مشخصات فردي:
  نام و نام خانوادگي: ناصر بهپور
  ايميل:
 Emails: =@, =DOT 

   behpourraziacir

  مرتبه علمي: استاديار
  دانشكده: تربيت بدني و علوم ورزشي
  گروه:
تربيت بدني
 
 
 
مدرك تحصيلي: دكتري                       رشته تحصيلي: فيزيولوژي ورزشي            
وضعيت استخدام :  پيماني                  رسمي آزمايشي
تاريخ اخذ مدرك تحصيلي:    1375                         
محل اخذ مدرك تحصيلي: دانشگاه تهران                     
مرتبه علمي: استاديار                                    
رايانامك (ايميل): n_behpoor@yahoo.com
تلفن همراه: 09123271873             
 
فعاليت هاي آموزشي:                                     
تدريس در مقطع كارشناسي:
دروس فيزيولوژي ورزشي، علم تمرين، حركت شناسي در دانشگاه اروميه در سالهاي 69 تا 71
دروس فيزيولوژي انساني و ورزشي، حركت شناسي و بيومكانيك ورزشي در دانشگاه سنندج در سالهاي 71 تا 74
دروس فيزيولوژي انساني و ورزشي، حركت شناسي و بيومكانيك ورزشي در دانشگاه رازي در سالهاي 75 تا 92
تدريس در مقطع كارشناسي ارشد:
دروس فيزيولوژي انساني و ورزشي، زبان تخصصي، بيوشيمي ورزشي، روش تحقيق و آمار در دانشگاه رازي در سالهاي 75 تا92
دروس بيومكانيك ورزشي و فيزيولوژي انساني در دانشگاه كردستان در فاصله سالهاي 88 تا 92
تدريس در مقطع دكترا:
درس سازگاريهاي سلولي در دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران در دو نيمسال در سالهاي 88 و 89
درس سازگاريهاي سلولي و تغذيه در واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي در سالهاي 88 و 89
دروس سازگاريهاي سلولي، سازگاريهاي هورموني، سازگاريهاي عصبي عضلاني، روش تحقيق، زبان تخصصي، سمينار در سالهاي 90 تا 92
 
فعاليتهاي پژوهشي:
1.مقالات چاپ شده
رديف
عنوان مقاله
نوع
سال انجام
محل چاپ
1
ارتباط نوع پيكري و تركيب بدني با عملكرد در الگوهاي حركتي پايه و اجراي مهارتهاي پايه فوتبال
مقاله علمي پژوهشي
1380
نشريه حركت ، شماره 7
2
مقايسه تاثير تمرين ذهني و روش اموزش سنتي بر مهارت پرتاب ازاد بسكتبال دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي بروجرد
مقاله علمي پژوهشي
1380
نشريه حركت ، شماره 7
3
بررسي تاثير يك برنامه تمريني منتخب دويدن در آب كم عمق با شدت 70 درصد بيشينه بر توان هوازي و تركيب بدني دختران 15 تا 17 ساله دبيرستاني
مقاله علمي پژوهشي
1380
نشريه حركت،شماره 7
4
عوامل همبسته با كاهش كارايي قلبي تنفسي در ارتفاع
مقاله علمي پژوهشي
1380
نشريه حركت ، شماره 8
5
ارزيابي و مقايسه برخي عوامل خطرزاي قلبي عروقي در كاركنان مرد فعال و غيرفعال دانشگاه ازاد اسلامي
مقاله علمي پژوهشي
1381
نشريه حركت ، شماره 17
6
بررسي وضع موجود و تعيين شاخص هاي استعداديابي در كشتي
مقاله علمي پژوهشي
1382
نشريه حركت ، شماره 25
7
تاثير شش ماه تمرين مقاومتي منتخب بر پارامترهاي عصبي عضلاني اندام پروران زبده
مقاله علمي پژوهشي
1383
نشريه حركت ، شماره 28
8
مقايسه وضعيت قلبي زنان و مردان تيم ملي كوهنوردي
 
 
 
