به نام نام بخش نامداران

مشخصات عمومي

نام و نام خانوادگي: الياس نورايي تاريخ تولد:14/11/1345
مرتبه علمي: استاديار Email:nooraeielyas@yahoo.com
نشاني: دانشگاه رازي، دانشكده ادبيات و علوم انساني

پيشينه تحصيلي

رشته تحصيلي و گرايش مؤسسه محل اخذ مدرك
تاريخ اخذ مدرك
كارشناسي (B.S)- زبان و ادبيات فارسي                              دانشگاه رازي 1372/6/1
كارشناسي ارشد (M.S)- زبان و ادبيات فارسي                دانشگاه تهران 1375/6/26
دكتراي تخصصي (Ph.D)- زبان و ادبيات فارسي               دانشگاه تهران 1385/7/4
دوره تحقيقاتي post doctoral - ادبيات ايران و هند        
 Status of Persian language literature in India 1979-2008 
دانشگاه جواهر لعل نهروj.n.u 1388-1390

عنوان پايان­نامه كارشناسي ارشد
: حكمت عملي در شعر صائب تبريزي- استاد راهنما: دكتر اميربانو كريمي/ استاد مشاور: دكتر برات زنجاني
عنوان رساله دكتري: تصويرآفريني و جلوه­هاي آن در خمسه خواجوي كرماني- راهنما: دكتر جليل تجليل/ مشاوران: دكترمظاهر مصفا و دكتر اميربانو كريمي
عنوان رساله دوره تحقيقاتي: جايگاه زبان و ادبيات فارسي در هندوستان از انقلاب اسلامي تا سال1388 به راهنمايي پرفسور اختر مهدوي
   
* پژوهشگر برتر گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي در سال­هاي 91 و 92

سوابق علمي

الف) مقالات علمي پژوهشي منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي

عنوا ن مقاله                   نام نشريه                  سال شماره
1 پيوند اسطوره عرفان، برداشت­هاي عرفاني سهروردي از شاهنامه فردوسي فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي پاييز 92 32
2 تحول مفهوم عدالت و رابطه آن با سياست در گلستان سعدي فصلنامه تخصصي سبك­شناسي نظم ونثر تابستان 91 2
3
پژوهشي بر رابطه راوي و روايت شنو و رويدادها و شخصيت ها در ادبيات داستاني
پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت
زمستان 93
4   نسبت اخلاق و سياست در انديشه سعدي شيرازي پژوهشنامه ادبيات تعليمي تابستان92 18
5      تاثير پذيري ابن حسام خوسفي در قصيده و غزل، از شاعران سبك خراساني و عراقي فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم ونثر بهار 92 1
6 رويكردهاي نوستالژيك در شعر م. سرشك پژوهشنامه ادب غنايي بهار و تابستان 92 20
7 نبرات الحزن والاغتراب في شعر مهدي اخوان ثالث و مظفر النواب(دراسه مقارنه)  مجله العلوم الانسانيه الدوليه 1434 20
8 بررسي تحول جايگاه زليخا در شعر فارسي پژوهشنامه ادب غنايي دانشگاه سيستان 93 در حال چاپ
9 تحقيقي در اشعار پراكنده ابوالمعالي نحاس رازي دوفصلنامه آينه ميراث تهران 93 در حال چاپ
10 كاركرد مميز خاص در صفت شمارشي مركب فنون ادبي دانشگاه اصفهان 92 درحال چاپ
11 تحقيق در اشعار نويافته خواجه نصيرالدين طوسي سبك­شناسي نظم ونثر 92
12 خود را به عهد كودكي بردنم آرزوست (نوستالوژي در شعر شهريار)  فصلنامه رشد آموزش زبان و ادب فارسي 93 دوره 27 شماره 3
13  ريخت شناسي قصه رام و سيتا و زال و رودابه فصلنامه ادبيات داستاني دانشگاه رازي 93 شماره 3
14 ريخت­شناسي قصه راوانا در رامايانا و ضحاك در شاهنامه دهخدا (مجله علمي- پژوهشي دانشگاه آزاد كرج) 93 14
15 تحليل محتوايي شعر معاصر فارسي در كتاب­هاي ادبيات متوسطه بعد از انقلاب از منظر فرهنگ ايراني- اسلامي مجله رشد آموزش زبان و ادبيات فارسي( علمي- ترويجي) در نوبت چاپ شماره 113
16
ضرورت تصحيح نوين از ديوان انوري و ويژگي هاي آن
آيينه ميراث 94
17
بررسي مضامين اعتراض در اشعار سياسي و اجتماعي مظفر نواب و اخوان ثالث
مجله زبان و ادبيات عربي 94
18
دستور زبان روايت در ادبيات تعليمي
پژوهشنامه ادبيات تعليمي 94
19
مفاهيم درونمايه هاي زنانه در شعر پروين اعتصامي
بهار ادب 94
20
تحليل محتوايي و ساختاري مقامات حميدي و گلستان سعدي و واكاوي ريشه هاي آن دو در ادب عربي
كاوشنامه ادبيات تطبيقي 93

