شنبه 27 مرداد 1397   13:39:01
مركز رشد واحد هاي فناور دانشگاه رازي كرمانشاه

مقدمه:

در قرن نوزدهم دانشگاه¬ها محل آموزش تخصص، مهارت و اصول زندگي بودند. در قرن بيستم دانشگاه¬ها وارد مرحله پژوهش و ارائه خدمات مشاوره به جامعه شدند. اين كار باعث شد تا جامعه قرن بيستم وارد مراحل ارزشمندي از رشد و توسعه شود. اين رشد و توسعه اما در دانشگاه¬ها نتايج زيادي به دنبال نداشت. دانشگاه¬ها محل توليد علم و فني بودند كه خود از نتايج اقتصادي و پولي اين علم و فن بهره¬اي نمي¬بردند. روش¬هاي توليد در دانشگاه¬ها شكل مي¬گرفت ولي دانشگاه¬ها در عرصه توليد محصول وارد نمي¬شدند. در همين حال بخش¬هاي اقتصادي مستقل از دانشگاه¬ها اين نتايج را تجاري نموده و از قبل آنها ثروت اندوزي مي¬كردند. البته در انتهاي قرن بيستم فضاي كسب و كار آنچنان تغيير يافت و تغيير و تحول در محصولات و روش¬هاي توليد آنچنان سريع گرديد كه بسياري از مؤسسات بزرگ در مسابقه جامانده و خود دانشگاه¬ها براي دست يابي به فناوري هاي تجاري وارد بازار رقابت شدند. در اين شرايط دانشگاه¬ها از حيطه توسعه علوم و تحقيقات وارد مرحله توليد و تجاري نمودن فناوري شدند. امروز دانشگاه MIT بيش از 4000 بنگاه اقتصادي وابسته دارد و از قبل اين بنگاه¬هاي وابسته به سطح بسيار بالايي از درآمد و استقلال دست يافته است. لذا الگوي مراكز رشد و پارك¬هاي علم و فناوري وابسته به دانشگاه¬ها وسيله¬اي براي توسعه منطقه¬اي و نيز توسعه دامنه عمل¬كرد دانشگاه¬ها به سوي دانشگاه¬هاي قرن بيست و يكم است. در اين شرايط لازم است تا دانشگاه¬ها وارد عرصه شناسايي زمينه هاي توليد، فروش فناوري و محصولات دانش بنيان از طريق بنگاه¬هاي اقتصادي مستقر در مراكز رشد و پارك¬هاي علم و فناوري خود گردند.
با اين روي¬كرد و در راستاي احراز جايگاه دانشگاهي مناسب هزاره سوم، دانشگاه رازي مقدمات تأسيس مركز رشد واحدهاي فناور براي استقرار شركت¬هاي دانش بنيان را برنامه¬ريزي نموده است. اين تصميم كمك مي¬كند تا از يك سو ايده¬هاي دانش بنيان دانشگاهيان صاحب ايده، محلي براي بروز و بلوغ پيدا كند، و از سوي ديگر دانشگاه در مسير توسعه منطقي خويش وارد عرصه¬ جديدي از مقدمات فعاليت¬هاي تجاري سازي گردد. از جمله اهداف مركزرشد ياد شده ايجاد پيوند بين توليد، بازار و مراكز دانشگاهي است. از ديگر اهداف مركز حمايت از ايده‌هاي بازارپذير دانشگاهي است. مراكزرشد با حمايت‌هاي مشاوره‌اي و مالي به افرادي كه صاحب ايده هستند اما وسايل و امكانات مناسب براي به توليد رساندن ايده‌ها ندارند، كمك مي‌كند.
در راستاي به انجام رسانيدن اين مهم فعاليت¬هاي مربوط به تأسيس مركزرشد واحد هاي فناور دانشگاه رازي از سال 1386 شروع شده است. اين فعاليت¬ها عبارتند از :
1. مطالعه براي تأسيس مركز رشد و پارك علم و فناوري دانشگاه رازي
2. برگزاري كارگاه معرفي مراكز رشد و پارك¬هاي علم و فناوري در دنيا و ايران براي اعضاي هيأت علمي و شوراي دانشگاه
3. انتخاب مكان مناسب تأسيس مركز رشد
4. اقدام به تهيه طرح تعمير و آماده سازي و سپس اقدام به آماده سازي مكان مركز رشد
5. برگزاري كارگاه¬هاي آموزشي كارآفريني، خلاقيت و تجاري سازي در سطح و براي دانشجويان
6. اعلام فراخوان براي تشكيل واحدهاي فناور به صورت هسته¬ها و شركت¬هاي فناور
7. تهيه فرم¬هاي مخصوص پيش¬نهاد اوليه ايده براي افراد و گروه¬هاي متقاضي استقرار در مركز رشد
8. سازماندهي و انتخاب اعضاي شوراي بررسي ايده¬هاي متقاضي استقرار در مركز رشد
9. بررسي فرم¬هاي رسيده و انتخاب 30 ايده برتر آماده استقرار در مركز رشد دانشگاه
10. تهيه طرح كامل برنامه اجرايي و استقرار مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه رازي و ارسال براي دفتر مراكز رشد و پارك¬هاي فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
11. اقدام به اصلاح طرح بر اساس راه¬نمايي¬ها و خواسته¬هاي دفتر مراكز رشد.
در حال حاضر اين مكان با حدود 30 اطاق آماده استفاده است. حدود 11 مورد از شركت¬ها و هسته¬هاي فناور نيز آماده استقرار هستند. پس از اخذ مجوز شروع فعاليت از سوي دفتر مراكز رشد وزارت مطبوع، مركز رشد مي¬تواند فعاليت قانوني خود را شروع نمايد.
شماره تلفن مركز اداري واحدهاي فناور:
8390650
8390651
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)