9
ارزيابي سطح آگاهي و نحوه عملكرد هندباليست هاي نوجوان پسر نسبت به راهكارهاي پيشگيري از آسيب
مقاله علمي پژوهشي
1388
پژوهش نامه علوم ورزشي، پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي، سال پنجم، شماره دهم، 36-25
10
تاثير يك دوره برنامه بازتواني تسريعي بر عملكرد و تعادل افراد داراي ACL بازسازي شده
1389
پژوهش در علوم ورزشي، شماره 6
11
بررسي سيستماتيك انحناي گردني افراد سربه جلو
مقاله علمي پژوهشي
1389
پژوهش نامه علوم ورزشي، پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي، سال هفدهم، شماره سيزدهم، 38-27
12
پويايي رشد هفتگي سرعت واكنش دختران عقب مانده ذهني و سالم
مقاله علمي ترويجي
1389
فصلنامه تحقيقات علوم ورزشي، سال اول، شماره1
13
تاثير پروتكل بازتواني تسريعي بعد از عمل مينيسكوتومي و ترميم رباط صليبي قدامي در ورزشكاران
مقاله علمي ترويجي
1390
فصلنامه تحقيقات علوم ورزشي، سال اول، شماره4
14
اثر هيپوكسي تناوبي بر شاخص هاي عملكرد ريوي كوهنوردان
مقاله علمي ترويجي
1390
فصلنامه تحقيقات علوم ورزشي، سال اول، شماره4
15
آمادگي بدني زنان كوهنورد و ارتباط آن با عملكرد و موفقيت در صعود به قله مراپيك (6654 متر)
مقاله علمي پژوهشي
1390
دوفصلنامه پژوهش در طب ورزشي و فنآوري، سال اول(دهم پياپي)، شماره 2(18 پياپي)
16
The effects of plyometric, weight and plyometric-weight training on anaerobic power and muscular strength
مقاله علمي پژوهشي
2005
FACTA UNIVERSITATIS
Physical education and sport, vol.3, no.1
17
Evaluation of plyometrics, weight training and their combination on angular velocity
2006
FACTA UNIVERSITATIS
Physical education and sport, vol.4, no.1
18
The effect of 30 hours sleep deprivation on basic fotball skills of soccer players
مقاله علمي پژوهشي
2012
Pedagog. psihol. med.-biol. probl. fiz. vihov. Sport, no7
 
19
Comparison of the Effect of Plyometric and Weight Training Programs on Vertical Jumps in Female Basketball Players
مقاله علمي پژوهشي
2012
World Journal of Sport Sciences, 7(2):99-104
20
Influence of a single bout of circuit weight training on cortisol in the morning and evening
مقاله علمي پژوهشي
2013
European Journal of Experimental Biology, 3(2):367-370
21
Comparison the effect of combination of mental and physical practices on the precision level of diagnosis of temporal alternation and motor range of students with vision disorders
مقاله علمي پژوهشي
2013
International Journal of Sport Studies. Vol., 3 (4), 436- 441
22
پيامدهاي بازسازي و توان بخشي رباط صليبي قدامي از طريق دو روش گرافت تاندون پاتلار و گرافت تاندون همسترينگ در ورزش كاران
مقاله علمي پژوهشي
1391
پژوهش در علوم توانبخشي، سال8، شماره1
23
اثر هيپوكسي تناوبي بر ميزان لپتين پلاسما در ديابتي هاي چاق
مقاله علمي پژوهشي
1391
مجله ديابت و ليپيد ايران، دوماهنامه خرداد و تير، دوره 11، ششماره 5، 493-488
24
مقايسه اندازه گيري ابزارهاي آزمايشگاهي و CT scan جهت ارزيابي زاويه چرخش درشت ني
مقاله علمي پژوهشي
1391
ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، سال 16، شماره6
25
تاثير يك برنامه تمريني اصلاحي منتخب بر وضعيت قرارگيري استخوان كتف و مفصل شانه در دختران مبتلا به ناهنجاري شانه گرد
مقاله علمي پژوهشي
1391
نشريه طب ورزشي، شماره9، 47-31
26
تاثير تمرينات اصلاحي منتخب كششي-قدرتي بر ناهنجاري شانه به جلوي دانش آموزان دختر ابتدايي
مقاله علمي پژوهشي
1391
فصلنامه طب توانبخشي، دوره اول، شماره دوم، 59-53
27
تاثير تعديل ناهنجاري شانه به جلو بر عملكرد ريوي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي
مقاله علمي پژوهشي
1392
ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، سال 17، شماره6
28
بررسي اثر هشت هفته تمرينات ورزشي هوازي و تركيبي(هوازي-مقاومتي) بر سطوح IL-6سرم و مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به ديابت نوع2
مقاله علمي پژوهشي
1392
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، دوره21، شماره5، 631-619
29
مقايسه تاثير تمرينات بدني، ذهني و ذهني بدني بر قابليت تعادل دانش آموزان نابينا
مقاله علمي پژوهشي
1392
پژوهش در علوم توانبخشي، سال9، شماره3، صفحات 423-415
30
بررسي رابطه بين شاخص هاي كتف و پكتوراليس مينور پس از يك دوره تمرين درماني در افراد شانه به جلو
مقاله علمي پژوهشي
1392
پژوهش در علوم توانبخشي، سال9، شماره1، صفحات 83-75
31
بررسي تاثير ايستادن روي شيب هاي مثبت و منفي 7/3 درجه بر زواياي افقي ساكروم و شيب ساكروم در زنان داراي هايپرلوردوزيس
مقاله علمي پژوهشي
1392
مجله پزشكي اروميه، دوره 24، شماره 9، صفحات 651-647
 
