به صفحه دكترجهانگير خزائي خوش آمديد

 استاديار گروه مهندسي عمران
دانشكده فني مهندسي
دانشگاه رازي


آدرس: ايران، كرمانشاه، طاق بستان، دانشگاه رازي، گروه مهندسي عمران

+98(83) 34283264 :تلفن
+98(83) 34283264 :فكس

Emails: (=AT)

j.khazaie@razi.ac.ir اطلاعات عمومي:
نام و نام خانوادگي: جهانگير خزائي
تاريخ ومحل تولد: 1/8/1350 نهاوند
نشاني اينترنتي : j.khazaie@razi.ac.ir  &  jahangirkhazaie@gmail.com

مدارج
علمي:
*     ديپلم: رياضيفيزيك، دبيرستان ابن سينا نهاوند، سال 1369
*     كار شناسي: مهندسي عمران- عمران، دانشگاه بوعلي سينا همدان، سال 1373
*     كارشناسي ارشد: مهندسي مكانيك خاك وپي(ژئوتكنيك)، دانشگاه صنعتي اميركبير تهران(پلي تكنيك تهران)، 1375
*     دكتري: مهندسي مكانيك خاك وپي(ژئوتكنيك)، دانشگاه صنعتي اميركبير تهران(پلي تكنيك تهران)، سال 1388

سوابق
استخدامي ومسئوليتها:
*     عضوهيات علمي دانشگاه رازي كرمانشاه از خرداد 1376
*     مديرگروه مهندسي عمران دانشگاه رازي 1377 لغايت 1379
*     قائم مقام دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه رازي 1393 تاكنون

سوابق
تدريس:
*     كارشناسي: مكانيك خاك، مكانيك خاك2، مهندسي پي، مهندسي سيستم ها، سازه هاي مدفون، آشنائي با نرم افزارهاي مهندسي عمران، مقاومت مصالح(1) و (2)، اصول مديريت ساخت، اصول مهندسي ژئوتكنيك، تحقيقات محلي، آزمايشگاه مكانيك خاك
*     كارشناسي ارشد: مكانيك خاك پيشرفته، اجزائ محدود، نظريه خميري در خاك، تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته در خاك
*     دكتري: مكانيك خاك پيشرفته 2، مدلسازي رفتاري خاك، پي هاي خاص
*     دوره هاي فشرده و اجرائي: شالوده هاي عميق، بهسازي خاك، گودبرداري و اصول سازه هاي نگهبان، اصول مهندسي ژئوتكنيك و طراحي پي، اصول و مباني تخريب و اجراي سازه هاي نگهبان

مهارت هاي رايانه اي:
WINDOWS, MICROSOFT OFFICE, FORTRAN, ANSYS, PLAXIS, FLAC, SAFE, SAP, AUTOCAD
طرح هاي پژوهشي:
رديف
عنوان طرح
كارفرما
تاريخ اجراء
1
آناليز و شبيه سازي تنش هاي اعمالي به خط لوله
پژوهشگاه صنعت نفت
1389
2
مطالعه عددي تاثير چيدمان ريزشمع ها برظرفيت باربري پي هاي گسترده
دانشگاه رازي كرمانشاه
1390
3
تعيين زاويه بهينه سيستم ميخكوبي(Nailing ) در آبرفت هاي سيمانته شده
دانشگاه رازي كرمانشاه
در دست اجراء
4
شناسائي و ارزيابي سريع پارامترهاي مكانيك خاك مورد نياز در طراحي ابنيه مدارس
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان تهران
1393
5
ارزيابي و مقايسه فني و اقتصادي انواع ديوارهاي حائل اجرا شده در سطح مدارس استان كرمانشاه و ارائه راهكارهاي اجرائي بهينه
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان كرمانشاه
1393

