نام: حسين               نام خانوادگي: آگهي              رشته: ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه مينه سوتا
آخرين مدرك تحصيلي: دكتري ph.d              مرتبه علمي: دانشيار         سال اخذ آخرين مدرك: 1372
 
مقالات داخلي
 
1.       آگهي، حسين. "بررسي مشكلات تغذيه از ديدگاه بين المللي و سياست گذاري دولتها". مجله علمي پژوهشي اقتصاد كشاورزي و توسعه، شماره 20. زمستان 1376.
2.       آگهي، حسين. "ارزشيابي كشاورزان از برنامه مزارع نمايشي گاوداري پيشرو". ماهنامه جهاد، سال هفدهم شماره 195.
3.       آگهي، حسين. "ارزيابي مروجين از برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت و مهمترين منابع اطلاعاتي آنان". (1374). معاون پژوهشي دانشگاه رازي.
4.       آگهي، حسين. "مزارع نمايشي گاوداري پيشرو، الگويي جهت بهبود وضعيت گاوداري". مقاله ارائه شده به اولين سمينار منطقه اي" نقش ترويج و آموزش در بهبود و توسعه بهداشت و پرورش دام و آبزيان غرب و شمال غرب كشور". 1376، دانشگاه بوعلي سينا.
5.       آگهي، حسين. "چگونگي مبارزه با آكنه و اروآ". 1363. انتشارات آموزشكده كشاورزي كرمانشاه.
6.       آگهي، حسين. "استراتژيهاي بديل حفاظت گياهان در كشورهاي در حال توسعه". مقاله ارائه شده در سمينار علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي. مهرماه 1378.
7.       آگهي، حسين و پزشكي راد، غلامرضا" ارزشيابي كار زنان در كشورهاي در حال توسعه". فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد كشاورزي و توسعه. زمستان 78، سال هفتم، شماره 28.
8.       آگهي، حسين. 1382 "نقش دانش بومي در توسعه پايدار". ارائه شده به اولين همايش ترويجي دانش بومي، تيرماه 1382. استان سيستان و بلوچستان.
9.       آگهي، حسين. 1382"نقش تعاونيها در توسعه روستايي". ارائه شده در هفته پژوهش دانشكده كشاورزي آذرماه، 1382.
10.   آگهي، حسين، 1378 "طرح ايجاد گاوداريهاي نمايشي پيشرو در شهرستان كرمانشاه". باهمكاري مديريت ترويج و مشاركت مردمي.
11.   آگهي، حسين، 1378 "طرح ارزشيابي برنامه ها و فعاليت هاي ترويج كشاورزي كشور". طرح ملي، همكار، معاونت تات وزارت كشاورزي.
12.   آگهي، حسين، 1373 "طرح ارزيابي نيازهاي آموزشي كشاورزان گندمكار شهرستان كرمانشاه". همكار، معاونت پژوهشي دانشگاه رازي.
13.   آگهي، حسين، "روش هاي زراعي براي كاهش مصرف سموم دفع آفات نباتي و كنترل بيولوژيك آفات". مقاله ارائه شده در سمينار روز جهاني غذا. سالن كنفرانس مركز تحقيقات كشاورزي مهرماه 1379.
14.   آگهي، حسين، "تعاريف، مفاهيم و روشهاي كشاورزي پايدار". مقاله ارائه شده در سمينار روز جهاني غذا. سالن كنفرانس مركز تحقيقات كشاورزي مهرماه 1380.
15.   آگهي، حسين، "بررسي تنگناهاي ارتباط بين محققين و كشاورزان". مقاله ارائه شده در سمينار روز هفته پژوهش. سالن كنفرانس دانشكده علوم آذرماه 1380.
16.   آگهي، حسين، "مديريت منابع آب براي توليد محصولات غذايي". مقاله ارائه شده در سمينار روز جهاني غذا. سالن كنفرانس مركز تحقيقات كشاورزي مهرماه 1381.
17.   آگهي، حسين، "مواظبت درست از محصولات غذايي بعد از برداشت". مقاله ارائه شده در سمينار روز جهاني غذا. سالن كنفرانس مركز تحقيقات كشاورزي مهرماه 1382.
18.   آگهي، حسين، "نقد و بررسي تعاريف و مفاهيم توسعه پايدار". مقاله ارائه شده در سمينار روز هفته پژوهش. سالن كنفرانس دانشكده كشاورزي آذرماه 1383.
19.   آگهي، حسين، "نقش دولت در مديريت تعاوني ها". مقاله ارائه شده در اولين كنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه دانشگاه يزد. ارديبهشت ماه 1384.
20.   آگهي، حسين، و دكتر شكراله حمد حيدري، "نقش تعاوني ها در بهبود موقعيت زنان در فرآيند توسعه". مقاله ارائه شده در اولين كنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه دانشگاه يزد. ارديبهشت ماه 1384.
21.   بهرامي، عبدالعلي و حسين آگهي،"مديريت ريسك در مزارع كشاورزي". بيمه و كشاورزي، فصلنامه پژوهشي صندوق بيمه محصولات كشاورزي، سال دوم شماره 8، زمستان 1384.
22.   آگهي ، حسين (1385)« اشتغال و كارآفريني؛ چگونه و چرا» ارائه شده به اولين همايش شناسايي توانمندي ها، موانع و راهكارهاي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي، 7 اسفند ماه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.
23.   آگهي ، حسين (1385)،"زنان روستايي در توسعه". دومين همايش ملي توسعه روستايي ايران دانشگاه تهران.
24.   آگهي، حسين و حسن شهركي (1385)، " سنجش نگرش روستاييان شهرستان كرمانشاه نسبت به خانه هاي بهداشت" ماهنامه علمي جهاد، ترويج كشاورزي و توسعه روستايي سال 26 شماره 275 مرداد و شهريور.
25.   آگهي، حسين و آفاق ويسي (1385)، ارزشيابي و مقايسه KASA(دانش، نگرش، مهارت حرفه اي و سطح آرزوهاي شغلي) كشاورزان تحت پوشش طرح كارشناسان ناظر ذرت با ساير كشاورزان خارج از اين طرح شهرستان روانسر در سال زراعي 1385. ماهنامه علمي جهاد، ترويج كشاورزي و توسعه روستايي سال 26 شماره 275 بهمن و اسفند.
26.   آگهي ، حسين (1386)، بررسي نقش آموزشي دختران و زنان روستايي در توليد و توسعه كشاورزي. دومين همايش ملي توسعه روستايي ايران 1386 دانشگاه تهران، تالار علامه اميني.
27.   آگهي ، حسين (1386)، ارزيابي مشاركتي روستايي (PRA) رهيافتي براي مشاركت بيشتر روستاييان در روند توسعه. دومين همايش ملي توسعه روستايي ايران 1386 دانشگاه تهران، تالار علامه اميني.
28.   آگهي ، حسين (1386)، "توسعه و روند جهاني شدن". دومين همايش ملي توسعه روستايي ايران دانشگاه تهران.
29.   آگهي، حسين، شكراله حمدحيدري و محمود كشوري (1386)، " ارزشيابي مشاركتي تعاوني توليد روستايي با استفاده از رهيافت PRA (مطالعه موردي تعاوني توليد فرزيان استان لرستان). ماهنامه علمي جهاد، ترويج كشاورزي و توسعه روستايي سال 27 شماره 277 خرداد و تير.
30.   آگهي ، حسين (1386)، "توسعه روستايي راهبردها و رهيافتها". دومين همايش ملي توسعه روستايي ايران دانشگاه تهران.
31.   آگهي ، حسين (1386)، "نقش اشتغال روستايي در توسعه". دومين همايش ملي توسعه روستايي ايران دانشگاه تهران، تالار علامه اميني.
32.   آگهي ، حسين مقالات علمي در كنفرانس هاي داخلي و خارجي: دو مورد 1- اولين سمينار بررسي روشهاي ترويجي در زمينه امور دام و آبزيان غرب كشور1376 2- چهاردهمين كنفرانس بين المللي ترويج در ايالات متحده سال 1988.
33.   آگهي ، حسين ، مهران عزيزي،(1386) توسعه روستائي و پيامدهاي آن بر مشاركت زنان (مطالعه موردي شهرستان كامياران)، ارائه شده به دومين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه كردستان.
34.   آگهي،حسين و فارس عبدي(1386)بررسي وضعيت كنوني منطقه آسياي جنوب غربي(مباني همگرايي آسياي جنوب غربي(.ارايه شده به همايش بين المللي بناي آينده اي مطمئن براي آسياي جنوب غربي.جلد دوم.دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران(23و24 بهمن 1386).