 
 
 
 
 
 
2.شركت در همايشها
 
 
 
 
 
رديف
عنوان پژوهش
 
نوع
سال انجام
محل چاپ
1
The effects of 30 hour sleep deprivation on volleyball basic skill performance and physiological variables
خلاصه مقاله
2006
11th annual congress if the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE,LAUSANNE- SWITZERLAND
2
The anthropometric, physiological and motor fitness features profiles that participating karate at national team of IRAN
خلاصه مقاله
2006
11th annual congress if the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE,LAUSANNE- SWITZERLAND
3
The effect of massage on some functional indicators of delayed onset muscle soreness(DOMS)
پوستر
2006
11th annual congress if the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE,LAUSANNE- SWITZERLAND
4
A comparison study of the heart status in elite male and female mountaineers
پوستر
2010
VII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ESCUELAS SUPERIORES DE EDUCACIÓN FÍSICA (AIESEP)
5
The effect of tibial torsion and femoral anteversion on access of anterior cruciate ligament and meniscus cartilage tears
پوستر
2010
VII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ESCUELAS SUPERIORES DE EDUCACIÓN FÍSICA (AIESEP)
6
Effect of endurance and resistance on salivary IgA, cortisol and DHEA concentration in untrained males
پوستر
2011
10th ISEI symposium on Exercise and immunity in athletic performance and a healthy life
7
تاثير برنامه آمادگي جسماني بر آمادگي عمومي بدن دانشجويان پسر ترم اول رشته تربيت بدني
سخنراني تخصصي داخلي
1382
دومين همايش علمي دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي
8
هنجاريابي BMI، WC، WHRوزن و درصد چربي بدن و ارتباط آنها با آمادگي قلبي تنفسي در دانش آموزان دختر 11 تا 14 سال شهر تهران
سخنراني عمومي داخلي
1383
ششمين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه اصفهان
9
شيوع چاقي و اضافه وزن در دانش آموزان دختر 11 تا 14 سال شهر تهران
سخنراني عمومي داخلي
1383
ششمين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه اصفهان
10
بررسي تاثير تحريك جلدي الكتريكي اعصاب بر برخي از نشانگرهاي عملكردي آزردگي تاخيري عضله
خلاصه مقاله
1384
شانزدهمين كنگره فيزيوتراپي ايران ، 27 الي 29 ارديبهشت
11
بررسي تاثير ماساژ بر برخي از نشانگرهاي عملكردي آزردگي عضلاني تاخيري
پوستر
1384
پنجمين همايش بينن المللي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه شهيد بهشتي
12
تاثير شش ماه تمرين مقاومتي منتخب بر پارامترهاي عصبي عضلاني اندام پروران زبده
سخنراني تخصصي
1384
پنجمين همايش بينن المللي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه شهيد بهشتي
 