ب) مقاله علمي
پژوهشي منتشر شده در مجلات isi – isc
سال شماره  نام نشريه عنوان مقاله
1011/2478 American journal of scientific research Arash manifestion in the Persian literature 1
2012  American journal of scientific research In the mirror of historyof ancient iran and shahnameh,bahram choobin 2
2013 Management science letters An empeiricel investigation to analysis the dimensions of cultural security:A case study of educational system 3
indian  journal of scientific research Critical humanistic analysis in mystical literature:a case of manteqotteir of attar Neishabouri 4
2013 1450-202/  European Journal of Scientific Resaearch A comparative study of Movashahat (adorments) with troubadour pomes    5
 

ج) مقالات ارائه شده در همايش
­هاي ملي و بين المللي و چاپ در مجموعه مقالات

رديف عنوان همايش نام مقاله محل همايش
سال
1   همايش بين المللي اقبال لاهوري و انديشه هاي او (وحدت وجود) در اشعار علامه (اقبال لاهوري) ايران،مشهد
2 همايش بين المللي اقبال لاهوري و انديشه هاي او رگه­هاي تفكرات اگزيستانسياليستي در اشعار اقبال لاهوري ايران، مشهد
3  همايش ملي بررسي پيوندهاي فرهنگي ادبي ايران و هند با تاكيد بر جايگاه همدان نقش انجمن­ها و مجلات فعال هندوستان در حفظ و گسترش زبان و ادبيات فارسي ايران- همدان
4 همايش ملي بررسي پيوندهاي فرهنگي ادبي ايران و هند با تاكيد بر جايگاه همدان مير سيد علي همداني و اسرار النقطه ايران- همدان
5 همايش ملي بررسي پيوندهاي فرهنگي ادبي ايران و هند با تاكيد بر جايگاه همدان بررسي نقش مير سيد علي همداني در معرفي اسلام و عرفان ايراني در شبه قاره هند ايران-همدان
6 همايش ملي بررسي پيوندهاي فرهنگي ادبي ايران و هند با تاكيد بر جايگاه همدان جايگاه زبان و ادب فارسي در هندوستان بعد از انقلاب اسلامي تا كنون ايران-همدان
7 همايش خدا و تجلي توحيد در انديشه رضوي عرفان عملي امام رضا(ع) ايران-ايلام
8 همايش قشم و چشم­انداز آينده جزيره قشم در آينۀ تاريخ  ايران-قشم
9 هشتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران نگاهي به نمود عناصر طبيعت در اشعار مسعود سعد سلمان ايران-زنجان
10  همايش ملي ادبيات تطبيقي(فارسي - عربي) شيوه­هاي بهره گيري سعدي در گلستان از قران كريم ايران-كرمانشاه
11 كنگره بزرگداشت وحشي بافقي زيبايي شناسي قافيه در شعر وحشي بافقي ايران-يزد
12 دومين همايش ملي نقد ادبي ايران نشانه شناسي ادبيات ساختار شناسي قصه پادشاه و كنيزك در مثنوي(به همراه بررسي ماخذ ذكر شده براي آن) ايران- تهران
13  ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي بازتاب باورهاي عاميانه در شاهنامه فردوسي ايران- مازندران
14  ششمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي پردازش عرفان و تصوف در اشعار غالب دهلوي(شاعري در آن سوي مرزهاي ايران) ايران-مازندران
15 سمينار بين المللي تذكره نويسي در زبان فارسي بيان ارزش­هاي تاريخي ،اجتماعي،ادبي و فرهنگي (تذكره­ي مرآت خيال) همراه با برخي نكات انتقادي هند-عليگره
16  سمينار بين المللي ادبيات داستاني فارسي از پيدايش تا قرن معاصر مقايسه داستان ملك خورشيد و دختر شاه بنارس با خسرو و شيرين نظامي هند عليگره
17  سمينار بين المللي ادبيات داستاني فارسي از پيدايش تا قرن معاصر مطالعه و تحليل داستان (سايه مغول) هدايت بر اساس نقد ساختار گرايي هند عليگره
18 سمينار بين المللي ادبيات داستاني فارسي از پيدايش تا قرن معاصر بررسي و تحليل رمان (طوبا و معناي شب) اثر شهر نوش پارسي پور هند- عليگره
19 همايش انجمن استادان فارسي هند حزين و جلوه هايي اخلاق در شعر او هند- بنارس
20 همايش انجمن استادان فارسي هند نمود اصلاحات ديني و عبادي در شعر صائب هند- مرشدآباد (برهان­پور)
21 همايش انجمن استادان فارسي هند جلوه رنگ در تصاوير شعري صائب هند- مرشدآباد (برهان­پور)
22 كنفرانس بين­المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي بررسي قابليت­هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه پيام نور ايلام ايران- قم