35.   آگهي ، حسين ، شهره كرمي، (1387)، تدوين برنامه كاهش اثرات خشكسالي با رويكرد مديريت ريسك. ارائه شده به اولين همايش مديريت خشكسالي، دانشگاه آزاد اسلامي.
36.   آگهي ، حسين ، خوشقدم خالدي (1387) نقش دانشگاه در آموزش كار آفريني. ارائه شده به اولين همايش ملي توسعه كار آفريني در آموزشهاي علمي كاربردي كشاورزي. مؤسسه آموزش عالي علمي-كاربردي مشهد مقدس.
37.   آگهي ، حسين (1387)، موانع پذيرش كشاورزي پايدار. ارئه شده در هفته پژوهش دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي.
38.   آگهي ، حسين و شهره كرمي (1387)، « بررسي اشتغال زنان روستايي در فرايند توسعه پايدار روستايي»، ارائه شده به نخستين همايش ملي توسعه پايدار روستايي 30 ارديبهشت ماه، كرمانشاه، دانشگاه رازي، دانشكده كشاورزي.
39.   آگهي، حسين و مجيد بهرامي (1388) «نقش برنامه ريزي در حفظ محيط زيست و توسعه پايدار» ارائه شده به همايش ملي اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي 5-4 آذر ماه دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي.
40.   آگهي، حسين و غلامرضا برزو (1388)، «مديريت توسعه روستايي با تأكيد بر كاهش ضايعات و توسعه صنايع بسته بندي در روستاها» ارائه شده به همايش ملي اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي 5-4 آذر ماه، دانشكده كشاورزي، دانشگاه رازي.
41.   آگهي، حسين و فارس عبدي (1388) «مكان يابي و ظرفيت سنجي كارخانه قند سرم استان كرمانشاه»، فصلنامه علمي و پژوهشي , اقتصاد كشاورزي و توسعه شماره 68 سال هفدهم زمستان 1388.
42.   آگهي، حسين و نسرين عظيمي (1388) " انرژي خورشيدي گامي در جهت اصلاح الگوي مصرف انرژي : همسو با توسعه پايدار روستايي " ارائه شده به همايش ملي اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي، دانشگاه رازي.
43.   آگهي، حسين و شهره كرمي (1388)، بررسي و تعيين نقش عوامل آموزشي مؤثر بر موفقيت تعاونيهاي توليدي، مقاله ارائه شده به سومين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي. 11 و 12 اسفند ماه 1388-مشهد مقدس.
44.   آگهي، حسين و خوشقدم خالدي (1388)، تبيين نيازهاي آموزشي دانشجويان در زمينه وظايف تجاري كارآفريني با استفاده از مدل تجزيه و تحليل كوادورانت از ديدگاه اساتيد و دانشجويان كشاورزي غرب كشور مقاله ارائه شده به سومين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي . 11 و 12 اسفند ماه 1388-مشهد مقدس.
45.   آگهي، حسين و سيد يعقوب هاشمي (1388)، سنجش نگرش كشاورزان كرمانشاه نسبت به مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي مقاله ارائه شده به سومين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي.11 و 12 اسفند ماه 1388-مشهد مقدس.
46.   آگهي، حسين و حشمت مرادي(1389) تعيين عوامل درون سازماني مؤثر بر موفقيت تعاونيهاي شيلات شهرستان هاي اورامانات. ارائه شده به چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي غرب كشور ارديبهشت ماه 1389.
47.   شهره كرمي، حسين آگهي، عبدالحميد پاپ زن (1388) ارزشيابي طرح آموزش، حمايت و سازماندهي زنان روستايي استان كرمانشاه به منظور توليد قارچ دكمه اي، فصلنامه علمي پژوهشي روستا و توسعه، سال12، شماره 2، تابستان 88.
48.   شهره كرمي، حسين آگهي(1389ارديبهشت) واكاوي سازه هاي تأثيرگذار بر موفقيت تعاونيهاي توليدي با استفاده از مدل SWOT ، همايش ملي كارآفريني و توسعه، دانشگاه ايلام، سخنراني (مقاله كامل)
49.   حسين آگهي، فاطمه مرام، (1389)، نقش دانشگاه در توسعه كارآفريني ، همايش كارآفريني و توسعه ، دانشگاه ايلام (چكيده مقاله).
50.   حسين آگهي، محمدصادق عباسي زاده قنواتي،(1389) پارك علم و فناوري پلي به سوي توسعه كارآفريني اقتصادي، همايش ملي كارآفريني و توسعه دانشگاه ايلام. (چكيده مقاله)
51.    شهره كرمي، حسين آگهي(ارديبهشت 1389) بررسي عوامل مؤثر بر مديريت منابع انساني و نقش آن بر مديريت تعاونيهاي توليد، همايش ملي كارآفريني دانشگاه ايلام. (چكيده مقاله)
52.   شهره كرمي، حسين آگهي،(ارديبهشت1389) بررسي نقش خلاقيت بر موفقيت تعاونيها، همايش ملي كارآفريني و توسعه، دانشگاه ايلام. (چكيده مقاله)
53.   اقدس ولي زاده، حسين آگهي، (ارديبهشت1389) چالش ها و موانع كارآفريني زنان در ايران، همايش ملي كارآفريني و توسعه ، دانشگاه ايلام (چكيده مقاله)
54.   غلامرضا برزو، وحيد علي آبادي، مجيد بهرامي، حسين آگهي، (ارديبهشت 89)، مستند سازي دانش بومي روستايي: تبلور رهيافت بومي كارآفريني در روستاها، همايش ملي كارآفريني و توسعه، دانشگاه ايلام (چكيده مقاله)
55.   قمر ايواني، حسين آگهي،(ارديبهشت 1389)، تأثير آموزش و مشاركت اعضاء در تصميم گيريها ي تعاوني در موفقيت تعاوني فرش دستباف زنان شهرستان اسلام آباد غرب، چهارمين همايش منطقه اي يافته ها پژوهشي كشاورزي غرب ايران، دانشگاه كردستان.(مقاله كامل)
56.   حسين آگهي، حشمت مرادي،(ارديبهشت 89)، بررسي عوامل درون سازماني مؤثر بر موفقيت تعاونيهاي شيلات شهرستانهاي اورامانات، چهارمين همايش منطقه اي يافته ها پژوهشي كشاورزي غرب ايران، دانشگاه كردستان.(مقاله كامل)
57.   حسين آگهي، عليرضا پورشرف، (فروردين 1389)، طرح ارزيابي تعاونيهاي توليد كشاورزان در شهرستان سرپل ذهاب استان كرمانشاه (كد733)، حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه رازي.
58.   حسين آگهي،اكرم بينائيان،(آذر 89)،بررسي عوامل آموزشي موءثربر توسعه تعاونيهاي توليدي (مطالعه موردي شهرستان كرمانشاه).همايش علمي سالانه دانشگاه رازي28 آذر الي 1 دي ماه 89-دانشكده كشاورزي.
59.   خوشقدم خالدي،زهرا اطهري،حسين آگهي(آذر 89)،تلفيق دروس كارآفريني در برنامه درسي دانشكده هاي كشاورزي ومشكلات و راهكارهاي آن. همايش علمي سالانه دانشگاه رازي 28 آذر الي 1 دي ماه 89- دانشكده كشاورزي.
60.   شهره كرمي و حسين آگهي(1389)،عوامل موءثربرموفقيت تعاونيها: مطالعه موردي تعاونيهاي توليدي محصولات خارج از فصل در استان كرمالنشاه.فصلنامه علمي پزوهشي روستا وتوسعه سال13،شماره2،تابستان 1389.
61.   اطهري،زهرا،خالدي،خوشقدم و حسين آگهي(1389) بررسي ارتباط روحيه كار آفريني با سبك يادگيري دانشجويان كشاورزي، ارائه شده به كنفرانس بين المللي مديريت ، نوآوري و كار آفريني(27 و 28 بهمن ماه 89 دانشگاه شيراز).
62.   بيگلري، الهام و حسين آگهي(1389)،بررسي عوامل موءثر بر كاربردفناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) توسط اعضاء هيات علمي دانشگاه رازي كرمانشاه،مجله علمي پژوهشي علوم و فناوري اطلاعات.دوره26 شماره1ص ص29-44.
63.   زرافشاني،كيومرث،آگهي،حسين و خوشقدم خالدي( 1390)تعيين نيازهاي آموزشي زنان روستاهاي شهرستان سنقر با استفاده از مدل نيازسنجي بوريچ و مدل تجزيه تحليل كوادرانت،فصلنامه علمي پژوهشي زن در توسعه و سياست، دوره 9 شماره1 بهار 1390.
 
