متون عمومي
.
 
 
 
مشخصات شخصي :
نام
نام خانوادگي
تاريخ تولد
مليت
رضاحسين       
حيدري
1340
ايراني
 
تلفن
فاكس
E-mail
8331778-0831
8331778-0831
rhheidary@yahoo.com
 
سوابق تحصيلي:
 
درجه تحصيلي
عنوان رشته
نام دانشگاه يا موسسه محل اخذ
تاريخ اخذ مدرك
كارشناسي
جنگلداري
دانشگاه تهران-دانشكده منابع طبيعي كرج
1370 رتبه دوم
كارشناسي ارشد
جنگلداري
دانشگاه تهران-دانشكده منابع طبيعي كرج
1372 رتبه دوم
دكتري
جنگلداري
دانشگاه تهران-دانشكده منابع طبيعي كرج
1385 رتبه اوّل
 
 
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد : بررسي ضريب شكل گونه هاي راش و توسكا در بخش هاي پاتم و نم خانه خيرود كنار نوشهر
عنوان پايان نامه دكتري : بررسي كاربرد روش هاي نمونه برداري فاصله اي در جنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي سرخه ديزه كرمانشاه)
 
سوابق آموزشي:
 
عنواندرس
مقطع
تاريخ
نامدانشگاهياموسسه
از
تا
اكولوژيعمومي
كارشناسي
1374
1392
دانشگاهرازيكرمانشاه
شناختمحيطزيست
كارداني
1379
1380
دانشگاهرازيكرمانشاه
بهرهبرداريجنگل
كارداني
1379
1380
دانشگاهرازيكرمانشاه
تفسيرعكسهايهوايي
كارداني
1379
1380
دانشگاهرازيكرمانشاه
مساحيونقشهبرداري
كاردانيوكارشناسي
1379
ادامهدارد
دانشگاهرازيكرمانشاه
اندازهگيريجنگل  
كارداني
1379
1380
دانشگاهرازيكرمانشاه
درختشناسيعمومي
كاردانيوكارشناسي
1379
1380
دانشگاهرازيكرمانشاه
جنگلداريII 
كارشناسي
1385
1385
دانشگاهلرستان
اكولوژيمرتعونباتاتعلوفهاي
كارشناسي
1385
1385
دانشگاهرازيكرمانشاه
گياهشناسي(تشريحوردهبندي)
كارشناسي
1385
1385
دانشگاهرازيكرمانشاه
مرتعداري
كارشناسي
1385
1385
دانشگاهرازيكرمانشاه
گياهشناسي(سيستماتيك)
كارشناسي
1385
1391
دانشگاهرازيكرمانشاه
اكولوژيپوششهايگياهي
كارشناسيارشد
1386
1386
دانشگاهرازيكرمانشاه
درختشناسيعمومي
كارشناسي
1389
1392
دانشگاهرازيكرمانشاه
آماركاربردي
كارشناسي
1389
1390
دانشگاهرازيكرمانشاه
طرحآزمايشاتمنابعطبيعي
كارشناسي
1390
1392
دانشگاهرازيكرمانشاه
درختشناسيI
كارشناسي
1390
1392
دانشگاهرازيكرمانشاه
اندازهگيريجنگل  I 
كارشناسي
1391
ادامهدارد
دانشگاهرازيكرمانشاه
اندازهگيريجنگل  II 
كارشناسي
1391
ادامهدارد
دانشگاهرازيكرمانشاه
بيومتريجنگل
كارشناسيارشد
1393
ادامهدارد
دانشگاهرازيكرمانشاه
روشهايآماريپيشرفتهدرجنگل
كارشناسيارشد
1393
ادامهدارد
دانشگاهرازيكرمانشاه
محصول­دهيدرجنگل
كارشناسيارشد
1393
ادامهدارد
دانشگاهرازيكرمانشاه
 
 
 
 
 
 
سوابق اجرائي:
 
عنوان
محل
تاريخ
نام دانشگاه يا موسسه
از
تا
مدير گروه جنگلداري
مركز آموزش عالي قصرشيرين
1378
1381
دانشگاه رازي كرمانشاه
مسئول راه اندازي رشته هاي منابع طبيعي
پرديس كشاورزي و منابع طبيعي
1386
---
دانشگاه رازي كرمانشاه
مدير گروه منابع طبيعي
پرديس كشاورزي و منابع طبيعي
1390
1394
دانشگاه رازي كرمانشاه
 
