يكشنبه 6 خرداد 1397   05:50:41
 

اه   م    

          فعاليتهاي دفتر استعدادهاي درخشان،

          زيرنظرمعاون آموزشي وتحصيلات تكميلي
 دانشگاه در راستاي انجام وظايف قانوني خود، عبارتند از:

            

  1 -شناسايي كليه دانشجوياني كه مشمول استفاده از آيين نامه و دستورالعملهاي مربوط به استعدادهاي درخشان دانشگاه مي باشند.

  2 -بررسي و معرفي دانشجويان ده درصد برتر و اعلام برگزيدگان مشمول ماده 2  آئين نامه شماره   3536/21 مورخ 31/6/86 (پذيرش بدون آزمون) هر ورودي به تفكيك رشته وگرايش به  سازمان سنجش آموزش كشور (براي مقطع كارشناسي ارشد و دكتري)

  3 -بررسي و گزينش وضعيت متقاضيان ده درصد دوم (پذيرش از دانشگاه هاي ديگر) مطابق آئين  نامه شماره 3536/21 و اعلام به دانشكده هاي دانشگاه رازي به منظور ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد .

 4- متقاضيان دوره دكتري كه حائز شرايط باشندوفرم تقاضاي پذيرش را تكميل نموده و نسبت به تحويل مدارك به دفتر استعدادهاي درخشان اقدام نموده باشند ، اين دفتر پس از بررسي مدارك وسوابق متقاضي و اطمينان از داشتن شرايط آنها، اقدام به معرفي نفرات برگزيده به دانشكده هاي مربوطه نموده و پس از گذراندن سلسله مراتب لازم در دانشكده و موفقيت در مصاحبه واعلام نظر دانشكده، بررسي نهايي شده ودر صورت تاييد، جهت ثبت نام موقت به اداره كل تحصيلات تكميلي دانشگاه معرفي شده و كليه مدارك ومستندات مربوطه جهت اظهار نظر قطعي به سازمان سنجش ارسال ميگردد .

5 -انتشار هرگونه خبر يا آگهي پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي ديگر از طريق سايت دانشگاه رازي و اطلاع رساني به دانشكده هاي مربوطه.

6 -نظارت و پيگيري در اجراي بخشنامه ها و آيين نامه ها و چگونگي تخصيص هزينه اعتبارات مربوطه .

7- ايجاد بستر مناسب علمي و فرهنگي و رفاهي در جهت ارتقاي سطح علمي دانشجويان.

8- ارائه خدمات مشاوره اي و تقدير از دانشجويان مبتكر و مخترع .

9-برگزاري همه ساله جشن تقدير از دانشجويان و دانش آموختگان برتر دانشگاه ونظارت همه جانبه و هماهنگي با  سايرقسمتهاي مورد نياز به همكاري دانشگاه وهدايت كليه امور مربوط به انجام هرچه بهتر مراسم

10-معرفي هر ساله ي  دانشجويان ممتاز شبانه به حسابداري دانشگاه جهت اخذ  تخفيف شهريه 


11-ايجاد هماهنگي با معاونت پژوهشي دانشگاه به منظور حمايت از اجراي پژوهشهاي علمي دانشجويان ممتاز

12-معرفي دانشجويان برتر به بنياد ملي نخبگان استان به منظور بهره مندي اين عزيزان ازتسهيلات بنياد

 13-معرفي دانشجويان برتر حائز شرايط براي شركت در المپيادها ي علمي و حمايت و پشتيباني از دانشجويان معرفي شده برحسب نياز براي شركت در المپياد ازقبيل برگزاري كلاسهاي آمادگي براي شركت در المپياد

 14- ساير امور مربوط به هدايت و حمايت از استعدادهاي درخشان

 15-بررسي نياز دانشكده ها براي ايجاد رشته هاي جديد در دانشگاه رازي و بررسي داشتن شرايط  مربوط به راه اندازي رشته ها ي هر دانشكده  و ارسال مدارك مربوطه به دفتر گسترش وبرنامه ريزي آموزش عالي تهران و پيگيري امور مربوطه تا حصول نتيجه نهايي.

 16-بررسي نياز دانشگاه جهت ايجاد دانشكده هاي جديد با توجه به توان و تخصص نيروهاي علمي دانشگاه و پيگري امور مربوطه.

 17-ايجاد تآمل و ارتباط بين دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه رازي با بنياد نخبگان استان و برگزاري جلسات و تبادل نظر با اين بنياد

18-فراهم آوردن امكانات ارتباط بين استعدادهاي درخشان و ساير دانشجويان از طريق ارتباط اينترنتي در سايت دانشگاه

19-برگزاري همه ساله آزمون المپيادعلمي دانشجويي غير متمركز كشوري و انجام تمامي امورمربوط  به هدايت وبرگزاري مطلوب المپياد 

 

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)