كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

نام: دكتر روح الله شريفي                                               

مرتبه: استاديار

تخصص: باكتري هاي پروبيوتيك گياهي

پست الكترونيك:
R.sharifi@razi.ac.ir

جزئيات تحصيلي

كارشناسي: مهندسي كشاورزي- گياهپزشكي دانشگاه اروميه

كارشناسي ارشد: بيماري­شناسي گياهي دانشگاه تهران

پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسي نقش سيدروفور سودوموناد­هاي فلورسنت در كنترل Rhizoctonia solani  لوبيا

دكتري: كنترل بيولوژيك بيماري هاي گياهي- دانشگاه تهران

رساله دكتري: بررسي مكانيسم عمل تركيبات فرار Bacillus subtilis در القاي مقاومت آرابيدوبسيس عليه بيمارگر Botrytis cinerea

فرصت مطالعاتي: به مدت 15 ماه در پژوهشگاه ملي بيوتكنولوژي كره جنوبي

 

علاقه ها: باكتري­هاي پروبيوتيك گياهي، ميكروبيولوژي، ژنتيك، اسانس­هاي گياهي، آمار زيستي

تكنيك­ها: PCR, Real-time PCR, Cloning, Instrumental analysis, Enzyme assay

 

 

مقاله­ هاي چاپ شده در مجلات

1. Sharifi, R. Rashidi Monfared, S. 2006. Real-time PCR method and application in plant pathology. Modern genetic. 7: 40-45. (In Persian with English abstract).

2. Sharifi, R. Kiani, H. Farzaneh, M. Ahmadzadeh M. 2008. Chemical composition of essential oils of Iranian Pimponella anisum and Foeniculum vulgare and their antifungal activity against postharvest pathogens. Journal of essential oil bearing plant. 11 (5): 514 - 522.

3. Ranjbar, H. Farzaneh, M. Hadian, J. Sharifi. R. 2008. Antifungal activity of some essential oils on postharvest diseases of strawberry fruit. Research and reconstruction journal.81: 54-60. (In Persian with English abstract).

4.  Sharifi, R. Ahmadzade, M. Sharifi-Tehrani, A. Fallahzade, V. 2009. Competition for iron uptake by fluorescent pseudomonads to control Rhizoctonia solani Kühn, a causing agent of bean damping-off disease. Mashhad Journal of Agriculture Science and Technology 22:183-196. (In Persian with English abstract).

5.   Fallahzadeh,V. Ahmadzadeh, M. Sharifi, R. 2009. Screening systemic resistance inducing fluorescent pseudomonads for control of bacterial blight of cotton caused by Xanthomonas campestris pv. malvacearum. Journal of plant pathology. 91 (3), 663-670.

6.    Saeedizadeh, A. Kheiri, A. Zad, J. Etebarian, H. R. Bandani, A. R. and Sharifi, R. 2009. A study of the changes in quantitative activity of some enzymes in olive cultivars during the interaction between of Verticillium wilt and root knot nematode. Commun Agric Appl Biol Sci. 74(2): 559-566.

7. Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. Sharifi-Tehrani, A. Talebi-Jahromi K. 2010. Pyoverdine production in Pseudomonas fluorescens UTPF5 and its association with suppression of common bean damping off caused by Rhizoctonia solani (Kuhn). Journal of plant protection research, 50(1): 72-78.

8. Fallahzadeh,V. Ahmadzadeh, M. Sharifi, R. 2010. Growth and pyoverdine production kinetics of Pseudomonas aeruginosa 7NSK2 in an experimental fermentor. Journal of Agricultural Technology 6(1):107-115.

9. Alizadeh A, Zamani E, Sharaifi R, Javan-Nikkhah M, Nazari S. 2010. Antifungal activity of some essential oils against toxigenic Aspergillus species. Commun Agric Appl Biol Sci. 75(4):761-7.

10. Alizadeh A, Sharaifi R, Javan-Nikkhah M, Sedaghat N. 2010. Survey of Thymus migricus essential oil on aflatoxin inhibition in Aspergillus flavus. Commun Agric Appl Biol Sci. 75(4):769-76.