فعاليت در انجمن ها و كميته هاي علمي:
*     عضو هيأت ‌امناي همايش‌ها و رويداد‌هاي علمي مهندسي ژئوتكنيك ايران
*     عضو سازمان نظام مهندسي استان كرمانشاه - پروانه اشتغال به كار مهندسي عمران پايه يك محاسبات، نظارت و اجراء
*      مدرس دوره هاي بازآموزي و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار سازمان نظام مهندسي(داراي پروانه تدريس دوره هاي ارتقاء پايه: شالوده هاي عميق، بهسازي خاك، اصول و مباني ژئوتكنيك- گودبرداري و سازه هاي نگهبان)
*     عضو انجمن مهندسين ژئوتكنيك ايران و آسيا
*     عضو انجمن مهندسين عمران ايران
*     عضو كميته ملي سدهاي بزرگ ايران
*     عضو انجمن پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
*        مجري و برگزاركننده چهار دوره سمينار بهبود امور عمراني استان كرمانشاه در دانشگاه رازي
*        دبير علمي و مجري سلسله سمينارهاي فني و مهندسي ارتقائ پايه موسسه بهين پي پژوه
*     عضوكميته داوران نشريه علمي وپژوهشي شريف
*     عضوكميته داورا ننشريه Scientia Iranica
*     عضوكميته داوران نشريه علمي وپژوهشي عمران مدرس
*     عضوكميته داوران نشريه علمي وپژوهشي عمران مشهد
راهنمائي پروژه هاي كارشناسي ارشد و دكتري:
تاريخ دفاع
دانشگاه
دانشجو
عنوان پايان نامه
رديف
مهر 89
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
داود جلاوند
تاثير تعداد و فواصل ريز شمع ها بر ظرفيت باربري پي گسترده
1
آبان 89
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
محمدرضا سهيلي
تحليل و مطالعه پايدارسازي پي هاي مستقر بر شيب با استفاده از ميكروپايل
2
آذر 90
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
آرش حسيني
بررسي تاثيرفشار جانبي برپارامترهاي رفتاري خاكهاي مختلف
3
اسفند 90
رازي كرمانشاه
ياسر ميناتور
مكانيابي بهينه ساختگاه سد با استفاده ار رويكرد تصميم گيري چند معياره و منطق فازي- مطالعه موردي: سد هرسين در استان كرمانشاه
4
دي 91
رازي كرمانشاه
جواد هدايتي
آناليز نشت از پي و بدنه سدهاي خاكي با در نظر گرفتن توپوگرافي ساختگاه(مطالعه موردي سد گيوي)
5
آبان 91
رازي كرمانشاه
حسين صفري
تحليل عددي رفتار اندركنشي شالوده هاي نيمه عميق( شمع هاي پافيلي) و تونل قطار شهري
6
اسفند91
رازي كرمانشاه
حامد باوان پوري
بررسيو مطالعه خطراتحاصل از وقوع روانگرايي ناشي از زلزلهبرساختگاهوپايداريلولههايانتقالگاز   
7
شهريور 91
علوم و تحقيقات همدان
نويد شهنازي
بررسي و مطالعه عددي تغيير زاويه تسليح بر پايداري ديواره گود در آبرفت هاي سيمانته شده تهران
 
8
شهريور 91
علوم و تحقيقات همدان
محمد نظرنيا
بررسي و مطالعه عددي تاثير تعداد، فواصل و چيدمان ريزشمع ها بر ظرفيت باربري شالوده هاي گسترده مستقر بر خاك دانه اي
9
آبان 92
رازي كرمانشاه
مهرداد حياتي
تحليل اندركنش استاتيكي ساختمان بنائي- ديواره گودبرداري و سازه نگهبان
10
اسفند 92
رازي كرمانشاه
مهدي قائمي
مطالعه و تحليل روش هاي پايدارسازي زمين لغزش با استفاده از تحليل عددي در نرم افزار Flac ، مطالعه موردي: زمين لغزش كيلومتر 194 راه آهن ملاير-كرمانشاه
11
تير 93
رازي كرمانشاه
فاطمه رحيمي رهبر
 