13
مقايسه اثر بازتواني قلبي بوسيله تمرينات قدرتي و هوازي بر ظرفيت عملكردي بيماران پس از عمل جراحي باي پس عروق كرونر بيمارستان قلب امام علي كرمانشاه
سخنراني عمومي داخلي
1385
اولين كنگره بين المللي رويكردهاي نوين تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي
14
مقايسه اثر تمرين بيشينه و زيربيشينه بر زمان انعقاد خون دانشجويان دختر غيرورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
سخنراني عمومي داخلي
1385
اولين كنگره بين المللي رويكردهاي نوين تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي
22
تاثير يك مسابقه فوتسال بر آب بدن و الكتروليتهاي سرم خون بازيكنان فوتسال
سخنراني عمومي داخلي
1385
اولين كنگره بين المللي رويكردهاي نوين تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي
15
ارتباط اندازه هاي آنتروپومتريكي اندام فوقاني با پرتاب وزنه و ديسك دانش آموزان دختر دوره متوسطه
سخنراني عمومي داخلي
1385
اولين كنگره بين المللي رويكردهاي نوين تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي
16
نيمرخ ويژگيهاي آنتروپومتريك، فيزيولوژيك و آمادگي حركتي كاراته كاها و كوميته هاي دعوت شده به تيم ملي ايران
سخنراني عمومي داخلي
1385
اولين كنگره بين المللي رويكردهاي نوين تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي
17
مقايسه تاثير تحريك الكتريكي اعصاب جلدي و ماساژ بر برخي از نشانگرهاي عملكردي آزردگي تاخيري
سخنراني تخصصي
1385
اولين كنگره بين المللي رويكردهاي نوين تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي
18
بررسي تاثير 30 ساعت بيخوابي بر مهارتهاي پايه واليبال و متغيرهاي منتخب فيزيولوژيكي
سخنراني عمومي
1385
اولين كنگره بين المللي رويكردهاي نوين تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي
19
بررسي تاثير مصرف مكمل كراتيني بر عملكردهاي قدرتي و استقامتي و تركيب بدني
سخنراني عمومي داخلي
1385
چهارمين همايش علمي دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاههاي سراسر كشور
20
مقايسه وضعيت قلبي زنان و مردان تيم ملي كوهنوردي به هنگام استراحت و فعاليت
سخنراني عمومي داخلي
1385
چهارمين همايش علمي دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاههاي سراسر كشور
21
بررسي مصرف مكمل گلوتامين بر سطح ايمونوگلوبولين هاي IgM، IgG، و IgA و كمپلمانهاي C3 و C4 سرمي بدنبال يك فعاليت شديد ورزشي تا حد واماندگي
سخنراني عمومي داخلي
1385
نهمين كنگره تغذيه ايران
22
بررسي تاثير كشش ايستا همراه با گرماي عمقي، اولتراسوند، گرم كردن فعال و سرما بر انعطاف پذيري عضلات همسترينگ
پوستر
1385
هفدهمين كنگره فيزيوتراپي ايران، انجمن فيزيوتراپي ايران، تهران
23
رابطه بين شاخص هاي شدت تمرين در كوهنوردان غيرحرفه اي در طول تمرين دوچرخه زيربيشينه
خلاصه مقاله
1385
هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي ، دانشگاه تبريز ، اسفندماه
24
بررسي تاثير سه برنامه مختلف گرم كردن بر دقت سرويس پرشي واليبال
پوستر
1385
هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي ، دانشگاه تبريز ، اسفندماه
25
تاثير مصرف كافئين بر توان بيهوازي، آنزيم LDH و يون كلسيم پلاسماي فوتباليستهاي جوان هنگام فعاليت بيشينه و متناوب ارگومتري
خلاصه مقاله
1385
هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي ، دانشگاه تبريز ، اسفندماه
26
فناوري و لزوم آن در رعايت اصل ويژگي تمرين و ارزيابي
سخنراني تخصصي
1385
همايش ملي ورزش و صنعت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد
27
بررسي اثرات يك دوره تمرينات منظم ورزشي بر افسردگي بيماران CABG (جراحي باي پس عروق كرونر) شده مراجعه كننده به مركز بازتواني قلب امام علي كرمانشاه
سخنراني تخصصي
1386
اولين همايش بين المللي علمي ورزشي دانشگاههاي جهان اسلام
28
بررسي و مقايسه تاثير تمرينات هوازي و بي هوازي بر اضطراب و ميزان ترشح هورمون كورتيزول خون كشتي گيران جوان 17 تا 20 سال شهرستان خرم آباد
خلاصه مقاله
1386
اولين همايش ملي رفتار حركتي و روانشناسي ورزش ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه
29
اثر بازتواني قلبي بوسيله تمرينات قدرتي بر ظرفيت عملكردي بيماران پس از عمل جراحي باي پس عروق كرونر
خلاصه مقاله
1386
پنجمين كنگره بين المللي انجمن جراحان قلب ايران ، 29 آبان تا 2 آذر ، تهران
30
بررسي رابطه بين چرخش درشت ني و پيچ خوردگي مچ پاي برتر در زنان ورزشكار نخبه استان كرمانشاه
خلاصه مقاله
1386
پنجمين همايش دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي ، 21 تا 22 آذر ، دانشگاه مازندران
31
بررسي سيستماتيك انحناي گردني افراد سربه جلو
سخنراني تخصصي
1386
ششمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
32
توصيف تاسيسات و اماكن ورزشي واحدهاي منطقه 5 دانشكاه آزاد اسلامي
سخنراني تخصصي
1387
اولين همايش منطقه اي دانشگاه آزاد
33
تاثير كاربرد تركيبي اولتراسوند، ماساژ يخ و TENS بر كوفتگي عضلاني تاخيري (ِDOMS)
پوستر
1387
اولين همايش ملي آسيب شناسي و حركات اصلاحي، بيومكانيك ورزشي و فناوري
34