سمت علمي:
 
نام سمت
زمينه تخصصي
تاريخ
نام دانشگاه يا موسسه
از
تا
استاديار
جنگلداري
1385
ادامه دارد
دانشگاه رازي كرمانشاه
 
  
راهنمائي پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري:
 
رديف
نام دانشجو
مقطع
عنوان پايان نامه
راهنما
مشاور
1
امير صفري
كارشناسي ارشد
بررسي الگوي پراكنش مكاني بلوط ايراني و بنه در جنگل هاي زاگرس(مطالعه موردي باينگان كرمانشاه)
*
 
2
زهرا لرستاني
كارشناسي ارشد
    اثراكو توريسم بر كوبيدگي خاك، ميزان لاشبرگ و شاخص هاي تنوع زيستي گونه هاي گياهي پارك جنگلي جواهر ده رامسر
*
 
 
  
انتشارات:
كتاب 
عنوان
نوع
ناشر
تاريخ انتشار
ترجمه
تاليف
 روشهاي نمونه برداري فاصله اي در آماربرداري جنگل
*
 دانشگاه رازي كرمانشاه
 1387
 اكولوژي
*
مولف
1390
 
   مقالات 
 
رديف
عنوان مقاله
محل انتشار و نام مجله
تاريخ انتشار
1
بررسي روش نمونه برداري فاصله اي چهارگوش در جنگل هاي زاگرس
منابع طبيعي ايران
1378
2
مطالعه شاخص‌هاي مهم اندازه‌گيري گونه راش در بخش نم‌خانه
از جنگل خيرودكنار
نشريه جنگل و فرآورده‌هاي چوب
1378
3
مقايسه روش هاي نمونه برداري با قطعه نمونه دايره اي شكل و خط نمونه در جنگل هاي بلوط زاگرس
تحقيقات جنگل و صنوبر ايران
2004
4
بررسي الگوي مكاني گونه بنه(باينگان كرمانشاه)
مجله جنگل ايران
2004
5
بررسي كاربرد روشهاي زوجهاي تصادفي، نقطه مشترك و خط برخوردكننده در برآورد مشخصه هاي كمي جنگل هاي زاگرس(مطا لعه موردي جنگل آموزشي، پژوهشي دانشگاه رازي كرمانشاه)
جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران
2004
6
بررسي صحت روش نمونه برداري فاصله اي نزديك ترين فرد در جنگل هاي بلوط غرب
مجله جنگل ايران 
2006
7
 بررسي الگوي پراكنش مكاني گونه بلوط (مطالعه موردي: جنگل هاي باينگان استان كرمانشاه
تحقيقات جنگل و صنوبر ايران  
1390
8
بررسي كاربرد روش نمونه برداري مربع تي در برآورد مشخصه هاي كمي جنگل هاي زاگرس- مستخرج از تز
تحقيقات جنگل و صنوبر ايران
1386-
2007
9
بررسي تنوع گونه هاي گياهي در تيپ هاي مختلف در جنگلهاي زاگرس شمالي
اكوسيستم هاي جنگلي ايران
2013
10
بررسي الگوي مكاني بنه با استفاده از زاويه بين درختان در جنگل­هاي جوانرود كرمانشاه
تحقيقات جنگل و صنوبر ايران
2014
11
12
 
   پروژه هاي تحقيقاتي:
 
عنوان پروژه
محل انجام
تاريخ
از
تا
بررسي رويش قطري و ارتفاعي نهالهاي اوكاليپتوس قصرشيرين
دانشگاه رازي كرمانشاه
1379
1386
بررسي كاربرد روش نمونه برداري فاصله مرتب در برآورد مشخصه هاي كمي جنگل هاي زاگرس
(مطا لعه موردي جنگل آموزشي، پژوهشي دانشگاه رازي كرمانشاه)  كد603
دانشگاه رازي كرمانشاه
1386
1387
بررسي الگوي پراكنش مكاني وبعضي مشخصه هاي كمي پسته وحشي در جنگل هاي زاگرس(مطالعه موردي قلاجه كرمانشاه)كد704
دانشگاه رازي كرمانشاه
1387
1388
معرفي يك روش نمونه برداري جديد در آماربرداري جنگل (مطا لعه موردي جنگل كاري بيستون كرمانشاه) كد986
دانشگاه رازي كرمانشاه
1390
1391
زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه:
 