 
د) تأليف،تصنيف يا ترجمه كتاب
 
عنوان كتاب            اسامي همكاران به ترتيب
ناشر  تاريخ انتشار  
1      پژوهشي در احوال و افكار شيخ ابواسحق كازروني الياس نورايي  ريسمان   1390 
2 خورشيد كازرون                                       الياس نورايي يار دانش  1391
3 جادوي بيان در رنگين كمان سخن الياس نورايي ياردانش   1391
4 برگ­هاي زيتون و عاشقي از فلسطين        الياس نورايي    ياردانش        1391 
5 ترجمه رسائل الخراز                      الياس نورايي، عيسي نجفي يار دانش  1392
6 واژه­هاي نمادين در شعر دفاع مقدس       الياس نورايي يار دانش  1393  
7 شيوه­نامه نگارش و مكاتبات اداري           الياس نورايي، علي اصغر آذرپيرا، گلرخ كياني
يار دانش 1393
       
در دست چاپ  
1- فارسي عمومي (گلستان سخن) با همكاري گلرخ كياني
2- تصحيح ديوان اشعار نقي آزاد شوهاني از شاعران بنام استان كرمانشاه  
                       
د) طرح­هاي پژوهشي

عنوان طرح                                       دستگاه اجرايي  
تاريخ خاتمه
1  بررسي صور خيال در شعر نيمايي          دانشگاه ايلام      1379
2 فهرست اعلام شخصيت­هاي تاريخ بيهقي    دانشگاه ايلام    1391 
3 كتاب­شناسي توصيفي دروس دوره كارشناسي ادبيات    دانشگاه ايلام   1381
4 قصص و حكايات بومي استان ايلام                دانشگاه پيام نور  1390
5 بررسي باورهاي عاميانه در استان­هاي كرمانشاه و ايلام  دانشگاه پيام نور 1389

                              
و) راهنمايي و مشاوره پايان­نامه و رساله 

عنوان پايان نامه

دانشگاه

نام دانشجو مقطع

تاريخ

راهنما

مشاور

مطالعه و بررسي تأثيرپذيري­هاي خمسۀ اميرخسرو دهلوي از خمسۀ نظامي گنجوي  جواهر لعل نهرو دهلي شهريار شادي­گو دكتري 2012 *
تصحيح قصايد و غزليات انوري و شرح ابيات دشوار آن  رازي محمد امين احمدپور