مقايسه تناسب بدني دانشجويان پسر تربيت بدني و غيرتربيت بدني دانشگاه رازي با استفاده از روش Unisex Phantom
پوستر
1387
اولين همايش ملي آسيب شناسي و حركات اصلاحي، بيومكانيك ورزشي و فناوري
35
تاثير اولتراسوند بر نشانگرهاي حاصل از كوفتگي عضلاني تاخيري
سخنراني تخصصي
1387
اولين همايش ملي آسيب شناسي و حركات اصلاحي، بيومكانيك ورزشي و فناوري
36
تاثير دو هفته مصرف مكمل كراتين به همراه تمرينات بدنسازي بر مايعات بدن ورزشكاران بدنساز
پوستر
1388
كنفرانس ملي فيزيولوژي و روانشناسي ورزشي
37
بررسي تاثير گرمادرماني بر برخي از علائم ناشي از كوفتگي عضلاني تاخيري
پوستر
1388
نخستين همايش منطقه اي تربيت بدني و علوم ورزشي
38
بررسي ارتباط بين جو سازماني و رضايت شغلي در كاركنان ادارات تربيت بدني استانهاي غرب كشور
پوستر
1388
نخستين همايش منطقه اي تربيت بدني و علوم ورزشي
39
بررسي تاثير چهار هفته تمرينات منتخب پلايومتريك بر چابكي زنان بسكتباليست
پوستر
1388
نخستين همايش منطقه اي تربيت بدني و علوم ورزشي
40
بررسي و مقايسه تمرينات پلايومتريك قدرتي و تركيبي بر توان بيهوازي
پوستر
1388
نخستين همايش منطقه اي تربيت بدني و علوم ورزشي
41
بررسي مولفه هاي راديوگرافيك سربه جلو و ارتباط آن با جنسيت و قد
سخنراني
1388
نخستين همايش منطقه اي تربيت بدني و علوم ورزشي
42
تاثير يك دوره برنامه بازتواني تسريعي بر عملكرد و تعادل افراد داراي ACL بازسازي شده
سخنراني
1388
هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
43
ارزيابي قابليت عملكردي انام تحتاني افراد مبتلا به ناپايداري عملكردي مچ پا
پوستر
1388
هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
44
مقايسه چرخش درشت ني و آنت ورژن ران در ورزشكاران سالم و ورزشكاران دچار پارگي رباط ACL و غضروف منيسك
پوستر
1388
هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
45
ارزيابي حس عمقي مچ پاي ورزشكاران مبتلا به ناپايداري عملكردي مچ پا
پوستر
1390
دومين همايش ملي تخصصي آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي
46
پويايي رشد هفتگي كيفيات سرعتي دختران عقب مانده ذهني و سالم در تمرينات دايره اي
پوستر
1390
دومين همايش ملي تخصصي آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي
47
عملكرد و تعادل ورزشكاران داراي ACL بازسازي شده از طريق دو روش پيوندي BPTB و HTG
سخنراني
1390
دومين همايش ملي تخصصي آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي
48
تاثير يك برنامه تمرين استقامتي ويژه بر كاهش درد و ناتواني افراد داراي كمردرد تحت حاد
سخنراني
1390
دومين همايش ملي تخصصي آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي
49
تاثير يك پروتكل بازتواني منتخب روي عملكردهاي تعادلي و قدرتي سالمندان ميتلا به آرتروز پس از عمل تعويض مفصل زانو
پوستر
1390
ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني
50
مقايسه تاثير تركيب تمرينات ذهني و بدني بر قابليت تعادل دانش آموزان با اختلالات بينايي
چاپ در كتاب همايش
1390
ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني
51
تاثير شش هفته تمرينات منتخب كششي قدرتي بر ناهنجاري شانه به جلوي دانش آموزان دختر
چاپ در كتاب همايش
1390
ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني
52
مقايسه تاثير تمرين بدني بر قدرت چنگش دست برتر و غيربرتر دختران عقب مانده ذهني و سالم
چاپ در كتاب همايش
1390
ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني
53
تاثير تمرينات مكنزي روي نوسانات درد مزمن كمري كارمندان زن
چاپ در كتاب همايش
1390
ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني
54
اثر هيپوكسي تناوبي بر غلظت انسولين و برخي شاخص هاي هماتولوژيك در افراد چاق مبتلا به ديابت نوع دو
پوستر
1390
ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني
55
اثر هيپوكسي تناوبي بر عملكرد تست هيپوكسي كوهنوردان
پوستر
1390
ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني
56
مقايسه تاثيرات تمرينات مقاومتي و استقامتي همراه با مصرف مكمل آهن روي شاخص هاي خوني منتخب در دانش آموزان دختر رشته تربيت بدني شهرستان خرم آباد
چاپ در كتاب همايش
1390
ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني
57
اثر محروميت از خواب بر پاسخ IgG  سرم به فعاليت هوازي
سخنراني
1391
نخستين كنگره دانشجويي طب نظامي و مديريت بهداشت و درمان نيروهاي مسلح
58
تاثيرات 8هفته تمرين در آب بر نوسانات جانبي مردان با قطع عضو يكطرفه اندام تحتاني
سخنراني
1391
سومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي
59
اثر داروي گلي بنكلاميد بر غلظت لپتين سرم در رت هاي ديابتي
چاپ در كتاب همايش
1392
كنگره بين المللي ارتقاء سلامت زنان
60
Effect of swimming endurance training on plasma leptin in diabetic rats
چاپ در كتاب همايش
1392
21st International Iranian Congress of Physiology and Pharmacology
61
Effects of Aerobic Activity on Serum IgG in Male Physical Education Students
paper
2012
International Shomal Sport Science Conference
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.راهنمايي پايان نامه
 