64.   آگهي،حسين و اكرم بينائيان(1390) بررسي عوامل موءثر بر توسعه ي تعاوني هاي توليدي كشاورزي در جهت پيشبرد سياست هاي اصل 44(مطالعه موردي شهرستان كرمانشاه). ارائه شده به دومين همايش ملي توسعه پايدار روستايي، همدان، دانشگاه بوعلي سينا، 15 و 16 تيرماه 1390.
65.   آگهي، حسين و عليرضا يداله زاده چاري(1390) بررسي وضعيت توسعه كشاورزي نواحي روستايي شهرستان كرمانشاه. ارئه شده به دومين همايش ملي توسعه پايدار روستائي، همدان،دانشگاه بوعلي سينا،15و16 تيرماه1390.
66.   آگهي،حسين و حشمت مرادي(1390) بررسي عوامل اقتصادي،انساني و فردي موءثربر موفقيت تعاوني هاي شيلات استان كرمانشاه. ارئه شده به دومين همايش ملي توسعه پايدار روستائي، همدان،دانشگاه بوعلي سينا،15و16 تيرماه1390.
67.   آگهي،حسين و خديجه مرادي(1390)واكاوي چالشهاي مشاركت زنان در توسعه پايدار روستائي و عوامل موء ثر بر آن.پوستر ارائه شده به دومين همايش ملي توسعه پايدار روستائي، همدان،دانشگاه بوعلي سينا،15و16 تيرماه1390.
68.   آگهي،حسين و شهره كرمي(1390)واكاوي سازه هاي تاءثير گذار بر توانمند سازيزنان روستايي درراستاي دستيابي به توسعه پايدار. پوستر ارائه شده به دومين همايش ملي توسعه پايدار روستائي، همدان،دانشگاه بوعلي سينا،15و16 تيرماه1390.
69.   آگهي،حسين و شهره كرمي(1390) بررسي نقش مشاركت همه جانبه در توسعه و موفقيت تعاوني هاي توليدي. . پوستر ارائه شده به دومين همايش ملي توسعه پايدار روستائي، همدان،دانشگاه بوعلي سينا،15و16 تيرماه1390.
70.   آگهي،حسين. رضوان قمبر علي و ليدا شرفي(1390)بررسي رابطه ارزش هاي دانشجويان و نيت كار آفرينانه آنها. اولين همايش سراسري مديريت ،نوآوري و كارآفريني مورخ اسفند ماه 1390 . آموزشكده فني و حرفهاي سما واحد دزفول.
71.   آگهي ،حسين. حسين حيدري و فاطمه قاسم پور(1390) كاهش فقر و مها جرت روستاييان با كليد طلايي كار آفريني.اولين كنفرانس ملي كار آفريني تعاون،جهاد اقتصادي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين.
72.   آگهي ،حسين. حسين حيدري ،مجيد بهرامي و سروناز احمدي(1390). اخلاق كار آفريني،عامل تسريع كنندهدر شكل گيري گار آفريني پايدار.اولين كنفرانس ملي كار آفريني،تعاون،جهاد اقتصادي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين.
73.   آگهي،حسين. رضوان قمبرعلي و ليدا شرفي(1390). بررسي روحيه كار آفريني در بين دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي.اولين كنفرانس ملي كارآفريني،تعاون،جهاد اقتصادي. دانشگاه آزاد اسلامي واحدنائين.
74.   آگهي،حسين. محمد امين شريفي،علي اسدي و خليل كلاتري(1390) تعيين عوامل موءثر در تحقق خودكفائي زنان سرپرست خانوار(مطالعه موردي:استان كردستان)نشريه علمي پژوهشي مصالعات زنان. سال نهم شماره يك.
75.   آگهي،حسين.امير اعظمي و عادل سليماني(1390). سنجش رضامندي روستاييان از شركت هاي تعاون روستايي استان كرمانشاه.فصلنامه علمي پژوهشي برنامه ريزي منطقه اي ،سال اول،شماره 2 تابستان 1390.
76.   آگهي،حسين(1390).بررسي آئين هاي ايران باستان و نقش دين زرتشت در ساختار اجتماعي و فرهنگي و ارتباط آن با كشاورزي.فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ پژوهي دانشگاه فردوسي مشهد. در دست چاپ.
77.   آگهي،حسين و رضوان قمبرعلي(1390) بررسي موانع كار آفريني در آموزش عالي كشاورزي از ديدگاه دانشجويان تحصيلت تكميلي دانشكده كشاورزي.دومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي.
78.   آگهي،حسين و خديجه مرادي(1390) چالش هاي فرا روي دهياري ها در آيين مديريت روستايي.دومين همايش علمي سالانه دانشگاه رازي.
79.   مرادي،خديجه و حسين آگهي(1393) واكاوي چالش هاي مديريت روستايي با رويكرد كيفي تئوري بنياني. مجله علمي پژوهشي علوم پژوهشي جغرافيا و توسعه شماره34 بهار 1393.
80.   آگهي،حسين و رضوان قمبرعلي و نشميل افشارزاده(1391) امكان سنجي توسعه پايدار گردشگري در شهر كرمانشاه با استفاده از مدلSWOT. ارائه شده به سومين همايش سالانه دانشگاه رازي آذر ماه 1391.
81.   آگهي،حسين و زهره آدينه وند و مصيب غلامي و فخرالين خالدي(1391)."بررسي تاءثير برنامه هاي آموزشي-ترويجي بر توانمند سازي زنان روستايي و افزايش توليد "ارائه شده به همايش ملي مديريت سرمايه و استعدادكشاورزي در پرتوصنعت و تجارت در دانشگاه زنجان. 10 آبان ماه 1391.
82.   آگهي ،حسين. اكرم بينائيان و نيوشا اقتداري(1991).عوامل موءثر برپيشرد سياست هاي اصل 44 در تعاوني هاي توليد كشاورزي شهرستان كرمانشاه. فصلنامه علمي- پژوهشي روستا و توسعه سال15، شماره2،تابستان 1391.
83.   كرمي دارابخاني،روءيا. حسين آگهي، نعمت اله شيري و مصيب غلامي(1391) نقش سبك هاي تفكر در خلاقيت دانشجويان كشاورزي(مطالعه موردي دانشكده كشاورزي، دانشگاه رازي).فصلنامه علمي و پژوهشي ابتكار و خلاقيت در علوم انساني،دوره دوم شماره1 تابستان 1391.
84.   آگهي،حسين. علي اصغر ميركزاده و معصومه تقي بيگي(1391)."اولويت بندي عوامل موءثر بر توسعه مشاغل خانگي زنان روستايي" فصلنامه علمي- پژوهشي زن و جامعه،سال سوم،شماره سوم،پائيز 1391.
85.   آگهي،حسين. فاطمه قرباني پير عليدهي،نشتيمان كريميان،و سميره صي محمدي(1392) تحليل عوامل موءثر بر بسط وگسترش روحيه كارآفرينانه كشاورزان(مطالعه موردي كشاورزان دهستان دهگلان). ارائه شده به اولين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار. تهران 1392.
86.   آگهي،حسين.ليدا شرفي و خديجه مرادي(1393) مطالعه عملكرد دهياري هاي دهستان بالا دربند شهرستان كرمانشاه از ديدگاه دهياران با رويكرد كيفي. مجله پژوهش هاي روستايي. دردست چاپ.
87.   قرباني پير عليدهي، دكترحسين آگخي،امين خليلي و آزاده قرباني پير عليدعي(1393)"عوامل باز دارنده توسعه تعاوني هاي كشاورزي شهرستان دهلران-كاربرد نظريه بنياني". فصلنامه تعاون و كشاورزي. دردست چاپ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات خارجي
1.                  Pezeshki- Raad. GR., Agahi. H. & Radha Krishna, RB. An Assessment of country Extension Educators Activities, in North Western Region of Iran. Paper presented to 14th Annual Conference of AIAEE in Tucson, Arizona, 1998.
2.                  Agahi, H. Berkas, T, & Ramse, D.A. A Comparison the West German Meister and a Minnesota. System for Training farmers. University of Minnesota. St. Paul 1990.
3.                  Agahi, H. A Comparison of two Educational system: Agricultural Education system in Iran & Agricultural Education system in United states, University of Minnesota. St. Paul 1991.