12
 
علوم و تحقيقات كرمانشاه
طالب احمدوند
 
13
اسفند 93
رازي كرمانشاه
ايرج شهبازي
مطالعه عددي تغييرشكل ديواره گودهاي ميخ كوبي شده با تاكيد بر سازه مجاور
14
بهمن 93
رازي كرمانشاه
ميلاد كرد زرين كمر
مطالعه عددي تغييرشكل ديواره گودهاي مهاربندي شده توسط شمع هاي درجا با تاكيد بر سازه مجاور گود
15
آذر 93
رازي كرمانشاه
حميدرضا نجف پور
شناسائي و ارزيابي سريع پارامترهاي مكانيك خاك مورد نياز در طراحي ابنيه
16
تابستان93
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
شورش محمودي
امكان سنجي استفاده از پسماند ناشي از فرآيند نرم كردن آب به روش تصفيه شيميايي در واحد تصفيه آب خام مراكز صنعتي جهت تثبيت و بهسازي خاك هاي ريزدانه
17
تابستان93
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
محمدامين آرياپور
 
18
تابستان93
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
مهدي كرم افروز
 
19


تاليف و ترجمه كتاب يا رساله:
1-    جهانگير خزائي، رسول عالي پور، احمدرضا مظاهري؛« گودبرداري و پايش در محيط هاي شهري(جلد 1: اصول پايه و روش هاي اجرائي)» ، انتشارات دانشگاه رازي كرمانشاه، چاپ اول 1393
 
