دانلود مقالات

كتب تعليف شده

طرح پژوهشي

پايان نامه

ارتباط با ما


 

سوابق تحصيلي:

1379-1385. دكترا جامعه‌شناسي با دو گرايش علوم سياسي و آموزش و پرورش از دانشگاه لودويك ماكسيمليان مونيخ Ludwig. Maximilians-Universität München.

1377-1379.  اخذ مدرك زبان آلماني پيشرفته موسوم به DSH  از دانشگاه لودويك ماكسيمليان مونيخ و  زبان پيشرفته آلماني از مؤسسه گوته مونيخ.

1369-1371. فوق ليسانس جامعه‌شناسي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي .

1364- 1367. ليسانس دبيري علوم اجتماعي از دانشگاه تربيت معلم تهران
سوابق كاري:

1386- تاكنون (1394). عضو هياًت علمي دانشگاه رازي، دانشكده‌ي علوم اجتماعي، گروه جامعه‌شناسي.

1385-1386. عضو هيأت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه يزد

1371-1375. روزنامهنگار. دبير بخش اجتماعي هفته نامهي فرهنگ آفرينش (روزنامه كنوني آفرينش) و همكاري نيمه وقت با روزنامهها و مجلات مختلف.
 افتخارات:

رتبه اول فارغ التحصيلي رشته جامعه شناسي از دانشگاه لودويك ماكسيميليان مونيخ در سال تحصيلي 6002-5002

 پژوهشگر برتر گروه  جامعه شناسي در سال 2931مقالات:

- بررسي سه رويكرد مطرح در جوامع عربي در مورد جامعه مدني، مجله انجمن جامعه شناسي (علمي/پژوهشي)، دوره دهم، شماره 3، پاييز 1388 دانلود
- بررسي و تحليل جامعه‌شناسي رابطه‌ي جامعه‌ي مدني سنتي و انقلاب مشروطه در ايران، فصل‌نامه‌ي علوم اجتماعي دانشگاه علامه‌ي طباطبايي (علمي- پژوهشي)، شماره 2، 1389.دانلود

- تحليل جامعه‌شناختي توسعه‌ي جامعه‌ي مدني در ايران تحليل مقايسه‌اي دوره مشروطه با دوره انقلاب اسلامي، مجله‌ي مطالعات اجتماعي ايران (علمي- پژوهشي)، دوره چهارم، شماره  2، تابستان 1389.


- جامعه‌ي مدني در برابر رژيم‌هاي تماميت‌خواه، مجله‌ي انجمن جامعه‌شناسي ايران (علمي- پژوهشي)، دوره سيزدهم، شماره‌ي 1و2، بهار و تابستان 1391.

- بررسي رابطهي اعتماد اجتماعي و مشاركت اجتماعي در بين شهروندان نورآباد دلفان (استان لرستان) با همكاري پرويز رحيمي، دوفصلنامهي پژوهشهاي جامعهشناسي معاصر، دانشگاه بوعلي سينا، سال اول، شماره 2، بهار و تابستان 1392.دانلود

بررسي تطبيقي رويكردهاي ايراني و غربي به جامعه‌ي مدني، فصل‌نامه‌ي علوم اجتماعي دانشگاه علامه‌ي طباطبايي (علمي- پژوهشي)، شماره 65، 138پاييز 1393.دانلود

- بررسي مقايسه‌اي ديدگاه هاي ماركس، هگل و گرامشي در باره ي جامعه‌ي مدني و دولت، مجله‌ي دو فصلنامه ي پژوهش علوم سياسي، (علمي/پژوهشي) پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي جهاد دانشگاهي، شماره 2، 87.

- جامعه‌ي مدني در آفريقا، كاركردها و موانع، سياست خارجي (علمي/ترويجي)، وزارت امور خارجه، ش 2، تابستان 1388.دانلود

- جامعه‌ي مدني به مثابه ي قرار داد اجتماعي، پژوهش حقوق و سياست (علمي/ترويجي)، دانشكده‌ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، ش 21، پاييز و زمستان 85.دانلود

- جامعه‌ي مدني در آمريكاي لاتين، پژوهش حقوق و سياست (علمي/ترويجي)، ش 24، دانشكده‌ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه‌ي طباطبايي.

- بررسي علل و عوامل بزهكاري زندانيان شهر سنندج بر اساس مدل لجستيك، با همكاري گلمراد مرادي، نشريه‌ي دانشكده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه تبريز (علمي/تخصصي)، سال 12، شماره 26، پاييز 88.