4.                  Agahi, H & Edgar A. Persons. Farmers Reactions to Dairy Demonstration Farms in Minnesota, University of Minnesota. St. Paul 1993.
5.                  Pezeshki- Raad. G.R. Agahi. H. & Radha Krishna, R. B. "An Assessment of Rural Women Activities in Iran". Paper presented to 19th Annul Conference of AIAEE In Raleigh, North Carolina, U. S. A. April 8-12, 2002.
6.                  Pezeshki- Raad. G.R. Agahi. H. "An Assessment of Contact Farmers Educational Activities in Iran". Paper presented to 18th Annual Conference of AIAEE In Durban, South Africa. May 26-30, 2003.
7.                  Pezeshki- Raad, H. Agahi and O. Ukaga. "Agricultural Extension Problems in Iran, Opinion of Extension Authorities. Journal of Extension Systems. June, 2001, No. 1, Vol. 17.
8.                  Agahi, H. Behjat, A. M. (2005). The effect of crop Insurance on wheat dary farmers' technical efficiency in Kermanshah province. 5th international Conference of ASAE. Sistan & Baluchestan University.
9.                  Shahraki, Hassan, and Hossein Agahi. "Measurement of Rural people Attitude toward the Health Houses (Health Centers), In Kermanshah state in Islamic Republic of Iran". Presented at the Ninth Annual Meeting of the American Association of Behavioral and social science (AABSS). Lasvegas, Nevada, Feb. 15-17, 2006.
10.              Agahi, H. Zarafshani, k, and Behjat, A.M. (2008). The effect of crop insurance on Technical Efficiency of wheat Farmers in kermanshah, province: A corrected ordinary least square Approach. Journal of Applied Sciences, Asian network for scientific information.
11.              Hamd Haidari, Sh. Agahi, H. and Papzan, A. (2007). Teaching and Learning Participation in the College of Agriculture at Razi University, Iran. Quality in Higher Education Vol 3 No 2.
12.              Zarafshani, K. Knobloch, N. A. and Agahi, H. (2007). General perceived self- Efficacy of Iranian College of Agriculture students. Journal of International Agricultural and Extension Education.
13.              Hamd Haidari, Sh. Agahi, H. and Papzan, A. (2006). Higher Education during the Islamic government of Iran (1979-2004). International   journal of Educational Development. Available online at www. Scienc direct. Com.
14.              Agahi,h. and abdolali Bahrabi(2008) A study of natural risk affecting adoption of crop insurance. A case study of Kurdistan, Iran December 2007. African Journal of Agricultural research Vol3. No.8.
15.              The effect of crop insurance on Technical Efficiency of wheat Farmers in kermanshah, province: A corrected ordinary least square Approach.2008، Journal of Applied Sciences, Asian network for scientific information.
16.              General Perceived Self-Efficacy of Iranian College of Agriculture students. 2008. Journal of international Agricultural and Extension Education
17.              Higher Education during the Islamic government of Iran. 2008. International Journal of Educational Development.
18.              Karami,shohreh, Agahi, Hossein (2011), Path Analysis of socio-cultural Factors Affecting         success of producers’ Cooperatives. First International Conference on Cooperative social, Economic and Cultural Capabilities, Kish Island, Iran
19.              Agahi,hossein. Ghambarali,R. and Afsharzadeh,N(2011) Wheat Farmers’ perceptions of sustainable agriculture: The case of Kermanshah Province of Iran. Alphrates Journal of Agricultural science.
20.               Agahi,hossein. Haidari,H. and Bahrami,M (2011) Virtual Water Trade and its Relation to Sustainable Water Consumption. Alphrates Journal of Agriculture Science.
21.              Agahi,hossein and shohreh Karami(2012) Astudy of factors effecting social capital management and its impact on success of production cooperatives. Annals of Biological Research,2012.3 (8):4179-4188.
22. Agahi,Hossein . Moradi,Kh. And Afsharzadeh,M(2012) Agricultural Graduate Students’ Attitude towards Sustainable Agriculture: A Case of Razi University,Iran. Annals of Biological Research,2012,3 (8):4007-4011.
23. Agahi,Hossein . Moradi,Kh. And Afsharzadeh,M(2012) Agricultural Graduate Students’ Attitude towards Sustainable Agriculture: A Case of Razi University,Iran. Annals of Biological Research,2012,3 (8):4007-4011.
24. Agahi, H. Ghambarali, R. And Afsharzade, N(2011). Wheat Farmers perceptions of sustainable Agriculture: The case of Kermanshah province of Iran. International Research Journal of Applied and Basic Seinces. Vd.,2 (6), 226-232,2011.
25. Khaledi,H. Agahi,H. and Eskandari,F (2012) Explaining Rural Women’s Participation in Extension Education Program: Case study of Sanandaj City. On line Journal of Education ResearchVolume 1,issue3,pp 57-64; june2012.
26. Agahi,H. Alibeigy,A.H, Ghasemi,J. and Rezvan Ghambarali (2012).Training Needs Assessment of Fish Farmers in Dalaho Township in Kermanshah Province. International Journal of Agriculture: Research and Review. Vol.,2(S),991-997,-2012.available on line at http://www.ecisi.com.
27. Agahi,Hossein. Gorbani Piralidehi,F. Karimiyan,N. Sey Mohamadi,S. and Pirmoradi,A.H.(2014). Analysis of Factors Affecting on the development of the Entrepreneurial Spirit of Farmers (A Case Study of Rural Farmers of Dehgolan)-Iran. Journal of Middle East Applied Science and Technology. Issue2, Vol.6, 2014.
28. Shiri,Nematollah, Mojgan Faghiri, Amirhossein Pirmoradi & Hossein Agahi(2014) Attitudes of Agricultural Extension Workers towards Organic  Farming in Iran. Journal of Organic Systems ,9(1),2014.
 