دكتري

*
تحليل شيوه­ها و شگردهاي مخالف­خواني در آثار پنج شاعر برجستۀ سبك عراقي(سعدي، حافظ، عبيد زاكاني، مجدالدين همگر، ابن يمين)  رازي مريم تركاشوند

دكتري

*
بررسي نوآوري­ها و سبك شناسي اشعار حسين منزوي رازي رقيه كاظم­زاده

دكتري

*
بررسي عنصر رنگ در غزليات صائب تبريزي  ايلام صغري لطيفيان ارشد 87 *
تحليل محتوا و ساختار مناظرات پروين اعتصامي

ايلام

ليدا عزيزي ارشد 88 *

داستان­ها و مثل­هاي عاميانه در ادبيات بومي ايلام

ايلام

نسرين كاظمي

ارشد

87

*
 بررسي و مقايسه ي شخصيت ليلي و شيرين در منظومه هاي عاشقانه ي نظامي

ايلام

پرويز عزيزيان گيلان ارشد 88 *
مفاهيم و درون­مايه­هاي زنانه در شعر پروين اعتصامي

ايلام

اسماعيل حسن زاده

ارشد

88 *
تصوير سازي و مضمون آفريني با عناصر آسماني در غزليات صائب تبريزي

ايلام

زينب ابراهيميان ارشد 89 *
بررسي عناصر طبيعت در ديوان اشعار مسعود سعد سلمان

ايلام

فاطمه روستايي ارشد 89 *
بررسي رنگ در در اسكندر نامه نظامي و آينه اسكندري امير خسرو دهلوي

ايلام

واحده مرادي ارشد 90 *
صور خيال در شعر كليم كاشاني

ايلام

زينب كارگر ارشد 91 *
بررسي محتوايي اشعار مكتوب كردي كلهري شاعران معاصر گيلانغرب

ايلام

همايون پرندين ارشد 91 *
هنر در شاهنامه(بررسي مفاهيم و تركيب واژه ي هنر در شاهنامه)

ايلام

مهين اميديان ارشد *
مقايسه­ي اعتراض در شعر ابن يمين فريومدي و عبيد زاكاني

ايلام

هومان خورشيدي سيله ارشد *
بررسي و مقايسه عنصر رنگ در شعر احمد شاملو مهدي اخوان ثالث

ايلام

 روشنك حيدري ارشد *
بازتاب چوگان در شعر و ادب فارسي با تكيه بر سبك خراساني رازي ابوذر غفاري ارشد 93 *
تأثيرپذيري پژمان بختياري از غزل سعدي

رازي

قدرت الله عليرضايي ارشد 93 *
نمادشناسي در شعر شاعران برتر دفاع مقدس كرمانشاه

رازي

راضيه نجفي ارشد 93 *
بررسي محتوا، موسيقي و صور خيال در شعر سپيده كاشاني  رازي علي اصغر سلطانپور ارشد 92 *
بازتاب بلاغي روحيه شهادت طلبي و ايثار در شعر دفاع مقدس رازي شيرين قادري ارشد 92 *
بررسي مسائل اقتصادي در شاهنامه  رازي هاجر اميري ارشد 92 *
مضمون سازي و تصويرآفريني با اعلام جغرافيايي در غزل شاعران معاصر رازي سهيل فتاحي ارشد 93 *
بررسي تطبيقي اسطوره رستم در شاهنامه فردوسي و الماس خان كندوله­اي رازي فرامين حيدري ارشد 93
*
هنجارگريزي در مثنوي­هاي سنايي رازي سميرا صميمي­فر ارشد 93 *
حس­آميزي در شعر سهراب سپهري  آزاد كرمانشاه جواد فراستي