11. Omidvari, M., Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. Abaszadeh Dahaji, P. 2010. Role of fluorescent pseudomonads siderophore to increase bean growth factors. J. Agri. Sci.  2(3); 242-247.

12. Ziaie, Z., Kafi, M., Khalighi, A., Azizi, M., Sharifi, R. 2010. Replacement potential of chemical antibacterial compound with natural products in preservation solution of Gerbera flower. Iranian Journal of Horticultural Sciences. 41(4): 337-345. (In Persian with English abstract).

13. Heidari, F.T. Ahmadzade, M. Sharifi-Tehrani, A. Sharifi, R. 2011. Evaluation of biocontrol efficiency of Pseudomonas fluorescens UTPF61 in different nitrogen sources. Journal of plant pathology. 93: 195-198.

14. Sharifi, R. Ahmadzade, M. Behboudi, K. Ryu, C.M. 2013. Role of Bacillus subtilis volatiles in induction of systemic resistance in Arabidopsis. Iranian journal of plant protection science. 44:91-101. (In Persian with English abstract).

15. Abbasi, K. Abbasi, S. Bardi-fotohifar, K. Sharifi, R. 2013. Virulence of Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr. Isolates on walnut seedlings and excised twigs. Mashhad Journal of Agriculture Science and Technology 22:183-196. (In Persian with English abstract).

16.Farzaneh, M. Kiani, H. Sharifi, R. Reisi, M. Hadian, J. 2015. Chemical composition and antifungal effects of three species of Satureja (S. hortensis, S. spicigera, and S. khuzistanica) essential oils on the main pathogens of strawberry fruit. Postharvest Biology and Technology 109:145-151.

17.  Sharifi, R., Ryu, C.M. 2016. Are bacterial volatile compounds poisonous odors to a fungal pathogen Botrytis cinerea, alarm signals to Arabidopsis seedlings for eliciting induced resistance, or both? Frontiers in Microbiology 7:196. doi: 10.3389/fmicb.2016.00196

18. Sharifi, R., Ryu, C.M. 2016. Making healthier or killing enemies? Bacteria volatile-elicited plant immunity play major role upon protection of Arabidopsis than the direct pathogen inhibition. Communicative & integrative biology. 9(4):doi: 10.1080/19420889. 2016.1197445

19.  Khezri, S. Ahmadzadeh, M. Sharifi, R. 2016. Charachterization of new gene in biofilm formation of Bacillus subtilis. Modern Genetics Journal 11(2): 1-10

20. Sharifi, R., Ryu, C.M. 2017. Chatting with a tiny belowground member of the holobiome: communication between plants and growth-promoting rhizobacteria, Advances in Botanical Research, 82: In Press.

21. Sharifi, R., Ryu, C.M. 2017. Gaseous plant fertilizers: Bacterial volatile compounds promote plant growth and productivity from seed germination till harvest. Biology and Fertility of Soil. In Press.

22.  Sharifi, R. Ahmadzade, M.  2017. The effect of bacterial volatiles on tomato plants’ resistance  to the postharvest  pathogen Botrytis cinerea Pers.:Fr. Biocontrol Science & Technology, under review

23. Sharifi, R. Abbasi, S. Ahmadzade, M. Behboudi, K. 2017. Optimization of acetoin production by biological control strain Bacillus subtilis GB03 using statistical experimental design. Brazilian Journal of Microbiology, under review

24. Sharifi, R., Alizadeh, H., Ahmadzade, M. Rasouli-sadaghiani, M.H. 2017. Investigation of different methods in siderophore measurement in indigenous fluorescent pseudomonads. Biology of Microorganisms. In Press.

25. Sharifi, R., Ahmadzade, M. Behboudi, K. 2017. Priming of resistance against Pseudomonas syringae pv. tomato in Arabidopsis by volatiles of Bacillus subtilis. Iranian journal of plant protection science. In Press.