 
1.       ترجمه چند فصل از كتاب روشهاي آموزش كشاورزي تأليف: مك كرن وارم برود جهت تدريس در دانشگاه.
2.       ترجمه چند فصل از كتاب آموزش بزرگسالان تأليف: رابينسون جهت تدريس در دانشگاه.
3.       ترجمه نظارت و ارزشيابي پروژه هاي ترويجي بانك جهاني جهت تدريس در دانشگاه.
4.       ترجمه كتاب تحت عنوان «مقدمه اي بر كمك به بزرگسالان براي يادگيري و تحول»، تأليف راسل. د . رابينسون، ترجمه حسين آگهي، 1390 انتشارات دانشگاه رازي.
5.       تاءليف كتاب تحت عنوان "آموزش كار آفريني" حسين آگهي و خوشقدم خالدي(1390). انتشارات دانشگاه رازي.
.
 
 
طرح هاي تحقيقاتي:
1.       بررسي نيازهاي آموزشي مروجين كشاورزي و شناخت مهمترين منابع اطلاعاتي آنان در استان كرمانشاه، مجري طرح، معاونت پژوهشي دانشگاه رازي (1373).
2.       بررسي نيازهاي آموزش كشاورزان گندم ديم و تعيين مهمترين منابع اطلاعاتي آنان در استان كرمانشاه، معاونت پژوهشي دانشگاه رازي همكار طرح (1374).
3.       بررسي روشهاي يادگيري دانشجويان دانشكده كشاورزي به منظور توجيه مناسب ترين روش تدريس، مجري طرح: دكتر كيومرث زرافشاني، همكار دكتر حسين آگهي، معاونت پژوهشي دانشگاه رازي همكار طرح.(1375).
4.       مجري طرح: دكتر غلامرضا پزشكي راد،همكار دكتر حسين آگهي، ارزيابي برنامه ها و فعاليت هاي ترويج كشاورزي كشور (1376)، معاونت تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت جهاد كشاورزي.
5.       گاوداريهاي پيشرو، مديريت ترويج و مشاركت مردمي استان كرمانشاه (1381)، مجري طرح.
6.       ارزيابي ميزان باور به خود كارآمدي در بين دانشجويان دانشكده كشاورزي، مجري طرح: دكتر كيومرث زرافشاني، همكار دكتر حسين آگهي ، معاونت پژوهشي دانشگاه رازي همكار طرح (1385).
7.       بررسي ديدگاه دانشجويان كارشناسي در مورد نياز به درس كارآفريني در كشاورزي، معاونت پژوهشي دانشگاه رازي مجري طرح: دكتر حسين آگهي، همكار دكتر كيومرث زرافشاني (1386).
8.       طرح تحقيقاتي: آگهي، حسين و عليرضا پورشرف، ارزيابي تعاونيهاي توليد كشاورزان در شهرستان سرپل ذهاب استان كرمانشاه-ارائه شده به معاون محترم پژوهشي دانشگاه رازي(1388).
9.       آگهي،حسين و معصومه تقي بيگي(1391)بررسي عوامل موءثر بر توسعه كار آفريني در بين دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه(كد 999)
10.   آگهي ،حسين و شهره كرمي(1391) تحليل سازه هاي تاءثير گذار بر توانمند سازي زنان روستايي استان كرمانشاه با روشPRAو تكنيك SWOT(كد941).
11.   آگهي،حسين. رضوان قمبرعلي و نشميل افشارزاده(1391)امكان سنجي توسعه پايدار گردشگري در شهر كرمانشاه با استفاده از مدلSWOT.(كد 1036). 
12.    
 