ارشد

85 *
 بررسي جلوه­هاي تصويرآفريني در ديوان ميرزاده عشقي

آزاد كرمانشاه

رضا آهن جگر

ارشد

87 *
بررسي محتوايي و ادبي عقل و خرد در شعر سنايي

آزاد كرمانشاه

منصور شريفي

ارشد

 88 *
وجوه ادبي و بلاغي در ديوان عراقي

آزاد كرمانشاه

 فخرالدين حيدري

ارشد

89 *
جلوه­هاي حكمت و اخلاق در ديوان صائب

آزاد كرمانشاه

 ليلا وليان

ارشد

89 *
بررسي هويت ديني و ملي در كتاب­هاي درسي ادبيات فارسي متوسطه از سال 1320-1344

آزاد كرمانشاه

ليدا شمشيري

ارشد

91 *
بررسي سبك سخن سعدي و حافظ

آزاد كرمانشاه

سيد علي محمد جليليان

ارشد

92 *
حسن تعليل­هاي شاعرانه در غزليات صائب

آزاد كرمانشاه

فريده تقي­زاده

ارشد

93 *
كار، قناعت و توانگري در گلستان و بوستان سعدي

آزاد كرمانشاه

سيد حسن سعيدزاده

ارشد

92 *
عدالت و دادرسي در تاريخ بيهقي و سياست­نامه

آزاد كرمانشاه

مريم اكبري

ارشد

93 *
 بررسي احوال و اقوال ائمه معصومين در تذكره­هاي عرفاني تا قرن دهم

آزاد كرمانشاه

شهناز كريمي

ارشد

93 *
سير تاريخي ادبيات ديني كودك و نوجوان از آغاز تا قرن دوازدهم

آزاد كرمانشاه

مژگان منصوري

ارشد

 93 *
بررسي و مقايسه توكل و رضا در ديوان حافظ و مثنوي(ج1و2)

آزاد كرمانشاه

معصومه اكبري

ارشد

93 *
بررسي عناصر داستان در رمان چشم­هايش و مدار صفر درجه

آزاد كرمانشاه

زهرا ارن

ارشد

87 *
 بررسي صور خيال در شعر عارف قزويني

آزاد كرمانشاه

احترام سبزيان­پور

ارشد

87 *
ديو در شاهنامه فردوسي

آزاد كرمانشاه

 اصغر نوذري

ارشد

88 *
مشاوره و رايزني در شاهنامه

آزاد كرمانشاه

فرشته مرادي

ارشد

88 *
شيوه­هاي پردازش عشق در مثنوي معنوي

آزاد كرمانشاه

محسن خطيبي

ارشد

89 *
بررسي علم معاني دربوستان و گلستان  

آزاد كرمانشاه

روح انگيز فاضلي

ارشد

89 *
تأثير دفاع مقدس در تصويرسازي و مضمون­آفريني شاعران

آزاد كرمانشاه

فرحناز منصوري

ارشد

90 *
بررسي محتواي ادبيات مقاومت پايداري در شعر شاعران استان ايلام آزاد دزفول عبدالكريم اميري

ارشد

87 *
بررسي وحدت وجود در مثنوي معنوي

آزاد دزفول

معصومه باقري

ارشد

88 *
بررسي تاثير مكتب رمانتيسم در شعر شهريار

آزاد دزفول

مليحه جا­م­خانه

ارشد

89 *
بازتاب اساطير شاهنامه در شعر شاعران عصر مشروطه

آزاد دزفول

مهين مير حسني

ارشد

89 *
مناظره در شعر فارسي از مشروطه تا انقلاب اسلامي

آزاد دزفول

 زينب عليزاده

ارشد

89 *
بررسي زمينه­هاي اجتماعي شعر امروز با اولويت( اخوان، شفيعي كدكني، حميد مصدق، فروغ و قيصر امين­پور)

آزاد دزفول

ميثم سليماني

ارشد

92 *
بررسي زباني شعر دفاع مقدس با اولويت كاكايي، قزوه، ميرشكاك و سيد حسن حسيني)

آزاد دزفول

عليرضا جابري

ارشد

92 *
شكل­شناسي (بررسي قالب­هاي شعري) آثار دفاع مقدس با اولويت قيصر امين­پور، ميرشكاك و ساعد باقريي

آزاد دزفول

سعيد حمزاوي

ارشد

92 *
نمادشناسي اسطوره­اي شعر دفاع مقدس با تكيه بر آثار كاكايي، ميرشكاك، سيد حسن حسيني و ساعد باقري