 

 

 

پژوهش­هاي چاپ شده در همايش­هاي داخلي و خارجي

 1. Sharifi, R. Lotfi, Fallahzade, V. Ahmadzade, M. 2008. Study of Pseudomonas aeruginosa 7NSK2 and its siderophore mutant ecological behavior by means of gusA reporter gene. XX International Congress of Genetics. Berlin, Germany.
 2. Sharifi, R. Lotfi, Ahmadzade, M. Fallahzade, V. 2008.  Optimization of Gus and GFP transformation in order to study of root colonization by fluorescent pseudomonads. XX International Congress of Genetics. Berlin, Germany.
 3. Lotfi, K. Sharifi, R. Shahrokhi, A.R. Fallahzadeh, V. Ahmadzade, M .2008. Effect of pyoverdine production on ecological fitness of fluorescent pseudomonads in rhizosphere. XII international congress of bacteriology and applied microbiology. Istanbul, Turkey.
 4. Sharifi, R. Ahmadzade, M. Sharifi- Tehrani, A. 2008. Environmental factors regulating pyoverdine production by Pseudomonas fluorescens UTPF5. XII international congress of bacteriology and applied microbiology. Istanbul, Turkey.
 5. Fallahzadeh, V. Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. 2008. Growth kinetics of Pseudomonas aeruginosa 7NSK2 in a bench-top fermentor. 5th International conference of biology. Tehran, Iran.
 6. Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. Fallahzadeh, V. 2008. Study of physiochemical properties of fluorescent Pseudomonads siderophores. 5th International conference of biology. Tehran, Iran.
 7. Fallahzadeh, V. Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. Sharifi-Tehrani, A. 2008. Effect of pH and temperature on siderophore production in fluorescent pseudomonads. 18th Iranian plant protection congress. Hamadan, Iran.
 8. Sharifi, R. Golmakani, M. Kiani, H. Ahmadzadeh. M. 2007. Evaluation of four essential oil and Thiabendazol for their toxicity against aflatoxin producing Aspergillus flavus. 56 international symposium of plant protection Gent, Belgium.
 9. Sharifi, R. Farzaneh, M. Ahmadzadeh. M. 2007. In vitro antifungal activity of the essential oil of Foeniculum vulgare against postharvest plant pathogens. 56 International Symposium of Plant Protection. Gent, Belgium.
 10. Lotfi, K. Sharifi, R. Shahrokhi, A.R. Fallahzadeh, V. Ahmadzade, M. 2008. Study of rhizosphere competence and biocontrol ability of Pseudomonas fluorescence UTPF5 in iron competition condition by means of reporter gens. XII International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology. Istanbul, Turkey.
 11. Sharifi, R. Heidari, F. Farzaneh, M. Ahmadzade, M. 2006. Composition and antifungal activity of anise (Pimpinella anisum) essential oil against some post harvest fungi. 17th Irnian Plant Protection Congress, karaj, Iran.
 12. Sharifi, R. Kiani, H. Golmakani, M. Ahmadzadeh. M. 2007. Antifungal activity of medicinal savary (Satureja hortensis) essential oil against post harvest pathogens. 5th Iranian Horticulture Science Congress. Shiraz, Iran.
 13. Sharifi, R. Kiani, H. Golmakani, M. Farzaneh, M. Ahmadzadeh. M. 2007. Control of postharvest pathogen, Aspergillus niger, with essential oils and thiabendazole fungicide. 5th Iranian Horticulture Science Congress. Shiraz, Iran.
 14. Fallahzadeh, V. Omidvary, M. Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. 2008. Effect of some iron reglated metabolites on biological control of bean damping-off by fluorescent pseudomonads. 18th Iranian Plant Protection Congress. Hamadan, Iran.
 15. Saeedizadeh, A. Kheiri, A. Zad, J. Etebarian, H. R. Bandani, A. R. and Sharifi, R. 209. A study of the changes in quantitative activity of some enzymes in olive cultivars during the interaction between of Verticillium wilt and rootknot nematode. 61 International Symposium of Plant Protection, Gent, Belgium.
