پنجشنبه 31 خرداد 1397   22:34:34
                                                                                  
            پرسنل سازماني واحد آموزش  

                      
شماره اتاق نام و نام خانوادگي  پست سازماني
    213   دكتر رضا آقاياري           مدير امورآموزشي           
    205    مسعودميرقوامي                  معاون مدير كل امور آموزشي  
    209       محمدرضا شمسي پور   رئيس اداره فارغ التحصيلان     
    209      فرزاد جراره    معاون اداره فارغ التحصيلان 
     209   مراد عليرضاپور    رئيس اداره پذيرش و ثبت نام   
 206     مهوش حاصلي  كارشناس خدمات آموزشي
 206      شورانگيزتنها                        كارشناس خدمات آموزشي
   217 فريبا محمدي   كارشناس خدمات  آموزشي   
    207    شاپور جنگجو                  كارشناس خدمات آموزشي 
    207     برزو ويسمرادي   كارشناس خدمات آموزشي
 217   
سياوش عراضي كارشناس خدمات آموزشي
  216     آرياسنجري    كارشناس امور رايانه 
  216     بهاره چاقويي  كارشناس امور رايانه 
216    
روح انگيز حيدري
كارشناس امور رايانه    
215  عبدالرضا خاني  بايگان
215
 براتعلي ملكي
  
                                        
                        
                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                              
                                                                                                              

                                                                                             
                                                                                                  
                                                                                                     .
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)