آزاد دزفول

 مراد آييني

ارشد

92 *
بازتاب عرفان در انديشه دكتر شريعتي

آزاد دزفول

امين تاو

ارشد

87 *
جلوه­هاي كوشش در آينه مثنوي

آزاد دزفول

بهزاد هاشمي

ارشد

89 *
بررسي سمبل­هاي منطق­الطير عطار و مقايسه آنها با سمبل­هاي اساطيري پيام­نور تهران گلناز ايواني

ارشد

88 *
بررسي زبان تصويري عطار با تأكيد بر تمثيل­هاي آن در اسرارنامه  پيام نور تهران فرحنوش صادقي

ارشد

88 *
فرهنگ تشبيهات در ديوان اديب صابر پيام نور شيراز علي كاظمي زاد

ارشد

87 *
فرهنگ تشبيهات در ديوان وصال شيرازي پيام نور شيراز علي پوراختري

ارشد

87 *
تصويرآفريني در مثنوي پيام نور تبريز علي محمد كهني

ارشد

87 *
بررسي رويكردهاي اجتماعي در شعر عبدالجبار كاكايي  آزاد تويسركان عفت رضايي

ارشد

92 *


سوابق اجرايي

رديف

سمت

سال

1 مدير گروه زبان و ادبيات فارسي ايلام   78-80
2 مدير كل دانشجويي دانشگاه ايلام
84-87
3 استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه ايلام 78-84
4
عضو شوراي سياست­گزاري و هماهنگي دفاع مقدس استان ايلام
5 رييس دانشگاه پيام نور ايلام  
87-90 
6 عضو شوراي اداري استانداري ايلام   
87- 90
7 دبير علمي سومين جشنواره خاطره­نويسي دفاع مقدس استان كرمانشاه  92
8
رييس هيئت اجرايي جذب دانشگاه پيام نور استان ايلام
9 مدير گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي
91 تا كنون

                                  
          
 
 
دوره­هاي دانش­افزايي و فرهنگي

رديف نام دوره مرجع برگزار كننده ساعت تاريخ
1 مباني و مبادي آشنايي با قران كريم امور پژوهشي و آموزشي اداره تبليغات ايلام 28ساعت 89
2 آشنايي اجمالي با مفاهيم قراني و ترجمه آيات منتخب اداره تبليغات اسلامي ايلام 16 ساعت 89
3 آداب و اسرار نماز امور پژوهشي و آموزشي اداره تبليغات تهران 28 ساعت 89
4 آشنايي با فرق و مذاهب اسلامي پژوهش استانداري ايلام 12 ساعت 90
5 دوره آموزشي اعضاي شورا و مسئولين كانونهاي بسيج اساتيد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي سازمان بسيج اساتيد كشور 32 ساعت 89
6 تربيت قرآني و راه كارهاي آن  تبليغات اسلامي استان ايلام  16 ساعت 89
7 ضيافت انديشه با موضوع علم و دين و آداب تعليم و تربيت در اسلام تهران 45 ساعت 90
8 چهارمين كنفرانس بين­المللي حسابداران همايش­هاي صدا و سيما تهران 16 ساعت  89
9 قوانين و مقررات تأمين اجتماعي مؤسسه نگرش نوين تهران  8 ساعت 90
10 مهارت­هاي عمومي مديريت و سرپرستي مؤسسه فن­آوري راهبر تهران 8 ساعت 89
11 آيين نگارش و مكاتبات اداري مؤسسه نگرش نوين تهران 8 ساعت 90
12 مديريت انرژي مؤسسه نگرش نوين تهران 8 ساعت 90
13 اصول و قوانين تنظيم قراردادها مؤسسه پارس آسيا تهران 8 ساعت 90
14 بودجه­بندي جامع مؤسسه فن­آوري بينا تهران 8 ساعت 89
15 تأمين منابع مالي بين­المللي در پروژه­هاي كلان مؤسسه فن­آوري بينا تهران  8 ساعت 89
16 نظام اداري الكترونيكي جهاد دانشگاهي ايلام 24 ساعت 90
17 كارگاه نظارت و ارزيابي نظارت دانشگاه ايلام  6 ساعت 89
18 نشست علمي- پژوهشي گروه­هاي آموزشي  ستاد مبارزه با مواد مخدر تهران  20 ساعت 88
19 آشنايي با سيستم امنيت اطلاعات جهاد دانشگاهي ايلام 10 ساعت 90
20 استانداردهاي  خدمات الكترونيكي جهاد دانشگاهي ايلام 18 ساعت 90
21 پرپزال نويسي سازمان بسيج علمي استان ايلام 10 ساعت 89
 
