صفحه اصلي سرفصل دروس پايان نامه ها ارتباط با ما
 
 سوابق تحصيلي:

 

 علايق تخصصي و پژوهشي:

 
 افتخارات:

 
 سوابق اجرايي، آموزشي و پژوهشي:
-معاون پژوهش و برنامه ريزي سازمان آموزش و پرورش استان كرمانشاه
-مدير كل دانشجويي دانشگاه رازي
-رئيس نظام روانشناسي و مشاوره منطقه 7 كشور
-معاون اداري و مالي دانشكده علوم قرآني
-مدير گروه مطالعات اجتماعي خانواده دانشگاه رازي
-نايب رئيس نظام روانشناسي و مشاوره منطقه 7 كشور
-معاون آموزشي وپژوهشي وتحصيلات تكميلي دانشكده علوم اجتماعي
-رئيس هيئت مديره موسسسه روان پويش(هسته روانشناسي رازي)

 
 سوابق آموزشي:

 
 كتاب ها:

 
 مقالات:
رديف
نام مقاله
 نام و نوع نشريه
سال انتشار
1
بررسي ميزان اثربخشي رويكرد تكليف - فرايند در درمان ناتواني ويژه يادگيري رياضي
فصلنامه علمي - پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز
ISC
 
1387
2
بررسي روابط ساده و چندگانه ابعاد جهت گيري مذهبي با سلامت رواني در دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه
مجله علوم تربيتي و روانشناسي (ويژه نامه روانشناسي
ISC
 
1386
3
بررسي رابطه عملكرد خانواده با سرسختي روانشناختي در دانش آموزان دوره متوسطه شهر كرمانشاه
مجله دست آوردهاي روانشناختي اسفند
1389
4
مقايسه علائم جسماني ، ادراك استرس و خودكارآمدي در دانشجويان سيگاري و غير سيگاري
فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
ISC
 
1388
5
رابطه مهارت هاي زندگي و تعارض هاي زناشويي با بهداشت رواني در زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره كلانتري هاي شهر كرمانشاه
فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده
ISC
 
1391
 
6
بررسي همه گير شناسي ناتواني يادگيري املاء در دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدايي شهر اهواز و اثر درمان چند حسي در كاهش ناتواني يادگيري املاء در آنان
مجله علوم تربيتي و روان شناسي، علمي پژوهشي
ISC
تيرماه 1383
1383
 
7
تاثير روش آموزش چند حسي فرنالد و تمرين و تكراردر بهبود اختلال ويژه يادگيري خواندن دانش آموزان ابتدايي
مجله دست آوردهاي روان شناختي
ISC
 
1390
 
8
اثربخشي نقاشي درماني در كاهش رفتارهاي پرخاشگرانه دانش آموزاندختر دچار نارساخواني
فصلنامه علمي- پژوهشي ناتواني هاي يادگيريISC
 
1390
 
9
نقش باورهاي فراشناخت و خودكارآمدي در پيش بيني هراس اجتماعي دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر كرمانشاه
فصلنامه علمي-پژوهشي روان شناسي مدرسه
 
1391
 
10
بررسي عوامل موثر برخشونت مردان نسبت به زنان درشهرستان سنقر
فصلنامه علمي-تخصصي محقق
 
1390
 
11
رابطه باورهاي غيرمنطقي، كمرويي و حمايت اجتماعي با سلامت روان معتادان
فصلنامه علمي- تخصصي دانش انتظامي
 
1391
 
12
نقش ويژگي هاي شخصيتي(روان رنجور خويي، روان پريشي خويي وبرون گرايي) در پيش بيني استعداد اعتياد
مجله علمي پژوهشي تحقيقات علوم پزشكي زاهدان
 
1390
 
13
اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي بر كاهش افسردگي معتادان زنداني در حال ترك
 
 
مجله علمي پژوهشي تحقيقات علوم پزشكي
1390
 
14
رابطه معنويت، تاب آوري وراهبرد مقابله اي با بهزيستي روان شناختي در دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه
مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
ISC        
1392
 