تدريس
1.       تدريس در دانشكده دامپرري ايلام از سال 63-1360
2.       تدريس در دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي از سال 1363 تاكنون
3.       تدريس در مركز آموزش مديريت دولتي غرب كشور در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد
4.       تدريس در دوره كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس گروه ترويج
5.       تدريس در دوره كارشناسي ارشد توسعه روستايي دانشگاه رازي
6.       تدريس دروس مشروحه ذيل در دوره كارشناسي ارشد توسعه روستايي
1)      توسعه كشاورزي
2)      توسعه روستايي
3)      روش تحقيق
4)      ارزشيابي پروژه
5)      انواع و كاركرد تعاوني هاي روستايي
6)      توسعه اجتماعي
7)      تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها (كارشناسي ارشد مديريت دولتي)
8)      مباني مديريت دولتي(كارشناسي ارشد مديريت دولتي)
9)      اصول آموزش كشاورزي (كارشناسي ارشد ترويج دانشگاه تربيت مدرس)
7.       تدريس در دوره هاي كارشناسي مديريت توسعه روستايي مركز آموزش عالي جهاد استان كرمانشاه
  • تاريخچه و مباني ترويج كشاورزي
  • ارتباطات در ترويج
8.       تدريس در دوره هاي آموزش ضمن خدمت مروجين در استان خراسان، كردستان، بروجرد، كرمانشاه در سالهاي مختلف
9.       دروس ارائه شده براي
* كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورزي
1) برنامه ريزي در ترويج
2) زبان تخصصي
3) مديريت در ترويج و آموزش كشاورزي
* كارشناسي ارشد توسعه روستايي
1) مديريت توسعه روستايي
2) برنامه ريزي توسعه روستايي
* تدريس در دوره هاي كارآموزي مركز آموزش سربازان سازندگي روانسر در دوره هاي مختلف.
 