مقالات چاپ شده در مجلات  ISIو علمي - پژوهشي:
1.    Khazaie, J. and Amir-Shahkarami, A., ‘’ Numerical Analysis of Interaction Between Earth and Large Foundation Regarding Size Effect ‘’, Journal of Applied Sciences, Vol. 9, No. 6, pp. 1036-1045, 2009.
2.   Khazaie, J. and Amir-Shahkarami, A., '' Soil Behavior Prediction under Footing Regard to Elasto-Plastic Models (Shahkarami Model)'', Journal of Environmental Science and Technology , Vol. 2, No. 1, pp. 40-47, 2009.
3.   Khazaie, J. & Minatour, Y. & Ataei, M., “Earth dam site selection using the analytic hierarchy process(AHP): a case study in the west of Iran”, Arabian Journal of Geosciences,2012, DOI 10.1007/s12517-012-0602-x
4.    Khazaie, J. & Minatour, Y. & Ataei, M., “A Fuzzy TOPSIS Group Decision Making Model for Locating the Dam Site - Case Study: Harsin Dam in IRAN”, KSCE Journal of civil Engineering, Under Revising (December 2012)
5.   Khazaie, J. & Asadi, Mahmood
6.     
7.   Khazaie, J. & Minatour, Y. & Ataei, M. & Javadi, A.A., “An integrated decision support system for dam site selection ”, Scientia Iranica Journal, A (2015) 22(2), 319-330
8.     خزائي، جهانگير؛ اميرشاه كرمي، سيد عبدالعظيم؛ « تحليل عددي اندركنش زمين و شالوده هاي بزرگ با درنظرگرفتن اثرات ابعاد شالوده » مجله علمي و پژوهشي شريف، با شماره مرجع 8734/297/30 چاپ شده در مجله ويژه و تخصصي مهندسي عمران اسفند 1389، صفحه 95 الي 102
9.      خزائي، جهانگير؛ ميناتور، ياسر؛ عطائي، محمد؛ « توسعه رويكرد تصميم­گيري چند معياره در مكانيابي ساختگاه سد» مجله آب و فاضلاب اصفهان( در دست داوري)
10.   خزائي، جهانگير؛ باوان پوري، حامد؛ شرفي، حسن؛ « مطالعه عددي روانگرايي ناشي از زلزله بر ساختگاه و پايداري لوله هاي مدفون» مجله علمي و پژوهشي شريف ( در دست داوري)
11.     خزائي، جهانگير؛ شمس ملكي، يزدان؛ « ارزيابي تغيير شكل گود هاي مهار شده در تحليل هاي خميري و تحكيمي» مجله علمي و پژوهشي عمران مدرس ( در دست داوري)
12.    خزائي، جهانگير؛ گرايلي، عادل؛ «تاثير مدل رفتاري بر نتايج تحليل تغييرشكل¬ ديواره در گودبرداري عميق» مجله علمي و پژوهشي شريف ( در دست داوري)
13.   خزائي، جهانگير؛ نجف پور، حميدرضا؛ « محاسبه زاويه اصطكاك داخلي خاك براساس عددنفوذ استاندارد (N) با در نظرگرفتن اثرات عمق (مطالعه موردي منطقه مركزي تهران)» مجله مهندسي عمران دانشگاه فردوسي مشهد(دردست داوري)
14.    خزائي، جهانگير؛ قائمي، مهدي؛ «مقايسه و ارزيابي روش هاي پايدارسازي زمين لغزش (مطالعه موردي: زمين لغزش كيلومتر 194 راه آهن ملاير-كرمانشاه)» مجله پژوهش هاي تجربي در مهندسي عمران(در دست داوري)
مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي معتبر:
1.    خزائي، جهانگير؛ رجائي، حسين؛ « تحليل غيرخطي ديوارهاي برليني» چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران، 14 تا 16 ارديبهشت 1376 دانشگاه صنعتي شريف- تهران
2.   خزائي، جهانگير؛ «كاربرد ميل مهار در پايدارسازي توده هاي خاك و سنگ» دهمين كنفرانس سراسري دانشجويان مهندسي عمران، 30 تا 2 آبان 1382، دانشگاه صنعتي اميركبير- تهران
3. خزائي، جهانگير؛ « گودبرداري در مناطق شهري» دومين سمينار بهبود امورعمراني استان كرمانشاه،      دانشگاه رازي1379
4.   خزائي، جهانگير؛ اميرشاه كرمي،سيد عبدالعظيم؛ « تاثير ابعاد شالوده گسترده درتعيين رفتار       زمين هاي سخت با در نظر گرفتن مدل اميرشاه كرمي» سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران، 24 -26 مهر ماه 1386 ، دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران).
5.    اميرشاه كرمي، سيدعبدالعظيم ؛ خزائي، جهانگير؛ مهدي آبادي، مليحه؛ نوميري، مهدي؛ « تحليل عددي اندركنش قلعه فلك الافلاك با طرح مقاوم سازي بستر سنگي» سومين كنفرانس مكانيك سنگ   ايران،24 - 26 مهر ماه 1386 ، دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران).
6.   خزائي، جهانگير؛ اميرشاه كرمي،سيد عبدالعظيم؛ "بررسي و مطالعه اثرات اندازه شالوده برتغييرخواص رفتاري زمين با توجه به پديده « تمركز تغييرشكل ها»"، چهارمين همايش بين المللي مهنـدسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران11 تا 12 آبان 1389، تهران ، ايران شماره و كد مقاله: 378 (BVMKHA)
7. خزائي، جهانگير؛ اميرشاه كرمي،سيد عبدالعظيم؛ بهشتي، سيد محمد؛ "مستندسازي، آسيب شناسي و مقاوم سازي بناهاي تاريخي(مطالعه موردي قلعه فلك الافلاك)"همايش علمي سالانه دانشگاه رازي 28 الي 30 آذر 1389
8. خزائي، جهانگير؛ ميناتور ياسر؛ "شبيه سازي عددي جريان هاي غيرريزشي روي سرريزهاي پلكاني با استفاده از مدل هاي آشفتگي مختلف" دومين كنفرانس مديريت جامع منابع آب، دانشگاه شهيد باهنركرمان، بهمن 1389
9.   خزائي، جهانگير ؛ جلالوند، داود؛ "بررسي و مطالعه تاثير چيدمان و فاصله ريزشمع ها بر ظرفيت باربري پي گسترده سطحي واقع بر خاك چسبنده" پذيرفته شده در ششمين كنگره ملي مهندسي عمران
دانشكده مهندسي عمران - دانشگاه سمنان 1390
10.خزائي، جهانگير ؛ سهيلي، محمدرضا؛ "بررسي اثر تغيير زاويه شيب زمين بر ظرفيت باربري   شالوده هاي مستقر بر شيب هاي سنگي درزه دار پايدارسازي شده بوسيله ريزشمع" چهارمين كنفرانس مكانيك سنگ ايران- 28 و 29 تيرماه 1390 ، تهران- دانشگاه شهيد بهشتي