15
رابطه بين باورهاي فراشناختي و پذيرش اجتماعي با آمادگي براي اعتياد در دانشجويان
مجله دست آوردهاي روان شناختي   
1391
 
16
رابطه الكسي تيميا، عاطفه منفي و عاطفه مثبت با اختلال وسواس فكري عملي
مجله پزشكي اروميه
ISC
 
1392
 
17
نقش جنسيت، سبك هاي دلبستگي و تمايزيافتگي خود در پيش بيني آلكسي تيميا
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
ISC
 
1392
 
18
 
 
هوش معنوي و رضايت شغلي دبيران
 
فصلنامه روانشاسي معاصر
ISC
1392
 
 
19
 
مقايسه آلكسي تيميا و جنبه هاي آن در بيماران كليوي و افراد سالم
مجله دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد
 
ISC
1391
 
20
 
رابطه جهت گيري مذهبي با ميزان تاب آوري و اميدواري در دانشجويان دانشگاه رازي
 
دانشگاه اسلامي(فرهنگ)
ISC
1391
 
 
21
 
تنيدگي رواني در معلمان كودكان عقب مانده ذهني
 
روانشاسي معاصر
ISC
1392
 
22
 
رابطه تيپ هاي شخصيتي (A,B) و تاب آوري با استعداد به اعتياد در دانشجويان
 
فصلنامه روانشاسي معاصر
ISC
 
1392
 
23
 
رابطه الكسي تيميا، عاطفه مثبت و منفي با اختلال هاي رواني
 
مجله  علوم پزشكي تبريز
ISC
1392
 
24
رابطه باور هاي غير منطقي اليس و دوان با استعداد اعتياد در دانشجويان دختر دانشگاه رازي
فصلنامه دانش انتظامي كرمانشاه
1392
 
25
تآثير اموزش آگاهي واج شناختي بر سرعت،دقت و درك مطلب دانش آموزان نارسا خوان
فصلنامه علمي –پژوهشي ناتواني هاي يادگيري
ISC
1392
 
26
رابطه عملكرد خانواده با اختلالات شخصيت بر اساس الگوي مك مستر
فصلنامه علمي پژوهشي مشاوره و خانواده دانشگاه كردستان
ISC
1391
 
27
مقايسه بهداشت رواني و كارايي خانواده بين خانواده هاي معتادان شركت كننده و غير شركت كننده در جلسات گروه هاي خودياري
فصلنامه اعتياد پژوهي
ISC
1392
 
28
رابطه آلكسي تيميا و باورهاي مربوط به هيجان با سلامت روان بيماران كليوي
فصلنامه روانشناسي سلامت
ISC
1391
 
29
مقايسه الكسي تيميا و جنبه هاي آن در بيماران كليوي،دانشجويان و پرستاران
مجله علوم پژشكي دانشگاه قزوين
ISC
1392
 
30
رابطه سبك هاي فرزند پروري و عملكرد خانواده با مشكلات رفتاري كودكان
مجله يافته هاي نو در روانشناسي
ISC
1391
 
31
نقش ويژگي هاي شخصيتي (مدل پنج عاملي) و هوش هيجاني در پيش بيني عملكرد شغلي كاركنان شركت گاز
مجله شخصيت و تفاوت هاي فردي
1393
 
32
رابطه الكسي تيميا ،باور هاي غير منطقي، و عواطف مثبت و منفي با اختلال هاي رواني
مجله علوم پژشكي هرمزگان
ISC
1392
 
33
مقايسه اثر بخشي دو روش آرميدگي عضلاني و حل مسئله شناختي –بين فردي (ICPS) بر كاهش اضطراب و افسردگي بيماران باز تواني قلبي
مجله علوم پزشكي اروميه
ISC
1392
 
34
رابطه فراشناخت و هوش معنوي با عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه
مجله آموزش عالي
93
 
35
مقايسه افسردگي،استرس،اضطراب،و كمرويي در نوجوانان تك والد و دو والد
تازه هاي روانپزشكي كودك و نوجوان
1391
 
36
مقايسه نشخوار فكري و مكانيسم هاي دفاعي در افراد مبتلا به اختلال افسردگي اساسي و اختلال وسواسي جبري با افراد غير مبتلا
مجله روانشناسي باليني
ISC
1393
 