 
 
 
 
رديف
عنوان پايان نامه
 
نوع
سال انجام
محل چاپ
1
بررسي خصوصيات فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي تيم ملي شمشيربازي
پايان نامه كارشناسي ارشد
1377
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
2
مقايسه آمادگيهاي عمومي بدني دانش آموزان پسر شهري و روستايي
پايان نامه كارشناسي ارشد
1377
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
3
بررسي روابط ميان توانهاي بي هوازي بدست آمده از 6 آزمون منتخب
پايان نامه كارشناسي ارشد
1377
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
4
تهيه و تدوين نورم استاندارد منطقه اي ارزشيابي آمادگي جسماني
پايان نامه كارشناسي ارشد
1378
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
5
تعيين و مقايسه پارامترهاي الكتروميوگرافي و الكترونوروگرافي
پايان نامه كارشناسي ارشد
1378
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
6
عوامل همبسته با كاهش كارايي قلبي تنفسي در ارتفاع
پايان نامه كارشناسي ارشد
1379
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
7
بررسي رابطه فشارخون با چگونگي توزيع چربي در دختران
پايان نامه كارشناسي ارشد
1379
دانشگاه ازاد اسلامي واحد تهران مركزي
8
بررسي تاثير يك برنامه تمريني منتخب دويدن در آب كم عمق
پايان نامه كارشناسي ارشد
1379
دانشگاه ازاد اسلامي واحد تهران مركزي
9
تعيين و مقايسه پارامترهاي الكتروميوگرافي و الكترونوروگرافي در دو گروه ورزشكار قدرتي و يك گروه غيرورزشكار
پايان نامه كارشناسي ارشد
1380
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
10
بررسي و مقايسه ارتباط نوع پيكري و تركيب بدني با عملكرد كشتي گيران آزاد و فرنگي شهرستان سنندج
پايان نامه كارشناسي ارشد
1381
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
11
بررسي و مقايسه پراكندگي افسردگي در دانش آموزان دختر و پسر ورزشكار و غيرورزشكار آموزشگاههاي متوسطه شهر سنندج
پايان نامه كارشناسي ارشد
1381
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
12
بررسي و مقايسه سطح سازگاري تحصيلي در بين دانشجويان پسر و دختر رشته تربيت بدني دانشگاه رازي كرمانشاه
پايان نامه كارشناسي ارشد
1381
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
13
بررسي تاثير تمرينات پلايومتريك منتخب با توپ طبي
پايان نامه كارشناسي ارشد
1381
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
14
بررسي خصوصيات فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي دوچرخه سواري
پايان نامه كارشناسي ارشد
1383
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
15
بررسي ارتباط اندازه هاي آنتروپومتريكي و تركيب بدني با آمادگي
پايان نامه كارشناسي ارشد
1383
دانشگاه ازاد اسلامي واحد بروجرد
16
تاثير مصرف بيكربنات سديم بر توان هوازي و بيهوازي دانشجويان دختر واحد تربيت بدني عمومي دانشگاه بروجرد
پايان نامه كارشناسي ارشد
1383
دانشگاه ازاد اسلامي واحد بروجرد
17
تاثير تمرينات پلايومتريك، قدرتي و پلايومتريك قدرتي بر توان بيهوازي، قدرت عضلاني پا و تركيب بدني
پايان نامه كارشناسي ارشد
1384
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
 