11.   خزائي، جهانگير ؛ جلالوند، داود؛ "بررسي و مطالعه ظرفيت باربري شالوده هاي مستقر بر سنگ هاي سست و خرد شده تثبيت شده با ريزشمع" چهارمين كنفرانس مكانيك سنگ ايران- 28 و 29 تيرماه 1390 ، تهران- دانشگاه شهيد بهشتي
12.     خزائي، جهانگير؛ « الگوي مكانيزم خرابي در زمين زير شالوده هاي كوچك و بزرگ » دومينهمايش علمي سالانه دانشگاه رازي 28 الي 30 آذر 1390
13.    جواد هدايتي، جهانگير خزائي ، حسن شرفي؛ « تحليل و بررسي لغزش درجاده جايگزين سد گيوي و چالش جهت طرح پايدارسازي» دومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي 28 الي 30 آذر 1390
14.    حامد باوان پوري، جهانگير خزائي، حسن شرفي؛ « بررسيو مطالعه خطراتحاصل از وقوع روانگرايي ناشي از زلزلهبرساختگاهوپايداريلولههايانتقالگاز » دومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي 28 الي 30 آذر 1390
15.    حامد باوان پوري، جهانگير خزائي، حسن شرفي؛ « بررسي و مطالعه عددي تاثير روانگرائي ناشي از زلزله بر لوله هاي مدفون » دومين كنفرانس ملي سازه- زلزله- ژئوتكنيك دانشگاه مازندران، آذر 1391
16.مهرداد حياتي، جهانگير خزائي؛ « بررسي پاسخ ساختمان به تغييرمكان هاي افقي و قائم ناشي از گودبرداري در مجاورت آن( بررسي كارهاي گذشتگان)» كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري، دانشگاه آزاد واحد تبريز، مهر 1392
17.طالب احمدوند، جهانگير خزائي، محمد شريفي پور؛ « مطالعه راهكارهاي مقاوم سازي لرزه اي ساختمان هاي با مصالح بنائي شهرستان نهاوند » كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري، دانشگاه آزاد واحد تبريز، مهر 1392
18.آزاده اميري، ساسان محاسب، جهانگير خزائي؛ « تأثير اندركنش خاك و سازه در مقاوم سازي لرزه اي سازه هاي فولادي» پنجمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي سازه و فولاد در صنعت سازه، انجمن سازه هاي فولادي ايران، اسفند1393
19.آزاده اميري، جهانگير خزائي؛ « بررسي روش مخروط در مقاوم سازي سازه ها در برابر زلزله» دومين كنگره بين المللي سازه-معماري و توسعه شهري، دانشگاه هنر اسلامي تبريز، آذر 1393
20.آزاده اميري، جهانگير خزائي، ساسان محاسب؛ « بررسي اهميت در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه با استفاده از روش مخروط» دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه تبريز، ارديبهشت 1394
21. 
22.              Khazaei Jahangir, Minatour Yasser, Safari Mohsen, Ataei Mohammad, “Petroleum storage management using multi-criteria decision making approach Proceedings of the first international conference of oil, gas, petrochemical & power plant, 16 July 2012, Olympic hotel, Tehran, ran
23.             shahnazi navid, Khazaei Jahangir, Ashtari Kiarash, “Analysis & numerical study of the effects of soil shearing resistance parameters on nail angle (nailing modeling in soil using plaxis software)” Proceedings of the 4th International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz, Iran, 24 May 2012
24.             Khazaei Jahangir, Minatour Yasser “Extension of an integrated AHP and TOPSIS approach in the earth dam site selection Proceedings of  the Second International Conference on Geotechnique, Construction Materials andEnvironment, Kuala Lumpur, Malaysia, Nov. 14-16, 2012
25.             Khazaei Jahangir, Sadeghabadi Alireza “An Investigation On Behavior Of Geogrid Reinforced Soil Retaining Walls Applying Finite Difference Method (F.D.M) Proceedings of the Second International Conference on Geotechnique, Construction Materials andEnvironment, Kuala Lumpur, Malaysia, Nov. 14-16, 2012
26.              Khazaei Jahangir, Sadeghabadi Alireza, Yusefierad Mostafa“Analysis Of Geogrid Reinforced Soil Retaining Walls With LimitEquilibrium And Finite Difference Method Proceedings of the Second International Conference on Geotechnique, Construction Materials andEnvironment, Kuala Lumpur, Malaysia, Nov. 14-16, 2012
27.             shahnazi navid, Khazaei Jahangir, Sharifipour Mohamad, Ashtari Kiarash, Numerical Study Effect of Nail Angle Change on Stability and Displacement of Excavation Wall in Cohesive and Cemented Non-Cohesive SoilsProceedings of the Second International Conference on Geotechnique, Construction Materials andEnvironment, Kuala Lumpur, Malaysia, Nov. 14-16, 2012
28.             Khazaei Jahangir, Sharafi Hasan, Bavanpouri Hamed “Numerical Study Of Earthquake Hazards Of Liquefaction Occurring On The SiteAnd Stability Of Transport Pipes Proceedings of the Second International Conference on Geotechnique, Construction Materials andEnvironment, Kuala Lumpur, Malaysia, Nov. 14-16, 2012
29.               
مقالات چاپ شده در نشريات محلي و روزنامه هاي ملي:
1.    ويژگي هاي شاخص و ابتكارات مهندسي در طراحي و اجراي اسكله هاي لافت و پهل (طرح برتر بتني 1387 در قسمت سازه هاي دريائي و اسكله ها)- مجله شمس، سال هفتم شماره 53 و 54 فروردين و          ارديبهشت 1388 و مجله پيام آبادگران، سال 26، شماره 259 (29 جديد)
2.   خزائي، جهانگير؛ شرفي، حسن؛ باوان پوري، حامد؛ «Numerical study of earthquake hazards of liquefaction occurring on the site and stability of transport pipes» مجله مقاوم سازي وبهسازي صنعت، جلد يك- شماره يك ، تابستان 91، صفحه 2 الي 7 لاتين
 