37
تآثير آموزش هاي مديريت استرس بر كاهش ميزان پرخاشگري
مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
ISC
1393
 
38
نقش ادراك شيوه فرزندپروري والدين،شيوه حل مسئله، و خودتنظيمي در بروز رفتار هاي پرخطر
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني تبريز ISC
 
1393
 
 
 
39
رابطه ويژگي هاي شخصيتي ،روان آزردگي سايكتوتيك ،برون گرايي و تاب آوري با نگرش به اعتياد به مواد مخدر
مجله سلامت رواني-اجتماعي
93
 
40
اثربخشي رابطه درمان گري والد- كودك بر نشانگان اضطرابي كودكان پيش دبستاني
دوفصلنامه علمي پژوهشي روانشناسي باليني كودك و نوجوان
93
 
41
Efficacy of mindfulness-based Training to improve the quality of Relationship whit partner
Advance in Environmental Biology
ISC
2014
 
42
The role of personality characteristics and conflict resolution style in predicting couple burnout.
Sylwan Journal
ISI
2014
 
43
The role of identify style and spiritual intelligence in the prediction of psychological wellbeing of student
Psychology and Behavioral Research
ISI
2014
 
44
The relationship between family communication patterns ,Attachment style ,and tolerance in female student.
Emergencies
ISI
2014
 
45
The effectiveness of pharmacotherapy and group behavioral cognitive treatment on symptoms of premenstrual syndrome
Journal of science and today's world
2014
 
46
اثر بخشي افشاي هيجاني بر سندرم پيش دبستاني از قاعدگي
مجله زنان مامايي و نازايي ايران
ISC
93
 
47
رابطه ابعاد سرشت و منش با الكسي تيميا
مجله علوم پزشكي تبريز
ISC
93
 
48
بررسي ويژگي هاي فردي و اجتماعي اقتصادي اهالي محله حاشيه نشين دره دراز
فصلنامه پژوهشي فرهنگي هنري فرهنگ كرمانشاه
93
 
49
رابطه مهارت هاي زندگي و ويژگي هاي شخصيتي با بخشودگي زناشويي در ميان زنان شهر كرمانشاه
فصلنامه علمي پژوهشي زن و مطالعات خانواده
 
89
 
50
The effect of non directive play Therapy on reducing social anxiety disorder
 
Advance in Environmental Biology
ISC
2014
 
51
رابطه تاب آوري و سلامت سازماني با فرسودگي شغلي در معلمين زن مقطع ابتدايي شهر كرمانشاه
فصلنامه علمي پژوهشي روانشناسي صنعتي و سازماني
92
 
 

 
 مقالات ارائه شده در همايش ها:
 
رديف
نام مقاله
مكان و تاريخ  ارائه
نوع مقاله
1
مواد مخدر و انواع مولفه هاي مربوط به آن از ديدگاه انگيزشي
 
اولين همايش علمي كاربردي ارائه راهكارهاي پيشگيري از اعتياد كرمانشاه 1378
 
 
سخنراني
2
سوء مصرف مواد و اعتياد به آن از ديدگاه انگيزش
 
 
اولين همايش علمي كاربردي ارائه راهكارهاي پيشگيري از اعتياد كرمانشاه 1378
 
 
سخنراني
3
بررسي ربطه جهت گيري مذهبي با سلامت روان
 
نخستين همايش بين المللي گفتگوي علم و دين 1385
 
 
سخنراني
4
بررسي شيوع و تاثير روش چند حسي در درمان اختلال يادگيري ديكته
 
هفتمين كنگره پژوهشهاي روانپزشكي و روانشناسي 1384
 
 
سخنراني
5
بررسي عوامل فردي و خانوادگي آسيب پذيري زنان آسيب ديده
 
دومين كنگره آسيب شناسي خانواده پژوهشكده خانواده
 
 
سخنراني
7
مهمترين مسائل خانواده در ايران
 
همايش خانواده دانشگاه رازي 1387
 
 
سخنراني
9
مقايسه نوجوانان بزهكار و غير بزهكار 12 تا 18 ساله از نظر ويژگيهاي جامعه شناختي و خانوادگي
 