 
تقديرنامه­هاي فرهنگي و اداري

رديف عنوان تقدير  مرجع اعطاي تقديرنامه سال
1 كسب رتبه اول در هشتمين جشنواره دانشجويان مخترع و ... بسيجي رييس ستاد جشنواره 89
2 لوح تقدير به مناسبت رسيدگي به امور دانشجويان شاهد و ايثارگر رييس دانشگاه ايلام 89
3 لوح سپاس براي شركت در ششمين جشنواره حركت مدير كل امور فرهنگي دانشگاه رازي 92
4 لوح تقدير به مناسبت همكاري در اولين المپياد رباتيك دانشگاه پيام نور معاون فرهنگي اجتماعي دانشگاه پيام نور 89
5 تحقق برنامه­هاي دولت  استانداري ايلام 88
6 ايجاد جنبش نرم­افزاري و توليد علم سازمان بسيج علمي پژوهشي و فناوري ايلام 89
7 حضور فعال در حوزه تحقيقات كاربردي مرزباني  فرماندهي مرزباني استان ايلام 90
8 به پاس ايثارگري وزير علوم، تحقيقات و فناوري 87
9 برگزاري دوره طرح ولايت بسيج فرهنگيان فرماندهي سپاه استان ايلام 87
10 همكاري علمي- پژوهشي  رييس دفتر تحقيقات فا. ا. ايلام 88
11 اردوهاي جهادي سازمان بسيج دانشجويي 89
12 كسب رتبه در نمايشگاه بيستمين سالگرد تأسيس پيام نور قائم مقام وزير و رييس پيام نور كشور 87
13 همكاري پژوهشي سازمان بنياد شهيد استان ايلام 87
14 رتبه برتر فرهنگي معاون فرهنگي دانشگاه پيام نور 90
15 دستاوردهاي عمراني و فرهنگي رييس پيام نور كشور 87
16 اجراي برنامه­هاي هفته دولت استاندار ايلام 88
17 برگزاري كنكور سراسري سازمان سنجش 90
18 حسن انجام كار و پيشرفت دانشگاه رييس پيام نور كشور 90
19 حضور در عرصه­هاي مختلف دانشگاهي رييس دانشگاه رازي 92
                                   

سوابق آموزشي

تدريس دروس تخصصي و اصلي دوره­هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه ايلام   از سال76-90
تدريس دروس تخصصي و اصلي دوره­هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه رازي از سال 90 تا كنون
تدريس درس فارسي عمومي در دانشگاه­ ايلام و رازي كرمانشاه از 75 تا كنون
دانشگاه پيام نور اسلام­آباد غرب- 75-92
دانشگاه پيام نور ايلام 86 - 90
دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه- 91 تا كنون
همكاري در راهنمايي و مشاوره پايان نامه
دانشگاه آزاد اسلامي دزفول
دانشگاه آزاد اسلامي تويسركان
دانشگاه پيام نور مركز تهران
دانشگاه پيام نور شيراز
دانشگاه پيام نور تبريز
دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلي هندوستان

سوابق ايثارگري

نيروي رزمي بسيجي ، تيپ مسلم ابن عقيل منطقه گيلان غرب- قصر شيرين- 1365
نيروي رزمي بسيجي، تيپ مسلم ابن عقيل منطقه قصرشيرين نفت شهر- 1367
عضو بسيج اساتيد دانشگاه ايلام و پيام نور از سال 1381 لغايت 1390
عضو بسيج اساتيد دانشگاه رازي كرمانشاه از سال 92 تا كنون

 

عضويت در انجمن ها

عضو انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي
عضو انجمن استادان فارسي هند و ايران
عضو انجمن دوستي هند و ايران

آدرس : كرمانشاه ،دانشگاه رازي ، دانشكده ادبيات، گروه زبان و ادبيات فارسي
تلفن :34283909.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)