مطالعه اثرات مصرف داروي آسپرين بر نشانه هاي عملكردي بيوشيميايي و ظاهري كوفتگي تاخيري
پايان نامه كارشناسي ارشد
1384
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
61
بررسي تاثير مكمل كراتيني بر عملكرد قدرتي استقامتي و تركيب بدني ورزشكاران بدنساز كرمانشاه
پايان نامه كارشناسي ارشد
1384
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
62
بررسي و مقايسه تغييرات تركيب بدني در دوران عادت ماهيانه در ميان دو تيپ شخصيتي A و Bدانشجويان ورزشكار دانشگاه كردستان
پايان نامه كارشناسي ارشد
1385
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
63
بررسي و مقايسه تناسب اندام دانشجويان تربيت بدني
پايان نامه كارشناسي ارشد
1385
دانشگاه ازاد اسلامي واحد بروجرد
64
تاثير يك دوره تمرينات منتخب اصلاحي بر روي ناهنجاري زانوي پرانتزي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي شهر ملاير
پايان نامه كارشناسي ارشد
1385
دانشگاه ازاد اسلامي واحد بروجرد
65
تاثير مصرف كوتاه مدت مكمل كراتين مونوهيدرات به همراه تمرينات منتخب بر روي برخي از عوامل آمادگي جسماني در دانشجويان پسر تربيت بدني دانشگاه بروجرد
پايان نامه كارشناسي ارشد
1385
دانشگاه ازاد اسلامي واحد بروجرد
66
ارزيابي سطح آگاهي و نحوه عملكرد هندباليستهاي نوجوان
پايان نامه كارشناسي ارشد
1386
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
67
راستاهاي غيرطبيعي اندام تحتاني و سابقه آسيب ديدگي زانو
پايان نامه كارشناسي ارشد
1386
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
68
بررسي انحناي گردني افراد سر به جلو
پايان نامه كارشناسي ارشد
1386
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
69
ارزيابي سطح آگاهي و نحوه عملكرد هندباليست هاي نوجوان پسر نسبت به راهكارهاي پيشگيري از آسيب
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
1386
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
70
تاثير يك برنامه تمريني منتخب بر روابط WHR، WC، BMI و وضعيت ليپيدي ليپوپروتئيني زنان 30 تا 55 سال شهرستان اليگودرز
پايان نامه كارشناسي ارشد
1386
دانشگاه ازاد اسلامي واحد بروجرد
71
تاثير يك روش درماني تركيبي بر كوفتگي عضلاني تاخيري
پايان نامه كارشناسي ارشد
1387
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
 
بررسي تاثير يك دوره حركت درماني بر عملكرد حركتي و كيفيت زندگي بيماران همي پلژي
پايان نامه كارشناسي ارشد
1387
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
 
بررسي چرخش راستاي اندام تحتاني در آسيبهاي شايع زانوي ورزشكاران
پايان نامه كارشناسي ارشد
1387
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
72
مقايسه اثرات آب درماني و فيزيوتراپي در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو
پايان نامه كارشناسي ارشد
1387
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
73
مقايسه الگوي فعاليت عضله تحت خاري در بيماران مبتلا به سندرم گيرافتادگي شانه و افراد سالم
پايان نامه كارشناسي ارشد
1387
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
 
