شنبه 27 مرداد 1397   13:38:50

       
       آيين نامه ها:
      آئين نامه كارشناسي ورودي 91

       آيين نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته

       آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي-1

       آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي-2

       آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي-3

       آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي-4

        امور مربوط به اداره پذيرش و ثبت نام:

      
>> مراحل صدور گواهي دانشجويي 

        >> مراحل درخواست ميهمان وانتقال دائم 
       

        >> مراحل درخواست تغيير رشته و گرايش 

        >>مراحل درخواست مرخصي تحصيلي 

        >> مراحل حذف دروس كمتر از 10 دانشجويان شاهد و ايثارگر 

        >>مراحل درخواست به كميسيون موارد خاص 

        >>مواردي كه دانشجوبايد به شوراي آموزشي دانشگاه در خواست بدهد 

        >>مراحل ثبت نام دانشجويان جديد الورود در دانشگاه رازي 

        >>مواردي كه دانشجو براي ادامه تحصيل نياز به موافقت كميسيون مواردخواص دارد
  

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)