ اول 88 چاپ ششم 89
5-    حقوق مدني (3) قواعد عمومي قراردادها- نشر ميزان چاپ اول 92
6-    حقوق مدني (4)، مسئوليت مدني، نشر ميزان، چاپ اول 92
7-    روش تحقيق در علم حقوقنشر ميزان - چاپ اول 87 چاپ چهارم90
8-    اعادۀ دادرسي- نشر ميزان - چاپ اول 87 چاپ دوم 90
9-    آئين دادرسي مدني در نظم حقوق كنوني نشر ميزان - چاپ اول بهار 90 و چاپ دوم پاييز 90 چاپ سوم 92
10-اجراي احكام مدني در نظم حقوقي كنوني- نشر ميزان – چاپ اول بهار 90 و چاپ دوم پاييز90
11-آئين دادرسي مدني (1) – نشر ميزان چاپ اول 90
12-آئين دادرسي مدني (2) – نشر ميزان - چاپ اول 90
13-آئين دادرسي مدني (3)- نشر ميزان-  چاپ اول 90
14-كليات آئين دادرسي مدني نشر ميزان - چاپ اول 90
مقالات علمي تخصصي و علمي پژوهشي
 چاپ و انتشار بيش از 15 عنوان مقالۀ علمي تخصصي و علمي پژوهشي
 
 
 
 
 
   مشخصات فردي:
   نام و نام خانوادگي: علي عباس حياتي
   ايميل:

   مرتبه علمي:
استاديار
   دانشكده: ادبيات
   گروه: الهيات
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)