-بررسي تأثير عوامل اجتماعي موثر بر ايجاد فاصله‌ي اجتماعي و ترس از جرم و ناهنجاري بين دو قوم كرد و لك در كرمانشاه با همكاري گلمراد مرادي,مطالعات جامعه شناختي شهري,ISCعلمي پژوهشي,سال5، شماره 13، بهار 93.دانلود

-تحليل جامعه شناختي حوزه عمومي در ايران پس از انقلاب,فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي,ISCعلمي پژوهشي,سال25، شماره 71، زمستان 95دانلود

-بررسي بين آگاهي و رفتار محيط زيستي دانشجويان دختر دانشگاه قم با همكاري سياوش قلي پور و معصومه آدينه وند,فصلنامه آگاهي محيط زيست و توسعه پايدار,علمي پژوهشي,سال95، شماره 3,زمستان 95

-بررسي علل كم توجهي به باورها و ارزش هاي ديني در بين دانش آموزان دبيرستاني كرمانشاه با همكاري علي مرادي,دوفصلنامه دين و ارتباطات,علمي پژوهشي,سال79، شماره 142,تابستان 95

-بررسي جامعه‌شناختي مسئله‌ي اجتماعي آب و پيامدهايش در ايران با نگرش توسعه‌ي پايدار با همكاري شكيبا كوليوند,فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه علامه, علمي پژوهشي


The sociological Analysis of Iranan scholars Approaches to western civil society,International Journal of humanities and cultural Studies,ISI,2016,Volume 2 Issue 4,March 2016


Sociological study of religious Approaches to civil society in the Arab World and Iran,International Journal of humanities and cultural StudiesISI,2016,special,June 201كتب تاليف شده:

- سبزه اي، محمد تقي (1392)  جامعه‌شناسي انقلاب و انقلاب‌هاي اجتماعي، كرمانشاه،: انتشارات دانشگاه رازي.

- سبزه اي، محمد تقي (1393) نظريه‌هاي جامعه‌ي مدني، كرمانشاه: انتشارات دانشگاه رازي.

- سبزه اي، محمد تقي (زيرچاپ) مدلهاي جامعهي مدني، كرمانشاه: انتشارات دانشگاه رازي.


پايان نامه ها:

بررسي و ارزيابي جايگاه زنان در سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي برنامه‌هاي اول تا پنجم توسعه جهموري اسلامي ايران (1394- 1368)-استاد راهنما محمد تقي سبزه اي


بررسي تأثير عوامل فرهنگي بر شكاف ارزشي در الگوي خانواده بين مادران و دختران (25-18) ساله شهرستان دلفان در 1393-استاد راهنما محمد تقي سبزه اي


بررسي رابطه‌ي بين انسجام اجتماعي و خشونت خياباني جوانان 18 تا 29 ساله‌ي ساكن كرمانشاه-استاد راهنما محمد تقي سبزه اي


بررسي رابطه‌ي بين آگاهي زيست‌محيطي و رفتار زيست‌محيطي دانشجويان دختر دانشگاه قم با رويكرد توسعه‌ي پايدار-استاد راهنما محمد تقي سبزه اي


بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي مؤثر بر تغيير نگرش مردان نسبت به زنان طوايف عرب شهرستان سوسنگرد-استاد راهنما محمد تقي سبزه اي


بررسي عوامل مؤثر بر نگرش زنان آپارتمان نشين نسبت به آپارتمان نشيني در شهر سنندج-استاد راهنما محمد تقي سبزه اي


تحليل جامعه شناختي تحول حوزه عمومي مذهبي  در عصر صفويه-استاد راهنما محمد تقي سبزه اي


عقلانيت مدرسه و رژيم هاي شهروندي آن؛ مطالعه موردي شهرستان دلفان-استاد مشاور محمد تقي سبزه اي


مهاجرت و بازانديشي هويت كردهاي ايراني مقيم آلمان-استاد مشاور محمد تقي سبزه ايهمايش ها:

- جامعه‌ي مدني از نگاه هابرماس، ارائه مقاله و سخنراني، دومين همايش سالانه‌ي دانشگاه رازي، آذر 1390.

- مناسبات جامعه‌ي مدني با دولت در دوران مشروطه، ارائه مقاله و سخنراني، سومين همايش سالانه‌ي دانشگاه رازي، آذر 1391.

-رسانه و مديريت بدن، ارائه مقاله و سخنراني با همكاري شكيبا كوليوند، چهارمين همايش سالانهي دانشگاه رازي، آذر 1392.

- نسبت جامعه‌شناسي با حوزه‌ي عمومي در ايرن، خلاصه مقاله، دومين همايش ملي پژوهش اجتماعي و فرهنگي در جامعه‌ي ايران، 5 و 6 دي 1391.تدريس:

تدريس دروس زير از سال 1386  تا حال حاضر (1394)

فلسفه‌ي علوم اجتماعي (كارشناسي ارشد)، جامعه‌شناسي انقلاب، جامعه‌شناسي توسعه، جامعه‌شناسي سياسي (كارشناسي و كارشناسي ارشد جامعه شناسي)، بررسي مسايل اجتماعي ايران (ارشد جامعه شناسي)، بررسي مسايل فرهنگي ايران (ارشد مطالعات فرهنگي) و نظريه‌هاي پيشرفته جامعه‌شناسي 1و2 (ارشد جامعهشناسي). 

.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)