سمت هاي اجرايي:
1.    كارشناس اداره كل عمران و توسعه سازمان مركزي تبليغات اسلامي 1373 تا 1376
2.   كارشناس و مشاور شهرداري كرمانشاه ( مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر كرمانشاه) 1377 تا 1381
3. مدير عمراني سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه 1379 تا 1381
4.   كارشناس و مشاور شركت مهندسين مشاور گاماسياب1382 تا 1383
5.   مطالعات ژئوتكنيك زمين 18 هكتاري خادم آباد باغستان شهريار (كارفرما: شركت تعاوني مسكن صنايع مخابرات ايران - صما)
6.   كارشناس و مشاور شركت مهندسين مشاور خاك پايه (1381تا 1393)
7. كنترل و تصويب مطالعات، طراحي و محاسبات موزه بزرگ كرمانشاه (كارفرما: سازمان ميراث فرهنگي كشور)
8. مدير پروژه مطالعات و طرح مقاوم سازي موزه بزرگ پاسارگاد(كارفرما: سازمان ميراث فرهنگي كشور)
9.   مدير پروژه شركت مهندسين مشاور خاك پايه در پروژه مجتمع سياحتي، اقامتي و تفريحي قشم (كارفرما : شركت تأسيسات آب و برق قشم، فاز 1 2 3)
10.مدير پروژه شركت مهندسين مشاور خاك پايه در پروژه سايت پشتيباني اسكله هاي لافت و پهل(كارفرما: منطقه آزاد قشم، فاز 1 2 3)
11.مدير پروژه شركت مهندسين مشاور خاك پايه در پروژه احداث موج شكن و بندرگاه اسكله هاي لافت و پهل(كارفرما: منطقه آزاد قشم، فاز 1 2 3)
12.     مشاوره، طراحي و اجراي گودبرداري هاي عميق و مسئله دار (مشاور بهين پي پژوه) 


زمينه هاي علمي و كاري مورد علاقه:
1-    مدل سازي، طراحي و تحليل پايداري گود و سازه هاي نگهبان
2-   بهسازي و تثبيت خاك
3- مهندسي پي
4-   روش هاي عددي در مهندسي ژئوتكنيك (مكانيك خاك و پي)
5-   تصميم گيري هاي چند معياره - چند متغيره
6-سدهاي خاكي
 

 

  •  Last Modified: 30 May, 2015

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)