همايش كشوري آسيب شناسي اجتماعي ، مقاله برتر همايش 1388
 
سخنراني
10
مقاله رابطه دينداري وبهداشت رواني 1386
 
مجله علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران
 
 
سخنراني داخلي تخصصي
11
مقايسه دو شيوه درماني: آرامش عضلاني پيشرونده(PMR)و تن آرامي رفتاري(BR)، در كاهش سطوح اضطراب (كلي، پنهان و آشكار)دانش آموزان دختر پايه دوم دبيرستان در شهر اهواز
تهران- دومين كنگره انجمن روانشناسي ايران1385
 
سخنراني
12
ديدگاه دانشجويان دانشگاه رازي در خصوص درس جمعيت و تنظيم خانواده – كرمانشاه 1384
همايش علمي تنظيم خانواده كرمانشاه1385
 
13
 مهمترين مسائل مرتبط به خانواده و تربيت
همايش ملي افزايش امنيت رواني با محوريت خانواده 1385
سخنراني
14
شيوع شناسي مصرف مواد در بين دانشجويان و مهمترين عوامل خطرساز و محافظت كننده
پنجمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان 1389
سخنراني
15
بررسي ارتباط بين مدت زمان استفاده از بازيهاي رايانه اي با پرخاشگري و عملكرد تحصيلي در دانش آموزان شهر كرمانشاه
اولين همايش منطقه اي اينترنت و بازيهاي رايانه اي 1389
سخنراني
16
بررسي نگرش دانشجويان نسبت به تقلب و رابطه آن با عزت نفس و دينداري
همايش علمي سالانه دانشگاه رازي 1389
سخنراني
17
رابطه تاب آوري با سلامت روان و هوش معنوي در دانشجويان
همايش علمي سالانه دانشگاه رازي 1389
سخنراني
18
بررسي رابطه دينداري و سلامت روان زنان شاغل بخش دولتي شهر كرمانشاه
اولين همايش كشوري نقش زنان در توسعه سلامت 1389
سخنراني
20
اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر پرخاشگري نوجوانان پسر
همايش منطقه اي روانشناختي كودك و نوجوان 1390
سخنراني
21
نقش خانواده در پيشگيري اوليه از اعتياد
اولين همايش پيشگيري از اعتياد 1390
سخنراني داخلي تخصصي
22
مقايسه ميزان استرس شغلي و سبكهاي مقابله با استرس در بزرگسالان ورزشكار و غير ورزشكار
نخستين كنفرانس ملي فيزيولوژي و روانشناسي ورزشي 1390
سخنراني
23
رابطه بين خودكارآمدي و سبكهاي اسناد علي با راهبردهاي يادگيري در دانش آموزان
دومين همايش سالانه دانشگاه رازي 1390
سخنراني
24
نقش باورهاي فراشناخت و باورهاي خودكارآمدي در اضطراب امتحان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
اولين همايش ملي يافته هاي علوم شناختي در تعليم و تربيت   1390
سخنراني
25
تاثير عوامل اقتصادي، اجتماعي برافزايش شادي و بهره وري نيروي كار در ارتقاء سطح توليد ملي: مطالعه موردي كارگاه هاي صنعتي كرمانشاه
همايش منطقه اي توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني 1391
سخنراني
26
رابطه ويژگي هاي شخصيتي(پنج عاملي) با بخشودگي زناشويي درزنان متاهل شهر كرمانشاه
همايش ملي روان شناسي و خانواده آبان 1391
سخنراني
27
رابطه بين عزت نفس و هوش هيجاني با عملكرد تحصيلي دانشجويان
همايش ملي چالش هاي روان شناختي- تربيتي نظام هاي آموزشي عصر حاضر
سخنراني
28
تاثير شبكه هاي اجتماعي، استفاده از اينترنت و ماهواره بر انعطاف پذيري و انسجام خانوادگي
كنگره بين المللي خانواده و جهاني شدن، پنجمين كنگره آسيب شناسي خانواده ارديبهشت ماه 1391
سخنراني
29
رابطه سرسختي روان شناختي، تاب آوري و سلامت روان دانشجويان
ششمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان ارديبهشت ماه 1391
سخنراني
30
رابطه كمرويي، مهارت هاي زندگي و سلامت روان دانشجويان
ششمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان ارديبهشت ماه 1391
سخنراني
31
مقايسه فراشناخت دانشجويان دختر و پسر و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي
ششمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان ارديبهشت ماه 1391
سخنراني
32
رابطه زندگي بي كيفيت و چگونگي رابطه با همسر باسلامت روان زوجين
اولين همايش ملي خانواده و مهارت هاي زندگي1390
سخنراني
33
رابطه مهارت هاي زندگي با كمرويي و پرخاشگري در دانشجويان
اولين همايش ملي خانواده و مهارت هاي زندگي 1390
سخنراني
34
رابطه ويژگي شخصيتي آلكسي تيميا و جنبه هاي آن با نشانگان اختلال وسواسي- اجباري
نخستين همايش ملي شخصيت و زندگي نوين خرداد 1391
سخنراني
35
تحليل عاملي فرم بلند فهرست عاطفه مثبت و منفي(PANAS-X )
نخستين همايش ملي شخصيت و زندگي نوين خرداد 1391
سخنراني
36
بررسي تفاوت جنسيت در سبك هاي مقابله با استرس و سرسختي دانشجويان دختر و پسر
اولين همايش ملي روان شناسي سلامت اسفند 1390
سخنراني
37
بررسي نقش پذيرش اجتماعي و باورهاي فراشناختي در استعداد اعتياد دانشجويان
اولين كنگره روان شناسي اجتماعي ايران اسفند 1390
سخنراني
38
تاثير كمالگرايي والدين و سبك هاي فرزند پروري در اضطراب امتحان دانش آموزان
همايش علمي سالانه دانشگاه رازي آذر ماه 1390
سخنراني
39
رابطه هوش معنوي با سلامت روان
همايش ملي معنويت، قرآن پژوهي و سلامت 1391
پوستر
40
نظريه هاي سيستم ها پاتريشيا دبليو. استيونز
همايش بررسي نقش روان شناسي، مشاوره و مددكاري اجتماعي در تامين و توسعه امنيت رواني-اجتماعي
سخنراني
41
رابطه حمايت اجتماعي خانواده با نگرش به جرائم جنسي در بين اهالي مناطق حاشيه نشين(بررسي محله دره دراز كرمانشاه)
چهارمين كنگره سراسري رفتار هاي پر خطر،آبان 1392
پوستر
42
بررسي ميزان حمايت اجتماعي خانواده در محلات حاشيه نشيني و رابطه آن با نگرش به آسيب هاي اجتماعي و جرائم(بررسي موردي محله دره دراز كرمانشاه)
همايش ملي خانواده و امنيت ،ارديبهشت 1392
پوستر
43
نقش منبع كنترل در پيش بيني پرخاشگري دانش آموزان پسر شهر اهواز
چهارمين كنگره سراسري رفتار هاي پرخطر ،آبان 92
سخنراني
44
رابطه ويژگي هاي شخصيت مدل آيزنك با پرخاشگري دانش آموزان پسر
چهارمين كنگره سراسري رفتار هاي پرخطر ،آبان 92
پوستر
45
تآثيرزندگي باخانوداه بر سلامت عمومي سالمندان
همايش سراسري سلامت سالمندان
اسفند 1392
پوستر
46
رابطه ساده و چند گانه پنج عامل بزرگ شخصيت با تعهد حرفه اي و حيطه هاي آن در دبيران دوره متوسطه
 همايش روانشناسي صنعتي و سازماني
پوستر
47
رابطه بين عاطفه مثبت،عاطفه منفي و سر سختي روان شناختي با خلاقيت در دانش آموزان دختر
سومين همايش سالانه
آذر 91
پوستر
48
اثر بخشي اموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس و خودكارامدي
سومين همايش سالانه
آذر 91
سخنراني
50
نقش الگو هاي ارتباطي خانواده و سبك هاي دلبستگي در پيش يني تاب آوري در دانشجويان دختر
همايش ارتقاي سلامت زنان
شهريور 92
پوستر
51
مقايسه عملكرد خانواده بر اساس الگوي مك مستر در افراد عادي و معتاد
همايش ملي دانش اعتياد
شهريور 92
 