رديف
عنوان
1
بيومتري جنگل
2
اكولوژي
 
 
 مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي ملي و بين المللي:
 
رديف
عنوان مقاله
عنوان و محل ارائه
تاريخ
1
2
3
 
 جوايز علمي كسب شده:
 
رديف
عنوان جايزه
نام موسسه
كشور
سال دريافت
1
پژوهشگر برتر دانشكده كشاورزي
دانشگاه رازي كرمانشاه
ايران
1387
2
پژوهشگر برتر گروه جنگلداري
دانشگاه رازي كرمانشاه
ايران
1389
3
استاد برتر آموزشي گروه جنگلداري
دانشگاه رازي كرمانشاه
ايران
1391
4
پژوهشگر برتر گروه جنگلداري
دانشگاه رازي كرمانشاه
ايران
1391
 
 عضويت در مجامع علمي:
 
نام مجمع
موقعيت
نام كشور
سال
 
 
 
 
 
ميزان تسلط به زبان خارجي:
 
زبان
ميزان تسلط
نوشتن
خواندن
مكالمه
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
انگليسي
 
*
*
*
 
 
 

 
 
 
Surname:
Haidari
First name:
Reza Hossein
Date of birth:
21 March 1961
Place of birth:
Kermanshah - Iran
Nationality:      
Iranian
Address:
Department of Natural Resources, College of Agriculture, Razi University,Kermanshah, Iran
 
 
EDUCATION AND QUALIFICATION:
Degree
Course
Year
University
BS
Forestry
1991
Tehran University-IRAN
MS
Forestry
1993
Tehran University-IRAN
PhD
Forestry(Biometry)
2006
Tehran University-IRAN
 
Theses Titles:
MS- Study of form factor of Fagous orientalis and Alnus spp. In Patom and Namkhaneh districts (Kyroudkenar-Nooshahr-IRAN)-1993
Supervisor: Professor M. Zobeiri, M. Namiranian
PhD:. Study of distance sampling methods in Zagros forests(case study: Kermanshah province).-2006
Supervisor: Professor M. Zobeiri, and : Professor M. Namiranian.
 
Teaching Experiences: I have been teaching Ecology, Forestry, Forest inventory and Botany systematic (Plant Taxonomy) since 1995.
Publications:
 1- Haidari, R.H., 1994. Environmental problems and some of Solutions. Journal of Environment, Pub. Environmental Protection of Kermanshah province org., Vol. 8 and 9
2-Haidari, R.H., M. Zobeiri, M. Namiranian and H. Sobhani. 2007. Application of T-square sampling method in Zagros forests(case study: Kermanshah province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research 15(1):32-42 (in Persian)
3- Haidari, R.H., M. Zobeiri, M. Namiranian and H. Sobhani. 2008. Sampling study of applicability of point-center quarter method in Zagros forests(case study: Kermanshah province). Iranian Journal of Natural Resources. 61(1):85-97.(Farsi)
 
Author of Books publication
1-     -Haidari, R.H., 2008. Distance Sampling Method in Forest Inventory, Razi University Press, IRAN. 132 pp. (in Persian)
2-     Haidari, R.H., 2011. Ecology, Author Press, IRAN. 200 pp. (in Persian)
 
Razi University Research reports
1- Research Study of dbh and height growth of the River Red Gum (Eucalyptuscamaldulensis)  in Qasre-shirin, 2007(in persian).
2- Research Study of Applicability of Order Distance Sampling Method in Zagross Forests, (Case Study Kermanshah province), 2008( in Persian).  
3- Study of spatial pattern and some of quantitative characteristics of Terebinth tree(Pistacia atlantica Desf.) in Zagros forests, (case study: Galageh Kermanshah), 2009( in Persian).  
 
 
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |

Powered By Sigma ITID.
Guest (RaziGuest)