تاثير تمرينات مكنزي در قوسهاي كمري بيشتر و كمتر از حالت طبيعي
پايان نامه كارشناسي ارشد
1387
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
74
همراستايي اندام تحتاني در لقي قدامي زانو
پايان نامه كارشناسي ارشد
1388
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
75
بررسي تفاوت قدرت، استقامت و انعطاف پذيري عضلات كمربند لگني دانش آموزان 12 تا 14 ساله داراي قوس كمري طبيعي و افزايش يافته
پايان نامه كارشناسي ارشد
1388
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
76
بررسي نقش برخي از ريسك فاكتورهاي سندرم درد پاتلوفمورال
پايان نامه كارشناسي ارشد
1388
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
77
ارزيابي قابليت عملكردي اندام تحتاني افراد مبتلا به ناپايداري عملكردي مچ پا
پايان نامه كارشناسي ارشد
1388
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
78
تاثير تركيب تمرينات ذهني و بدني بر قابليتهاي هماهنگي حركتي دانش آموزان با اختلالات بينايي
پايان نامه كارشناسي ارشد
1389
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
79
تاثر يك دوره برنامه بازتواني تسريعي بر عملكرد و تعادل افراد مبتلا به پارگي رباط صليبي قدامي بعد از عمل بازسازي
پايان نامه كارشناسي ارشد
1389
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
80
مقايسه تاثيرات تمرين استقامتي اكستنسورهاي تنه بر درد و ناتواني افراد داراي كمردرد مزمن و تحت حاد
پايان نامه كارشناسي ارشد
1389
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
81
تاثير ايستادن بر روي شيب هاي مختلف حين تمرينات اصلاحي بر زواياي بيومكانيكي ناحيه لومبوساكرال در دختران داراي هايپرلوردوزيس
پايان نامه كارشناسي ارشد
1389
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
82
بررسي تاثير ميكروپوزهاي تمريني ضمن خدمت بر درد مزمن كمري و ناتواني عملكردي كارمندان
پايان نامه كارشناسي ارشد
1389
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
83
مقايسه پويايي رشد هفتگي قابليت هاي سرعتي و قدرتي دختران عقب مانده ذهني و سالم در مقطع ابتدايي
پايان نامه كارشناسي ارشد
1389
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
84
تاثير اب درماني با دماهاي متقابل بر عملكرد قدرتي عضلات پا و دامنه حركتي مفصل زانو پس از يك فعاليت وامانده ساز
پايان نامه كارشناسي ارشد
1389
گروه تربيت بدني دانشگاه كردستان
85
مقايسه تاثيرات تمرينات پلايومتريك در آب، خشكي و شن بر توان بي هوازي، سرعت، چابكي و كوفتگي عضلاني
پايان نامه كارشناسي ارشد
1389
دانشگاه ازاد اسلامي واحد بروجرد
86
اثر هيپوكسي تناوبي بر شاخص هاي عملكرد ريوي كوهنوردان
پايان نامه كارشناسي ارشد
1390
           دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
87
تاثير تمرينات مكنزي بر نوسانات درد مزمن كمري زنان كارمند
پايان نامه كارشناسي ارشد
1390
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
88
بررسي نقش تمرينات تعادلي بر كنترل پاسچري افراد داراي انواع مختلف پا
پايان نامه كارشناسي ارشد
1390
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
89
تاثير تمرينات منتخب كششي قدرتي بر ناهنجاري شانه به جلو و عملكرد ريوي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي
پايان نامه كارشناسي ارشد
1390
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
90
تاثير 8 هفته تمرين عضلات دمي (IMT) بر عملكرد تهويه اي و سرعت شنا
پايان نامه كارشناسي ارشد
1391
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
91
اثرات 8 هفته تمرين در آب بر عملكردهاي تعادلي مردان با قطع يكطرفه اندام تحتاني
پايان نامه كارشناسي ارشد
1391
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
92
اثر دو نوع برنامه تمرين هوازي و تركيبي(هوازي مقاومتي)بر سطوح اينترلوكين-6 سرم در مردان مبتلا به ديابت نوع2
پايان نامه كارشناسي ارشد
1392
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
93
اثر مكمل پروتئين آب پنير و تمرينات قدرتي بر تركيب بدني و ليپيدهاي سرم در زنان داراي اضافه وزن
پايان نامه كارشناسي ارشد
1392
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
94
آثار حاد دو روش تمريني دوي تناوبي و تمرين استقامتي با وزنه بر نيمرخ چربي و اشتها در مردان داراي اضافه وزن
پايان نامه كارشناسي ارشد
1392
دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي
95
تاثير يك ماه روزه داري و انجام تمرينات جاگينگ بر برخي از آنزيمهاي كبد
پايان نامه كارشناسي ارشد
1392
دانشگاه ازاد اسلامي واحد بروجرد
96
تاثير يك ماه روزه داري و انجام تمرينات جاگينگ بر قندخون ناشتا و برخي از عوامل خطرزاي قلبي عروقي در افراد تمرين نكرده
پايان نامه كارشناسي ارشد
1392
دانشگاه ازاد اسلامي واحد بروجرد
97
مقايسه تاثيرات 8هفته تمرينات هوازي با شدت بالا و متوسط بر سطوح لپتين سرم و مقاومت به انسولين در مردان چاق غير فعال
پايان نامه كارشناسي ارشد
1392
دانشگاه ازاد اسلامي واحد بروجرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.طرحهاي تحقيقاتي
1
بررسي ارتباط بين تيپ هاي بدني با اجراي مهارتهاي پايه فوتبال
طرح تحقيقاتي
1380
دانشگاه رازي
2
سازگاري عصبي عضلاني در اثر تمرينات قدرتي وزنه برداران
طرح تحقيقاتي
1380
دانشگاه رازي
3
بررسي ميزان و علل ناهنجاريهاي اندام فوقاني اساتيد و كاركنان خواهر دانشگاه رازي
طرح تحقيقاتي
1381
دانشگاه رازي
4
بررسي و مقايسه تناسب اندام دانشجويان پسر و دختر تربيت بدني دانشگاه رازي با مقادير استاندارد
طرح تحقيقاتي
1386
دانشگاه رازي
 
 
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)