 16. Sharifi, R. Lee, S. and Ryu, C-M. 2010. Insight into priming of resistance by bacterial volatiles in Arabidopsis. Federation of Korean Microbiology Society Symposium, Seoul, South Korea
 17. Behtoi, H. Amini, J. javadi, T, Sharifi, R. and Karimi, K. 2010. Antifungal activity of essential oil of black cumin (Bunium persicae) on control of two formae speciales of Fusarium oxysporum. 19th Iranian Plant Protection Congress, Tehran, Iran
 18. Khezri, S. Ahmadzadeh, M. Salehi jozani, Gh. R. Sharifi, R. Behboudi, K. Rahimi, H. 2010. A study of Bacillus rhizobacteria effects on the root colonization, plant growth factors and biological control Fusarium culmorum on wheat. 19th Iranian Plant Protection Congress, Tehran, Iran
 19. Khezri, S. Ahmadzadeh, M. Sharifi, R. Ahangaran, A. 2010. Screening of some isolates of Pseudomonas fluorescence against Sclerotinia sclerotiorum on sunflower. 19th Iranian Plant Protection Congress, Tehran, Iran
 20. Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. Ryu, C-M. 2011. Alteration of phenotype and phathogenesis of Botrytis cinerea by bacterial volatile emission on Arabidopsis. Korean Society of Plant Pathology Symposium, Deago, South Korea
 21. Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. Behboudi K. Ryu, C-M. 2012. Priming of resistance against Arabidopsis bacterial leaf speck by bacterial volatiles in Arabidopsis. 28th New Phytologist Symposium, Rhodes, Greece
 22. Ghanbari, Sh. Zamani-zadeh, H.R. Sheikholeslami, M. Sharifi R. 2012. Biological control of sugar beet damping-off caused by Rhizoctonia solani with some commercial and non-commercial isolates of Trichoderma harzianum. 20th Iranian Plant Protection Congress, Shiraz, Iran
 23. Sharifi, R. Abbasi, S, Merikhi, P. 2015. Effect of zinc on wheat growth improvement by Pseudomonas fluorescens RUP5. 8th Congress on Advances in Agricultural research, Sanandej, Iran
 24. Merikhi, P. Abbasi, S, Sharifi, R. 2015. Effect of wheat cultivars on root colonization and growth promotion activity of Pseudomonas fluorescens RUP5. 8th Congress on Advances in Agricultural research, Sanandej, Iran
 25. Ardalan, A. Abbasi, S, Sharifi, R. 2015. Comparison of some commercial Bacillus strains on biological control of Bean damping- off caused by Rhizoctonia solani. 8th Congress on Advances in Agricultural research, Sanandej, Iran
 26. Abbasi, S. Sharifi, R. Chehri, K. Yousefvand, M. 2015. Identification of Fungi associated with root and crown rot of wheat in Kermanshah province. 8th Congress on Advances in Agricultural research, Sanandej, Iran
 27. Sharifi, R. Abbasi, S. Ahmadzadeh, M. 2015. The effect of bacterial volatiles on tomato plants’ resistance to the postharvest pathogen Botrytis cinerea. First Congress on Agriculture, Environment and Food Security, Jiroft, Iran.
 28. Merikhi, P. Abbasi, S, Sharifi, R. 2015. Biological control of wheat take-all, Gaeumannomyces grminis var tritici by Bacillus isolated from wheat rhizosphere. First Congress on Agriculture, Environment and Food Security, Jiroft, Iran.
 29. Babaii, F. Abbasi, S. Sharifi, R. Behshti, A. 2014. Effect of nitrogen and phosphorous on biocontrol activity of Bacillus sp. In suppression of wheat take-all in greenhouse. 21th Iranian Plant Protection Congress, Uromia, Iran
 30. Khezri, S., Sharifi, R. 2014. Effect of some nitrogen and carbon exudates of chickpea on biofilm formation of Bacillus subtilis. 4th congress on conventional and organic agriculture, Ardabil, Iran
 31. Sharifi, R. Kazemi, N. Ahmadzadeh, M. Behboudi, M. 2016. Activation of plant defense signaling pathways by Bacillus volatiles in Arabidopsis. 22th Iranian Plant Protection Congress, Karaj, Iran
 32. Borzoii, S. Sharifi, R. 2016. Biological control of Broomrape by Tomato growth promoting rhizobacteria. 22th Iranian Plant Protection Congress, Karaj, Iran

 

بيشتر
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)