10.     تدريس در دوره دكتراي توسعه روستايي
مديريت توسعه روستايي ايران
-زبان تخصصي توسعه روستائي
11.تدريس در دوره دكتراي ترويج كشاورزي
-آموزشهاي مستمر روستايي
 
عنوان پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد توسعه روستايي
 
1-     تجزيه و تحليل، شناخت و بهبود وضعيت روستاييان جامه شوران با رهيافت (PRA) ارزيابي مشاركتي روستايي در استان كرمانشاه.
2-     شناسايي و تعيين مؤثرترين عوامل اقتصادي و اجتماعي فقر در مناطق روستايي شهرستان همدان.
3-     بررسي گرايش مجريان طرح هاي اشتغال كميته امداد امام خميني (ره) نسبت به خودكفائي و عوامل مؤثر بر آن در استان كردستان- طرح هاي دامداري.
4-     بررسي وضعيت توسعه كشاورزي نواحي روستايي شهرستان كرمانشاه.
5-     بررسي وضعيت اشتغال و تعيين ميزان بهينه آن در بخش كشاورزي استان زنجان طي برنامه سوم توسعه.
6-     ارزشيابي عملكرد طرح هادي در روستاهاي استان لرستان.
7-     بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مؤثر بر ميزان مهاجرت روستا- شهري در شهرستان كرمانشاه.
8-     بررسي الگوي بهره مندي روستاييان از برنامه راديويي ((جهادگران)) در شهرستان كرمانشاه.
9-     بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه گندم (مطالعه ي موردي در شهرستان قروه)
10-تأثير بيمه گندم ديم بر كارآئي فني كشاورزان در استان كرمانشاه.
11-مكان يابي بهينه نواحي صنعتي روستايي در استان مركزي.
12-بررسي وضعيت اشتغال در بخش كشاورزي استان زنجان.
13-ارزيابي مشاركتي تعاوني هاي توليد روستايي استان لرستان با رهيافت (PRA).
14-ارزشيابي و مقايسه دانش، نگرش و مهارت كشاورزان تحت پوشش ناظران ذرت در شهرستان روانسر.
15-مكان يابي و ظرفيت سنجي بهينه كارخانه قند سوم در استان كرمانشاه.
16-سنجش نگرش روستاييان شهرستان كرمانشاه، نسبت به خانه هاي بهداشت.
17-ارزشيابي و مقايسه KASA كشاورزان تحت پوشش طرح محوري گندم.
 
18-طراحي و اجراي يك واحد پلي اتيلني بيوگاز به منظور تغيير الگوي مصرف انرژي جهت بهينه سازي مصرف سوخت در روستاي قزل با استفاده از روش اقدام پژوهشي (شهرستان كرمانشاه)
19-سنجش نگرش كشاورزان شهرستان كرمانشاه نسبت به مراكز خدمات جهاد كشاورزي
20-بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت تعاونيهاي توليد فرش دستباف شهرستان اسلام آباد غرب
21-بررسي عوامل مؤثر بر توسعه تعاونيهاي توليدي كشاورزي در جهت پيشبرد سياست هاي اصل 44 (مطالعه موردي شهرستان كرمانشاه).
22-بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه كلزادر استان كرمانشاه.
23-بررسي عوامل موثر بر موفقيت تعاونيهاي توليدي( محصولات خارج از فصل) استان كرمانشاه.
24-بررسي وتحليل سازه هاي موثر بر رفتار زيست محيطي كشاورزان در راستاي پايداري كشاورزي منطقه ( مطالعه موردي تالاب هشيلان- استان كرمانشاه) استاد مشاور پايان نامه كارشنايي ارشد داشگاه تربيت مدرس.
25-بررسي عوامل مؤثر بر فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT)توسط اعضاي هياءت علمي دانشگاه رازي.
26- تبيين نياز هاي آموزشي دانشجويان در زمينه وظايف تجاري كارآفريني از ديدگاه اسا تيد و دانشجويان كشاورزي غرب كشور و دانشكده كارآفريني با استفاده از مدل نيازسنجي بوريچ و مدل تجزيه و تحليل كوادرانت.
 