پوستر
52
بررسي تفاوت جنسيت در سبك هاي مقابله استرس و سرسختي دانشجويان دختر وب
پسر
اولين همايش ملي روانشناسي سلامت
1390
پوستر
53
بررسي عوامل موثر در خشونت مردان نسبت به زنان در شهرستان سنقر
اولين همايش ملي آسيب هاي اجتماعي ايران
1390
سخنراني
54
رابطه بين هوش هيجاني و سازگاري اجتماعي در دختران
همايش ملي آسيب شناسي مسائل جوانان
1390
پوستر
55
رابطه بين سبك هاي دلبستگي و سازگاري اجتماعي دانشجويان
همايش ملي آسيب شناسي مسائل جوانان
1390
پوستر
56
نقش تحصيلات و چگونگي رابطه با همسر درپيش بيني سلامت روان زنان شهر كرمانشاه
اولين كنگره بين المللي نقش زن در سلامت خانواده و جامعه
1391
سخنراني
57
نقش عملكرد خانواده در پيش بيني افسردگي ،اضطراب و استرس در زنان متاهل شهر كرمانشاه
اولين همايش ملي روانشناسي و خانواده
1391
سخنراني
58
رابطه سبك هاي فرزند پروري و عملكرد خانواده با اضطراب و افسردگي كودكان
اولين همايش ملي روانشناسي و خانواده 1391
پوستر
59
رابطه عملكرد خانواده و ابعاد ان با تاب آوري بر اساس مدل مك مستر
اولين همايش ملي روانشناسي و خانواده 1391
پوستر
60
مقايسه ميزان استرس شغلي و سبك هاي مقابله با استرس در بزرگسالان ورزشكار و غير ورزشكار
نخستين كنفرانس ملي فيزيولوژي و روانشناسي ورزشي 1390
پوستر
61
مقايسه افسردگي ،استرس،اضطراب و كم رويي در نوجوانان تك والد و دو والد
پنجمين همايش بين المللي روانپزشكي كودك و نوجوان 1390
پوستر
62
رابطه ويژگي هاي شخصيت و باور هاي غير منطقي با نگرش به خيانت زناشويي
اولين كنگره روانشناسي خانوداه
پوستر
 
 
 
 

 
 پروژه هاي تحقيقاتي:
رديف
نام طرح
نوع طرح
1
تدوين سند استاني چشم انداز بيست ساله توسعه آموزش و پرورش استان كرمانشاه، وزارت آموزش و پرورش، 1386
مشترك
2
راه هاي پيشگيري از نزاع و قتل بر مبناي دريافتهاي روانشناختي ، جامعه شناختي، نزاجا- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، 1390
مشترك
3
بررسي علل و راهكارهاي پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي در محلات حاشيه نشين كرمانشاه (مطالعه موردي: محل1391
مشترك
4
1-     شيوع شناسي مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه رازي دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم تحقيقات و فناوري، 1385
 
مشترك
5
عوامل مرتبط با آسيب پذيري زنان آسيب ديده كرمانشاه(زنان زنداني) استانداري كرمانشاه
1383
6
بررسي شيوع اختلال يادگيري و تاثير روش دريافت چند حسي در كاهش آن در كودكان داراي اختلال يادگيري شهر اهواز  دانشگاه شهيد چمران، رساله دكتري
 
1383
7
اثربخشي مهارت هاي زندگي بر استرس شغلي كاركنان كلانتري هاي انتظامي شهرستان كرمانشاه
1391
8
بررسي عوامل اجتماعي و رواني در پيش بيني نگرش به روابط خارج از چارچوب زناشويي
93
9
نقش ويژگي هاي شخصيت در پيش بيني فرسودگي شغلي و عملكرد كاركنان شركت گاز استان كرمانشاه
93
 
 

 

 
لينك هاي مرتبط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)