رزومه علمي و پژوهشي دكتر علي دودمان كوشكي


رزومه علمي و پژوهشي

نام و نام خانوادگي: علي دودمان كوشكي                      محل و سال تولد: كرمانشاه، 1343

مدرك و رشته تحصيلي: دكتراي زبان و ادبيات عرب        تاريخ استخدام: 1372  

محل اخذ مدارك تحصيلي:

*كارشناسي: دانشگاه تهران (1368).

*كارشناسي ارشد: دانشگاه اصفهان (1372).

*دكترا: دانشگاه تربيت مدرس تهران (1382).

الف) فعاليت هاي آموزشي:

تدريس متون نظم و نثر عربي، صرف و نحوف متون تفسيري، حديث، نهج البلاغه و علوم بلاغت.

ب) دوره­هاي آموزشي:

1.      رويكرد يادگيري خلاّق، مدّت 16 ساعت، سال 1384، دانشگاه ايلام.

2.      يادگيري مشاركتي، مدّت 16 ساعت، سال 1384، دانشگاه ايلام.

3.       آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان، مدّت 8 ساعت، سال 1393، دانشگاه رازي.

ج) فعاليت هاي پژوهشي:

استاد راهنماي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد:

1.      جميل صدقي الزهاوي و جلوه هاي علمي در اشعارش، ظفر رستگار، سال 86، دانشگاه آزاد كرمانشاه.

2.      بررسي مضامين مشترك لامية العرب و لامية العجم، ملوس برزويي، سال 87، دانشگاه آزاد كرمانشاه.

3.      بررسي مدايح علوي در چكامه هاي سيد حميري و ديك الجن، نبي فرجي، سال 87، دانشگاه آزاد كرمانشاه.

4.      بررسي تطبيقي زندان نامه در ادب پارسي و تازي، عيسي داراب پور، سال 88، دانشگاه ايلام.

5.      بديع در نهج البلاغه و ادبيات فارسي، سكينه فيضي زاده، سال 88، دانشگاه آزاد كرمانشاه.

6.      تحدّي و سخريه در اشعار عبدالوهاب البياتي، زهير اسماعيلي راد، سال 88، دانشگاه آزاد كرمانشاه.

7.      بررسي تطبيقي مضمون فقر در اشعار معروف الرصافي و پروين اعتضامي، طيبه نقي زاده، سال 89، دانشگاه آزاد كرمانشاه.

8.      بررسي تطبيقي توصيف طبيعت در ديوان منوچهري و صنوبري، سميه جم زاده، سال 90، دانشگاه ايلام.

9.      بررسي ساختاري و مضموني اشعار كمال ناصر، طيبه صالحي طبس، سال 92، دانشگاه رازي.

ز) طرح هاي تحقيقاتي:

1. راهكارهاي عملي و نظري ترويج فرهنگ نماز، مسابقات جشنواره جذبه نور، ويژه دانشگاه ها، سال 85، دانشگاه مشهد.

2.  بررسي سبك شعري منوچهري دامغاني و مقايسه آن با ادب تازي، سال 87، دانشگاه ايلام.

ح) سوابق اجرايي

- مدير گروه آموزشي عربي و فارسي.

- معاونت آموزشي دانشكده ادبيات.

- عضويت در كميته موارد خاص دانشجويان.

- عضويت در كميته انضباطي دانشجويان.

- عضويت در هيأت نظارت بر نشريه­ها.

- عضويت در هيأت مشاوره دانشجويان شاهد و ايثارگر.

- نماينده هيأت علمي در شوراي آموزشي دانشگاه.

د) مجموعه مقالات چاپ شده در همايش­هاي ملي و بين­المللي

1. تحليلي بر ريشه­هاي فرهنگي تهاجم فرهنگي، همايش بيم و اميد دانشجويي، سال 84، دانشگاه همدان.

2. خطبه فدك در آينه ادب سياسي شيعه، همايش ميراث علمي و معنوي حضرت زهرا (س)، سال 84، مشهد.

3. بررسي شعر درنگ بر اطلال و دمن و نقد آن در ادب تازي، همايش ادبيات تطبيقي، سال 84، دانشگاه همدان.

4. بهره­گيري از شيوه­هاي نوين ادبي در شعر پايداري ملّت فلسطين، كنگره ادبيات پايداري، سال84، كرمان.

5. اهميّت و حفاظت از محيط زيست در آموزه­هاي ديني، همايش بين­المللي علم و دين، سال 85، تهران.

 6. تأثير جهاني شدن بر زنان ايران و رويكرد بنيادگرايانه كشورهاي اسلامي به آن، همايش نقش زن مسلمان در مقابله با فمينيسم، سال 85، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه.

7. بهداشت آب، خاك و هوا در آموزه­هاي پيامبر (ص)، همايش حفاظت از محيط زيست، سال85، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان.

8. قصص قرآني در آينه شعر فضولي، كنگره ادبي آذربايجان شناسي، سال 86، دانشگاه اروميه.

9.تأثير قرآن و حديث بر شعر رودكي، همايش هزار و صدمين سال وفات رودكي، سال 86، دانشكده ادبيات دانشگاه تهران.

10. ستايش خاندان پيامبر (ص) در آينه ادب سياسي شيعه، همايش تخصصي قرآن و ادب، بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه، سال 87، دانشگاه الزهراء.

11. شهامت ادبي دعبل خزاعي در پاسداري از حريم علي بن موسي الرضا (ع)، همايش ميراث علمي و معنوي امام رضا (ع)، سال 87، دانشگاه علوم قرآني كرمانشاه.

12. پاسداري از منابع طبيعي در راستاي اصول اخلاق زيستي از ديدگاه قرآن، فصلنامه اخلاق پزشكي، سال 89، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.

13. بررسي تطبيقي ويژگي­هاي فنّي زندان­نامه­هاي عربي و فارسي، همايش بين­المللي ترويج زبان و ادبيات فارسي، سال 90، دانشگاه مازندران.

هـ) تأليف كتاب

تا كرانه­هاي بي انتها، ترجمه، تحقيق و تصحيح ينابيع­المعاجز و اصول­الدلائل سيد هاشم بحراني، سال 87، انتشارات دليل ما، قم.

و) مقالات علمي پژوهشي

1. بررسي مدايح شيعي در دوره عباسي با ملاحظه شرايط سياسي و مذهبي، مجله علمي و پژوهشي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، سال 86.

2. وصف زندان و احوال دروني در زندان سرودهاي فارسي و عربي، پژوهشنامه ادب غنايي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، سال 90.

3. بررسي تطبيقي توصيف طبيعت در ديوان منوچهري و صنوبري، مجله علمي و پژوهشي دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي، سال 91.

4. بن مايه­هاي ادبيات پايداري در شعر شاعر مسيحي كمال ناصر، مجله علمي و پژوهشي ادبيات پايداري، دانشگاه كرمان، سال 93.

 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)