27-بررسي و تحليل نظام بهره برداري تعاونيهاي توليد روستائي در شهرستان سرپل ذهاب ( استاد مشاور).
28-بررسي موانع دستيابي به توسعه ي پايدار روستايي از ديدگاه كارشناسان و روستاييان: مطالعه موردي شهرستان كنگاور( استاد مشاور).
29-بررسي عوامل موءثربر موفقيت تعاونيهاي شيلات استان كرمانشاه(استاد راهنما)
30-بررسي ميزان سرمايه اجتماعي و تاءثير آن بر موفقيت شركت هاي تعاوني روستايي : مطالعه موردي شهرستان اسلام آباد غرب(استاد راهنما).
31-نياز سنجي آموزشي بهره برداران مزارع پرورش ماهي شهرستان دالاهو در استان كرمانشاه(استاد راهنما).
32-واكاوي عوامل باز دارندهء توسعه تعاوني هاي كشاورزي در استان ايلام شهرستان دهلران(استاد راهنما).
33-بررسي موانع و راهكارهاي توسعه مشاغل خانگي از ديدگاه زنان روستايي و متخصصان(مطالعه موردي شهرستان اسلام آباد غرب( استادراهنما).
34-تحليل ديدگاه روستاييان نسبت به اثرات اجتماعي اقتصادي زيست محيطي گردشگري بر توسعه روستايي شهرستان دهلران استان ايلام.(استاد راهنما)
35-ارتباط بين سواد اطلاعاتي و سواد رايانه اي و موءلفه هاي تاءثير كذار بر آنها.مطالعه موردي:دانشجويان تحصيلات تكميلي در استان كرمانشاه.(استاد راهنما).
36-پايان نامه آقاي مهندس مسعود حيدري زادي.(استاد راهنما).
37-بررسي سطح سرمايه اجتماعي تعاوني هاي توليدي و تاء ثير آن بر پايداري اجتماعي اعضاء(مطالعه موردي تعاوني هاي طيور شهرستان كرمانشاه).(استاد راهنما).
38-مطالعه كيفي عوامل بسترساز در گزينش شغل كشاورزي توسط جوانان روستايي(مورد مطالعه:دهستان حسن آباد).(استاد راهنما).
39-بررسي كار آفريني اجتماعي دانشجويان كشاورزي با تاءكيد بر سرمايه اجتماعي(مطالعه موردي:دانشجويان كارشناسي دانشكده كشاورزي).(استادراهنما).
40-بررسي ديدگاه دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه نسبت به كيفيت خدمات ارائه شده به آن ها با استفاده از مدل سروكوال.(استاد راهنما).
41-ارزيابي عملكرد پرديس كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه بر اساس شاخص توانمند سازي مدل تعالي سازمانيEFQM.
42-مطالعه فرآيند شيوع گل جاليز(Orobanche SPP.) در مزارع گوجه فرنگي دهستان ميان دربند: كاربرد تئوري بنياني.(استاد راهنما).
43-تعيين استراتژي هاي مناسب براي ورزش روستايي با تاءكيد بر ورزش هاي بومي شهرستان كرمانشاه.(استاد راهنماي دوم).
 
 
سمت هاي علمي و اجرايي
 
1-     عضو شورايعالي مشورتي ترويج كشاورزي كشور(74 لغايت 79)
2-     عضو شورايعالي سياست گزاري ترويج كشاورزي كشور(76 لغايت 77)
3-     خدمات مشاوره اي با وزارت كشاورزي (77 لغايت 78)
4-     رئيس شوراي آموزش و پژوهشي مركز آموزش مديريت دولتي غرب كشور(76 لغايت 77)
5-     مسئول كميته تخصصي اقتصاد و توسعه روستايي استان كرمانشاه (78 لغايت 79)
6-     عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي (78 ادامه دارد)
7-     سرپرست دفتر آموزشهاي آزاد دانشگاه رازي (74 لغايت 75)
8-     مدير گروه ترويج و آموزش كشاورزي و توسعه روستايي (74 لغايت 83)
9-     سرپرست دانشكده كشاورزي (76 لغايت 77)
10-عضو كميته علمي اولين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران (1379)
11-عضو هيأت تحريريه مجله علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران (1376 ادامه دارد)
12-عضو هيأت علمي هشتمين سمينار علمي ترويج كشاورزي (1374)
13-معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده كشاورزي (77 لغايت 86)
14-مدير گروه ترويج و آموزش كشاورزي و توسعه روستايي (از دي ماه 1386لغايت دي ماه 1390).
15-سرپرست دانشكده كشاورزي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي از 1391.
 
عضويت در هيئت تحريريه مجلات داخلي و خارجي:
 
1-     عضو هيئت تحريريه مجله علمي پژوهشي علوم ترويج و آموزش كشاورزي از سال 1380 تا كنون
2-     عضو هيئت تحريريه مجله علمي ترويجي ماهنامه علمي جهاد " ترويج كشاورزي و توسعه روستايي" از سال 1385 تا كنون
3-     عضو هيئت تحريريه مجله علمي –پژوهشي پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از سال 1391
 
Editorial Board member of the following Journals Since 2008
 
i.             Journal of Applied Sciences
ii.             Asian Journal of Rural Development
iii.             Research Journal of Information Technology
iv.             Journal of Artificial Intelligence
v.             International Journal of Agricultural Extension
 
 
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)